A fйlйv vйgi beszбmolуra az alбbbiak ismerete (elolvasбsa) mindenki szбmбra kцtelez?
НазваниеA fйlйv vйgi beszбmolуra az alбbbiak ismerete (elolvasбsa) mindenki szбmбra kцtelez?
страница1/9
Дата03.03.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


A Segйdtudomбnyi Modul I. йvfolyamra vonatkozу tanegysйge

TЦ-001 BEVEZETЙS A TЦRTЙNETTUDOMБNYBA

(Horvбth Richбrd, Kollmann Цrs, Tуth Norbert)


Oktatбs mуdja: szeminбrium

Szбmonkйrйs formбja: gyakorlati jegy

Id?tartam: 30 уra

Kredit: 2 kredit


A tantбrgy cйlja, hogy olyan szakmai m?veltsйgi alapokat biztosнtson a hallgatуk szбmбra, melyek birtokбban eredmйnyesen kezdhetik meg, s vйgezhetik egyetemi tцrtйneti tanulmбnyaikat. A fйlйv sorбn olyan fogalmi, bibliogrбfiai йs metodikai alapismereteket kell elsajбtнtaniuk, amelyek egyfel?l alkalmasak lehetnek a tцrtйneti forrбsok kutatбsa, kritikai йrtelmezйse irбnti йrdekl?dйs fцlkeltйsйre, mбsfel?l pedig gyakorlati tudnivalуkkal kйszнtik el? az elkцvetkez? esztend?k egyetemi йveinek forrбselemz? vizsgбlatait. A szemeszter sorбn a hallgatуk megismerkedhetnek a tцrtйnelemszemlйlet йs tцrtйnetfilozуfia nйhбny fontos бllomбsбval; a magyar tцrtйnetнrбs vбzlatos tцrtйnetйvel; a tцrtйnelem tбrs- йs segйdtudomбnyaival; a kutatу-, forrбsfeltбrу munka legfontosabb helyszнneivel: a mъzeumokkal, kцnyvtбrakkal йs levйltбrakkal, valamint az azokban valу eligazodбshoz szьksйges alapvet? ismeretekkel; s termйszetesen a tudomбnyos kutatуmunkбhoz elengedhetetlen segйdkцnyvekkel, bibliogrбfiбkkal йs folyуiratokkal.


A fйlйv vйgi beszбmolуra az alбbbiak ismerete (elolvasбsa) mindenki szбmбra kцtelez?:

 • Az уrбkon elhangzottak.

 • Benda Kбlmбn: A magyar tцrtйneti forrбskiadбs mъltja. In: A magyar tцrtйnettudomбny kйzikцnyve. Szerk.: Gazda Istvбn. Bp., 1987. 7-19. vagy: Benda Kбlmбn: A magyar tцrtйneti forrбskiadбs mъltja йs mai helyzete I-II. Levйltбri Kцzlemйnyek 50. (1979) 163-173., Uo. 53. (1982) 201-205. vagy: Gбrdonyi Albert: A tцrtйnelmi segйdtudomбnyok tцrtйnete Magyarorszбgon. Bp., 1926. йs: In: A magyar tцrtйnettudomбny kйzikцnyve. Szerk.: Gazda Istvбn. Bp., 1987. 233-268.

 • Kosбry Domokos: Bevezetйs Magyarorszбg tцrtйnetйnek forrбsaiba йs irodalmбba. I. Бltalбnos rйsz. 1. Kцnyvtбrak йs bibliogrбfiбk. Bp., 2000. 25-36.

 • Solymosi Lбszlу: A helytцrtйnet fontosabb kцzйpkori forrбsainak kutatбsa йs hasznosнtбsa. Tцrtйnelmi Szemle 18. (1976) 125-155.

 • Umberto Eco: Hogyan нrjunk szakdolgozatot? (Mбsodik kiadбs) Bp., 1992.


Az alбbbi m?veket elolvasni nem, de gyakorlati alkalmazбsuk lehet?sйgeit feltйtlenьl ismerni kell:

 • Kosбry Domokos: Bevezetйs a magyar tцrtйnet forrбsaiba йs irodalmбba I-III. Bp., 1951-1958.

 • b, Borzsбk Istvбn: A magyar klasszika filolуgiai irodalom bibliogrбfiбja 1926-1950. Bp., 1952.

 • Ritoуk Zsigmond (f?szerk.): A magyar уkortudomбny bibliogrбfiбja 1951-1975. Bp., 1986.

 • Bellus Ibolya (szerk.): A magyar уkortudomбny bibliogrбfiбja 1976-1990. Bp., 1996.

 • Bertйnyi Ivбn (szerk.): A tцrtйnelem segйdtudomбnyai. Bp., 1998., 2001

 • Kiss Lajos: Fцldrajzi nevek etimolуgiai szуtбra I-II. (Negyedik, b?vнtett kiadбs) Bp., 1988.

 • Engel Pбl: Magyarorszбg vilбgi archontolуgiбja 1301-1457. I-II. (Histуria kцnyvtбr. Kronolуgiбk, adattбrak 5.) Bp., 1996.

 • Magyarorszбg tцrtйneti kronolуgiбja I-IV. F?szerk.: Benda Kбlmбn. Bp, 1983., 1986.

 • Csбnki Dezs?: Magyarorszбg tцrtйnelmi fцldrajza a Hunyadiak korбban I-III., V. Bp., 1890-1913. (Reprint: БKV reprint sorozata Bp., 1985.)

 • Gyцrffy Gyцrgy: Az Бrpбd-kori Magyarorszбg tцrtйneti fцldrajza I-IV. Bp., 1963-1998.

 • Lelkes Gyцrgy: Magyar helysйgnйv azonosнtу szуtбr. (Mбsodik b?vнtett йs javнtott kiadбs) Bp., 1998.

 • Lederer Emma: A tцrtйnelem tбrgya, mуdszere, a segйd- йs rokontudomбnyok elemei. Bp., 1990. (7. vбltozatlan kiadбs javнtott kiadбsa)

 • Magyarorszбg rйgйszeti topogrбfiбja sorozat

 • Magyarorszбg helytцrtйneti lexikona sorozat

 • A magyar mъzeumok kiadvбnyainak bibliogrбfiбja sorozat

 • Tцrtйneti bibliogrбfia 1985-1993. [kьlцn kцtetekben] (MTA Tцrtйnettudomбnyi Intйzet, illetve Histуria Kцnyvtбr sorozat). Bp., 1987-1995.

 • Bodor Antal – Gazda Istvбn: Magyarorszбg honismereti irodalma 1527-1944. Bp., 1984.

 • A Szбzadok repertуriuma 1867-1975. Szerk.: Pamlйnyi Ervin. Budapest 1987.

 • Gulyбs Pбl: A bibliogrбfia kйzikцnyve. A legfontosabb bibliogrбfiai segйdkцnyvek. Az el?szуt нrta: Kozocsa Sбndor. A fьggelйket цsszeбllнtotta: Gazda Istvбn. (Tudomбnytбr). Budapest 1984.

 • Jakabffy Imre (szerk.): A kцzйp-Duna-medence rйgйszeti bibliogrбfiбja 1977-1987. Bp., 1999.


Ajбnlott irodalom йrdekl?d?k szбmбra (ismeretьk a fйlйv vйgйre nem kцtelez?):

Idegen nyelven:

 • Quirin, Heinz: Einfьhrung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte. 5. Auflage. Stuttgart 1991.

 • Brandt, Ahasvervon: Werkzeug des Historikers. Eine Einfьhrung in die Historischen Hilfswissenschaften. 13. Auflage. (Kohlhammer Urban-Taschenbьcher Bd. 33.) Stuttgart-Berlin-Kцln 1992.

Magyarul:

 • Gunst Pйter: A magyar tцrtйnetнrбs tцrtйnete. Bp., 2000. (Csokonai Tцrtйnelmi Kйzikцnyvtбr sorozat)

 • Eduard Hallett Carr: Mi a tцrtйnelem? Bp. 1995.

 • Georges Duby: Folytonos tцrtйnelem. Bp., 2000.

 • March Bloch: A tцrtйnйsz mestersйge. Bp., 1996.

 • March Bloch: A tцrtйnelem vйdelmйben. (Tбrsadalomtudomбnyi Kцnyvtбr). Budapest 1974.

 • Gйrard Noiriel: A tцrtйnetнrбs "vбlsбga". Elmйletek, irбnyzatok йs vitбk a tцrtйnelemr?l tudomбnnyб vбlбsбtуl napjainkig. Bp., 2001.

 • Mбlyusz Elemйr: A magyar medievisztika forrбskйrdйsei (Medievisztika йs oklevйlkiadбs) Levйltбri Kцzlemйnyek 38. (1967) 3-27.

 • Kуta Pйter: A vasvбri kбptalan levйltбrбnak tцrtйnete. In: Analecta Mediaevalia I. (A Pбzmбny Pйter Katolikus Egyetem Bцlcsйszettudomбnyi Kar Medievisztika Tanszйkйnek kiadvбnysorozata) Tanulmбnyok a kцzйpkorrуl. Szerk.: Neumann Tibor. [h.n.], 2001. 155-178.

 • Rбcz Gyцrgy: A Magyar Orszбgos Levйltбrban ?rzцtt 1526 el?tti levйltбri anyag йpьl? adatbбzisa. Beszбmolу йs javaslat. In: Tanulmбnyok Borsa Ivбn tiszteletйre. Szerk.: Csukovits Enik?. Bp., 1998. 181-196.

 • Mбlyusz Elemйr: A helytцrtйneti kutatбs feladatai. Szбzadok 57-58. (1923-1924) 538-566.

 • Er?s Vilmos: A Szekf?-Mбlyusz vita. Debrecen, 2000.

 • V. Windisch Йva: Kovachich Mбrton Gyцrgy, a forrбskutatу. Bp.


Az Уkortцrtйneti tanszйk szeminбriumi kнnбlata (TЦ-103, 104, 107, 108)

(A Tanszйk a vбltoztatбs jogбt fenntartja.)


Oktatбs mуdja: szeminбrium

Szбmonkйrйs formбja: gyakorlati jegy

Id?tartam: 30 уra

Kredit: 2 kredit/szeminбrium


iZRAEL KORAI TЦRTЙNETE

(Balogh Katalin)


A szeminбrium tйmбja: Izrael tцrtйnete a kezdetekt?l Salamon kirбly uralkodбsбig. A tцrtйneti бttekintйsen kнvьl a mindennapi йlet megismertetйse is cйljбt kйpezi a fйlйves tananyagnak. Az уrбk egyik f? forrбsa a Biblia, amelynek уrбrуl-уrбra megadott szцvegrйszeit a diбkok цsszevetik a szintйn уrбrуl уrбra kijelцlt egyйb уkori forrбsszцvegekkel. Ebb?l az цsszehasonlнtу jelleg? цnбllу szцvegelemzйsb?l ill. a feldolgozandу irodalom alapjбn ismerhetik meg a diбkok ennek a tйrsйgnek a tцrtйnetйt. Fontos a tйma szempontjбbуl a kцrnyez? orszбgok (Egyiptom, Szнria Asszнria, Szнria, Babilon, Fцnнcia) tцrtйnetйnek alapvet? ismerete; az уrбk anyaga erre is kiterjed. A kцtelez? irodalom nйmet, angol vagy francia, kisebb rйszben magyar nyelven olvasandу.


Ajбnlott irodalom:

Forrбsok:

 • Biblia: Уszцvetsйg (bбrmely modern magyar fordнtбs)

 • Уkori keleti tцrtйneti chrestomathia (szerk.: Harmatta Jбnos), Bp., 1965 йs ъjabb kiadбsok (rцv.: УKTCh)

 • Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ed.: J. B. Pritchard), Princeton, 1969 (rцv. ANET)

 • Ancient Near Eastern Pictures Relating to the Old Testament (ed.: J. B. Pritchard), Princeton, 1969 (rцv. ANEP)

 • Chronicles of Chaldean Kings (626-556 B.C.) in the British Museum, by D. J. Wiseman. London: British Museum, 1961 in.: J. M. Miller - J. H. Hayes: A History of Ancient Israel and Judah, London, 1986 (rцv. CCK)

Feldolgozбsok:

 • R. Albertz: A History of Israelite Religion in the Old Testament Period, Louisville, Kentucky, й. n.

 • J. Baines - J. Mбlek: Az уkori Egyiptom atlasza, Bp., 2000

 • J. Bright: Izrael tцrtйnete, Bp., 1977 йs ъjabb kiadбsok

 • C. W. Ceram: A hettitбk regйnye, Bp., 1964

 • Fr?hlich Ida: Az уkori Kelet nagyjai, Bp., 1992

 • H. Haag: Bibliai lexikon, Bp., 1989

 • J. H. Hayes - J. M. Miller: Israelite and Judaean History, Philadelphia, 1977

 • H. Jagersma: Izrael tцrtйnete az уszцvetsйgi korban, I-II. kцtet, Bp., 1991

 • Karasszon Istvбn: Izrael tцrtйnete, Bp., 1994

 • Kбkosy Lбszlу: Rй fiai, Bp., 1979

 • A. Kuhrt: The Ancient Near East, 3000-330 B.C., London and New York, 1995

 • M. Magnusson: Бsуval a Biblia nyomбban, Bp., 1985

 • J. M. Miller - J. H. Hayes: A History of Ancient Israel and Judah, London, 1986

 • Michael Roaf: A Mezopotбmiai vilбg atlasza, Bp., 1998

 • John Rogerson: A Bibliai vilбg atlasza, Bp., 1994

 • R. de Vaux: Les institutions de l’Ancien Testament I-II., Paris, 1958 = Das Alte Testament und seine Lebensordnungen I-II., Freiburg-Basel-Wien, 1960 = Ancient Israel Its Life and Institutions, London, 1961

 • Y. Aharoni - M. Avi-Yonah: Bibliai atlasz, Bp., 1999

 • V. Zamarovsky: Egy elt?nt birodalom titkai nyomбban, Bratislava, 1972

 • Kйzikцnyv a Bibliбhoz, Lilliput Kцnyvkiadу йs Kereskedelmi Kft., Bp., 1993


A KETTЙSZAKADT KIRБLYSБG: IZRAEL ЙS JЪDA

(Balogh Katalin)


A tбrgyalt korszak tцrtйnetйnek jellege hatбrozza meg a II. fйlйv уrбinak felйpнtйsйt. A szeminбrium az I. fйlйvben meghirdetett Izrael tцrtйnete c. szeminбrium folytatбsa kнvбn lenni. F? forrбskйnt a Bibliбn kнvьl az уra nagymйrtйkben tбmaszkodik asszнr szцveges forrбsokra is, amelyet els?sorban az ANET-ben (lбsd: irodalomjegyzйk) olvashatnak a hallgatуk angol nyelven. A kronolуgiai, tцrtйneti adatok mellett a kirбlysбg kora intйzmйnyi berendezkedйsйnek megismertetйse alkotja a szeminбriumok f? anyagбt. A tйrsйg kцrnyez? orszбgai tцrtйnetйnek alapos tanulmбnyozбsa elengedhetetlen. Rцvid kitekintйst tartalmaznak az уrбk a terьletekre is. A szakirodalom tovбbbra is nйmet, angol, ill. francia nyelven hozzбfйrhet?.


Ajбnlott irodalom:

Forrбsok:

 • Biblia: Уszцvetsйg (bбrmely modern magyar fordнtбs)

 • Уkori keleti tцrtйneti chrestomathia (szerk.: Harmatta Jбnos), Bp., 1965 йs ъjabb kiadбsok (rцv.: УKTCh)

 • Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ed.: J. B. Pritchard), Princeton, 1969 (rцv. ANET)

 • Ancient Near Eastern Pictures Relating to the Old Testament (ed.: J. B. Pritchard), Princeton, 1969 (rцv. ANEP)

 • Chronicles of Chaldean Kings (626-556 B.C.) in the British Museum, by D. J. Wiseman. London: British Museum, 1961 in.: J. M. Miller - J. H. Hayes: A History of Ancient Israel and Judah, London, 1986 (rцv. CCK)

Feldolgozбsok:

 • R. Albertz: A History of Israelite Religion in the Old Testament Period, Louisville, Kentucky, й. n.

 • J. Baines - J. Mбlek: Az уkori Egyiptom atlasza, Bp., 2000

 • J. Bright: Izrael tцrtйnete, Bp., 1977 йs ъjabb kiadбsok

 • C. W. Ceram: A hettitбk regйnye, Bp., 1964

 • Fr?hlich Ida: Az уkori Kelet nagyjai, Bp., 1992

 • H. Haag: Bibliai lexikon, Bp., 1989

 • J. H. Hayes - J. M. Miller: Israelite and Judaean History, Philadelphia, 1977

 • H. Jagersma: Izrael tцrtйnete az уszцvetsйgi korban, I-II. kцtet, Bp., 1991

 • Karasszon Istvбn: Izrael tцrtйnete, Bp., 1994

 • Kбkosy Lбszlу: Rй fiai, Bp., 1979

 • A. Kuhrt: The Ancient Near East, 3000-330 B.C., London and New York, 1995

 • M. Magnusson: Бsуval a Biblia nyomбban, Bp., 1985

 • J. M. Miller - J. H. Hayes: A History of Ancient Israel and Judah, London, 1986

 • Michael Roaf: A Mezopotбmiai vilбg atlasza, Bp., 1998

 • John Rogerson: A Bibliai vilбg atlasza, Bp., 1994

 • R. de Vaux: Les institutions de l’Ancien Testament I-II., Paris, 1958 = Das Alte Testament und seine Lebensordnungen I-II., Freiburg-Basel-Wien, 1960 = Ancient Israel Its Life and Institutions, London, 1961

 • Y. Aharoni - M. Avi-Yonah: Bibliai atlasz, Bp., 1999

 • V. Zamarovsky: Egy elt?nt birodalom titkai nyomбban, Bratislava, 1972

 • Kйzikцnyv a Bibliбhoz, Lilliput Kцnyvkiadу йs Kereskedelmi Kft., Bp., 1993Бllam, nyelv йs kultъra az уkori Keleten

(Frцhlich Ida)


A szeminбriumok az нrбsos йs rйgйszeti forrбsok tьkrйben mutatjбk be az уkori Kelet terьletйn йlt kьlцnfйle nйpeket, az бllamalakulatokat, amelyek keretйben ezek a nйpek йltek, valamint nyelvьket йs kultъrбjukat, az ezeken a nyelveken lйtrejцtt fontosabb alkotбsokat.


Forrбsok:

 • Уkori keleti tцrtйneti chrestomathia (szerk. Harmatta Jбnos), Budapest 1965 йs ъjabb kiadбsok

 • Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ed. J.B. Pritchard), Princeton 1969 (rцv. ANET)

 • Ancient Near Eastern Pictures Relating to the Old Testament (ed. J.B. Pritchard), Princeton 1969 (rцv. ANEP)

 • Dobrovits A. (ford.), A paraszt panaszai, Budapest Helikon 1963

 • Marуth M. (ford.), Baal йs Anat. Ugariti eposzok, Budapest: Helikon kiadу 1983

 • Biblia, У- йs Ъjszцvetsйg (bбrmely modern magyar fordнtбs)

Feldolgozбsok:

 • Fischer Weltgeschichte 2-3 (E. Cassin, J. Bottйro, J. Vercoutter, Die Altorientalische Reiche I-II)

 • Cambridge Ancient History I,1-II,2, Cambridge 1970-75 (I.E.S. Edwards, C.J. Gadd, N.G. L. Hammond)

 • P. Garelli, Le proche-orient asiatique, des origines aux invasions des peuples de la mer, Paris 1969

 • The Anchor Bible Dictionary (ed. D.N. Freedman) 1-6, New York : Doubleday 1992

 • J. Sasson, Civilizations of the Ancient Near East I-III, New York 1995

 • O.R. Gurney, The Hittites, London 1980

 • H. Klengel, Syrien. Eine politische Geschichte, Berlin 1993

 • M. Roaf, A mezopotбmiai vilбg atlasza, Budapest: Helikon. Magyar kцnyvklub 1998

 • H. Klengel, Nomбdok az уkori El?-Бzsiбban, Budapest: Gondolat 1985

 • M.B. Rowton, Dimorphic Structure and the Problem of the ‘apiru-‘ibrоm, JNES 35 (1976) 13-20; M.B. Rowton, Dimorphic Structure and the Parasocial Element, JNES 36 (1977) 181-198

 • S. Moscati, Ancient Semitic Civilizations, 1957

 • D.J. Wiseman, Peoples of Old Testament Times, Oxford 1973

 • K.A. Kamp, N. Yoffee, Ethnicity in Ancient Western Asis, BASOR 237 (1980) 85-104

 • D.B. Redford, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, Princeton 1992

 • T. Dothan, People of the Sea. The Search for the Philistines, New York 1992

 • S. Gitin, Philistia in Transition: the Tenth Century BCE and Beyond, in: S. Gitin, A. Mazar, E. Stern (eds.), Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE, Jerusalem : Israel Exploration Society 1998, 163-182

 • G.W. Ahlstrцm, The History of Ancient Palestine from the Paleolithic Period to Alexander’s Conquest, Sheffield: Sheffield Academic Press 1993 (JSOT.S 146)

 • J.M. Miller- J.H. Hayes, A History of Ancient Israel and Judah, Philadelphia 1986

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

A fйlйv vйgi beszбmolуra az alбbbiak ismerete (elolvasбsa) mindenki szбmбra kцtelez? iconDoktori oktatбsi programok (tanterv, tanegysйgek megnevezйse, kцtelez?, vбlaszthatу, уraszбm, kreditйrtйk, az йrtйkelйs mуdja)
Ъk-1 – Az ъjkori filozуfia йrtelmezйsйnek f? tнpusai (Main Types of the Interpretation of Early Modern Philosophy)
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница