Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное
PDF просмотр
НазваниеФакультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное
страница161/167
Дата16.10.2012
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
1   ...   157   158   159   160   161   162   163   164   ...   167

Пры вызначэнні галоўных ліній сувязі паміж «Літаратурай» і «Культуралогіяй» важна, на 
наш погляд, улічыць яшчэ адзін істотны педагагічны прынцып, а менавіта тое, што не адны 
толькі веды складаюць змест адукацыі, але і такія яго абавязковыя часткі, як уменні або вопыт 
ажыццяўлення дзейнасці (як рэпрадуктыўнага, так і творчага характару) і вопыт эмацыянальна-
каштоўнасных адносін, якія заўсёды такую дзейнасць суправаджаюць і складаюць змест вы-
хавання. Значыць, усё, што адносіцца да каштоўнасных парадыгм культуры або да аксіялагічнай 
часткі культуралогі , як бы з самага пачатку праграмуецца ў агульным змесце адукацыі і ў прад-
метнай вобласці «Літаратура», якая з’яўляецца стрыжнявой у гуманітарнай адукацыі школьнікаў 
і студэнтаў, бо выхоўвае асобу, а праз яе і грамадства. А паколькі літаратура — мастацтва сло-
ва, якое патрабуе ад свайго чытача адэкватнага ўспрымання, а значыць, аналіза і інтэрпрэтацыі 
сэнсаў, прыхаваных у знакавых носьбітах, то можна гаварыць пра семіётыку культуры як пра 
адну з найбольш відавочных ліній сувязі літаратуры і культуры. Нарэшце, зусім празрыстай 
лініяй  сувязі  навучальных  дысцыплін  «Літаратура»  і  «Культуралогія»  з’яўляецца  прыналеж-
насць літаратуры да духоўнай культуры, да якой адносяцца культурныя формы, арыентаваныя 
галоўным чынам на выпрацоўку ведаў, каштоўнасцей і ідэалаў і менш за ўсё накіраваныя на 
непасрэднае абслугоўванне практычных запатрабаванняў чалавека. Гэта такія формы духоўнай 
культуры, як міфалогія, рэлігія, мастацтва, філасофія.
У гісторыі беларускай літаратуры, якую вывучаюць студэнты-культуролагі, знайшлі 
свой адбітак усе гэтыя культурныя формы, кожная з якіх мела сваю адметнасць і пэўныя 
перавагі  на  тым  ці  іншым  этапе  развіцця  грамадства.  Якраз  яны  і  ўвасаблялі  сабой 
літаратуру як сінтэтычнае мастацтва, што звычайна лічыцца самасвядомасцю культуры.
Так,  напрыклад,  спецыфічны  для  сярэднявечнай  культуры  сінкрэтызм,  шматфунк-
цыянальнасць,  ананімнасць  твораў  пісьменнасці  ў  большасці  літаратурных  твораў  акцэнт 
пераносіцца на рэлігійна-этычныя функцыі, элементы ж эстэтычныя служаць пераважна для 
іх упрыгожвання, папулярызацыі, пераканання чытача або слухача — у царкве або касцёле. 
Назва жанру звычайна ўваходзіла у загаловак твора: «Слова», «Аповесць уцешная», «Мален-
не», «Прытча», «Гісторыя» і г. д., а змест і фабулы царкоўна-асветніцкай літаратуры найчасцей 
вызначаліся біблейскімі матывамі, вобразамі, архетыпамі, стылістыка — біблейскай паэтыкай.
У літаратуры эпохі Рэнесансу пануе сінтэз дабра, красы і праўды, спалучэнне антыч-
нага гуманістычнага светапогляду, зарыентаванага на «цялесную» каштоўнасць жыцця, і 
сярэднявечнага, хрысціянскага з яго ўзнёслай духоўнасцю. Паняцце красы ўзбагачаецца за 
кошт сувымернасці, прапарцыянальнасці, сувымернасці прыроды і створаных чалавекам 
аб’ектаў культуры. Яно набліжаецца да лагічных (ісціна, праўда) і этычных каштоўнасцей 
(дабро, краса). Менавіта такія погляды і перакананні выказваў у сваіх прадмовах да кніг 
Бібліі беларускі першадрукар, асветнік-гуманіст Ф. Скарына, які стварыў урачысты стыль 
роднай мовы, даў узоры ўзнёслага ўхвалення Бацькаўшчыны.
Асаблівасць  палемічнага  жанру  рэнесанснай  літаратуры  —  актыўнае  падключэнне 
свецкай  навукі,  права,  мастацтва,  антычнай  філасофіі  ў  якасці  аргументаў  у  спрэчках. 
Лідэр пратэстантызму ў Беларусі С. Будны паслядоўна змагаўся за інтэлектуальную сва-
боду і талерантнасць, выкрываў рэлігіёзны дагматызм, даследаваў сацыяльна-палітычныя 
аспекты  грамадскай  думкі  з  улікам  еўрапейскага  духоўнага  і  палітычнага  вопыту. 
Асветнік-палачанін, перакладчык Евангелля на родную мову В. Цяпінскі горача абараняў 
традыцыі  нацыянальнай  культуры,  выступаў  супраць  адчужэння  свецкай  і  рэлігійнай 
эліты ад роднай мовы і традыцыйных каштоўнасцей культуры.
На этапе ранняга беларускага рамантызму, які быў арыентаваны на стварэнне новай у 
Еўропе беларускай літаратуры і культуры, на першы план выходзіць пазнанне ролі мастац-
кай інтуіцыі ў жанрах лірычнай і лірыка-эпічнай паэзіі, балады, элегіі замест панаваўшых 
раней курсаў паэтыкі, рыторыкі, пісьмовага красамоўства. Паэтычны рамантызм Яна Ча-
чота, Томаша Зана, Адама Міцкевіча выступае спадарожнікам беларускага нацыянальнага 
адраджэння,  хаця  свае  беларускія  творы,  не  дазволеныя  да  публікацыі  царскай  уладай, 
яны маскіравалі пад фальклор і польскую краёвую літаратуру для «простага народа».
Такім  чынам,  унутрыпрадметныя  сувязі  пры  вывучэнні  беларускай  літаратуры  вы-
ступаюць у кантэксце і ў спалучэнні з ведамі па гісторыі і тэорыі культуры, што дазваляе 
ўзбагачаць эстэтычны, ідэалагічны і маральны вопыт студэнтаў, дапамагае кожнаму з іх 
адчуваць сябе суб’ектамі адукацыі і хаця б у невялікай ступені, але ўсё ж удзельнікамі 
працэсу пабудовы сучаснай беларускай нацыянальнай культуры.
183
1   ...   157   158   159   160   161   162   163   164   ...   167

Похожие:

Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное icon2246. 01;2 программа практик направления 031200. 65 "лингвистика и межкультурная коммуникация"
Лингвистика и межкультурная коммуникация", организуемой в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconМежкультурная коммуникация и обучение
Васильева Н. Н. Межкультурная коммуникация // Deutsch (1 сентября). – 2007. №№17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconПрограмма итоговой государственной аттестации выпускников по направлению 620100 «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
«Лингвистика и межкультурная коммуникация» по специальности 031202 «Перевод и переводоведение»
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconМежкультурная коммуникация как академическая
Межкультурное общение в современном мире. Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина. Из истории межкультурной коммуникации....
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconЛ. В. Куликова Межкультурная коммуникация
К 90 Куликова Л. В. Межкультурная коммуникация: теоретические и прикладные аспекты. На материале русской и немецкой лингво­культур:...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconФгбоу впо «Марийский государственный университет» Факультет международных отношений утверждаю
Рекомендована к утверждению решением учебно-методического совета факультета международных отношений
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное icon«Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова» Утверждено Язык и межкультурная коммуникация
Сборник материалов II всероссийской научно-практической междисциплинарной интернет–конференции «Язык и межкультурная коммуникация:...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconФакультет международных отношений
Пособие предназначено для студентов III курса факультета международных отношений, изучающих французский язык. В рамках курса по страноведению...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconЯзык. Культура. Коммуникация. Общие проблемы
Бергельсон М. Б. Межкультурная коммуникация как исследовательская программа: лингвистические методы изучения кросс-культурных взаимодействий...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconПрограмма магистерского курса «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация»
Программа магистерского курса «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация» составлена в соответствии с требованиями Государственного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница