Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія”
НазваниеНаскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія”
страница1/4
Дата30.08.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. ректора

________________________ О.Г. Бондар


«________» _______________________ 2011 р.


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА


практик студентів напряму 6.040102,

спеціальності 7.04010201 та 8.04010201 “Біологія”


УХВАЛЕНО

на засіданні НМР

біологічного факультету

протокол № ___ від ________ 11 р.

Голова НМР біологічного фак-ту

____________________ Н.І. Лебедева


Запоріжжя

2011

ВСТУП


Практика студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців з біології у Вищому навчальному закладі. Практика передбачає отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і навичок роботи. З цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне практичне навчання студентів, починаючи з 1-го курсу і до випуску. Строки проведення практик визначені в навчальному плані.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Наскрізна програма складена на основі ОКХ, ОПП та навчальних планів для напряму 6.040102, спеціальностей 7.04010201 та 8.04010201 “Біологія”.

Практична підготовка студентів біологічного факультету є важливою складовою навчально-виховного процесу. Мета практичної підготовки – формування у студентів професійних знань, навичок та вмінь, що необхідно фахівцю для творчої високопродуктивної роботи за обраною спеціальністю.

Навчальний план напряму 6.040102 “Біологія” передбачає п’ять видів практик:

 1. Навчальна практика з ботаніки

 1. Навчальна практика з зоології

 1. Навчальна практика за вибором студента

 1. Педагогічна практика / Виробнича

 1. Виробнича практика за вибором студента

Навчальний план спеціальностей 7. 04010201 та 8. 04010201 “Біологія” передбачає проведення двох видів практик:

 1. Наукова практика / Виробнича

 1. Педагогічна (асистентська) практика / Виробнича

Студенти спеціалізації “Мисливствознавство” замість педагогічних практик проходять виробничу практику за профілем підготовки.
п/п1.2.3.4.5.6.7.

Вид практикиНавчальна практика з ботанікиНавчальна практика з зоологіїНавчальна практика зі спеціалізаціїПедагогічна практика / ВиробничаВиробнича практика зі спеціалізаціїНаукова практика (м) / ВиробничаПедагогічна практика / Виробнича

Семестр246, 7781010

Кількість

кредитів4,54,596636

Кількість

тижнів (годин)3 (162)3 (162)6 (324)4 (216)4 (216)2 (108)4 (216)


РОЗДІЛ 1


НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ ТА ЗООЛОГІЇ


1.1 Мета і завдання навчальної практики з ботаніки

Навчальна практика з ботаніки має мету закріплення, поглиблення та удосконалення знань, отриманих під час семестрового вивчення ботаніки, а також оволодіння базовими навичками та вміннями польових досліджень.

Завданнями навчальної практики з ботаніки є:

 1. Формування у студентів практичних навичок та вмінь по збиранню колекцій, фіксуванню та первинній обробці проб об’єктів рослинних організмів.

 1. Вивчення у природних умовах різноманіття основних таксонів місцевої флори.

 1. Вивчення біоморфології та систематики найбільш характерних представників місцевої флори.

 1. З’ясування екологічних особливостей та біологічних взаємозв’язків в основних рослинних спільнотах.

 1. Практичне засвоєння прийомів біогеоценотичного опису та картування.

 1. Виконання самостійних навчально-дослідницьких робіт (СНДР) зі спостереження за рослинними об’єктами в конкретних умовах мешкання.1.2 Зміст навчальної практики з ботаніки

Навчальна практика з ботаніки проводиться після І курсу на базі біостанції Запорізького національного університету о. Хортиця та безпосередньо у м. Запоріжжя.

Основними формами проведення практики є:

а) проведення тематичних екскурсій;

б) самостійні групові практичні заняття з первинної обробки зібраних колекцій та проб об’єктів рослинного світу;

в) самостійні індивідуальні спостереження за рослинними об’єктами в конкретних умовах мешкання (СНДР).


Практика по ботаніці


Під час практики після I курсу студенти зобов’язані:

 • знати перелік рослин, що складають фіторізноманіття району практики, латинські назви виду, роду і родини;

 • знати будову вегетативних органів рослин та їх пристосування до певних умов довкілля;

 • знати план будови квіток, особливостей квітіння, засобів запилення представників різних родин місцевої флори;

 • знати характеристику плодів та насіння рослин місцевої флори;

 • вміти вивчати особливості морфолого-анатомічної будови вегетативних та генеративних органів рослин місцевої флори;

 • вміти аналізувати будову квітки та суцвіття;

 • вміти аналізувати можливі засоби поширення плодів та насіння рослин місцевої флори;

 • вміти аналізувати можливі засоби розмноження рослин місцевої флори;

 • знати видовий склад флори району практики, таксономічну належність рослин, латинські назви 300 видів рослин;

 • знати рідкісні, рослини, що зникають, і корисні рослини району практики;

 • знати основні методи геоботанічних досліджень рослинності у природі;

 • придбати навички самостійних біологічних досліджень, ведення і оформлення щоденника досліджень;

 • вміти збирати, робити гербарій, фіксувати, робити етикетки на зібрані у природі рослини;

 • вміти аналізувати деталі будови органів рослин і визначати їх за визначниками і атласами;

 • вміти вести стаціонарні і фенологічні дослідження за ростом і розвитком рослин;

 • скласти звіт за результатами досліджень.


Під час практики для студентів проводяться наступні тематичні екскурсії:


1. Деревні рослини району практики. Ознайомлення з видовим складом рослин місцевої флори, їх екологічними і біологічними особливостями, засобами розмноження. Вивчення різних життєвих форм деревних рослин. Морфологія скелетної частини дерев, розташування великих гілок, різноманітність пагонів у кроні. Спосіб наростання багаторічних осей, форма крони. Напрям росту стволиків і зміна заміщуючих осей у кущів. Збирання зразків для детального опису і визначення.

2. Степові рослини району практики. Флористична різноманітність степових рослин. Видовий склад рослин маршруту екскурсії. Домінуючі види. Життєві форми, екологічні особливості рослин. Збір матеріалу для морфологічного аналізу 2-3 видів рослин різних життєвих форм.

3. Рослини заплавневого лісу. Флористична різноманітність деревних та трав’янистих рослин в заплавневому лісі. Визначення домінуючих видів. Визначення різноманітності деревних та трав’янистих рослин за визначником. Збір гербарійного матеріалу рослин заплавневого лісу.

4. Будова квіток рослин основних родин місцевої флори. Способи запилення. Загальний тип будови квіток, їх різноманітність, особливості квітіння, засоби запилення у представників різних родин місцевої флори (родина Метеликових, Ранникових, Хрестоцвітих, Складноцвітих та ін.). Будова квіток, час, засіб запилення, запилювачі, можливість самозапилювання.

Спостереження за ходом цвітіння одного з представників родин: Метеликові, Ранникові, Хрестоцвіті, Розоцвіті, Складноцвіті та ін. Складання формули квітки та оформлення звіту за результатами спостережень. Визначення рослин за визначником. Дослідження пилку (розміри, життєздатність).

5. Морфологічні типи суцвіть. Типи суцвіть у представників різних родин, що ростуть у районі практики (5-7 видів). Положення суцвіть у пагоневій системі рослин. Спосіб наростання осей, ступінь галуження, порядок розпускання квіток у суцвіттях. Визначення рослин, що мають задані суцвіття. Зарисовка схем суцвіть.

6. Морфологічна і екологічна різноманітність плодів у рослин, поширених в районі практики. Морфологічні та генетичні особливості плодів, можливі способи поширення плодів та насіння, участь у поширенні зовнішніх факторів і самої рослини. Оформлення щоденника, виконання малюнків плодів. Збір колекції плодів району практики.

7. Характеристика насіннєвого і вегетативного розмноження рослин місцевої флори. Аналіз вегетативного розмноження окремих видів. Спеціалізовані органи вегетативного розмноження, насіннєва продуктивність, умови проростання насіння.

8. Рудеральні та сегетальні рослини. Ознайомлення з найбільш поширеними бур’янами району практики, їх екологічними та біологічними особливостями. Вегетативне розмноження бур’янів. Інтенсивність насіннєвого розмноження у однорічних бур’янів.

9. Екскурсія до лісового фітоценозу. Вивчення складу (просторової структури) лісового фітоценозу. Мікроклімат і характер ґрунтів, їх гідрологічний режим. Вертикальна і горизонтальна структура, поняття: яруси, мікрогрупировки, мозаїчність. Аспективність. Кількість і висота ярусів, домінуючі і содомінуючі яруси, видовий склад і життєві форми рослин у кожному ярусі, їх кількість, життєздатність, фази росту. Природне і штучне поновлення лісів. Господарське і водоохоронне значення лісу. Збір рослин для визначення і гербаризації.

10. Екскурсія до трав’яного фітоценозу. Вивчення структури і флористичного складу трав’яного фітоценозу (луково-степові, степові схили або ділянки). Будова фітоценозу (асоціації або групи асоціацій) за екологічним і флористичним принципом. Основні ознаки степу. Видовий склад, ярусність, аспективність. Життєві форми рослин степової флори: дернувато-кореневищні, щільнокущові, ефемероїди, сукуленти та ін. Встановлення рослин – домінантів, содомінантів, закладення майданчиків, визначення чисельності видів за шкалою Друде, Хенмона і шляхом прямого перерахунку. Пристосувальні ознаки степу, їх розмноження. Цінні кормові, технічні і лікарські рослини. Рідкі рослини і що зникають. Збір рослин для визначення і гербаризації.

11. Екскурсія з вивчення флори і рослинності луків. Основні типи і ознаки луків. Ґрунти луків, їх водний режим, аерація, флористичний склад луків різних типів. На одній з ділянок лугового фітоценозу встановити основні за значенням види рослин, визначити, до яких екологічних типів за відношенням до водного фактору відносяться, які їх пристосувальні морфологічні особливості, життєві форми (чагарники, дернові багаторічні трави, кореневищні, бульбові або однолітні трави). Встановити рослини едифікатори по ярусах. Скласти список рослин лугового фітоценозу. Вказати рідкісні рослини. Відмітити господарське значення рослин.

12. Екскурсія до водойми (озера, болота). Вивчення водно-прибережної флори і рослинності, флористичного складу, екологічних типів рослинності. Дослідження флористичного складу, екологічних типів і морфологічних особливостей рослин, що утворюють спільноту озера, болота, особливостей фітосередовища. Відбір зразків рослин, що складають фітопланктон і бентос, відмітити групи гігро- і гідрофітів у залежності від глибини, проаналізувати засоби розмноження рослин водойм і прибережних рослин.


1.3 Порядок проведення практики з ботаніки

Навчальна практика з ботаніки проводиться в кінці ІІ семестру (впродовж 3 тижнів). Відповідним керівником практики складається інструкція проведення практики та програма практики. Керівник практики організує проведення інструктажу з техніки безпеки та поведінки на водоймах, а також правил внутрішнього розпорядку біостанції ЗНУ о. Хортиця.

З кожного розділу практики студент складає звіт, який містить:

 • короткий опис робіт, виконаних студентами під час навчальних екскурсій та практичних занять по обробці зібраного матеріалу;

 • результати виконання самостійної індивідуальної навчально-дослідницької роботи.

До звіту додаються зібрані матеріали, які використовуються в подальшому навчальному процесі на відповідній кафедрі в якості роздавального матеріалу або демонстраційних натуральних посібників.

В період практики проводиться табулювання робочого часу студента, поточний контроль виконання студентами навчальних завдань. Не менше одного разу на день керівник практики перевіряє правильність ведення щоденника студентом, оцінює та підписує його.

Після закінчення навчальної практики студенти складають керівнику залік.

Студент, який не виконав програму практики і отримує незадовільну оцінку, відповідно рішення вченої ради факультету маже бути направлений на повторне її проходження.


1.4 Мета і завдання навчальної практики з зоології

Навчальна практика з зоології має мету закріплення, поглиблення та удосконалення знань, отриманих під час вивчення зоології, а також оволодіння базовими навичками та вміннями польових досліджень.

Завданнями навчальної практики з зоології є:

 1. Формування у студентів практичних навичок та вмінь по збиранню колекцій, фіксуванню та первинній обробці проб об’єктів тваринних організмів.

 2. Вивчення у природних умовах різноманіття основних таксонів місцевої фауни.

 3. Вивчення біоморфології та систематики найбільш характерних представників місцевої фауни.

 4. З’ясування екологічних особливостей та біологічних взаємозв’язків в основних тваринних спільнотах.

 5. Практичне засвоєння прийомів опису та замальовки об’єктів.

 6. Виконання самостійних навчально-дослідницьких робіт (СНДР) зі спостереження за тваринними об’єктами в конкретних умовах мешкання.


1.5 Зміст навчальної практики з зоології

Навчальна практика з зоології проводиться після ІІ курсу на базі біостанції Запорізького національного університету о. Хортиця та безпосередньо у м. Запоріжжя.

Основними формами проведення практики є:

а) проведення тематичних екскурсій;

б) самостійні групові практичні заняття з первинної обробки зібраних колекцій та проб об’єктів тваринного світу;

в) самостійні індивідуальні спостереження за тваринними об’єктами в конкретних умовах мешкання (СНДР).


Практика по зоології


Під час практики з зоології після II курсу студенти зобов’язані:

 • самостійно проводити дослідження безхребетних,

 • визначати вплив екологічних і антропогенних чинників на популяції безхребетних тварин,

 • вміти виготовити знаряддя для збору безхребетних, знати основні розчини для фіксації матеріалу і умови їх подальшого зберігання і обробки,

 • вміти визначати до виду найбільш поширених водних, наземних і ґрунтових безхребетних,

 • проводити точне визначення видового складу птахів і тварин на визначених територіях;

 • визначати види по слідам їх життєдіяльності, за їх зовнішньою будовою, поведінкою, голосом;

 • визначити вік тварин;

 • чітко визначити видову належність сховищ, гнізд, нір, лігвищ тощо;

 • оцінювати значення окремих екологічних факторів для життя видів птахів і тварин району практики;

 • оцінювати розподіл тварин в залежності від змін абіотичних факторів середовища;

 • організовувати та проводити обліки різними методами;

 • закладати маршрутну сітку;

 • проводити первісну обробку отриманих облікових даних;

 • з експлікації угідь грамотно вибирати арену екстраполяції;

 • на основі отриманих даних проводити оцінку чисельності та щільності певного виду тварин на території, яка досліджується;

 • згідно даних чисельності, народжуваності, природної та промислової смертності зробити розрахунок припущеної чисельності популяції певного виду тварин на наступний рік;

 • визначати середньо зважений бонітет території;

 • проводити статистичну обробку отриманих даних;

 • грамотно вести записи в польових та лабораторних умовах, доповнюючи їх якісними малюнками.


Під час практики для студентів проводяться наступні тематичні екскурсії:

1. Особливості функціонування водних біоценозів. Структура водних біоценозів, поняття про планктон, бентос, перифітон, нектон тощо. Чинники, які впливають на життя у водному середовищі і особливості у дослідженні водних екосистем. Методики відбору зоопланктону, знаряддя для відбору проб, їх етикетування, консервація і обробка. Виготовлення сітки Апштейна. Методи відбору зообентосу. Дослідження зообентосу на різних ґрунтах і на різній глибині. Способи консервації і обробки зообентосу. Екскурсія на проточну водойму. Відбір проб зообентосу та зоопланктону.

2. Методи дослідження зообентосу та зоопланктону. Методи дослідження зообентосу та зоопланктону, роль вищої водної рослинності у формуванні тваринного населення водойм і самоочищенні водойм. Вибір станцій і трансепт для дослідження різних водойм. Методики обробки отриманих результатів. Методи відбору фітопланктону. Знаряддя для відбору проб. Етикетування і фіксація досліджуваного матеріалу. Роль фітопланктону у формуванні тваринного населення водойм. Цвітіння водойм. Екскурсія на не проточну водойму. Відбір проб зообентосу та зоопланктону.

3. Методи дослідження ґрунтових безхребетних. Вибір станцій відбору ґрунтових безхребетних в залежності від мети дослідження, знаряддя для відбору проб, основні фіксатори і способи обробки досліджуваного матеріалу. Екскурсія до заплавного лісу та відбір ґрунтових проб.

4. Методи дослідження наземних безхребетних. Маршрутний метод дослідження, метод ентомологічного косіння, дослідження коронних безхребетних і ушкоджень листової пластинки, методи дослідження безхребетних у грибах і стовбурах рослин. Виготовлення морилок, матрациків, способи консервації наземних безхребетних. Виготовлення колекцій і умови їх зберігання. Екскурсії до агроценозу, степу, фруктового саду тощо та відбір комах методом ентомологічного косіння, кронних безхребетних та облік ушкодження листової пластинки.

5. Методи дослідження кровосисних членистоногих. Особливості дослідження кровосисних, які мають медичне значення. Відбір проб на преімагінальній фазі розвитку, фіксація матеріалу і лабораторні дослідження. Відбір імаго, методи кількісних і якісних досліджень фауни. Оцінка отриманих результатів.

6. Методи порівняння отриманих результатів. Статистична обробка отриманих результатів. Формули С’єренсена і Жакара для порівняння спільності фауни. Особливості математичної обробки отриманих даних від мети дослідження.

7. До Національного природно–заповідного парку «о. Хортиця». Знайомство студентів з фауною та закріплення навичок у визначенні тварин в польових умовах, що дає можливість студентам мати уявлення про видовий склад фауни водно–болотних, лісових та польових угідь. Знайомство з основними методиками польових досліджень з зоології хребетних. Закріплення у студентів, на конкретних приладах в природних умовах, знань взаємовідносин та зв’язків тварин та рослин в певних умовах існування.

8. До зоопарку дитячої залізниці. Особливості поведінки різних видів тварин в неволі. Визначення віку тварин.

9. До Великого лугу. Маршрутний метод дослідження. Знайомство студентів з місцевою фауною. Вплив антропогенних факторів на формування видового складу птахів і тварин.

Після кожної екскурсії передбачається обробка результатів у лабораторії. Студенти вчаться правильно фіксувати зібраний матеріал, визначати видову належність безхребетних та хребетних тварин тощо.


1.6 Порядок проведення практики з зоології

Навчальна практика з зоології проводиться в кінці IV семестру (впродовж 3 тижнів).

Керівником практики складається інструкція проведення практики та програма практики. Керівник практики організує проведення інструктажу з техніки безпеки та поведінки на водоймах, а також правил внутрішнього розпорядку біостанції ЗНУ о. Хортиця.

З кожного розділу практики студент складає звіт, який містить:

 • короткий опис робіт, виконаних студентами під час навчальних екскурсій та практичних занять по обробці зібраного матеріалу;

 • результати виконання самостійної індивідуальної навчально-дослідницької роботи.

До звіту додаються зібрані матеріали, які використовуються в подальшому навчальному процесі на відповідній кафедрі в якості роздавального матеріалу або демонстраційних натуральних посібників.

Після закінчення навчальної практики студенти складають керівнику практики залік.

Студент, який не виконав програму практики і отримує незадовільну оцінку, відповідно рішення вченої ради факультету маже бути направлений на повторне її проходження.


1.7 Форми і методи контролю

За кожен день практики студент може отримати максимально 3 бали.

3 бали виставляється тоді, коли студент присутній на відповідній екскурсії, успішно виконав всі заплановані навчальні завдання, написав відповідну частину звіту тощо, своєчасно підписав щоденник.

2 бали виставляється тоді, коли студент був присутній на відповідній екскурсії, виконав всі навчальні завдання, але з деякими помилками, або щоденник підписав не своєчасно.

1 бал студент отримує за присутності на відповідній екскурсії та за виконані окремі завдання, або за відсутності на екскурсії, але самостійно виконані навчальні завдання у повному обсязі.

0 балів – студент не був присутнім на екскурсіях, зовсім не виконав навчальні завдання, порушив правила техніки безпеки.

Кожен студент у кінці практики зобов’язаний представити:
  1   2   3   4

Похожие:

Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія” iconРобоча програма навчальної дисципліни бріологія напряму підготовки 040102 біологія для спеціальності “ботаніка ” 070406 Розробники
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи становить
Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія” iconРобоча програма навчальної дисципліни бріологія з основами бріоіндикації напряму підготовки 040102 біологія для спеціальності “ботаніка ” 0704066 Розробники
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи становить
Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія” iconНаскрізна програма практи к студентів напряму 090103, спеціальності 090103 03 “Садово-паркове господарство”
Практична підготовка студентів біологічного факультету є важливою складовою навчально-виховного процесу. Мета практичної підготовки...
Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія” iconРобоча програма навчальної дисципліни екологія цвітіння І плодоношення напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка розробник
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1:...
Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія” iconМіністерство освіти та науки, молоді І спорту України
...
Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія” iconМіністерство освіти І науки україни ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Природничо-географічний факультет
Програма вступного екзамену з біології на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності “Біологія...
Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія” iconРобоча програма для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”
Рекламна діяльність: робоча програма для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій Укл.: О. В. Комаровський, Луганськ:...
Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія” iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Планування та управління гіс проектами» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 070908 «Геоінфромаційні системи та технології»)
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи землевпорядкування та кадастру» для студентів 5 курсу...
Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія” iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Наскрізна програма практик студентів напряму 040102, спеціальності 04010201 та 04010201 “Біологія” iconРобоча програма навчальної дисципліни репродуктивна біологія рослин напряму підготовки
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница