Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное
PDF просмотр
НазваниеФакультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное
страница160/167
Дата16.10.2012
Размер1.79 Mb.
ТипДокументы
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   167

человека, представлялась в виде цепи событий, детерминирующих друг друга, а самое 
главное — у них была цель. Неклассическая философия по-новому взглянула на этот во-
прос. Отныне мир обладает лишь «волением. Человек обнаруживает беспричинность и 
случайность происходящего и существующего. Человек оказался здесь и сейчас посреди 
огромного ничто — абсурда. 
Абсурд служит для деконструкции устаревших моделей, отживших мировоззренче-
ских установок, которые уже не способны объяснить все разнообразие и сложность мира. 
Однажды  физика  Ньютона  оказалась  недостаточной  для  физиков,  поскольку  открытые 
новые явления и свойства мира не вписывались в старую парадигму. В итоге появилась 
теория относительности Эйнштейна. Стоит отметить, что в основе открытия Эйнштейна 
лежал абсурд. Как отмечал Г. Померанц, «Абсурд  — граница формализованного мышле-
ния, без которой оно не может функционировать. Переходя эту границу, формализован-
ный разум может достигать качественно нового уровня». В современном обществоз-
нании параллельно протекает тот же процесс — становление новой, постмодернистской 
методологической парадигмы. В ее основе лежит попытка осмыслить, и конструктивно 
объяснить те социальные явления, которые в рамках классического обществознания пред-
ставляются ни чем иным, как абсурдом и хаосом. По мнению С. Катаева, «…сегодняшняя 
общественная жизнь для своего объяснения уже не может удовлетвориться … класси-
ческим стилем мышления. В этом нам видится оправданность усилий по формированию 
постмодернистского обществознания...».
Этот же исследователь отмечает, что невозможно объяснить общественные явления, 
ограничив себя рамками экономического и политического явления. По его мнению, эсте-
тическое  мышление  выступает  в  качестве  равноправного  средства  исследования  мира. 
Поэтому искусство как никогда ранее выражает насущные, и одновременно извечные по-
требности общества и человека, оказавшихся в ситуации абсурда и хаоса.
ПРА МΙЖПРАДМЕТНЫЯ СУВЯЗΙ Ў НАВУЧАННΙ ЛΙТАРАТУРЫ Ι КУЛЬТУРАЛОГΙΙ
Лявонава П. І., Белорусский государственный университет
Адукацыя  —  універсальная  каштоўнасць  культуры.  Гэта  вельмі  важная  сфе-
ра  жыццядзейнасці  ўсіх  людзей,  незалежна  ад  іх  статуса  і  менталітэта,  этнічнай 
прыналежнасці  і  месца  жыхарства,  канфесіі  і  вобраза  жыцця.  Без  практыкі  навучання 
і  самаадукацыі,  выхавання  і  самавыхавання  немагчыма  дасягнуць  духоўнага  развіцця 
асобы  і  ўсяго  грамадства,  адэкватных  культурнай  атмасферы  свайго  часу.  Поспех  у 
вырашэнні праблем адукацыі, у тым ліку адукацыі літаратурнай і культуралагічнай, маг-
чымы  пры  наяўнасці  такой  зусім  неабходнай  умовы,  як  цесная  міжпрадметная  сувязь 
паміж імі і іншымі дысцыплінамі, якія складаюць змест гуманітарнай адукацыі. Захаванне 
ў навучальным працэсе такой умовы дазваляе студэнтам набываць вопыт рэфлексіі ведаў, 
дэманстраваць іх перад усімі на курсе або ў вучэбнай групе, кожны раз упэўніваючыся 
ў магчымасці ўласнага стварэння значымага для ўсіх вопыту і адначасова бачыць шмат 
іншых  варыянтаў  такога  вопыту,  г.  зн.  адчуваць  сябе  ўдзельнікам  тварэння  сэнсаў, 
сапраўды культурнай асобай, суб’ектам навучання, а не толькі аб’ектам трансляцыі ведаў 
з боку выкладчыка.
Зыходным  прынцыпам  ажыццяўлення  міжпрадметных  сувязей  паміж  літаратурай  і 
культуралогіяй  з’яўляецца  тое,  што  крыніцай  зместу  кожнай  навучальнай  дысцыпліны 
і  ўсёй  адукацыі  з’яўляецца  культура.  Гістарычна  склалася  так,  што  навуковыя  веды 
адбіраюцца  ў  змест  навучання  ўжо  ў  адаптаваным  выглядзе  і  згрупаванымі  ў  асобныя 
прадметы. Асобны навучальны прадмет — гэта частка чалавечай культуры, вылучаная па 
агульных ці падобных якасцях, найчасцей па прыналежнасці да пэўных класаў з’яў. Гэта 
спецыяльна сканструяваная форма зместу, найбольш даступная для засваення. Колькасць 
навучальных прадметаў безупынна павялічваецца, але ўсё роўна не можа паспець за яшчэ 
больш хуткім ростам аб’ёма ведаў, назапашаных культурай. Таму адукацыйная практы-
ка ва ўсім свеце ад дыферэнцыяцыі навучальных прадметаў пераходзіць да іх інтэграцыі 
вакол  агульных  сутнасных  ідэй.  Так  узнікаюць  больш  шырокія  прадметныя  вобласці  і 
«Літаратура» — адна з іх.
182
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   167

Похожие:

Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное icon2246. 01;2 программа практик направления 031200. 65 "лингвистика и межкультурная коммуникация"
Лингвистика и межкультурная коммуникация", организуемой в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconМежкультурная коммуникация и обучение
Васильева Н. Н. Межкультурная коммуникация // Deutsch (1 сентября). – 2007. №№17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconПрограмма итоговой государственной аттестации выпускников по направлению 620100 «Лингвистика и межкультурная коммуникация»
«Лингвистика и межкультурная коммуникация» по специальности 031202 «Перевод и переводоведение»
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconМежкультурная коммуникация как академическая
Межкультурное общение в современном мире. Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина. Из истории межкультурной коммуникации....
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconЛ. В. Куликова Межкультурная коммуникация
К 90 Куликова Л. В. Межкультурная коммуникация: теоретические и прикладные аспекты. На материале русской и немецкой лингво­культур:...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconФгбоу впо «Марийский государственный университет» Факультет международных отношений утверждаю
Рекомендована к утверждению решением учебно-методического совета факультета международных отношений
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное icon«Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова» Утверждено Язык и межкультурная коммуникация
Сборник материалов II всероссийской научно-практической междисциплинарной интернет–конференции «Язык и межкультурная коммуникация:...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconФакультет международных отношений
Пособие предназначено для студентов III курса факультета международных отношений, изучающих французский язык. В рамках курса по страноведению...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconЯзык. Культура. Коммуникация. Общие проблемы
Бергельсон М. Б. Межкультурная коммуникация как исследовательская программа: лингвистические методы изучения кросс-культурных взаимодействий...
Факультет международных отношений межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное iconПрограмма магистерского курса «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация»
Программа магистерского курса «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация» составлена в соответствии с требованиями Государственного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница