Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с
НазваниеРоботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с
страница1/6
Дата16.10.2012
Размер1.25 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки


ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор

____________ М.І. Макаренко

«___»_______________ 2011 р.


ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

за спеціальністю 8.050103 «Міжнародна економіка»


НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Виконав студент 5 курсу, група ММЕ-02 ____________ Я. О. Костюченко

«___» ____________2011 р.


Керівник дипломної роботи __________________ О. В. Костюк

«___»____________2011 р.


Суми – 2011

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор

________________ М.І. Макаренко

« 07 » лютого 2011 р.


ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальністю 8.050103 «Міжнародна економіка»

студенту 5 курсу, групи ММЕ-02

Костюченко Яни Олександрівни


1. Тема роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с

2. Термін здачі студентом закінченої роботи «15» червня 2011 р.

3. Дипломна робота виконується на матеріалах

4. Предметом дослідження являється організація взаємовідносин при здійсненні митно-тарифного регулювання ЗЕД та вдосконалення підходів щодо застосування інформаційних технологій в митній справі.

5. Мета дипломної роботи полягає в тому, щоб оцінити стан митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні і визначити проблеми та шляхи до вдосконалення митно-тарифного регулювання для створення сприятливих умов подальшого динамічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

6. Орієнтовний план дипломної роботи, терміни подання розділів науковому керівникові та зміст завдань для виконання поставленої мети

Розділ І. Теоретичні засади функціонування митно-тарифної системи України. Термін подання – 11 березня 2011.

У розділі І визначити сутність і зміст митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної; проаналізувати сучасну системи регулювання ЗЕД в Україні; виявити наслідки від застосування митно-тарифного регулювання на країну в цілому.


Розділ ІІ. Проблемні аспекти реалізації засад митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на прикладі діяльності Сумської митниці. Термін подання – 19 травня .2011.

У розділі ІІ проаналізувати стан надходжень митних платежів Сумської митниці до Державного бюджету; виявити основні недоліки при здійсненні митних процедур; дослідити вплив митної вартості вплив на обсяг надходжень до державного бюджету; визначити проблемні питання при визначенні країни походження товарів; дослідити стан корупції у сфері здійснення митного контролю.


Розділ ІІІ. Електронна митниця як пріоритетний напрям удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні. Термін подання – 31 травня .2011.

У розділі ІІІ вивчити світовий досвід використання інформаційних систем у митній сфері ; привести шляхи впровадження системи «Електронна митниця» в Україні; проаналізувати очікувані результати від запровадження системи «Електронна митниця».


7. Консультації по роботі:

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання

прийняв

1.Теоретичні засади функціонування митно-тарифної системи України

Костюк О. В.

07.02.2011

07.02.2011

2.Проблемні аспекти реалізації засад митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на прикладі діяльності Сумської митниці

Костюк О. В.

07.02.2011

07.02.2011

3. Електронна митниця як пріоритетний напрям удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні

Костюк О. В.

07.02.2011

07.02.2011


8. Дата видачі завдання «07» лютого 2011 р.


Керівник ______________ к.е.н., доц. Костюк О. В. (підпис)

Завдання до виконання одержав ________________ Костюченко Я. О.

РЕФЕРАТ

дипломної роботи на тему:

«Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання»

студента Костюченко Яни Олександрівни

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра


Сучасний етап характеризується для України постійним зростанням обсягів та розширенням масштабів міжнародної торгівлі, ускладненням та посиленням динаміки торговельних процесів, посиленням вимог міжнародних організацій щодо забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки та зниженням національних торговельних бар’єрів. У зв'язку з цим, перш за все повинні удосконалюватися методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. В сфері прискорення товарообігу, боротьби з недостовірним декларуванням і корупцією однієї із основних завдань митних органів є масштабне впровадження електронної митниці в митну систему України.

Об’єктом роботи є процес здійснення митно-тарифного регулювання ЗЕД суб’єктів господарювання в Україні.

Предметом дослідження дипломної роботи являється організація взаємовідносин при здійсненні митно-тарифного регулювання ЗЕД та вдосконалення підходів щодо застосування інформаційних технологій в митній справі.

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб оцінити стан регулювання ЗЕД в Україні і визначити проблеми та шляхи до вдосконалення митно-тарифного регулювання для створення сприятливих умов подальшого динамічного розвитку ЗЕД.

У роботі розглянуті теоретичні засади, проведений аналіз здійсненні методів регулювання ЗЕД в Україні та виявленні основні проблеми митно-тарифного регулювання на прикладі Сумської митниці. Запропоновано запровадження «Електронної митниці», як пріоритетного напрямку удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

У процесі дослідження були використані загальнонаукові підходи до дослідження даної проблеми. Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи являються наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені удосконаленню митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ат проблематиці застосування інформаційних систем у митній справі. Основними методами дослідження були: метод спостереження (при проведенні спостережень за зміної митно-тарифної політики України за останні роки), системно-структурний аналіз (при аналізі зарубіжного досвіду та систематизації методичних підходів використання інформаційних технологій у митній справі), статистичні методи( при виявленні основних тенденцій розвитку митниці), метод моделювання (при розробці системи «Електронна митниця»). Аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців в галузі регулювання ЗЕД пітверджують нагальність удосконалення митно-тарифного регуювання.

За результатами роботи сформовані наступні висновки: митне-тарифне регулювання в Україні з кожним роком стає більш прозорим, як наслідок збільшується кількість легальних суб’єктів зовнішньоекономічної дільністі. Проте ряд бюрократичних, часових, технологічних та матеріальних проблем при перетині кордону України ускладнюють діяльність суб’єктів ЗЕД . Тобто потрібні нові методи митно-тарифного регулювання ЗЕД.

За результатами роботи сформульовані пропозиції щодо удосконалення досліджуваного процесу: автоматизація митних процедур та масштабне запровадження без паперових технологій дасть змогу швидше здійснювати ЗЕД, що в свою чергу збільшить кількість надходжень до Державного бюджету. Активне запровадження системи «Електронна митниця» забезпечить ліквідацію різниці між митними процедурами в Україні та ЄС, реалізацію взятих Україною зобов'язань перед міжнародною спільнотою, досягнення належного рівня інформаційної взаємодії органів влади, надання послуг юридичним та фізичним особам. Також митне-тарифне регулювання стане прозорішим та зменшиться людський фактор в прийнятті рішень.

Основні положення, висновки і пропозиції, що одержані у результаті дослідження можуть бути використані митними органами для покращення здійснення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, митно-тарифне регулювання, митна політика, мито, інформаційні технології, Елекронна митниця.

Основний зміст дипломної роботи викладено на 105 сторінках. Робота містить 8 таблиць, 10 рисунків, список використаних джерел з 63 найменувань, а також 9 додатків, які розміщені ще на 15 сторінках, 3 таблиці та 5 рисунків.


Рік виконання дипломної роботи – 2011 рік

Рік захисту роботи – 2011 рік


ЗМІСТВСТУП …………………………………………………………………………

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНО-ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ …………………………...


13

1.1

Сутність і зміст митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання…………………………………………………13

1.2

Механізм функціонування системи митно-тарифного регулювання …………………………………………………….


19

1.3

Інституційно-організаційні засади митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності ……………………………..


29

1.4

Наслідки від застосування митно-тарифного регулювання …

33
Висновки до розділу 1 ………………………………………….

42

РОЗДІЛ 2

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ СУМСЬКОЇ МИТНИЦІ………….43

2.1

Аналіз стану надходжень митних платежів до Державного бюджету………………………………………………………….


43

2.2

Виявлення основних недоліків при здійсненні митних процедур………………………………………………………….


51

2.3

Митна вартість товарів та її вплив на обсяг надходжень до державного бюджету……………………………………………


55

2.4

Проблемні питання при визначенні країни походження товарів, що є об’єктом митного оформлення…………………


63

2.5

Дослідження стану корупції у сфері здійснення митного контролю ……………………………………………………….


66
Висновки до розділу 2 ………………………………………….

69

РОЗДІЛ 3

ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ…………………………………71

3.1

Зарубіжний досвід застосування електронно-інформаційних систем у митній справі………………………………………….


71

3.2

Принципи побудови та організація системи «Електронна митниця» в Україні …………………………………………….


78

3.3

Очікувані результати від впровадження системи «Електронна митниця»…………………………………………


88
Висновки до розділу 3………………………………………….

93

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………...

94

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………….

98

ДОДАКТКИ ……………………………………………………………………

105


ВСТУП


Сучасний етап характеризується для України постійним зростанням обсягів та розширенням масштабів міжнародної торгівлі, ускладненням та посиленням динаміки торговельних процесів, посиленням вимог міжнародних організацій щодо забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки та зниженням національних торговельних бар’єрів. Відбувається поглиблення інтеграції міжнародних вимог в національну практику регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

Сучасна політика регулювання зовнішньоекономічної діяльності України спрямована не на довгострокову перспективу, а на пошук шляхів виходу із кризових ситуацій, тому така політика часто не дає позитивних результатів. У зв'язку з цим, методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності повинні удосконалюватися. За допомогою зміни їх рівня держава матиме можливість змінювати характер імпорту і експорту в потрібних напрямах. В таких умовах актуалізується потреба підвищення ефективності зовнішньоекономічної політики в сфері забезпечення невідкладного реагування на зовнішні загрози та оперативної протидії можливим негативним наслідкам таких загроз, в напрямку посилення забезпечення економічних інтересів держави й максимального врахування в національній системі регулювання міжнародних правил та вимог. Реалізація цих вимог пов’язана з певними потенційними загрозами забезпеченню національних інтересів України.

Удосконалення нормативно-правової бази та технологічної оснащеності митних органів має велике значення, адже саме це береться за основу у питаннях організації, порядку проведення та обліку зовнішньоекономічних операцій.

Ефективна робота митних органів, відсутність невиправданих втрат часу і матеріальних засобів у ході митного контролю значною мірою впливають на результати діяльності експортерів і імпортерів будь-якої країни. Часто вони є головними причинами успіху чи неуспіху зовнішньоторговельних операцій і, як наслідок, в значній мірі визначають конкурентні переваги національної економіки.

В сфері прискорення товарообігу, боротьби з недостовірним декларуванням і корупцією однієї із основних завдань митних органів є масштабне впровадження електронної митниці в митну систему України. Нововведення допоможе максимально виключити людський фактор і значно заощадити час суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Необхідність введення електронної митниці викликає також щорічне зростання зовнішньоекономічної діяльності приблизно на 30%, що відповідно збільшує кількість документації, при цьому митна служба в будь-якому випадку повинна забезпечити оперативне митне оформлення товарів.

Отже, щоб розвиватися швидкими темпами Україні необхідно мати чітку і уніфіковану законодавчу та організаційну базу щодо регулювання ЗЕД, яка відповідає вимогам міжнародного співтовариства.

Аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців в галузі регулювання ЗЕД пітверджують нагальність удосконалення митно-тарифного регуювання. Методологічною основою роботи є підручники, наукові статті, законодавчі акти, публікації у пресі. У даній роботі представлені дослідження Державної митної служби України котрі присвяченні проблематиці застосування інформаційних систем у митній справі. Питання митно-тарифної політики України досліджували вчені А. А. Дубініна, Ю. М. Дьомкін, І. Г. Бережняк, П. В. Дзюбенко, В. І. Глухова, Т. М. Мельник, К. І. Новікова та інші, котрі, зокрема, з’ясовували поняття, мету, механізм здійснення митно-тарифного регулювання митної. Проблема удосконалення митно-тарифного регулювання на основі інформаційних технологій є не тільки актуальною з точки зору нагальності її розв’язання, а й достатньо новою в частині існуючих напрацювань та запропонованих наукових концепцій.Вивченню зарубіжного досвіду застосування електронних технологій в митній справі присвячені публікації Г. Грица, Браян Томас, Джеф Сімсон, Махді Салехі, Яо-Хуа Тан та інші. Змістовне вивчення наукових праць зазначених авторів дало змогу окреслити проблематику дипломної роботи.

У роботі розглянуті теоретичні засади, проведений аналіз здійсненні методів регулювання ЗЕД в Україні та виявленні основні проблеми митно-тарифного регулювання на прикладі Сумської митниці.

Отже, мета даного дослідження полягає в тому, щоб оцінити стан регулювання ЗЕД в Україні і визначити проблеми та шляхи до вдосконалення митно-тарифного регулювання для створення сприятливих умов подальшого динамічного розвитку ЗЕД.

Основними завданнями, дипломної роботи, є:

  • визначення основних теоретичних засад митно-тарифного регулювання ЗЕД;

  • аналіз сучасної системи регулювання ЗЕД в Україні;

  • виявлення наслідки від митно-тарифного регулювання на країну в цілому;

  • аналіз проблем, з якими стикаються митні органи та суб’єкти господарювання в процесі здійснення ЗЕД та знаходження шляхів вдосконалення процесів діяльності митних органів;

  • вивчення світового досвіду використання інформаційних систем у митній сфері та перспектив застосування «Електронної митниці» в Україні;

  • розробка шляхів впровадження системи «Електронна митниця» в Україні;

  • оцінка результатів від запровадження системи «Електронна митниця».

Об’єктом
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с iconТипове положення про порядок проведення навчання
У тексті Типового положення слова «суб’єктами господарської діяльності» замінено словами «суб’єктами господарювання» у відповідних...
Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с iconУчасників Міжнародної науково-практичн ої Інтернет-конференції
«удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання»
Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с icon«26» 12 2011 р. №5/12/6457 Голові правління спілки підприємців «Стіна» Печаліну О. В
На Ваш №62-07 від 13. 07. 2011 року Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області надає інформацію щодо здійснення планових...
Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с iconРеферат роботи, висунутої на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2010 році
Цикл праць «Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання»
Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с iconНаказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Технічні правила ремонту І утримання вулиць та доріг населених пунктів (далі Технічні правила) є обов'язковими для суб'єктів господарювання...
Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с iconРеферат роботи
Пилипенка Андрія Анатолійовича, викладений у вигляді циклу наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів...
Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с iconТема заняття та його план
Характеристики об’єктів та суб’єктів соціально-педагогічної діяльності. Функції соціального педагога
Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с iconКласифікація видів економічної діяльності
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...
Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с iconВ. М. Голуб Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Тема1 Сутність І напрямки розвитку фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності
Роботи: «Напрями удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» затверджена наказом по академії від «25» травня 2011 р. №227-с iconЗаконом України
«Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница