Почесний Голова організаційного комітету




PDF просмотр
НазваниеПочесний Голова організаційного комітету
страница7/222
Дата16.10.2012
Размер2.98 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   222

Ðîçä³ë 1. ²ñòîð³ÿ áîðîòüáè ç ³íôåêö³éíèìè õâîðîáàìè
за народженням він належить Слобожанщині і Харкову, як особа – Україні, а науковий доробок ученого є надбанням людства.
Фундаментальні  його  відкриття  в  сфері  міробіолоії  та  імунології,  широкі  філософсько-теоретичні  узагальнення,  пошук 
взаємозв'язку мікро- і макросвіту, встановлення природи інфекційних хвороб та їх збудників, обгрунтування і доказ вирішальної 
ролі фагоцитів у природному захисті організму тварин і людини – і на сьогодні є класичними, актуальними та безцінними.
У  роботі  здійснено  логічну  реконструкцію  дослідницької  діяльності  І.І.  Мечникова,  торкаючись,  перш  за  все,  вчення  про 
сибірку. 
І.І. Мечниковим проведено оригінальні дослідження на Одеській бактеріологічній станції (1887) з метою накопичення емпі-
ричного матеріалу для подальшого розвитку клітинної теорії імунітету. Досліди засвідчили: введения В.anthracis в організм тва-
рини призводить до того, що лейкоцити поглинають і знищують їх. Висунуто догадку щодо здатності бактерій розмножуватися 
в крові несприйнятливих тварин та поза межами організму.
Пізніше (1892) вчений приділив увагу парадоксальному факту, що знайде свою адекватну оцінку в майбутньому: властивості 
паличок сибірки, що виросли в крові вакцинованих несприйнятливих баранів, втрачають специфічну активність і токсичність.
Впродовж подальших досліджень I.I. Мечников переосмислює і критично оцінює експериментальні результати, веде пошук 
нової трактовки фагоцитарної теорії імунітету. Дослідник покладає великі надії на евристичні можливості і прихований потенці-
ал своєї теорії, яка, за його думкою, здатна на адекватну інтерпретацію певним парадоксальним фактам.
І.І. Мечниковим доведено, що вирощені в кров'яній сироватці алжирських імунізованих баранів В.anthracis зберігають свою 
вірулентність. Пояснення біологічної суті цього явища виявилось складним і тривалим процесом, означено його за допомогою 
прогнозуючої функції фагоцитарної клітинної теорії імунітету. Вона стала базою та орієнтиром у проведенні цілого комплексу 
експериментів, що дозволило розкрити структуру В.anthracis і форми прояву сибірки в живому організмі.
Розробка  і  вдосконалення  фагоцитарної  теорії  супроводжувалися  захистом  її  фундаментальних  тверджень  і  принципів. 
У зв'язку з цим, І.I. Мечников проводить низку експериментів, які розкривають життєдіяльність фагоцитів.
Важливим кроком на шляху підтвердження і розвитку фагоцитарної клітинної теорії є спростування хибної думки опонентів 
про нездатність фагоцитів захоплювати живі мікроби. І.І. Мечников, аналізуючи результати дослідів своїх супротивників, зна-
ходить неточності і помилки, спростовує їх своїми доказовими експериментальними фактами. Зокрема, Р. Кох недооцінював 
сам факт внутрішньоклітинного травлення, не надавав адекватної оцінки бактерійній природі загибелі фагоцитів, фактично не 
підтримав ідею пріоритету фагоцитів в боротьбі проти мікробів-агресорів. І.І. Мечников вступив в дискусію з Р. Кохом; вагомим 
аргументом у спорі служили досліди зі щепленням сибірки жабам в лабораторії Р. Коха.
Ученому довелося вирішити ще одне важливе питання: яких мікробів поглинають фагоцити – мертвих чи живих? Супро-
тивники фагоцитарної теорії припускали, що до антраксу несприйнятливі голуби. І.І. Мечниковим проведено серію дотепних 
і виключно винахідливих дослідів. Учений звернув увагу, що в результаті введення мікробів сибірки в око птаха спори також 
проростали і утворювали бактеридії у вигляді паличок і довгих ниток.
Відзначаючи життездатність і вірулентність збуднику антраксу, які викликали смерть голубів, І.І. Мечников висуває нову гіпо-
тезу, що саме лейкоцити захоплюють живі бактеридії антраксу. Макрофаги вбивають бактеридії, поглинають їх живими. Вчений 
зацікавився новим питанням; чи здатні фагоцити захоплювати не тільки ослаблених, але й значно вірулентних В.anthracis? 
Разом з В. А. Хавкіним вони ізолювали окремий фагоцит з В.anthracis усередині. Було доведено, що мікро- та макрофаги здатні 
поглинати вірулентних збудників інфекційних хвороб.
У праці «Про відношення фагоцитів до бацил сибірки» (1884) простежується процес боротьби і суперництва за життевий 
простір між фагоцитами та В.anthracis. Боротьба ця носить вельми складний, динамічний і не завжди визначений характер. 
Результат  взаємодії  обумовлений  цілим  рядом  чинників,  серед  яких  суттевим  виявилась  зміна  температури.  Якщо  кури  в 
нормальному стані (42 °С) не піддаються ураженню сибіркою, то штучне охолодження тіла робить їх чутливими до заражения 
В.anthracis. Це парадоксальне для свого часу явище Л. Пастер пояснив природно високою температурою курей, що створює 
несприятливі умови для розвитку бацил.
I. Г. Савченку, який з 1895 року працював в Пастерівському інституті під керівництвом І.І. Мечникова, вдалося заразити не-
сприятливих до сибірки голубів в умовах виключення функції спинного мозку, що призводило до пониження температури птахів.
Враховуючи вказане, І.І. Мечников висунув гіпотезу про опосередкований вплив температури на процес взаємодії фагоцитів 
і В.anthracis, що надало можливість інтерпретувати складний феномен принципово по-новому. Пониження температури, яке 
підвищує сприйнятливість макроорганізму до антраксу, обумовлено не тільки впливом бацилярних токсинів (на це вказував 
Л. Пастер), а, перш за все, інгібуванням активної діяльності фагоцита. Пониження температури тіла вело до їх ослаблення 
і дозволяло В.anthracis безперешкодно розмножуватися. Гіпотеза про температурну залежність між активною діяльністю фаго-
цитів і патогенів потребує свого подальшого теоретичного і експериментального обгрунтування.
Принцип історизму дозволив І.І. Мечникову розкрити процес генезису клітинної фагоцитарної теорії, її вдосконалення і роз-
витку. Геніальна, точна і ясна ідея про фагоцити стає методологічним орієнтиром у теоретичному осмисленні фундаменталь-
них проблем запалення та імунітету.
8
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   222

Похожие:

Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconГазопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
Облаштування Шебелинського гкр. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій дкс, Харківська область спеціальні види робіт " під...
Почесний Голова організаційного комітету icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Почесний Голова організаційного комітету iconДодаток до рішення виконавчого комітету
Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирішенні проблем iнвалiдiв на період до 2020 року
Почесний Голова організаційного комітету iconПазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....
Почесний Голова організаційного комітету iconПлан основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
Голова комісії з проведення реорганізації дпа в Одеській області, голова дпс в Одеській області
Почесний Голова організаційного комітету iconМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25. 11. 2005 №380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України...
Почесний Голова організаційного комітету iconКласифікація видів економічної діяльності
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...
Почесний Голова організаційного комітету iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница