Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
Скачать 211.35 Kb.
НазваниеRa bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
страница1/5
Дата19.03.2013
Размер211.35 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
RA bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim


0 Vispārīgā nodaļa


 Atklāts Latvijā : dokumentāla filma / scenārists Gints Grūbe ; režisore Daina Rašenbauma ; operators Uvis Burjāns ; Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, 2007. - 1 kompaktdisks. Globālā dienaskārtība : zinātniski pētnieciskie raksti / Strateģiskās analīzes komisija ; zin.red. K.Rudzīte. - Rīga : Zinātne, 2006.-5 (11) / 2006. - 287 lpp.  ISBN 9984-7678-9-2 Zināšanu sabiedrību veidojot : zinātniski pētnieciskie raksti / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2005.-Nr.2 (3) / 2005. - 130 lpp. : il.  ISBN 9984-7674-5-0 

004 Datorzinātne


Gallier Jean. Geometric methods and applications : for computer science and engineering / Jean Gallier. - New York : Springer, 2001. - xv, 565 p. : ill. ; 24 cm. - (Texts in applied mathematics ; 38). - Includes bibliographical references (p. [535]-543) and index.  ISBN 0-387-95044-3 Hunt Brian R. A guide to MATLAB : for beginners and experienced users / Brian R. Hunt, Ronald L. Lipsman, Jonathan M. Rosenberg, with Kevin R. Coombes, John E. Osborn, and Garrett J. Stuck. - 2nd ed. - UK : Cambridge University Press, 2006. - xv, 311 p. : ill. ; 26 cm.  ISBN 0-521-61565-8 Madenci Erdogan. Finite element method and applications in engineering using ANSYS / Erdogan Madenci, Ibrahim Guven. - USA : Springer, 2006. - 686 p. : il. + includes CD-ROM.  ISBN 0-387-28289-0 Moaveni Saeed. Finite element analysis : theory and application with ANSYS / Saeed Moaveni. - USA. - Upper Saddle River, New Jersey 07458 : Pearson, Prentice Hall, 2003. - 861 p. : ill. ; 24 cm. - Appendix A, B, C, DE, F. - Index: 849-861.  ISBN 0-13-189080-8 Nakasone Y. (Yuji). Engineering analysis with ANSYS software / Y. Nakasone, S. Yoshimoto, T.A. Stolarski. - Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann, 2006. - xv, 456 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical index: 453-456.  ISBN 0-7506-6875-X Pratap Rudra (1964-). Getting started with MATLAB 7 : a quick introduction for scientists and engineers / Rudra Pratap. - New York : Oxford University Press, 2006. - x, 244 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. [235]) and index.  ISBN 0-19-517937-4 Stephen Moira. Presentations with PowerPoint : learning made simple / M.Stephen. - Oxford : Elsevier, 2006. - 119 p. : ill. - (Matched to main qualifications !).  ISBN 0-7506-8188-8 Troelsen Andrew. С# и платформа . NET / Эндрю Троелсен ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2007. - 795 с. : ил. - (Библиотека программиста). - Алфавит.указ.: с.782-795.  ISBN 9785318007507


 Žemaitis Valentīns. Microsoft Word no iesācēja līdz lietpratējam : mācību līdzeklis / V. Žemaitis ; A. Jurenoks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 168 lpp. : il.  ISBN 9789984401478


1 Filozofija. Psiholoģija.Ētika


 Dekarts Renē. Pārruna par metodi / R. Dekarts ; no franču val. tulk. V. Zariņš. - 2., labot. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 104 lpp.  ISBN 9789984377285 Felzers Georgs. Motivēšanas veidi : faktori, kas ļauj gūt panākumus : psiholoģijas atziņas praksē / G. Felzers ; no vācu val. tulk. A.Jakoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 136 lpp. : il. - (Pocket business). - Bibliogr.: 132.-134.lpp.  ISBN 9984-376-20-6
 Leiblings Maiks. Nokaitināja ? : kā saprasties ar dažāda rakstura cilvēkiem / M.Leiblings ; no angļu val. tulk.R.Baroniņa. - Rīga : SIA"Lietišķās informācijas dienests", 2007. - 194 lpp.  ISBN 9789984991450 ISBN 0-7494-4362-6


 Melbārde Indra. Es vienmēr zinu, ko vēlos : neirolingvistiskā programmēšana (NLP) / I. Melbārde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 154 lpp. : il. - Bibliogr.: 153.-154.lpp. (20 nos.).  ISBN 9789984377735
 Puppel Stanislaw. A Concise Guide to Psycholinguistics / S.Puppel ; edit. Jacek Fisiak. - 2nd ed. - Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 2001. - 250 p. - (Anglistyka). - Bibliogr.: 204.-246.p. - Index of terms : 247.-250.p.  ISBN 83-7177-132-0 Rubenis Andris. Imanuels Kants : ķerras stūmēja mēģinājums tivoties karalim / A.Rubenis. - Rīga : Minerva, 2006. - 253 lpp. : port.  ISBN 9984-637-31-X Капинус Оксана Сергеевна. Эвтаназия как социально-правовое явление / О. С. Капинус. - Москва : Буквовед, 2006 (М. : Тип. ООО Изд. дом "Партнер"). - 398, [1] с., [1] л. цв. портр. ; 22 см. - (Право). - Библиогр. в конце кн.  ISBN 5-903331-01-7
2 Reliģija. Teoloģija


 Stuttgarter Erklarungsbibel : mit Apokryphen : die heilige schrift nach der ubersetzung Martin Luthers / mit Einfuhrungen und Erklarungen. - Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2005. - 1995 S.  ISBN 3-438-01123-9 Зюбанов Юрий Алексеевич. Христианские основы уголовного кодекса Российской Федерации : сравнительный анализ норм УК РФ и Священного Писания / Ю. А. Зюбанов. - Москва : Юстина : Проспект, 2007. - 414, [1] с. : ил. ; 20 см.  ISBN 5-9859706-9-8


30 Sabiedrisko zinātņu teorija un metodes


 Negotiating Futures - States,Societies and the World = Uzrunājot nākotni - valstis,sabiedrības un pasauli : proceedings of the International Conference Riga,November 11-14,2004 : starptautiskās konferences ziņojumi Rīga,2004.g.11.-14.novembris / University of Latvia. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. - 376 lpp. : il. - teksts angļu un latv.val.  ISBN 9984-7708-1-8


311 Statistika


 Eiropas Centrālā banka. Konverģences ziņojums 2007.gada Maijs / Eiropas Centrālā banka.Eurosistēma. - Frankfurt am Main : Eiropas Centrālā banka, 2007. - 83 lpp. : il. - Termini : 77.-83.lpp.  ISSN 1725-9428 Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais apskats.-2007.-Nr.2 (31) / LR Ekonomikas ministrija. LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007. - (Latvijas statistika).-Nr.2 (31). - 16 lpp. : il.  ISSN 1407-5350 Latvijas statistikas ikmēneša biļetens.-2007-Nr.5 (156) = Monthly Bulletin of Latvian Statistics.-2007.-No.5 (156) / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007, Jūnijs. - (Latvijas statistika).- Nr.5 (156). - 110 lpp.  ISSN 1407-0006 Lauku saimniecības Latvijā 2006.gadā : statistisko datu krājums = Agricultural farms of Latvia in 2006 / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007. - 42 lpp. : il. - (Latvijas statistika). Patēriņa cenas.-2007.-Nr.2 (22 : Consumer Prices.-2007.-No.2 (22 / LR Centrālā statistikas pārvalde ; atb. par izd.O.Alksnis.-Nr.2 (22. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2007. - 4 lpp. : il. - (Latvijas statistika).  ISSN 1691-029X


314 Demogrāfija


 Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21.gadsimta sākumā : zinātniski pētnieciskie raksti / Stratēģiskās analīzes komisija ; zin.red.P.Zvidriņš. - Rīga : Zinātne, 2006.- Nr.3 (9) / 2006. - 191 lpp. : il.  ISBN 9984-7678-3-3Demogrāfiskā situācija šodien un rīt : rakstu krājums / Stratēģiskās analīzes komisija ; zin.red.P.Zvidriņš ; zinātniski pētnieciskie raksti .-2005.-Nr.3(4). - Rīga : Zinātne, 2005.- Nr.3(4) / 2005. - 205 lpp. : il.  ISBN 9984-7675-9-0 Demographic situation : present and future : research papers 2(8)/2006 / Commission of strategic analysis ; edit. P.Zvidriņš ; transl. B.Freimane. - Rīga : Zinātne, 2006.- Nr.2 (8) / 2006. - 220 p. : ill.  ISBN 9984-7678-0-9


316 Socioloģija


 Daugavpils kā attīstības ceļvedis : rakstu krājums / atb. par izd. I.Reinholde ; Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2007. - 190 lpp. : il. - Daugavpils - skaitļos. - Daugavpils iedzīvotāju aptaujas rezultāti.  ISBN 9789984808031 Dzīves kvalitāte Latvijā : rakstu krājums / zin.red.: B.Bela, T.Tisenkopfs ; Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2006. - 430 lpp. : il. - + CD-ROM "Laba dzīve Latvijā".  ISBN 9984-7677-5-2 Expanding borders : communities and identities = Robežu paplašināšana : identitātes un kopienas : starptautiskās konferences ziņojumi Rīga,2005.gada 9.-12. novembris / Stratēģiskās analīzes komisija ; LU Sociālo un politisko pētījumu in-ts. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 460 lpp.  ISBN 9984-7838-6-3 Laba dzīve Latvijā : dokumentāla filma / scenārists Gints Grūbe ; režisore Daina Rašenbauma ; operators Uvis Burjāns ; Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, 2006. - 1 kompaktdisks. Latvija un attīstības sadarbība : zinātniski pētnieciskie raksti / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2006.- Nr.4 (10) / 2006. - 357 lpp. : il.  ISBN 9984-7678-5-X Pretestība sabiedrības integrācijai : cēloņi un sekas : rakstu krājums / LU Filozofijas un socioloģijas institūts ; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007. - 140 lpp. : il.  ISBN 9789984624488
32 Politika. Politoloģija


 Cik demokrātiska ir Latvija.Demokrātijas audits : krājums / J.Rozenvalds (zin.red.) ; Sociālo un politisko pētījumu in-ts.Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. - 303 lpp.  ISBN 9984-7706-8-0 Globālā dienaskārtība : zinātniski pētnieciskie raksti / Strateģiskās analīzes komisija ; zin.red. K.Rudzīte. - Rīga : Zinātne, 2006.- 5 (11) / 2006. - 287 lpp.  ISBN 9984-7678-9-2 Globālizācija un globālā politika : zinātniski pētnieciskie raksti / Strateģiskās analīzes komisija ; zin.red. G.Ignatāne. - Rīga : Zinātne, 2005.- 5 (6) / 2005. - 146 lpp.  ISBN 9984-7676-2-0How democratic is Latvia : audit of democracy : audit of democracy / transl. from Latvian ; Commision of Strategic Analysis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. - 309 lpp. : il.  ISBN 9984-7706-9-9 Latvia in International Organisation : research papers / Commission of Strategic Analysis ; edit.Ž.Ozoliņa. - Rīga : Zinātne, 2005.- Nr.4 (5) / 2005. - 156 p.  ISBN 9984-7676-1-2 Latvija starptautiskajās organizācijās : zinātniski pētnieciskie raksti / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2005.- Nr.1(2) / 2005. - 187 lpp. : il.  ISBN 9984-7674-4-2 Latvijas ārpolitika un "robežu paplašināšana" : zinātniski pētnieciskie raksti / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2006.- Nr.1 (7) / 2006. - 245 lpp.  ISBN 9984-7676-7-1 Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni : [krājums] / Ž.Ozoliņas red. ; Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2007. - 292 lpp.  ISBN 9789984767925Nacionālās intereses : formulējumā meklējumos : zinātniski pētnieciskie raksti / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2004.- Nr.1. - 134 lpp. : il.  ISBN 9984-7673-0-2
 Outline of U.S. Government / editor : Rosalie Targonski ; Office of International Information Programs United States Department of State. - USA : Office of International Information Programs, [2005]. - 126 p. : il. Politikas gadagrāmata.Latvija 2004 / Stratēģiskās analīzes komisija ; Ž.Ozoliņa (zin.red.) ; no angļu val. tulk. B.Freimane. - Rīga : Ziņatne, 2005. - 186 lpp. : il.  ISBN 9984-7673-8-8 Politikas gadagrāmata.Latvija 2005 / Stratēģiskās analīzes komisija ; Ž.Ozoliņa (zin.red.) ; no angļu val. tulk. B.Freimane. - Rīga : Ziņatne, 2006. - 259 lpp. : il.  ISBN 9984-7676-9-8 Politikas gadagrāmata.Latvija 2006 / Stratēģiskās analīzes komisija ; Ž.Ozoliņa (zin.red.) ; no angļu val. tulk. I.Kunda. - Rīga : Ziņatne, 2007. - 271 lpp. : il.  ISBN 9789984767963 Pretestība sabiedrības integrācijai : cēloņi un sekas : rakstu krājums / LU Filozofijas un socioloģijas institūts ; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007. - 140 lpp. : il.  ISBN 9789984624488 Yearbook of Politics .Latvia 2006 / Commission of Strategic analysis ; Ž.Ozoliņa (edit.) ; transl. by Ilona Kunda and Egita Proveja. - Rīga : Ziņatne, 2007. - 300 p. : ill.  ISBN 9789984767970 Yearbook of Politics .Latvia 2005 / Commission of Strategic analysis ; Ž.Ozoliņa (edit.) ; transl. by B.Freimane. - Rīga : Ziņatne, 2006. - 277 p. : ill.  ISBN 9984-7677-0-1 Yearbook of Politics .Latvia 2004 / Commission of Strategic analysis ; Ž.Ozoliņa (edit.) ; transl. by Biruta Freimane. - Rīga : Ziņatne, 2005. - 199 p. : ill.  ISBN 9984-7673-9-6 The Future of Europe 2007 / The Commission of Strategic of Analysis. - Rīga : Zinātne, 2007. - 20 p. The Future of EU Enlargement : on Track or Derailed ? : debates in new member states, candidates and neighbours / Centre for policy Providus ; edit.: Dace Akule. - Rīga : Providus, 2007. - 96 p.  ISBN 9789984792439


 Zināšanu sabiedrību veidojot : zinātniski pētnieciskie raksti / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga : Zinātne, 2005.-Nr.2 (3) / 2005. - 130 lpp. : il.  ISBN 9984-7674-5-0  1   2   3   4   5

Похожие:

Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim

Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
Курбатов Владимир. Загадки, коды и пророчества Библии / В. Курбатов. Москва : Эксмо. Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2006. 351 с ил....
Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada janvārī
И. Ануфриев; А. Смирнов, Е. Смирнова. Спб. Бхв-петербург, 2005. 1082 с ил. Библиогр.: с. 1082 (6 назв.). + Cd rom "matlab 7 в подлиннике...
Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
Музейный климат / Г. Томсон; пер с англ. А. Варсопко. Спб. Скифия, 2005. 288 с ил. Библиогр.: с. 270-280 321 назв. Алфавит указ.:...
Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Соломенчук Валентин. Аппаратные средства персональных компьютеров : самоучитель / В. Соломенчук. Спб. Бхв-петербург, 2003. 502 с...
Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim iconBsa bibliotēkas jaunieguvumi
Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2005 год / ред. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов;...
Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim iconValmieras integrētās bibliotēkas

Ra bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim iconGrāmatu saraksts “Tulkošanas teorijā”
Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное пособие / сост. Л. Н. Чурилина. 3-е изд. Москва: Флинта: Наука, 2008. 412 с
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница