Baltijas starptautiskā akadēmija
Скачать 377.31 Kb.
НазваниеBaltijas starptautiskā akadēmija
страница1/7
Дата20.03.2013
Размер377.31 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7


APSTIPRINĀTS

ar BSA Senāta 28.06.2011.

lēmumu Nr. 97


BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA


OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS BAKALAURAS

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS

STUDIJU PROGRAMMA

RAKSTVEIDA UN MUTVĀRDU

TULKOŠANA


Pašnovērtējums


Studiju programmas nosaukums: Otrā līmeņa profesionālās bakalaura augstākās izglītības studiju programma „Rakstveida un mutvārdu tulkošana”

Studiju programmas kods: 42 222

Studiju programmas īstenošanas ilgums: 4 gadi – pilna laika studijas

4,5 gadi – nepilna laika studijas

Studiju programmas apjoms: 160 KP

Prasības, sākot studiju programmas

apguvi: Vidējā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija: tulks, tulkotājs

Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaurs tulkošanā

Vietas, kur īsteno studiju programmu: BSA, Rīgā, Lomonosova ielā 4

Studiju programmas īstenošanas veids: pilna un nepilna laika studijas


Licence Nr. 04030-33

izsniegšanas datums 31.12.2013


Akreditācijas lapa Nr. 068-1167

termiņi 31.12.2013


Studiju programmas direktors: Dr. philol., asoc. prof. E.Arhangeļska

2010. – 2011. mācību gada uzdevumi

 • Radošās un pētnieciskās pieejas tulkošanai attīstīšana.

 • Tīklu sadarbspēju izmantošana profesionālās saskarsmes un pašattīstīšanas paplašināšanai.

 • Jauno interaktīvo projektu darba formu meklēšana.


KONCEPTUĀLIE NOTEKUMI


1. MĀCĪBU PROGRAMMA


Programmas saturs atbilst 2008. – 2009. māc. g. apstiprinātajai programmai. Programma ir izvietota BSA mājas lapā trijās valodās:


Vakara nodaļa uzsāka strādāt pēc pilna laika dienas nodaļas apmācības plāniem (pamatojums – BSA Senāta sēdes 12.05.2010. lēmums, Protokols Nr. 91):

 1. Saskaņā ar Augstskolu likumu un nodrošinot pietiekamo kontaktstundu daudzumu 2010./2011. māc. g. 1. semestra vakara nodaļas programma tiek pielīdzināta 2010./2011. māc. g. 1. semestra dienas nodaļas programmai.

 2. Studiju ilgums BSA vakara nodaļā identisks studiju ilgumam pilna laika dienas nodaļā – 8. semestri.

 

2.  PERSONĀLA DARBS


Radošās un pētnieciskās pieejas tulkošanai attīstīšana


Konferences, semināri, lietišķās tikšanās un tulkotāju sagatavošanas problēmas

XIII Starptautiskā zinātniskā konference Русистика и современность (Rusistika un mūsdienas; 2010. g. 7. – 9. oktobris), kura tika organizēta sadarbībā ar A. Gercena vārdā nosaukto Sanktpēterburgas Valsts pedagoģisko universitāti (Krievija), Žešuvas universitāti (Polija), Odesas Nacionālo universitāti (Ukraina), tika novadīta BSA un sapulcināja 130 ziņotājus, kuru ziņojumi tai skaitā tika veltīti tulkošanas problēmām apspriestām atsevišķajā sekcijā.

Semināru Актуальные проблемы лингводидактики (Aktuālās lingvodidaktikas problēmas) 9. oktobrī novadīja prof. A. Berdičevskis (Austrija).


Tulku/tulkotāju sagatavošanas jautājumi tika apspriesti ar:

 • Magdalenu Miežvu un Annu Rudyku (Žešuvas universitāte), kuras 8. –9. oktobrī lasīja lekcijas veltītas angļu valodas stilistikai;

 • Elizabeti Kostandi un Svetlanu Jevstratovu (Tartu universitāte), kuras atbrauca pēc programmas ielūguma un novadīja semināru Лингвистика и межкультурная коммуникация (Lingvistika un starpkultūru komunikācija);

 • Kristin Tytgat no augstskolas Erasmushogeschool Brussels tika apspriesta pilna kredītpunktu apjoma apgūšanas iespēju ierobežotība sakarā ar vācu nodaļas studentu ERASMUS apmaiņu, kā arī augstskolas Erasmushogeschool iespējas pēc iestāšanās Briseles universitātes sastāvā.


Tulku/tulkotāju sagatavošanas īpatnības un mūsdienu prasības, kuras tiek izvirzītas tulku/tulkotāju sagatavošanas programmām, tika atspoguļotas pasniedzēju ziņojumos trijās konferencēs:

 1. Starptautiskajā konferencē Grāmatvedības un finanšu koledžā (Rīga) E. Arhangeļskas zinojumā Профессиограмма как способ оценивания качества подготовки переводчиков, Ž. Daraganes ziņojumā Европейское качество образования: критерии оценки качества студенческих переводов un L. Ignatjevas ziņojumā Европейские компетенции владения иностранным языком в содержании программы подготовки переводчиков.

 2. XIII Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Русистика и современность (Rusistika un mūsdienas) tulkošanas problēmām tika veltīti četru programmas darbinieku ziņojumi, kuri praktizē angļu, vācu, spāņu valodas un tulkošanu: Ž. Bormane (Проблема интерференции в переводах текстов на русский язык в Латвии), O. Skačkova (Лакуны культуры и Юджин Уан-Джин), I. Ivančikova (Проблема интерференции в переводах текстов на русский язык в Латвии), О.Romanova (Переводоведение и изучение межкультурных связей – расширение профессиональной компетентности).

 3. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Granādas universitātē ar ziņojumu par poētiskā teksta tulkošanas īpatnībām (Лексические трансформации в русских переводах стихотворения Г. А. Беккера Volverán las oscuras golondrinas: границы допустимого) uzstājās L. Grīsle.


Profesionālā tulce, tulkotāja un pasniedzēja I. Ivančikova pēc izdevniecības „Jumava” pasūtījuma salīdzinot ar tekstu angļu valodā tulkoja no latviešu valodas krievu valodā Edvarda Andersa grāmatu Среди латышей во время Холокоста (aptuveni 200 lpp.).


Programmas „Rakstveida un mutvārdu tulkošana” mācībspēku nodarbību hospitācijas plāns 2008./2009. mācību gadam


 1. tabula

N.p.k.

Studiju kurss

Mācībspēks

Mēnesis

Vērtētājs

1.

Angļu valodas lietošanas aktuālas problēmas

Doc. O. Skačkova

2010. g. novembris

Lekt. Ž. Daragane

Lekt. O. Romanova

2.

Dzimtā valoda (krievu). Sistēma un inovācijas

Asoc. prof. E. Arhangeļska

2010. g. decembris

Asoc. prof. L. Ignatjeva

3.

Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš (DE – LV/RU; LV/RU – DE)

Viesdoc. I. Ivančikova

2011. g. februāris

Vieslekt. E. Doska

4.

Angļu valoda. Stilistika tulkošanas praksē

Lekt. Ž. Daragane

2011. g. marts

Doc. O. Skačkova

5.

Vācu valoda.

Stilistika tulkošanas praksē

Doc. Ž. Bormane

2011. g. marts


Viesdoc. I. Ivančikova

6.

Rakstveida tulkošanas metodika un profesionālais treniņš (EN – LV/RU; LV/RU – EN)

Vieslekt. T. Gornostay

2011. g. aprīlis

Asoc. prof. L. Ignatjeva

Asoc. prof. E. ArhangeļskaProgrammas personāla publikācijas un piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un cita veida konferencēs

(2010. g. – 2011. g.)

Studiju programmas (profesionālo disciplīnu bloks) docētāji zinātnisko darbu veic 4 virzienos:

 1. pētījumi starpkultūru komunikāciju jomā;

 2. programmā iekļauto (angļu, vācu, latviešu un krievu) valodu pētījumi;

 3. pētījumi stilistikas, runas kultūras, retorikas, tekstoloģijas sfērā;

 4. lingvodidaktiskie pētījumi un didaktiskā materiāla sagatavošana.

Piektais zinātniski metodiskā darba virziens ir saistīts ar augstskolas mērķiem – nodrošināt fundamentālo izglītību kā pamatu prasmei pielāgoties mainīgajiem sabiedriskās dzīves apstākļiem, patstāvīgai profesionālajai pilnveidošanai. Pētniecisko darbu saistītu ar šo sfēru veic vispārizglītojošo disciplīnu pasniedzēji (A bloks).

Akadēmiskais personāls ir atzīmēts kā „ievēlēts”.


2. tabula

Vārds, uzvārds

Publikācijas un konferencēs

Emma Arhangeļska

(ievēlēts)


Publikāciju skaits – 4

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs - 5

Mācību grāmatas - 1

Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos

 1. О подготовке русско-латышских переводчиков. Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира. Москва: Изд-во Московского государственного университета им. М. А. Шолохова. Москва, 2011. С.376 – 381.

 2. Линия улыбки и контуры лица. A PTE Szláv Filológia Tanszék tudományos közleményei (A PÉCSI OROSZ KÖZPONT MEGNYITÁSA ALKAMÁBÓL, Ученые записки кафедры славянской филологии Печского университета). Pécs, 2011. 21-25. [līdzautore: R.Kurpniece]. ISBN 978-963-89172-1-8

 3. Видеоматериалы как средство развития профессиональной компетенции будущих юристов в курсе русского языка как иностранного. III Международная научно-практическая интернет-конференция «Русский язык@Литература@Культура: актуальные проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом». 2010. [līdzautore: L.Ignatjeva]. http://around.russianforall.ru/conf/

Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

 1. Освоение лексики в системе межкультурного образования. Русистика и современность. 13-я Международная научная конференция. Сборник научных статей. Рига, 2011. С.16 – 24 (соавторы: Л.Игнатьева, Р.Курпниеце). ISBN 978-9984-47-044-3

Mācību grāmatas

 1. Просто по-русски. Mācību grāmata 7.klasei. Rīga: Retorika A. 2011. 154 lpp. [līdzautore: L.Ignatjeva].

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs un kongresos

 1. Освоение лексики в системе межкультурного образования. XIII Starptautiskā zinātniskā konference Русистика и современность (Rusistika un mūsdienas). Baltijas starptautiskā akadēmija (Latvija), A.°Gercena vārdā nosauktā Krievijas Valsts universitāte (Krievija), Žešuvas universitāte (Polija), I. Mečņikova vārdā nosauktā Odesas Nacionālā universitāte (Ukraina). 07. – 09.2010. Rīga: BSA. [līdzautores: L.Ignatjeva, R.Kurpniece].

 2. Грамматическая компетенция студентов в условиях полилингвизма молодежи. Starptautiskais pedagoģiskais forums Билингвизм в СНГ: русский плюс. 17. – 19.11.2010., Maskava, MVU SIC.

 3. Суффиксы субъективной оценки в аспекте подготовки русско-латышских переводчиков. II Starptautiskā zinātniski metodiskā konference Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира. 24. – 26.11.2010., M. Šolohova vārdā nosauktā Maskavas Valsts humanitāro zinātņu universitāte. Maskava, 2010.

 4. Видеоматериалы как средство развития профессиональной компетенции будущих юристов в курсе русского языка как иностранного. III Starptautiskā zinātniski praktiskā internetkonference Русский язык@Литература@Культура: актуальные проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом. 2010. [līdzautore: L.Ignatjeva].

 5. Методика освоения лексики в системе межкультурного образования. XIII Starptautiskā zinātniskā konference Русистика и современность (Rusistika un mūsdienas). BSA, Rīga, 7. – 9.10.2010.

 6. Профессиограмма как способ оценивания качества подготовки переводчиков. III Starptautiskā konference Unified System in Quality Valuation of Higher Education, 02.06.2011. Rīga, Grāmatvedības un finanšu koledža (sertifikāts).
Ludmila Bavrina

(ievēlēts)

Publikāciju skaits – 1

Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

 1. Designer’s jobs. Trade secrets of great designs. Evaluation of design .A course of English for study and professional purposes for designers. Riga, 2011 [līdzautors Kopeikins M.].

Žanna Bormane

(ievēlēts)


Publikāciju skaits – 1

Piedalīšanās ar referātu zinātniskajās konferencēs – 1

Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

 1. Вторичная этимологизация антропонимов в художественном тексте и переводе. Русистика и современность. 13-я Международная научная конференция. Сборник научных статей. Рига: БМА, 2011. C.55-58. ISBN 978-9984-47-044-3

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs un kongresos

 1. XIII Starptautiskā konference Русистика и современность (Rusistika un mūsdienas), 7. – 9.10.2010.

Žanna Daragane

(ievēlēts)


Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs - 1

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs un kongresos

European Quality of Education: The Evaluation Criteria of Student Translations. Unified System in Quality Valuation of Higher Education.
2011. g. jūnijs. Grāmatvedības un finanšu koledža. Rīga

Ludmila Grīsle

(ievēlēts)


Publikāciju skaits – 1

Piedalīšanās ar referātu zinātniskajās konferencēs - 1

Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

Испанская поэзия в русских переводах. Communicator, 2011.

Piedalīšanās ar referātu zinātniskajās konferencēs un kongresos

Лексические трансформации в русских переводах стихотворения Г. Беккера “Volverán las oscuras golondrinas”: границы допустимого. I Congreso Internacional de Rusistica “Lengua, Vision del Mundo y Texto”. Facultad de Filosofia y Letras, Granādas universitāte (Universidad de Granada), 28.06.2011- 01.07.2011. pp. 89.


Tatjana Gornostaja

(nav ievēlēts)


Publikāciju skaits – 3

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs - 3

Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos

 1. Gornostay T. Machine Translation in the System of Social Communication. In Proceedings of APL-2010: the 4th Internaltional Conference “Modern Tasks of Linguistics, Language Teaching and Intercultural Communications”, December 3-4, 2010, Uljanovsk State Technical University, Uljanovsk, Russia. = Горностай Т. Машинный перевод в системе социальной коммуникации. APL-2010: 4-ая международная научно-практическая конференция «Актуальные задачи лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации», декабрь 3-4, 2010, Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия. (http://ling.ulstu.ru/conference/).

Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

 1. LetsMT! – Online Platform for Sharing Training Data and Building User Tailored Machine Translation. In Proceedings of the 4th International Conference Baltic HLT 2010 “Human Language Technologies – The Baltic Perspective”, October 7-8, 2010, Riga, Latvia. [līdzautori Vasiljevs A., Skadins R.]

 2. Machine Translation System for Social Communication Support in a Multilingual Environment. In Proceedings of the 13th International Conference “Russian Philology in Modern Times”, October 7-9, 2010, Riga, Latvia. = Горностай Т. Система машинного перевода для поддержания социальной коммуникации. XIII Международная конференция «Русистика и современность», октябрь 7-9, 2010, Рига, Латвия.127-131. ISBN 978-9984-47-044-3

Larisa Ignatjeva

(ievēlēts)

Publikāciju skaits – 3


Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs– 5

Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos

Изучение русского языка как иностранного в Латвии: оптимистические данные и актуальные проблемы. Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира. Москва: Изд-во Московского государственного гуманитарного университета им. М.А.Шолохова. Москва, 2011. С.482-486.

Mācību grāmatas - 1

 1. Эссе: риторический канон в практике освоения русского языка как иностранного. I Congreso Internacional de Rusistica “ Lengua, Vision del Mundo y Texto”. Facultad de Filosofia y Letras, Granādas universitāte (Universidad de Granada) 28.06.2011- 01.07.2011. pp. 188.

Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

 1. Освоение лексики в системе межкультурного образования. Русистика и современность. 13-я международная научная конференция. Сборник научных статей. Рига, 2011. С.16 – 24 (līdzautores – Э.Архангельская, Р.Курпниеце). ISBN 978-9984-47-044-3

Mācību grāmatas

 1. Просто по-русски. Mācību grāmata 7.klasei. Rīga: Retorika A. 2011. 154 lpp. [līdzautore: E.Arhangeļska].

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs un kongresos

 1. Европейские компетенции владения иностранным языком в содержании программы подготовки переводчика. III Starptautiskā konference Unified System in Quality Valuation of Higher Education, 02.06.2011., Rīga, Grāmatvedības un finanšu koledža (sertifikāts).

 2. Эссе: риторический канон в практике освоения русского языка как иностранного. I Starptautiskā konference Язык, ментальность, текст. Granāda, Granādas universitāte, 28.06.2011- 01.07.2011.

 3. Русистика и современность (Rusistika un mūsdienas). XIII Starptautiskā zinātniska konference. Rīga 07-09.10.2010.

 4. Мультилингвизм и проблемы речевого воспитания молодежи в Латвии. Starptautiskais pedagoģiskais forums Билингвизм в СНГ: русский плюс. 2010. g. 17. – 19. Novembris, Maskava, MVU SIC.

 5. II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира. 2010. g. 24. – 26. novembris. M. Šolohova vārdā nosauktā Maskavas Valsts humanitāro zinātņu universitāte.

Inessa Ivančikova

(nav ievēlēts)

Publikāciju skaits – 1

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs - 1

Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

 1. Проблема интерференции в переводах текстов на русский язык в Латвии. Русистика и современность. 13-я международная научная конференция. Сборник научных статей. Рига, 2011. 182 – 185.

Vsevolods Kačans


(ievēlēts)

Publikāciju skaits – 1


Grāmatas – 2

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs - 1

Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

  1. Imidža, korporatīvās reputācijas, brenda jēdzieni: salīdzinošā analīze. R., BPMA, „JUMI”, 2010. 128 – 136. lpp.

Grāmatas

 1. Sabiedrisko attiecību teorētiskie pamati [elektroniskais resurss]: lekciju kurss-konspekts. R., BSA, 2010. 120 lpp. [līdzautore – Kačane E.].

 2. Studenta studiju un pētnieciskā darba teorija un metodika. R., BSA, „JUMI”, 2010., 170 lpp. [līdzautori – Ņikiforovs V., Ņikiforovs Ņ.].
12.-14.05.2011. Daugavpils, BSA. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Komunikatīvas tehnoloģijas attiecību veidošanā ar sociālām grupām uzņēmējdarbībā, teritoriju mārketingā un tūrismā”.

Olegs Nikiforovs

(ievēlēts)

Publikāciju skaits – 2

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs - 2

Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

 1. Profesionāļa veidošanās psiholoģiskās likumsakarības mācību procesā augstskolā dažādās fakultātēs. Pāreju psiholoģija no skolēna līdz profesionālim. XX Starptautiskā vasaras universitāte 2011. gada 18-21. jūnijā. Zinātnisko rakstu krājums. SPPA. Rīga. 2011.g. 100-107 lpp.

 2. Psiholoģijas un pedagoģijas studēšana kā darba subjekta profesionālisma attīstības faktors. Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 2010. g. 10 lpp.

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs un kongresos

  1. Pāreju psiholoģija no skolēna līdz profesionālim. XX Starptautiskā vasaras universitāte 2011.g. 18. – 21. jūnijā.

  2. Перспективы и возможности психологии, бизнеса и социальной работы в современной Европе. Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola Rīga. 2010.g maijs.

Olga Romanova

(ievēlēts)

Publikāciju skaits – 2

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs – 3

Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos

 1. O. Peculiarities of Professional Vocabulary Teaching to Maritime Students. In: Оптимизация процесса преподавания иностранных языков в неязыковом вузе: Материалы международной научно-практической конференции, 28 – 29 октября 2010 г., г. Екатеринбург. Ekaterinburg: ФГАОУ ВПО «РГППУ», 2010. pp. 186 – 190.

 2. Approaches to Vocabulary Teaching and Learning to EFL Students. In: Науковi записки. Серия: Фiлологiчнi науки (мовознавство) Vol. 96 (2). – Kirovograd: РВВ КДПУ iм. В. Винниченка, 2011. pp. 524 – 530.

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs un kongresos

 1. XIII Starptautiskā zinātniskā konference Русистика и современность (Rusistika un mūsdienas)», Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, Latvija, 7. – 9.10.2010. Ziņojums: Переводоведение и изучение межкультурных связей – расширение профессиональной компетентности.

 2. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference The Optimisation of the Foreign Language Training Process for the Non-linguistic Specialities at Higher Educational Institutions, Krievijas Valsts profesionāli pedagoģiskā universitāte (Jekaterinburga, Krievija), 28. – 29.10.2010. Ziņojums: Peculiarities of Professional Vocabulary Teaching to Maritime Students.

 3. V Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Languages and World: Research and Teaching”, V. Vinničenko vārdā nosauktā Kirovogradas Valsts pedagoģiskā universitāte (Kirovograda, Ukraina), 24. - 25.03.2011. Ziņojums Approaches to Vocabulary Teaching and Learning to EFL Students.

Olga Skačkova

(ievēlēts)


Publikāciju skaits – 2


Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs – 1

Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos

 1. Brāļi Zavališini: ne-laika varonis un bezlaika varonis. (Братья Завалишины: не-герой времени и герой безвременья) Материалы Интернет-конференции «Образ человека в художественной литературе». Институт наук о человеке. 23.01.2011. htpp:/www.institute-for-human-scienc.org.

Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

 1. Лакуны культуры и Юджин Уан-Джин. Русистика и современность. 13-я международная научная конференция. Сборник научных статей. Рига: БМА. 2011. 433 – 437. lpp.

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs un kongresos

 1. Русистика и современность (Rusistika un mūsdienas). XIII Starptautiskā zinātniska konference. Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, Latvija. 7. – 9.10.2010. Ziņojums: Лакуны культуры и Юджин Уан-Джин.

Natalija Sotikova

(ievēlēts)


Publikāciju skaits – 5


Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs – 3

Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos

 1. Интернет-маркетинг при продвижении турпродуктов латвии на международном рынке // Spoleczenstwo Sieci. Gospodarka sieciowa w Europie srodkowej i wschodniej. – Lublin: Wydawnictwo, 2011. – т.2. – c.342 – 348. ISBN: 978-83-7702-221-4  (līdzautorībā) w kategorii Nauki społeczne

 2. Use of experiential marketing technologies in teaching at higher education institutions // 9th International JTEFS/BBCC Conference „Sustainable Development.Culture. Education.” Siauliai University, Lithuania, 231 – 244 lpp., 2011. 18.-21. maijā. ISBN 978-609-430-077-6 (līdzautorībā).

 3. Promotion of tourism in the smaller towns of Latvia: contemporary experience and prospects of development // South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad Faculty Of Economics Tourism Department, the Second International Conference for PhD Candidates. Bulgaria, 06 – 08 May, 2011. P. 356 – 361. ISSN 1314-3557 (līdzautorībā).
Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

 1. Pieredzes mārketings kā instruments augstskolas konkurences priekšrocību nostiprināšanai // Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2011.g. 27. – 28. maijs, lpp. 578 – 588. Latvija, Rēzekne ISSN 1691-5887 (līdzautorībā).

 2. Komunikācijas veidi tūrisma jomā konkurētspējas sasniegšana. // XII Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2011.g. ISSN 1691-6069 (līdzautorībā).

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs un kongresos

 1. Использование технологий маркетинга впечатлений при продвижении малых городов Латвии // Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. 2011.g.C.79. ISBN 978-9984-14-522-8 (līdzautorībā).

 2. Экономика впечатлений в туристическом бизнесе. Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и будущее. Sanktpēterburga 2. – 4.12.2010.

 3. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Business, Studies and Me, referāts Means of Experiential Marketing as an effective tool for attracting tourists: experience of Latvia. Šauļi, (līdzautorībā).

Jūlija Timoščenko

(ievēlēts)

Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs – 1

Piedalīšanās ar referātu zinātniskajās konferencēs un kongresos

 1. Two-dimensional macroscopic non-deterministic model of traffic flow motion „without preference”. // The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS), Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011. (līdzautorībā)

Anna Vulāne

(nav ievēlēts)


Publikāciju skaits – 5


Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs – 1

Mācību grāmatas – 2


Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (Thomson Reuters Web of Science)

  1. Latviešu tautasdziesmu loma bērna valodas ideāla veidošanā. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa: Skolas pedagoģija. Mūžizglītība. Apskati. 2011.g. 27.-28. maijs. Rēzekne: RA, 430.-439. (Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings datu bāzē. http://www.isiwebofknowledge.com/).


Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos

  1. Некоторые наблюдения над детскими словообразовательными инновациями (на материале речи латышских детей). Онтолингвистика-наука ХХ1 века. S-Pēterburga, 2011. g. 4. – 6.05.


Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos


  1. Expression of Feature Intensity in East Latvian Dialect. Latgale as a Culture Borderzone. Comparative Studies. Vol. II (1). Daugavpils: Saule, 2009. pp. 228 – 235.

  2. Pirmās un otrās valodas mijiedarbība skolēnu runas uzvedībā. Tagad. Rīga, 2010. 1. (5) nr., 32.-36. (kopā ar M. Gavriļinu).

  3. Etnonīms polis latviešu pasaulainā. Communicator. 2010. 1./2. nr., 249. – 252.


Mācību grāmatas

 1. Latviešu valodas gramatika funkcionālā aspektā. Teorētiskais atbalstmateriāls skolotājiem LU MOODLE vidē ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/ 09/IPIA/VIAA/003 Nr. ESS2009/88 Rīga: LU, 2011. (75 lpp. - kopā ar M. Gavriļinu).

 2. Latviešu valodas gramatika funkcionālā aspektā. Skolēna rokasgrāmata. LU MOODLE vidē ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 Nr. ESS2009/88 Rīga: LU, 2011. (150 lpp. – kopā ar M. Gavriļinu).AKADĒMISKĀ PERSONĀLA LĪDZDALĪBA PROJEKTOS


Akadēmiskais personāls ir atzīmēts kā „ievēlēts”.


3. tabula

Vārds, uzvārds

Projekti

Emma Arhangeļska

(ievēlēts)

 1. ESF projekts „Vispārējas izglītības pedagogu tālākizglītība”, 10.12.2010. – 31.03.2011. Vienošanās Nr. 2010/0062/IDP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003. Eksperts.
Larisa Ignatjeva

(ievēlēts)

   1. ESF projekts „Vispārējas izglītības pedagogu tālākizglītība”, 10.12.2010. – 31.03.2011. Vienošanas Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003). Eksperts.
Tatiana Gornostay

(nav ievēlēts)


 1. TTC: Terminology Extraction, Translation Tools and Comparable Corpora, Eiropas Savienības programmas Seventh Framework Programme kopfinansējums.

 2. ACCURAT: Analysis and Evaluation of Comparable Corpora for Under-Resourced Areas of Machine Translation, Eiropas Savienības programmas Seventh Framework Programme kopfinansējums.

 3. CLARA: Common Language Resources and their Applications, Eiropas Savienības programmas Seventh Framework Programme kopfinansējums.

 4. SEMO: Semantic Analysis-Based Document Management System, Eiropas Savienības fonda European Regional Development Fund kopfinansējums.
Anna Vulāne

(nav ievēlēts)


 1. 2011. g. LVA ar ESF atbalstu īstenotā projektu „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/ VIAA/002. sadaļas „Elektroniskas skaidrojošās vārdnīcas koncepcijas izstrāde” (Nr. LVA 2011/46-ESF-1.2.1.2.1.) darba grupas vadītāja un autore. Izstrādāta koncepcija – 40 lpp. (kopā – 60 lpp.).
 1. 2011. g. ESF un LVA projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/ 08/IPIA/VIAA/002 virziens „Elektronisko mācību resursu izveide un aprobācija” – Elektroniskas lingvokulturoloģiskas latviešu valodas vārdnīcas izstrāde – darba grupas vadītāja, autore.
 1. 2010. – 2011. LZP projekts „Latviešu valodas gramatika 1959. – 2009.” – autore (izstrādātas 1,5 (+1,5) autorloksnes).
 1. 2010. g. ESF projekts „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”, „Mācību līdzekļu latviešu (valsts) valodā un literatūrā 7. – 9. klasēm, metodisko līdzekļu LAT2 pedagogiem autoru pakalpojumi”, Nr. LVA2010/02-ESF-1.2.1.2.1, Latviešu valodas aģentūra, autore.
 1. 2010. g. IZM projekts „Mācību priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu pilnveide”. 12. daļa – Mācību priekšmetu standarta un mācību programmas parauga pilnveide atbilstoši 7 – 11 gadīgu izglītojamo vecumposmam mācību priekšmetā „Latviešu valoda”. Eksperte.
 1. 2010. – 2011. LU. Profesionālās pilnveides programmu, mācību materiālu izstrāde un tālākizglītības kursu nodarbību vadīšana un izstrādāto materiālu aprobācija projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”. Vien. Nr. 2009/0274/ 1DP/ 1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, LU reģistrācijas Nr. ESS2009/88, ESF. Grupas vadītāja, autore, docētāja.  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Baltijas starptautiskā akadēmija iconLietuvos teisės akademija

Baltijas starptautiskā akadēmija iconBaltijas psiholoģijas un menedžmenta

Baltijas starptautiskā akadēmija iconBaltijas krievu institūTS

Baltijas starptautiskā akadēmija iconBaltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina skola

Baltijas starptautiskā akadēmija iconAvena, K. Starptautiskā ekonomika / K. Avena. R.: Biznesa augstskola Turība, 1998. 102 lpp. (Uznēmējpamati-7)

Baltijas starptautiskā akadēmija iconAvena, K. Starptautiskā ekonomika / K. Avena. R.: Biznesa augstskola Turība, 1998. 102 lpp. (Uznēmējpamati-7)

Baltijas starptautiskā akadēmija iconBaltijas starptautisk ā s akad ē mijas bibliot ē kas grāmatu jaunieguvumi
Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. Теоретические проблемы и современная практика / Ю. Г. Богатина. Москва:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница