Почесний Голова організаційного комітету
PDF просмотр
НазваниеПочесний Голова організаційного комітету
страница4/222
Дата16.10.2012
Размер2.98 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   222

Ðîçä³ë 1. ²ñòîð³ÿ áîðîòüáè ç ³íôåêö³éíèìè õâîðîáàìè
Вюрцбурський університет А.В. Корвацький закінчив в 1873 р. і отримав звання хірурга, здав іспит по практиці віспощеплення. 
1877-1878 pp. – повернення до Росії. Складання екстерном іспи тів на підтвердження диплома хірурга, отриманого у Ні-
меччині, у Київському імператорському університеті Святого Володи мира. Навчання у відомих вчених: вітчизняного анатома 
та  фізіо лога  О.П.  Вальтера;  гігієніста  та  створювача  першої  кафедри  гігі єни  у  Росії,  автора  «Скороченого  курсу  гігієни»  та 
«Записок  з  гігієни»  В.О.  Суботіна,  патолога,  одного  з  вітчизняних  піонерів  санітарної  просвіти  Н.  А.  Хржонщевського;  учня 
М.І. Пирогова, першого декана медичного факультету ім. Св. Володимира, засновника кафедри хірургії, одного з основопо-
ложників офтальмології у Росії - В.О. Караваєва; хірурга, автора першої капіталь ної праці та вчення з вільної пересадки шкіри 
О.С. Яценка; видатного вітчизняного анатома, одного з основоположників вчення про архітектоніку кори головного мозку, який 
відкрив великі піра мідні клітини кори головного мозку В.О. Беца; великого вітчизня ного інфекціоніста, епідеміолога і патолого-
анатома, автора класи чної праці «Чума у Росії» Г.М. Мінха, видатного вітчизняного гістолога, одного із засновників кардіології, 
який створив перший у Росії мікротом, П.І. Перемежка. Отримав російський диплом лікаря.
1877 р. – робота земським лікарем у Ананьєвському повіті Херсонської губернії, затим – у Чернігівському земстві.
1878 р. – земський лікар Василівської четвертої земської лікарської дільниці Мелітопольського повіту Таврійської губернії. 
Пізніше – земський лікар Михайлівської шостої земської лікарської дільниці Мелітополь ського повіту Таврійської губернії.
1879 р. – земський лікар Мелітопольської десятої земської лікарської дільниці Таврійської губернії. Перший хірург Меліто-
поля.
1880-1907 pp. – шкільний лікар Мелітопольського реального учили ща. Стояв біля витоків виникнення Таврійської агротех-
нічної академії.
А.В. Корвацьким розроблена концепція пріоритетності проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних та комплексу прак-
тичних оздоровчих заходів у Мелітопольському повіті та у м. Мелітополі, методика вивчення здоров'я населення, вдоскона-
лена санітарна статистика. Корвацький заклав основи для виникнення та розвитку гігієни праці, дітей та підлітків, харчування, 
комунальної  гігієни,  епідеміології,  дерматовенерології,  мікробіології,  щеплювальної  профі лактики  інфекційних  захворювань, 
особливо віспощеплення.
1892 р. – виступ на ІХ з'їзді губернських земських лікарів у м. Сімферополі з програмною доповіддю «Про організацію зем-
ської медицини у Таврійській губернії».
1897 р. – за наполяганням А.В. Корвацького заснована Мелітопольська міська санітарна станція.
1898 р. – доповідна записка А.В. Корвацького до Мелітопольської земської управи «Про стан сільськогосподарських ро-
бочих». За снування ним медичної бібліотеки. Заснування бактеріологічного кабінету. Упровадження парових стерилізаторів 
(автоклавів).
1903  р. – введення  до  експлуатації  нової  земської  міської  лікарні  у  м.  Мелітополі.  Свердлування  глибокої  артезіанської 
свердловини (нині діючої) у дослідницькому саду на Кизиярі.
Травень 1907 р. – смерть старійшого земського лікаря А.В. Кор вацького у м. Ялті. Похований у його дослідницькому саду 
(нині 1 відділення Українського НДІ зрошуваного садівництва).
ДО ІСТОРІЇ ЗЕМСЬКОЇ МЕДИЦИНИ ПІВНІЧНОЇ ТАВРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.
Рєзнік В.І., Танасов С.В., Кучма І.Ю., Волянський А.Ю., Петрашенко П.Р.
Мелітопольська міська санітарно-епідеміологічна станція
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України»
Фактично не проаналізовано і не узагальнено в історії України XVIII ст. матеріали щодо внеску народництва та земської 
медицини в соціально культурну діяльність передової інтелігенції того часу, природознавців, біологів, загальних патологів, ін-
фектологів і мікробіологів насамперед. Не розкрито внесок суспільної медицини та окремих яскравих її представників в справу 
боротьби з особливо небезпечними хворобами, епідеміями гострих класичних інфекцій, широко розповсюджених соматичних 
захворювань. Так поза уваги сучасників та послідовників майже до кінця XIX сторіччя було ім’я громадського діяча земського 
лікаря Корватського А.В., подвижницька діяльність якого в Північній Таврії в другій половині вказаного сторіччя відрізнялась 
високим патріотизмом, громадською активністю, професіоналізмом, готовністю до самопожертви, характеризувалась різносто-
роннім філософським підступом до всебічного покращення здоров’я багатонаціонального, суттєво відрізняючогося по етносу, 
культурі, традиціям, віросповіданню тощо населення Північного Приазов’я. до цього часу достойно не оцінено внесок А.В. Кор-
вацького як акумулятора знань щодо історії природи взагалі, біології, медицини та культурного землекористування – зокрема, 
генератора нових ідей і культурних цінностей, більшість з яких актуальна навіть на сьогодні і потребують свого подальшого 
розвитку та втілення в життя. Накопичений в напруженій суспільній діяльності досвід земського лікаря А.В. Корвацького далеко 
не втратив свого значення і нині, коли доводиться розв’язувати аналогічні загальні та конкретні задачі, відтворювати історичну 
пам'ять, боротись з перешкодами, які на подив вельми схожі на ті, що вже зустрічались в оглядовому минулому. Звернення до 
досвіду і знань великих попередників на стані інтенсивної розбудови незалежної України нам уявляється цілком обґрунтова-
ним, диктуючим начальну необхідність їх узагальнення, об’єктивної оцінку формування висновків щодо раціонального застосу-
вання в умовах сучасного розвитку науки і практики.
В нашій скромній праці виконано спробу відновити ще невідомі історичні факти щодо впливу руху народництва та земської 
медицини в становленні і розвитку соціальної культури народонаселення Північної Таврії в другій половині XVIII – на початку 
XIX сторіч, ролі видатних громадських діячів та земських лікарів в формуванні духовної палітри, політичного спектру і націо-
нальної культури краю взагалі та в боротьбі з інфекційними захворюваннями – конкретно. Дослідження виконано на прикладі 
життя і діяльності одного з найяскравіших представників передової інтелігенції Росії та України – А.В. Корвацького. Корвацький 
А.В. життя своє присвятив відтворенню та розвитку історично-культурних цінностей Північного Приазов’я. Діяльність його на 
цій ниві достойно не оцінено і на сьогодні, ліквідувати вказану прогалину ми і поставили собі за основну мету дослідження.
5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   222

Похожие:

Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Почесний Голова організаційного комітету iconГазопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
Облаштування Шебелинського гкр. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій дкс, Харківська область спеціальні види робіт " під...
Почесний Голова організаційного комітету icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Почесний Голова організаційного комітету iconДодаток до рішення виконавчого комітету
Основні напрямки дiяльностi Одеського міського виконавчого комітету у вирішенні проблем iнвалiдiв на період до 2020 року
Почесний Голова організаційного комітету iconПазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....
Почесний Голова організаційного комітету iconПлан основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
Голова комісії з проведення реорганізації дпа в Одеській області, голова дпс в Одеській області
Почесний Голова організаційного комітету iconМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25. 11. 2005 №380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України...
Почесний Голова організаційного комітету iconКласифікація видів економічної діяльності
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...
Почесний Голова організаційного комітету iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница