Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja)
НазваниеDoktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja)
Дата09.03.2013
Размер75 Kb.
ТипДокументы

  1. A doktori iskola megnevezйse: Filozуfiatudomбnyi Doktori IskolaTudomбnyбg megnevezйse: Filozуfiatudomбnyok

Kйpzйsi forma: Doktori (PhD) kйpzйs

Kйpzйsi cйl: A tudomбnyos fokozat megszerzйsйre valу felkйszнtйs. A legъjabb kutatбsmуdszertan elsajбtнtбsa, felkйszнtйs szakmai konferenciбkon valу rйszvйtelre, lehet?sйg szerint fels?oktatбsi gyakorlat megszerzйse.

Kйpzйsi id?: 6 fйlйv

Tagozat: a nappali kйpzйs munkarendje szerint

Finanszнrozбs: бllamilag tбmogatott, illetve kцltsйgtйrнtйses kйpzйs

A kйpzйsbe tцrtйn? belйpйs kцvetelmйnye: legalбbb jу rend? M.A./egyetemi diploma йs felvйteli vizsga

Nyelvi kцvetelmйnyek: egy бllamilag elismert kцzйpfokъ „C” tнpusъ nyelvvizsga

A kйpzйs zбrul: abszolutуrium

Az abszolutуriumhoz szьksйges kreditek szбma: 180

Kreditszerzйs mуdja/moduljai: tanulmбnyi munkбval, tudomбnyos kutatуmunkбval, megszerzend?, oktatуi tevйkenysйggel megszerezhet? kreditek

A doktori iskolai kйpzйs felel?se: Dr. Kelemen Jбnos CMHAS, egyetemi tanбr, a doktori iskola vezet?je


  1. A kйpzйsйrt felel?s kar megnevezйse: Bцlcsйszettudomбnyi Kar
  1. Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja)


FIL/ЪK Ъjkori filozуfia doktori oktatбsi program


Programfelel?s: Dr. Boros Gбbor DSc, egyetemi tanбr


IKM* Iskolarendszer? kйpzйsi modul (megszerezhet? kredit: 112, teljesнtend? tanegysйg: 16)


P/FIL/ЪK-1 – Az ъjkori filozуfia йrtelmezйsйnek f? tнpusai (Main Types of the Interpretation of Early Modern Philosophy)

7 kredit, kollokvium, kцtelez?, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-2 – A XVII. szбzad filozуfiai gondolkodбsa I. (Philosophical Thought in the 17th Century I)

7 kredit, kollokvium, kцtelez?, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-3 A XVII. szбzad filozуfiai gondolkodбsa II. (Philosophical Thought in the 17th Century II)

7 kredit, kollokvium, kцtelez?, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-4 A XVII. szбzad filozуfiai gondolkodбsa III. (Philosophical Thought in the 17th Century III)

7 kredit, kollokvium, kцtelez?, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-5 – Felvilбgosodбs, Kant, nйmet idealizmus I. (Enlightenment, Kant, German Idealism I)

7 kredit, kollokvium, kцtelez?, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-6 Felvilбgosodбs, Kant, nйmet idealizmus II. (Enlightenment, Kant, German Idealism II)

7 kredit, kollokvium, kцtelez?, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-7 – Felvilбgosodбs, Kant, nйmet idealizmus III. (Enlightenment, Kant, German Idealism III)

7 kredit, kollokvium, kцtelez?, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-8 – Hegelt?l Nietzschйig (Hegel to Nietzsche)

7 kredit, kollokvium, kцtelez?, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-9 – Hellenisztikus filozуfiai irбnyzatok hatбsa az ъjkori filozуfiбra (Influence of Hellenistic Philosophical Schools to the Early Modern Philosophy)

7 kredit, gyakorlat, vбlasztatу, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-10 – A skolasztikus gondolkodбs tovбbbйlйse az ъjkorban (Traces of Scholastic Thought in the Early Modern Period)

7 kredit, gyakorlat, vбlasztatу, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-11 – Tudomбny йs filozуfia viszonya az ъjkori gondolkodбsban (The Relation of Science and Philosophy in the Modern Thought)

7 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?,

P/FIL/ЪK-12 – A tцrtйnelem filozуfiai fogalmбnak megjelenйse, „szubsztantнv” tцrtйnelemfilozуfiбk (Philosophical Concepts of History, „Substantial” Philosophies of History)

7 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-13 – M?vйszet йs filozуfia az ъjkorban (Art and Philosophy in the Modernity)

7 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-14 – A morбlrуl valу gondolkodбs filozуfiai jelent?sйge az ъjkorban (Philosophical Significance of Moral Thought in the Modernity)

7 kredit, kollokvium, vбlaszthatу, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-15 – Politika, gazdasбg, filozуfia az ъjkorban (Politics, Economy, Philosophy in the Modernity)

7 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-16 – Vallбs йs filozуfia az ъjkorban (Religion and Philosophy in the Modernity)

7 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-31 – Disszertбciуs tйmakonzultбciу I. (Supervisor consultation I)

2 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, nem ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-32 – Disszertбciуs tйmakonzultбciу II. (Supervisor consultation II)

2 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, nem ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-33 – Disszertбciуs tйmakonzultбciу III. (Supervisor consultation III)

3 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, nem ismйtelhet?
P/FIL/XXX-xx – Szabadon vбlaszthatу kurzus a tцbbi filozуfiai program kцrйb?l (Any course from the other philosophy PhD programs)

7 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet? (maximum 28 kredit)
P/F P/FIL/ETA – Kцtelez? nem filozуfia szakot vйgzetteknek

P/FIL/ETA-1 – Etalonvizsga I. (Filozуfiatцrtйnet) (Reference Examination I, History of Philosophy)

2 kredit, el?adбs, kцtelez?, nem ismйtelhet?

P/FIL/ETA-2 – Etalonvizsga II. (Reference Examination II)

2 kredit, el?adбs, kцtelez?, nem ismйtelhet?

P/FIL/ETA-3 – Etalonvizsga III. (Reference Examination III)

3 kredit, el?adбs, kцtelez?, nem ismйtelhet?


TM – Tudomбnyos modul (megszerezhet? kredit: 36, kцtelez?en teljesнtend? 3 publikбciу)


P/FIL/ЪK-120 – Publikбciу, tanulmбnyнrбs (Publication: Article)

8 kredit, gyakorlat, kцtelez?, ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-121 – Publikбciу: a disszertбciу tйmбjбba vбgу kцnyv (Publication: Book, in the Topic of the Dissertation)

24 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, nem ismйtelhet?

P/FIL/ЪK-122 – Szakmai tudomбnyos konferenciбkon valу rйszvйtel: el?adбssal, illetve korreferбtummal (Lecture or Talk at a Conference)

6 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?


P/FIL/ЪK-123 – Szakmai tudomбnyos konferencia szervezйse (megszerezhet? kredit: 12)

P/FIL/ЪK-123 – Szakmai tudomбnyos konferencia szervezйse (Conference Organisation)

4 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?


P/FIL/ЪK-124 – Szerkeszt?i munka, lektorбlбs, szakfordнtбs, recenziу (megszerezhet? kredit: 12)

P/FIL/ЪK-124 – Szerkeszt?i munka, lektorбlбs, szakfordнtбs, recenziу (Editorial Work, Refereeing, Translation, Review)

4 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?


P/FIL/ЪK-125 – Tudomбnyszervezйsi feladatok, kцnyvtбri munka, bibliogrбfia-kйszнtйs stb. (megszerezhet? kredit: 12)

P/FIL/ЪK-125 – Tudomбnyszervezйsi feladatok, kцnyvtбri munka, bibliogrбfia-kйszнtйs, tudomбnyos diбkkцri talбlkozуk szervezйse stb. (Organisational Work, Library, Bibliographical Service, Graduate Conference)

4 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?


P/FIL/ЪK-126 – Kьlfцldi tanulmбnyъt keretйben vйgzett kutatуmunka (megszerezhet? kredit: 12)

P/FIL/ЪK-126 – Kьlfцldi tanulmбnyъt keretйben vйgzett kutatуmunka (Research Abroad)

4 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?


P/FIL/ЪK-127 – OTKA vagy mбs pбlyбzati munkбban valу rйszvйtel (megszerezhet? kredit: 12)

P/FIL/ЪK-127 – OTKA vagy mбs pбlyбzati munkбban valу rйszvйtel (Participation in Grant Research)

2 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?


P/FIL/ЪK-128 – Egyйb tudomбnyos tevйkenysйg (megszerezhet? kredit: 6)

P/FIL/ЪK-128 – Egyйb tudomбnyos tevйkenysйg (Other Academic Activity)

2 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?


P/FIL/ЪK-129 – A disszertбciу egy fejezetйnek bemutatбsa (megszerezhet? kredit: 6)

P/FIL/ЪK-129 – A disszertбciу egy fejezetйnek bemutatбsa (Prospectus)

2 kredit, gyakorlat, kцtelez?, ismйtelhet?


OM – Oktatбsi modul (megszerezhet? kredit: maximum 32)


P/FIL/ЪK-150 – Heti 2 уrбs szeminбrium vagy el?adбs (Teaching Assistant)

8 kredit, gyakorlat, vбlaszthatу, ismйtelhet?, heti уraszбm: 2


Tanegysйg-leнrбs, szakirodalom ajбnlбs


P/FIL/ЪK-1 – Az ъjkori filozуfia йrtelmezйsйnek f? tнpusai


Az ъjkori filozуfia az eurуpai gondolkodбs meghatбrozу jelent?sйg? korszaka, 20. szбzadi ideбljaink felbukkanбsбt, rendszerrй szervez?dйsйt йs felbomlбsбt egykйnt magбba foglalja. Йrtelemszer?en sokfйle nйz?pontbуl, sokfйle йrtйkszempont fйnyйben elemeztйk mбr s elemzik folyamatosan. Az eddigi nagy йrtelmezйsi tнpusokat vizsgбljuk a kurzus sorбn Max Webert?l йs Ernst Cassirert?l kezdve Jonathan Israelig illetve a mindenkori legъjabb йrtelmezйsi kнsйrletekig.


Irodalom:


Weber, Max: A protestбns etika йs a kapitalizmus szelleme

Cassirer, Ernst: A felvilбgosodбs

Heimsoeth, Heinz: Die Sechs groЯen Themen der abendlдndischen Metaphysik

Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W.: A felvilбgosodбs dialektikбja

Taylor, Charles: The Sources of the Self

Blumenberg, Hans: Die Legitimitдt der Neuzeit

Israel, Jonathan: Radical Enlightenment I-II.


P/FIL/ЪK-2 A XVII. szбzad filozуfiai gondolkodбsa I.


A 17. szбzad a „korszakkьszцb” szбzada, ennek megfelel?en a korбbbi korszak jelensйgei mйg sokfйlekйpp meghatбrozуak benne, de mбr megjelennek a kйs?bbi szбzadok egyes jelensйgei is. Az I. rйszben a Descartes йs Hobbes (Descartes halбla el?tti) munkбssбgбnak tanulmбnyozбsбval йs a velьk egyьttm?kцd? vagy szembenбllу gondolkodуk – Mersenne, Gassendi, Digby stb. – vizsgбlatбval foglalkozunk sajбt m?veik valamint klasszikus йs mai interpretбtoraik elemzйse rйvйn.


Irodalom:


Descartes, Spinoza, Gassendi, Digby, Mersenne, stb primйr m?vei.

A rбjuk vonatkozу цnбllу m?vek йs fejezetek az бtfogу kйzikцnyvekb?l.


Pl.: Ayers, Michel / Garber, Daniel (szerk.): Philosophy in the Seventeenth Century I-II.

Rцd, Wolfgang: Geschichte der Philosophie VII-VIII.

J.-P. Zarader (szerk): Le Vocabulaire des Philosophes II., Philosophie classique et moderne (XVII-XVIIIe siecle)

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.

P/FIL/ЪK-3 – A XVII. szбzad filozуfiai gondolkodбsa II.


A mбsodik rйszben azokkal a gondolkodуkkal foglalkozunk, akik feldolgoztбk йs elkezdtйk tovбbbgondolni a Descartes-Hobbes korszak nagy m?veit, kimutattбk konceptuбlis nehйzsйgeiket illetve els?kйnt tettek javaslatokat e nehйzsйgek megoldбsбra. A legnagyobb gondolkodу e szakaszban Spinoza, mellette az okkazionalistбknak nevezett gondolkodуk illetve azok, akiket a cambridge-i platonistбkkйnt szoktak emlegetni, alkotjбk majd elemzйseink f? tбrgyait.


Irodalom:


Spinoza, La Forge, Cordemoy, Geulincx, Henry More, Cudworth stb. primйr szцvegei valamint a rбjuk vonatkozу цnбllу m?vek йs kйzikцnyv-fejezetek.

Pl.: Ayers, Michel / Garber, Daniel: Philosophy in the Seventeenth Century I-II.

Rцd, Wolfgang: Geschichte der Philosophie VII-VIII.

J.-P. Zarader (szerk): Le Vocabulaire des Philosophes II., Philosophie classique et moderne (XVII-XVIIIe siecle)

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-4 A XVII. szбzad filozуfiai gondolkodбsa III.


A tanegysйg els?sorban a 17. szбzad utolsу s a 18. szбzad els? kйt йvtizedйnek legjelent?sebb filozуfusainak, Malebranche-nak, Locke-nak, йs Leibniznek munkбssбgбra koncentrбl er?sen figyelembe vйve azokat a kortбrs gondolkodуkat, akikkel ЪKemizбlnak Arnauld-t йs Nicole-t, Pierre Bayle-t, Pufendorfot, Tolandot йs mбsokat. A megъjult filozуfia horizontja kitбgul, a descartes-i kezdemйnyekb?l termйszetjog, etika, ЪKitika s teolуgia lesz, a fizika pedig egyre inkбbb цnбllуsodik.


Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr szцvegei valamint a rбjuk vonatkozу цnбllу m?vek йs kйzikцnyv-fejezetek.


Pl.: Ayers, Michel / Garber, Daniel: Philosophy in the Seventeenth Century I-II.

Rцd, Wolfgang: Geschichte der Philosophie VII-VIII.

Zarader, J.-P. (szerk): Le Vocabulaire des Philosophes II., Philosophie classique et moderne (XVII-XVIIIe siecle)

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-5 – Felvilбgosodбs, Kant, nйmet idealizmus I.


A 18. szбzad hъszas йveit?l nagyjбbуl Hegel halбlбig terjed ez a nagy korszak, melynek els? rйsz-tanegysйgйben a Kant kritikai fordulata el?tti filozуfiai fejlemйnyeket vizsgбljuk. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, az enciklopedistбk, a skуt felvilбgosodбs, a Leibniz-Wolff iskola, Thomasius, Crusius, Lessing neve fйmjelzi az itt tбrgyalandу gondolkodуi irбnyokat. Termйszetesen ezen a tanegysйgen belьl is szуba fognak kerьlni a f? gondolkodуkhoz kapcsolуdу kisebb jelent?sйg? szerz?k is. A korszakot rйszben a kitбgulу filozуfiafogalom jellemzi, ami szemben бll az el?z? szбzad rendszerigйnyйvel, rйszben a morбlis йrzйk fogalma az, ami бllбsfoglalбsra kйszteti a gondolkodуkat prу vagy kontra.

Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr m?vei s a rбjuk vonatkozу monogrбfiбk illetve kйzikцnyv-fejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:


Rцd, Wolfgang: Geschichte der Philosophie VIII.

Zarader, J.-P. (szerk): Le Vocabulaire des Philosophes III., Philosophie moderne (XIXe siecle)

Hazard, Paul: La pensйe europйenne au XVIIIe siecle. De Montesquieu a Lessing

Gay, Peter: The Enlightenment. An Interpretation. I: The Rise of Modern Paganism; II: The Science of Freedom

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-6 Felvilбgosodбs, Kant, nйmet idealizmus II.


A tanegysйg kцzйppontjбban els?sorban a kritikai fordulat utбni Kant gondolkodбsa бll a „Mi az ember?” kйrdйsйben цsszefoglalt hбrom nagy terьlet, a tudбs, a cselekvйs йs a remйny lehet?sйgйnek йs megvalуsнtбsбnak problйmбival kapcsolatosan. A kanti kriticizmus йs transzcendentбlfilozуfia kцrьli vitбk s a korszak gondolkodуi бltal kнnбlt alternatнvбk szintйn e tanegysйgen belьl kapnak majd helyet. Kant, Reinhold, Fichte, Jacobi, Herder, Hamann, Mendelssohn lesznek – mбsok mellett – a f? elemzend? gondolkodуk. A panteizmus- йs az ateizmus-vita valamint a Mi a felvilбgosodбs? kйrdйsйre adott vбlaszok egйszнtik ki a tanegysйg spektrumбt.


Irodalom:


Az emlнtett gondolkodуk primйr szцvegei valamint a rбjuk vonatkozу kцnyvek йs kцnyvfejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:


Zarader, J.-P. (szerk): Le Vocabulaire des Philosophes III., Philosophie moderne (XIXe siecle)

Rцd, Wolfgang: Geschichte der Philosophie IX.

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-7 Felvilбgosodбs, Kant, nйmet idealizmus III.


A tanegysйghez tartoznak olyan Kant utбni fejlemйnyek, mint a romantikus termйszet- illetve m?vйszetfilozуfia – Novalis, Schlegel-fivйrek, Goethe s mбsok –, s egyбltalбn a modern filozуfia rendszergondolatбnak olyan, egymбssal ambivalens viszonyban бllу vйgs? alakulatai, mint a hegeli йs a schellingi rendszerek. Filozуfiai tйtje e korszak gondolkodбsбnak az, hogy lehetsйges-e hitelt йrdeml?, бtfogу filozуfiai rendszert alkotni a kanti kritikai fordulat utбn, s ha lehet, akkor ez Kant ellenйben vagy ellenkez?leg, vйgs? kцvetkezmйnyeinek levonбsa йvйn lehetsйges.


Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr нrбsai valamint a rуluk szуlу monogrбfiбk йs kйzikцnyv-fejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:


Zarader, J.-P. (szerk): Le Vocabulaire des Philosophes III., Philosophie moderne (XIXe siecle)

Taylor, Charles: Hegel

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-8 – Hegelt?l Nietzschйig


A tanegysйg keretйben tбrgyaljuk az ъjkori filozуfiбt lezбrу nagy rendszerek felbomlбsбt a Hegel halбlбt kцvet? id?szakban. Ide tartozik mбr a kйsei Schelling Hegel-kritikбja is, de els?sorban a Kierkegaard, Feuerbach, Marx йs Nietzsche munkбiban megnyilvбnulу „dekonstrukciу” is. A tanegysйg vizsgбlуdбsi terьletйbe tartoznak mйg a kisebb jelent?sйg? hegeliбnus gondolkodуk is, mint Bauer, Ruge, Erdmann, Cousin, Bradley йs mбsok, valamint olyan, Hegelhez nem vagy csak kцzvetve kapcsolhatу gondolkodуk, mint Dilthey, Brentano, Bolzano, Meinong, illetve a pozitivizmus йs utilitarizmus kezdemйnyei Comte-nбl, Millnйl, Benthamnйl.


Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr нrбsai valamint a rуluk szуlу monogrбfiбk йs kйzikцnyv-fejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:


Zarader, J.-P. (szerk): Le Vocabulaire des Philosophes III., Philosophie moderne (XIXe siecle)

Schnдdelbach, Herbert: Philosophie in Deutschland 1831-1931

Lцvith, Karl: Von Hegel bis Nietzsche

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-9 – Hellenisztikus filozуfiai irбnyzatok hatбsa az ъjkori filozуfiбra


A tanegysйg keretйn belьl annak a sokfйle hatбsnak jбrunk utбna, amelyet az Arisztotelйsz utбni gцrцg-rуmai filozуfiai iskolбk gyakoroltak a 17. szбzad nagy filozуfiai irбnyzataira. A szkepticizmus, a sztoicizmus йs az epikureizmus nйlkьl aligha volnбnak helyesen йrtelmezhet?k Descartes, Gassendi, Hobbes йs mбsok munkбi. A sztoicizmus els?sorban az etikбban йs a ЪKitikai filozуfiбban, az epikureizmus a termйszetfilozуfiбban, az etikбban йs a ЪKitikafilozуfiбban, a szkepticizmus pedig a megismerйs elmйletйben, a metafizikбban йs a vallбsrуl valу filozуfiai gondolkodбsban tett szert kьlцnleges jelent?sйgre.

Irodalom:


A klasszikus gцrцg-rуmai szerz?k йs az emlнtett 17. szбzadiak primйr нrбsai mellett a rуluk szуlу monogrбfiбk йs kйzikцnyvfejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:


Moreau, P.-F. (szerk.): Stoicisme au XVIIe siecle

Moreau, P.-F. (szerk.): Scepticisme au XVIIe siecle

Faragу Szabу Istvбn: Fejezetek az ъjkori szkepticizmus tцrtйnetйb?l

Boros Gбbor (szerk.): Hellenistische Einfl?sse auf die Philosophie der frьhen Neuzeit (rйszletek magyarul a Vilбgossбg 2006/11-12-es szбmбban)

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-10 – A skolasztikus gondolkodбs tovбbbйlйse az ъjkorban


A tanegysйg keretйben azt vizsgбljuk, hogyan йlt tovбbb a tбg йrtelemben vett skolasztikus gondolkodбs a 17. szбzad filozуfiбjбban. Azйrt lehet szу tбg йrtelemr?l, mert egyfel?l a hagyomбnyosan filozуfiбt m?vel? szerzetesrendek – a domonkosok s ferencesek – mellett megjelentek pйldбul a jezsuitбk is, akik rйszben alkalmaztбk, kommentбltбk a korбbbi nagy skolasztikus m?veket valamint Arisztotelйszt, rйszben ъjfajta mуdokon m?veltek szerzetesi filozуfiбt (Kнna-missziу, filozуfiai kutatбs йs oktatбs a rendi collegiumokban), mбsfel?l a hagyomбnyos skolasztika egyes бgazatai nagy hatбst gyakoroltak nem szerzetesi filozуfusokra is: a „protestбns skolasztika”, a nemzetkцzi jog kialakulбsa stb. az ilyen hatбs pйldбi.


Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr нrбsai valamint a rуluk szуlу monogrбfiбk йs kйzikцnyv-fejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:

Blum, P. R.: Philosophenphilosophie und Schulphilosophie - Typen des Philosophierens in der Neuzeit

Leinkauf, Thomas: Athanasius Kircher

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-11 – Tudomбny йs filozуfia viszonya az ъjkori gondolkodбsban


A tanegysйg keretйben egyrйszt azt vizsgбljuk, milyen hatбsa volt a filozуfiбra йs a tudomбnyokra annak a tйnynek, hogy a 17. szбzadban бltalбban egy szemйlyben egyesьlt e kйt „szakma”, mбsrйszt azt, hogy mit jelentett a 17. szбzad vйgйn, a 18. szбzad elejйn, hogy egyre inkбbb kьlцnvбlt e kйt nagy terьlet. Tehбt Kopernikusz, Kepler, Galilei s mбsok nyomбn Descartes, Gassendi, Hobbes, Leibniz, Newton stb. tudomбnyos-filozуfiai munkбssбgбrуl lesz szу egyfel?l, mбsrйszt azokrуl az inkбbb mбr csak tudomбnynйpszer?sнt? filozуfusi prуbбlkozбsokrуl, mint amilyenek Voltaire, Fontenelle s az enciklopedistбk kнsйrletei a korszak valуban alkotу jelent?sйg? tudуsainak munkбi mellett.


Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr нrбsai valamint a rуluk szуlу monogrбfiбk йs kйzikцnyv-fejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:


Floris Cohen, H: The Scientific Revolution. A Historiographical Inquiry

Dear, Peter: Discipline and Experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution (Science and Its Conceptual Foundations)

Westfall, R. S.: The Construction of Modern Science: Mechanisms and Mechanics

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-12 – A tцrtйnelem filozуfiai fogalmбnak megjelenйse, „szubsztantнv” tцrtйnelemfilozуfiбk


A tanegysйg keretйben azokat a tцrtйneti йs rendszertani kйnyszereket vizsgбljuk, amelyek hatбsбra megszьletett a tцrtйnelemfilozуfia, els?sorban abban az йrtelemben, amelyet manapsбg „szubsztanciбlisnak” szokбs nevezni: a tцrtйnelemnek mint egйsz folyamatnak sajбtos hordozуja van, sajбtos tцrvйnyeknek engedelmeskedik, s a helyesen vizsgбlуdу ember fцlfedezheti йs felhasznбlhatja ezeket. Tцbb forrбsa is van ez elgondolбsnak, egyike a gondviselйsbe vetett keresztйny hit tцrtйnelmi vetьlete, a tцrtйnelemteolуgia, a mбsik a vilбgegyetem egyes folyamatai el?rehaladу voltбnak megбllapнtбsa, harmadik lehet a rбdцbbenйs az emberi tudбs rohamos gyarapodбsбra az antikvitбstуl a 17. szбzadig. Ez utуbbi kйpezte az alapjбt a „rйgiek йs modernek vitбjбnak” a m?vйszetek „haladбsбrуl”, s aztбn Rousseau tett komoly kйrd?jelet az egйsz haladбskoncepciуhoz a dijoni akadйmiбnak нrott tanulmбnyбban. Rendszertanilag Spinoza Etikбja йs Teolуgiai-ЪKitikai tanulmбnya az, melyek egymбsra vetнtett olvasбsa kiadja a tцrtйnelem filozуfiai vizsgбlatбnak szьksйgessйgйt, mely aztбn Lessingnйl, Kantnбl йs Hegelnйl bontakozik ki igazбn.


Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr нrбsai valamint a rуluk szуlу monogrбfiбk йs kйzikцnyv-fejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:


A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-13 – M?vйszet йs filozуfia az ъjkorban


Az ъjkor elejйn vette kezdetйt az a folyamat, amelynek vйgйre a m?vйsz nem a kйzm?vessel azonos hierarchiafokon бllу mesterember, hanem kьlцn teremt? tevйkenysйg kifejt?je. Ezzel pбrhuzamosan vonja magбra a filozуfus figyelmйt. Descartes-nбl, Spinozбnбl csak szуrvбnyos megfigyelйseket talбlunk, Leibniz gyakran hivatkozik irodalmi m?vekre йs Raffaello festmйnyeire mint filozуfiai pйldбkra, s talбn Shaftesbury az els?, akinйl komolyan veend? reflexiуkat talбlunk a m?alkotбsokra. Ett?l kezdve a m?vйszet filozуfiai йrtelmezйsйnek jelent?sйge egyre n?, mind a francia (Voltaire, Diderot, mбsok), mind a nйmet felvilбgosodбsban (Lessing) nagy szerep jut a m?alkotбsoknak. Mбsfel?l a festйszet, szнnhбz, zene mбr a 17. szбzadban is sokat profitбl a kortбrs filozуfiai szenvedйlyelmйletekb?l.


Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr нrбsai valamint a rуluk szуlу monogrбfiбk йs kйzikцnyv-fejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:


Hazard, Paul: La pensйe europйenne au XVIIIe siecle. De Montesquieu a Lessing

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-14 – A morбlrуl valу gondolkodбs filozуfiai jelent?sйge az ъjkorban


A morбlrуl valу filozуfiai gondolkodбs jelent?sйgйt az adja, hogy ebben a korszakban vбlt a gondolkodуi tцrekvйsek f? cйlkit?zйsйvй, hogy az etikбt elvбlasszбk mindattуl, ami partikulбris alapokra helyezi az egyйni йletvezetйs kialakнtбsбt. Ez annyit jelent, hogy vagy olyan istenfogalmat prуbбltak kidolgozni, amely minden emberbe termйszett?l fogva belй helyeztetett, s нgy minden ember szбmбra egyformбn йrvйnyes cselekvйsi szabбlyokat diktбl, vagy megprуbбltбk az etikбt teljessйggel elvбlasztani a vallбsok istenfogalmбrуl. Descartes, Pufendorf йs Leibniz az el?bbire pйlda, Grotius, Hobbes, Spinoza, Lessing, Kant inkбbb az utуbbira. Fontos vizsgбlandу terьlet a termйszetjognak nevezett diszciplнna, amely a korban gyakran magбban foglalja az etikбt. A termйszetjog elemei hol visszavezet?dnek Istenre, hol nem.


Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr нrбsai valamint a rуluk szуlу monogrбfiбk йs kйzikцnyv-fejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:

Schneewind, J. B.: The Invention of Autonomy

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-15 – Politika, gazdasбg, filozуfia az ъjkorban


A termйszetjog ebben a korszakban termйszetesen nemcsak az etikбt foglalta magбban, hanem a ЪKitikбt is, amennyiben egyik f? kйrdйse az volt, hogy vajon vannak-e olyan tцrvйnyek, amelyek minden pozitнv tцrvйnyhozбsi aktust megel?z?en йrvйnyesek, vagyis amelyek a szuverйnt akkor is kцtelezik, ha sajбt tцrvйnyei tekintetйben legibus solutus est. Machiavelli, Hobbes s mбsok hajlottak arra a gondolatra, hogy nincsenek, Grotius, Locke, Leibniz йs mбsok ъgy gondoltбk, hogy vannak. Ez a dцntйs abban a tekintetben is meghatбrozta a kцvetend? бllбspontot, hogy van-e joga az alattvalуnak szбmon kйrnie uralkodуjбt. A gazdasбgtudomбny olyan terьlet, amely a filozуfiбn belьl, vagy vele szoros kapcsolatban alakult ki a korszakunkban. Olyan gondolkodуkkal kell foglalkoznunk, mint a fiziokratбk йs merkantilistбk, a nagyobb gondolkodуk kцzьl pedig Locke, Adam Smith, Fichte tбrgyalбsa elengedhetetlen.


Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr нrбsai valamint a rуluk szуlу monogrбfiбk йs kйzikцnyv-fejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:


Rцd, Wolfgang: Geschichte der Philosophie VII-VIII. kцtet

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


P/FIL/ЪK-16 – Vallбs йs filozуfia az ъjkorban


A tanegysйg keretйben azt a kйrdйst vizsgбljuk, hogyan vбlt el a korбbban olykor mйg a vallбs szolgбlуleбnyбnak is mondott filozуfia ъrn?jйt?l oly mйrtйkben, hogy nagyban el?segнtett azokat a vizsgбlуdбsokat, amelyek a kinyilatkoztatбsok speciбlis igazsбgigйnyйnek lerontбsбt cйloztбk. A szkepticizmus hatбsa eleinte a reformбciу ellenйben az ellenreformбciу tбmogatбsбban nyilvбnult meg, aztбn kйs?bb mбr nemcsak egy meghatбrozott vallбsi irбnyzat ellen fordult, hanem бltalбnossбgban hajlott a vallбsossбg alapjainak megkйrd?jelezйsйre is. Montaigne, Descartes, Spinoza, Hume s a francia felvilбgosodбs emlнthet?k ezen az oldalon, s persze olyan kisebb jelent?sйg? gondolkodуk, mint La Peyrere, Le Clerc, Bayle. Mбs filozуfusok az йsz йs a kinyilatkoztatбs viszonyбnak ъjrarendezйsйvel prуbбltak legitimбciуt adni mindkйt fйlnek. Locke, Toland, Leibniz s a nйmet felvilбgosodбs kйpvisel?i emlнthet?k els?sorban. Kьlцn figyelmet kell fordнtani a „radikбlis felvilбgosodбsnak” a litйrature clandestine бgбra, amely alapvet?en emberi talбlmбnynak tekintette a vallбsokat.


Irodalom:


Az emlнtett szerz?k primйr нrбsai valamint a rуluk szуlу monogrбfiбk йs kйzikцnyv-fejezetek, pйldбul a kцvetkez?k:


Popkin, R. H: History of Scepticism from Erasmus to Spinoza

A Cambridge Companion sorozat kцtetei

A Routledge kiadу Critical Assessments sorozatбnak kцtetei.

Az Akademie-Verlag Klassiker auslegen cнm? sorozatбnak kцtetei.


* A tantбrgyak egy rйsze ismйtelhet?, kikцtйs azonban, hogy


1) a szьksйges kreditmennyisйget legalбbb 8 kьlцnbцz? nem-etalonvizsga tanegysйgen kell megszerezni

йs

2) a doktori iskola tцbbi alprogramjбnak kurzusaibуl maximum 28 kreditet lehet beszбmнtani.


A 7 kredites kurzusok heti 2 уrбban, a 10 kredites kurzusok heti 3 уrбban kerьlnek meghirdetйsre.


Йrtйkelйsi, ellen?rzйsi szabбlyok: Az iskolarendszer? kйpzйsi modulban teljesнtett kurzusok йrtйkelйse цtfokozatъ (1-5) osztбlyzatokkal, a tudomбnyos modulban hбromfokozatъ (kivбlуan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) szцveges йrtйkelйssel, az oktatуi munkбt kйtfokozatъ szцveges йrtйkelйssel tцrtйnik. A tudomбnyos modulban teljesнtett tanegysйgekhez tartozу teljesнtйseket a doktorandusz tйmavezet?je rйszletesen ellen?rzi, йs az eredmйnyr?l tбjйkoztatja a doktori iskola vezet?jйt.

Похожие:

Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja) icon1. a kurzus neve
Йrje bioanalitika el?adб A kurzusйrt felel?s oktatу йs beosztбsa: Dr. Kilбr ferenc egyetemi tanбr Kreditйrtйk: 34. Heti уraszбm:...
Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja) iconMatematika alapszak tantárgyi programok

Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja) iconProgramtervező informatikus msc Tantárgyi programok

Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja) iconA fйlйv vйgi beszбmolуra az alбbbiak ismerete (elolvasбsa) mindenki szбmбra kцtelez?

Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja) iconDoktori kurzusok

Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja) iconMultidiszciplináris orvostudományi doktori

Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja) iconHadtudományi Doktori Iskola

Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja) iconGazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Doktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja) iconA doktori iskola képzési és kutatási programja

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница