1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання
Название1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання
страница1/4
Дата22.03.2013
Размер0.68 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
З М І С Т


ВСТУП……………………………………………................................................................4

1. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КООПЕРОВАНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ……………………........10

 1. Теоретичні аспекти формування кооперованих зв’язків між підприємствами………………………………………………………………………..10

 2. Особливості сучасних форм кооперованих зв’язків вітчизняних і зарубіжних підприємств…………………………………………………………………………….19

 3. Передумови формування механізмів кооперованих зв’язків на засадах ефективного використання ресурсів…………………………………………….……35

Висновки до першого розділу………………………………………………………...47


2. ОЦІНКА Й АНАЛІЗ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У СПИРТОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ …………..50

 1. Сучасний стан та ефективність використання ресурсного потенціалу на заводах ДО «Тернопільспирт»…………………………………………………………....50

 2. Формування системи показників для оцінювання ефективності роботи підприємств спиртової промисловості……………………………………….69

 3. Створення кооперованих структур на засадах міжгалузевого комерційного розрахунку як засіб підвищення ефективності господарювання……………..86

Висновки до другого розділу………………………………………………………….99


3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КООПЕРОВАНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ..102

 1. Основні напрями формування та розвитку кооперованих зв’язків у АПК.…102

 1. Обґрунтування вибору організаційно-правової форми кооперованих зв’язків підприємств спиртової промисловості………………………………………...117

 2. Оптимізація та перспективи розвитку кооперованих зв’язків у спиртовій промисловості…………………………………………………………………131

Висновки до третього розділу……………………………………………………….156

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………160

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………165

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ….…………………….………………174


ВСТУП


Актуальність теми. Трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України внесли суттєві зміни у сформовані міжгалузеві економічні взаємовідносини суб’єктів спиртопродуктового підкомплексу. Тісна залежність виробництва кінцевої продукції від економічного стану сировинних галузей, насамперед зернового господарства, спричинила певний спад продуктивності переробних підприємств, позначилась на кон’юнктурі агропродуктового ринку тощо. Проте навіть за наявності багатьох неґативних чинників, галузь залишається джерелом значних грошових надходжень до державного та місцевих бюджетів, утримує великий виробничий потенціал, забезпечує робочі місця жителям невеликих міст і населених пунктів.

Нині, в умовах членства України в СОТ виключно важливе значення має нарощування виробництва конкурентноспроможної продукції спиртопродуктового підкомплексу для виходу на зовнішній ринок. У зв’язку з цим для обґрунтування ефективного використання потенціалу підприємств потрібно дослідити економічні засади спиртового виробництва, його міжгалузеві кооперовані зв’язки, які є сукупністю погоджених організаційно-технічних дій учасників спільної діяльності на основі дотримання пропорційності, синхронності та оптимального режиму роботи всіх ланок кооперованого виробництва.

Проблемам розвитку кооперації та кооперованих зв’язків у АПК присвячені наукові праці відомих вчених-економістів, серед яких: В. Г. Андрійчук, І. М. Буробкин, В. В. Гончаренко, В. Ф. Горбонос, О. Д. Гудзинський, С. Л. Дусановський, В. В. Зіновчук, О. В. Крисальний, О. Є. Кузьмін, І. І. Лукінов, П. М. Макаренко, М. Й. Малік, Л. Ю. Мельник, В. І. Месель-Веселяк, Л. В. Молдаван, О. М. Онищенко, Н. Ф. Павленчик, О. А. Радіонова, П. Т. Саблук, О. Ф. Савченко, А.М. Стельмащук, І. Г. Ушачов, М. Й. Хорунжий, І. І. Червен, Г. В. Черевко, В. М. Яценко та ін.

Але чимало проблем, пов’язаних із досліджуваними явищами, все ж залишаються нерозв’язаними. Немає загальновизнаних методичних підходів до оцінки ефективності функціонування кооперованих формувань, їх складу та побудови економічних відносин.

Сучасний стан в агропромисловому виробництві потребує розроблення організаційно-економічних засад формування сучасних кооперованих зв’язків підприємств із метою найефективнішого використання ресурсного потенціалу в усіх сферах АПК на основі забезпечення його збалансованості та пропорційності.

Науково-теоретичне значення і практична цінність, поряд із недостатньою глибиною вивчення проблеми, зумовили вибір теми даного дисертаційного дослідження, визначили його мету та завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільського національного економічного університету в межах держбюджетної теми: «Підвищення ефективності управління на основі системного підходу» (номер державної реєстрації 0107U000040), в межах якої автором розроблено розділ «Формування кооперованих зв’язків».

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних та прикладних засад формування і розвитку кооперованих зв’язків підприємств спиртопродуктового підкомплексу для підвищення економічної ефективності їх діяльності.

Для досягнення визначеної мети були окреслені такі завдання:

 • дослідити економічний зміст категорій «кооперація», «кооперування», «кооперовані зв’язки» та сформулювати визначення «кооперована структура»;

 • провести критичний аналіз сучасних форм кооперованих зв’язків, що використовуються вітчизняними та зарубіжними підприємствами;

 • оцінити сучасні тенденції ефективності використання ресурсів на заводах спиртової промисловості;

 • обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення механізму управління взаємозв’язками підприємств на засадах маркетингу та логістики;

 • розробити пропозиції щодо організаційно-правової форми кооперованих зв’язків на основі комплексного використання ресурсного потенціалу;

 • обґрунтувати перспективу та економічну доцільність виробництва біоетанолу на підприємствах спиртової промисловості;

 • запропонувати оптимізацію витрат на виробництво харчового спирту з використанням економіко-математичної моделі.

Об’єктом дослідження є кооперовані зв’язки підприємств спиртової промисловості у системі агропромислового комплексу.

Предметом дослідження є організаційно-економічні відносини з приводу формування і розвитку кооперованих зв’язків підприємств спиртової промисловості в сучасних умовах.

Методи дослідження. Для виконання окреслених у роботі завдань використані такі методи: теоретичного узагальнення – для вивчення теоретичних засад інноваційної діяльності; аналізу і синтезу – для диференціації та узагальнення складу факторів економічного розвитку кооперованих зв’язків; класифікації – для вивчення економічної природи різних видів кооперованих зв’язків та визначення особливостей зв’язків; статистичного аналізу – для оцінки рівня діяльності підприємств спиртової промисловості Тернопільської області; метод експертної оцінки – для дослідження складу, природи факторів та сили їх впливу на формування кооперованих зв’язків; моделювання – для побудови моделі стратегічного управління кооперованими зв’язками; математична інтерпретація економічних процесів – для оцінки економічної ефективності виробничої кооперованої структури; графічний – для візуалізації висновків дослідження.

Джерела інформації: Закони України та інші нормативні акти за тематикою дисертаційної роботи; інформаційно-аналітичні огляди, дані статистичної звітності спиртових підприємств України й Тернопільської області, звіти профільних міністерств і відомств. Інформаційною базою роботи є також результати власних досліджень, аналізу і критичної оцінки господарських процесів в Україні та в інших країнах; дані економічної літератури вітчизняних і зарубіжних авторів, нормативні й довідкові матеріали, дані Держкомстату України, нормативні та довідкові матеріали періодичних видань, Інтернет-публікації, власні дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробленні й обґрунтуванні теоретичних пропозицій щодо використання комплексного підходу в процесі створення та розвитку кооперованих структур підприємств спиртової промисловості у ринкових умовах господарювання.

Нові наукові положення дисертаційного дослідження, що винесені на захист, полягають у наступному :

вперше:

 • запропоновано формулювання поняття «кооперована структура», під якою слід розуміти добровільне об’єднання підприємств в рамках стратегічного координування у сфері виробництва, маркетингу та логістики на основі раціоналізації зв’язків, з метою отримання додаткового економічного ефекту;

 • обгрунтовано оптимальний радіус транспортно-сировинної зони для учасників виробничих кооперованих структур з метою підвищення ефективності виробництва харчового спирту на основі використання економіко-математичної моделі та запропонованих коефіцієнтів приведення, які враховують вихід харчового спирту із зернових культур;

удосконалено:

 • комплексний підхід до кооперованих процесів на підприємствах реґіону та механізму формування і розвитку кооперованих зв’язків на засадах міжгалузевого комерційного розрахунку, який означає, що підприємства підкомплексу, які здійснюють коопероване виробництво, пов’язані з кінцевими результатами щодо реалізації продукції, взаємно поступаються частиною прибутку своїм партнерам-учасникам кооперованої діяльності;

 • формульний розрахунок доцільності придбання та експлуатації обладнання для виробництва біоетанолу-сирцю на підприємствах спиртової промисловості, що враховує технологічні можливості й наявні виробничі потужності заводів і дає змогу зробити висновки про доцільність і актуальність використання обладнання з дегідратації спирту-сирцю;

 • класифікацію форм кооперованих зв’язків підприємств з урахуванням особливостей їх використання в умовах обмежених ресурсів, а саме у фінансовій, виробничій та збутовій сферах діяльності;

набули подальшого розвитку:

 • організаційно-правова форма кооперованих зв’язків спиртової промисловості на базі агрохолдингу, яка дає змогу перейти на кооперовані взаємодії в межах структури без додаткових посередників і виходу на зовнішні ринкові зв’язки, що підсилює ефективність виробництва;

 • механізм раціональних розподільних економічних відносин в умовах кооперованих зв’язків, який враховує вклад кожного з учасників у досягнення кінцевих результатів.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що запропоновані у дисертації конкретні рекомендації можуть бути використані у процесі організаційно-правового проектування кооперованих структур на базі підприємств спиртової промисловості. Вони передбачають збалансований розвиток і швидку окупність ресурсного потенціалу, сприяють підвищенню ефективності його використання і забезпеченню конкурентоспроможності вихідної продукції.

Пропозиції щодо формування кооперованих зв’язків впроваджують на підприємствах і в господарствах державних об’єднань спиртової промисловості «Тернопільспирт» при реструктуризації спиртопродуктового виробництва, оптимізації кооперованих зв’язків спиртових заводів.

Запропоновані в дисертаційній роботі наукові результати і практичні рекомендації, впроваджено у практику діяльності Головного управління економіки Тернопільської обласної державної адміністрації (довідка № 01-1-1186 від 31.12.2008 р.), ДО «Тернопільспирт» (довідка № 06-1/8 від 06. 05. 2008 р.), ДП «Залозецький спиртовий завод» (довідка №341 від 04. 02. 2008 р.), ДП «Козлівський спиртовий завод» (довідка №145 від 12. 03. 2008 р.), ДП «Мишковицький спиртовий завод» (довідка № 117 від 16.04.2008 р.).

Окремі положення дисертації використані у навчальному процесі Тернопільського національного економічного університету при викладанні курсів «Менеджмент» та «Стратегічне управління» (довідка №126-06/378 від 04.03.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Отримані результати дисертаційного дослідження є результатом особистої роботи автора.

Апробація результатів дисертаційної роботи. Наукові результати і практичні розробки дисертації доповідалися та обговорювались на таких міжнародних науково-практичних конференціях: «Проблеми розвитку депресивних реґіонів» (25 – 26 квітня 2007 р., м. Ніжин); «Наука і вища освіта»(17 – 18 травня 2007 р., м. Запоріжжя); «Наукове забезпечення інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК» (29 – 30 листопада 2007 р.,м. Львів); «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті»(21 – 23 лютого 2008 р., м. Тернопіль); «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеґрації» (14 – 16 травня 2008 р., м. Київ); «Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації» (22-24 жовтня 2008 р., Тернопіль).

Публікації. За результатами досліджень автором опубліковано 11 наукових праць, із яких 2 у співавторстві. Загальний обсяг публікацій – 2,6 д. а., у тому числі 4 статті у фахових виданнях (1,1 д. а.), з яких 2 написані індивідуально (сумарний авторський внесок – 0,9 д. а.); 7 – одноосібно в інших виданнях (1,5 д. а.).

Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Основний зміст роботи викладений на 165 сторінках. Він містить 17 таблиць, 9 рисунків, 9 додатків та 227 джерел літератури.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КООПЕРОВАНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ


1.1. Теоретичні аспекти формування кооперованих зв’язків між підприємствами


У процесі історичного розвитку суспільства виникли поділ і спеціалізація праці, які зумовили об’єктивну необхідність кооперовано-інтеґраційних процесів, що забезпечують взаємозв’язаний розвиток суб’єктів господарювання різних галузей і сфер народногосподарського комплексу країни.

Кооперація є однією з найдавніших форм виробничих кооперованих відносин. Відомі різні визначення цього поняття і у широкому значенні слова кооперація (від англ., “cooperation”) є формою організації праці, при якій велика чисельність людей спільно беруть участь в одному й тому самому або в різних, але зв’язаних між собою, процесах праці, а у вузькому – кооперація (від англ. «cooperation of production») – встановлення довготермінових виробничих зв’язків між підприємствами, кожне з яких спеціалізується на виробництві окремої частини єдиного виробу [99, с. 347; 54, с. 172, 174 с. 17]. Згідно зі Законом України “Про кооперацію” кооперація – система кооперативних організацій, створених із метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів [68, с. 35].

Розвиток кооперативної ідеї у світі започаткували Р. Оуен, Ш. Фур’є, Г. Шульце-Делич, В. Райфайзен, М. Чернишевський, О. Чаянов, Н. Кондратьєв та ін. Ці ідеї відрізнялися різними думками щодо суті поняття «кооперація» та підходами до її розвитку. Зокрема, Р. Оуен, Ш. Фур’є і М. Чернишевський були носіями поглядів кооперативного утопічного соціалізму, бо вважали, що за рахунок створення і розвитку мережі кооперативів можна прийти до соціально справедливого суспільства. А представники практичнішого напрямку в теорії кооперацій - В. Райфайзен, О. Чаянов і М. Туган-Барановський базували теоретичні висновки на інтересах дрібних товаровиробників [42, с. 35].

Щоб довести доцільність існування «кооперативних комун», Р. Оуен заснував у США (штат Індіана) комуну «Нова Гармонія». У цій комуні усі члени залежно від віку поділялися на групи, кожна з яких виконувала певні функції. Для мотивації праці членів общини, Р. Оуен передбачав, як тимчасовий захід, видачу в громадських магазинах продуктів споживання відповідно до особистої участі кожного в суспільно корисній праці. У принципах «гармонії», що описав Р. Оуен, по суті, розглянуті зачатки принципів сучасної кооперації: добровільність членства, виборність керівництва, самоуправління, рівноправність [46, с. 30].

У Франції представником кооперативного руху був Ш. Фур’є, який розробив проект общини, близької за рисами до кооперативу [46, с. 32]. О. Чаянов вбачав основну мету кооперації в укрупненні та концентрації виробництва, що привело б до підвищення продуктивності праці та зростання його ефективності, бо в умовах, коли у сільському господарстві переважає дрібне виробництво, яке не допускає ні поділу праці, ні застосування машин, інших удосконалень у методах виробництва, зрозуміло, яка колосальна кількість людської енергії пропадає марно [80, с. 76]. При об’єднанні багатьох дрібних ділянок в одне ціле спостерігається економія витрат та підвищення продуктивності праці у декілька разів.

У систематизованому вигляді суть кооперації досліджена і розкрита в роботах К. Маркса. Розглядаючи процес суспільного поділу праці, об’єктивно породжуючи відособлення спеціалізованих видів праці в самостійні форми громадської організації виробництва, він дійшов до висновку про об’єктивну необхідність взаємодії спеціалізованої праці і виробництва шляхом їх кооперації. К. Маркс відзначив, зокрема: «Кооперація становить загальну форму, яка лежить в основі всіх суспільних засобів, спрямованих на збільшення продуктивності суспільної праці» [117, с. 285].

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте www.mydisser.com.


Консолідація – це введення фірми, що інтеґрується до основної, як підрозділу чи дочірнього підприємства (філії) – злиття або поглинання її основною фірмою. Консолідованою при цьому випадку називатиметься компанія, що здійснює самостійне виробництво більш як 50% продукції.

Групування – це створення підприємств, що інтеґруються, та основної компанії-інтеґратора групування, пов’язаного чи взаємними відносинами власності (обмін акціями), чи взаємними управлінськими зв’язками (введення до ради директорів одного підприємства представників іншого), чи наданням різноманітних послуг (розроблення технології, соціально-побутове забезпечення, інформаційно-рекламне обслуговування тощо).

Цільова пролонґація – це досягнення інтеґрації за рахунок свідомого продовження термінів угод про поставки (інколи на шкоду ринковій кон’юнктурі) для формування довготермінових сталих інтеґраційних зв’язків.

Під горизонтальною інтеґрацією розуміється встановлення інтеґраційних зв’язків між підприємствами, що виробляють аналогічну продукцію. До форм горизонтальної інтеґрації можна віднести:

 • делегування функцій інтегратору – передання права вирішення низки питань, пов’язаних із інтеґраційною діяльністю, основному інтеґруючому підприємству;

 • створення асоціацій, тобто органів координації та управління;

 • створення консультативних органів при обмеженні повноважень кожного з підприємств, що інтеґрується. У цих випадках деякі питання (скажімо, про ціни на продукцію) підприємства можуть вирішувати лише після затвердження у консультативному органі;

 • створення загальних фінансових органів (банків, холдингів);

 • взаємний обмін акціями або інша форма участі у взаємних прибутках [203, с. 49].

Протягом останнього часу в економічній літературі поширилось поняття «толінг», що походить від англійського «toll» (мито). Толінг (англ. tolling), або толінгові операції – це послуга з обробки імпортної давальницької сировини, перевезеної на митну територію країни для подальшої переробки її на готову продукцію, що вивозять за межі країни. Інакше кажучи, толінг – це спосіб організації виробництва, заснований на поділі товарно-сировинних поставок і переробці давальницької сировини [73, с. 21].

Нині толінг – поширене у світі явище. Внутрішній ринок при толінгу не зачіпають, тому компанія-постачальник сировини не платить ні ПДВ, ні мита. На всіх етапах толінгової схеми власником продукту залишається іноземна фірма-постачальник. Завод-переробник отримує лише фіксовану плату за переробку сировини і не бере участі у розподілі прибутку від продажу готового продукту.

Розглянуті визначення, коли роботу будують на ввезеній сировині, ще називають зовнішнім толінгом. Є й так званий внутрішній толінг, за якого іноземна компанія закуповує сировину всередині країни-переробника, а продукт переробки експортує.

Толінг нерідко призводить до поділу виробничих програм між фірмами, створення спільних виробництв і наукових колективів. Для замовника мотив до толінгу – це прагнення знизити собівартість продукції за рахунок розміщення виробничого процесу в країнах із нижчими видатками на заробітну плату, а також відсутність у країні-замовника технології або виробничих потужностей для отримання необхідної продукції. Для переробника мотивом до толінгу є бажання завантажити виробничі потужності, що не використовують, при нестачі коштів на самостійну закупівлю сировини або недоступність кредитів [166, с. 39].

США як класична країна з високими видатками на оплату праці вже дуже рано відчула необхідність розміщення замовлень на переробку сировини в країнах із нижчими видатками на заробітну плату, за ними цю схему застосували й інші країни. Зацікавленість в Україні, як у державі з низьким рівнем оплати праці, виявляється в бажанні робити замовлення на переробку давальницької сировини. Конкурентною перевагою підприємства є його економіко-технічна привабливість для замовника, яку оцінюють за вартістю переробки давальницької сировини.

Ефективність реалізації толінгових проектів потребує правильної організації не тільки товарних, а й фінансових потоків, у т.ч. різних видів розрахунків, взаємозаліків, використання послуг вексельних центрів та іншої фінансової інфраструктури.

Таким чином, можна зробити висновок, що різні форми кооперованих зв’язків об’єднує одна мета – зниження собівартості продукції та отримання максимально можливого прибутку для всіх партнерів цих господарських відносин. На нашу думку, найвдалішою формою кооперованих зв’язків є вертикальна інтеґрація, яка успішно функціонує в умовах СОТ та країнах із ринковою економікою.

  1   2   3   4

Похожие:

1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання iconТипове положення про порядок проведення навчання
У тексті Типового положення слова «суб’єктами господарської діяльності» замінено словами «суб’єктами господарювання» у відповідних...
1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання iconРозділ теоретико-методичні засади формування стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства

1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання icon1 Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни. 3
Правила є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання на території міста Одеси, яким встановлюється порядок благоустрою...
1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання iconКвартальний план роботи управління ветеринарної медицини в Приморському районі Запорізької області на четвертий квартал 2011 року (щодо здійснення планових заходів державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання)
«Основных ветеринарных правил для комплексно-механизированых овцеводческих ферм», Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію...
1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання iconАкт планової перевірки суб'єкта господарювання

1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання iconКвартальний план роботи управління ветеринарної медицини в Приморському районі Запорізької області на третій квартал 2011 року (щодо здійснення планових заходів державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання)
«Ветеринарно-санитарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів та подвірному забої тварин», «Основных ветеринарных правил для...
1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання iconН а к а з
Затвердити уніфіковану форму Акта планової перевірки суб'єкта господарювання, що додається
1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання iconНака з
Ці Правила визначають правові та організаційні засади озеленення населених пунктів, спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності...
1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання iconУчасників Міжнародної науково-практичн ої Інтернет-конференції
«удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання»
1. теоретико-організаційні засади формування кооперованих зв’язків між суб’єктами господарювання iconВступ 5
Теоретико методичні засади державотворення на сучасному етапі суспільного розвитку 8
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница