Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева




НазваниеКиссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева
страница1/5
Дата30.08.2012
Размер0.83 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
Назви навчальних курсів та література до них:

ОКР «Бакалавр» (кваліфікація «фахівець з міжнародної інформації»)


1. Вступ до спеціальності.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., 1996. – 175 с.

2. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. – М., 2000. – 607 с.

3. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масових комунікацій і міжнародних відносин. – К., 1999. – 335 с.

4. Тихомирова Є.Б. Міжнародна інформація як наукова категорія // Наукові записки Рівненського інституту культури. – Вип.1. – Рівне, 1997. – С. 146-150.

5. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. – К., 2000. – 368 с.

6. Тихомирова Є.Б. PR – формування відкритого суспільства. – К., 2003. – 197 с.

7. Бебик В.М., Сидоренко О.І. Засоби масової інформації посткомуністичної України. – Київ, 1996.

8. Буркут І.Г., Фісанов В.П. Роль ЗМІ в демократичному процесі // Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – Київ, 2002. – С. 387-412.

9. Крос К., Гакет Р. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних суспільствах: Перспективи конкуренції. – Київ, 2000.

10. Україна: інформація і свобода слова: Збірник законодавчих актів, нормативних документів та статей фахівців. – Київ, 1997.


2. Особливості зовнішньої політики країн Великої Вісімки.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Уткин А.И. Мировой порядок ХХІ века. – М., 2002.

2. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ.. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2002. – 352 с.

3. Лозовицький О. США – Франція – Європа // Людина і політика. – 2003. - № 3.

4. Фон Плато А. Объединение Германии – борьба за Европу. – М., 2007.

5. Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1980-2000. – К., 2001.

6. Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. – М., 1996.- 167 с.

7. Внешняя политика России: 1991-2000 // Pro et Contra. – 2001. - № 4.

8. Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: начала, тенденции, перспективы. – М.: Ин-т Востоковедения РАН, 2002.– 260 с.

9. Заграва Е. Глобалізація і нації. – К.: Фенікс, 2002. – 64 с.

10. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. –Харків: Фоліо, 2003. – 559 с.

11. Копійка В.В. Великобританія у Європейському Союзі: очікування та наслідки // Науковий вісник Дмпломатичної академії України. – Вип.5. – С.169-177.

12. Україна між Росією і Заходом. Стратегія на початок ХХІ століття. – К., 2000. – 177 с.

13. Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции. – М.: Издательський дом “Новый век”, 2002. – 416 с.

14. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

15. Тиммерманн Х. Россия и Европейский Союз: современные тенденции во внешней политике, политике безопасности и экономике. Взгляд из Германии // Актуальные проблемы Европы. Европа: смена вех? – Сб. статей/ ИНИОН РАН. – М., 2002. – С.134-176.

16. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: Изд-во АСТ, 2002. – 776 с.

17. Бек У. Что такое глобализация?. – М.: Прогресс - Традиция, 2001. – 304 с.

18. Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме) / Руководитель проекта и отв.редактор А.И. Неклесса. – СПб.:Алетейя, 2000 г. – 320 с.

19. Каплан Р. Чи проіснують Сполучені Штати Америки до 2050 року? // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2000. – Ч.19. – С. 101-107.

20. Кляйнманн Х.-О. Атлантическое пространство как проблема европейской системы государств // Европа. – Т.1.– 2001.– №1. – С. 9-35.

21. Кобринская И. Россия и Центральная Восточная Европа после “холодной войны”. – М.: Моск. Центр Карнеги. – М., 1997. – 198 с.

22. Конквест Р. Перспективи союзу англомовних країн //Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2000. – Ч.19. – С.123 - 139.

23. Косолапов Н.А. Международно-политическая организация глобализирующегося мира: модели на среднесрочную перспективу // Общественные науки и современность. – 2001.– №6.– С.140 –167.

24. Лисицин Е.М. Національна ідея і стратегія національної безпеки // Стратегія національної безпеки України: проблеми розробки та імплементації. – Матеріали науково-практичного семінару, 28 березня 2000 р.– К., 2000. – С.15-25.

25. Маковскі Я. Століття злидарів // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2001.– Ч.21. – С.116-122.

26. Неклесса А. Феномен 11 сентября и движение к нестационарной системе мировых связей // Россия ХХI. – 2002.– №4. – С. 4-27.

27. Перепелиця Г. Воєнна безпека України в контексті процесів регіональної інтеграції // Український монітор. – 2002-2003. – Зима. – С.90-98.

28. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Международная экономика и международные отношения. – 2002.– №4. – С.15 – 18.

29. Романенко С.А. Постюгославские государства и Россия // Вестник Европы. – Т.5.– 2002. – С.64-66.

30. Стемпловски Р. Польша в мировой системе: изменение государственного устройства и внешней политики. – Европа. – Т.1.– 2001.– №1. С.279-295.

31. Україна: кам’янистий шлях до демократії: Зб. ст./ – К.: Заповіт, 2002.– 108 с.

32. Фісанов В. Державність як експеримент і сучасний український контекст // Наукові записки НаУКМА. –Т.20.– 2002.– Політичні науки. – С. 34-39.

33. Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. – Донецк: Издательство “Донбасс”, 1999. – 123 с.

34. Чешков М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы // Pro et Contra. – 1999. – №4. – С.114 – 127.

35. Сhase R.S., Hill E. B., Kennedy P. Pivotal states and U.S. Strategy// Foreign Affairs.- 1996.- №1.- Р.33-51.

36. Kennedy P. Preparing for the Twenty-first Century.- N.Y., 1993.

37. The Closed World. Computers and the Politics of Discourse in Cold War America by P.N. Edwards. – Cambridge, 1997.

38. Hantington Samuel P. The Clash of Civilizations?// Foreign Affairs. - 1993.- №3.- P.22-50.


3. Системний аналіз.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Аслунд А. Розбудова капіталізму. Економічні перетворення в країнах колишнього радянського блоку. – К., 2008.

2. Ислам на постсоветском пространстве. – М., 2001.

3. Смирнов Е.П. Центральная и Восточная Европа между США и Европейским Союзом // Канада – США. – 2005. - № 8. – С. 38-54.

4. Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація. – К., 2004.

5. Халлидей Ф. Окончание холодной войны и международные отношения // Теория МО на рубеже столетий. – М., 2002. – С.57-75.

6. Глобализация: контуры ХХІ в. – М., 2002. – Ч.1. – 263 с.

7. К Союзу Европы. Аналитический доклад российской группы международного дискуссионного клуба “Валдай”. – М.:СВОП, 2010. – 32 с.

8. Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1980. – 300 с.

9. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Глава 6. Международная система. – М., 2006.


4. Зовнішня політика України

(напрям підготовки «Країнознавство», «Політологія», «Міжнародна інформація»)

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Васильева-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 рр.): Навчальний посібник. – К.: Освіта, 1998 р. – 234 с.

2. Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. – Харків: Фоліо, 2003. – 559 с.

3. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. – К.: «РІЧ УАННП», 1997. – 756 с.

4. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. Смолія В.А. та ін.. – К.:»Альтернативи», 2001. – 736с.

5. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-1995 рр.) – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 495 с.

6. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика і безпека України. Людина – Суспільство – Держава – Міжнародні структури. – К., 2004. – 352 с.

7. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. З 78 Анатована історична хроніка міжнародних відносин (1991 - 2003). – К.: Генеза, 2004. – 616 с.

8. Кучик О.С., Заяць О.А. Зовнішня політика України. – К.; Знання, 2010. – 572 с.

9. Почепчов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика. – К.: Знання, 2006. – 663 с.

10. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К.: Либідь, 2003. – 176 с.

11. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред.Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К., 2005. – 555 с.

12. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.

13. Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск 10. – К., 2009. – 1119 с.


5. Міжнародні відносини та світова політика.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Хижняк І.А. Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648-1918). – К., 2009. – 224 с.

2. Цветков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917 – 1945 рр. – К.: Либідь, 1997. – 232 с.

3. Германия.Вызовы XXI века / Под ред. Белова – М., 2009. – 792 с.

4. Марущак М.Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі. – Вінниця, 2008. - 368 с.

5. Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник. – Львів, 2005. – 540 с.

6. Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1999. – 903 с.

7. Мартиненко А.К., Мартиненко Б.А. Міжнародні відносини 1945 – 1975 років. – К., 2007. – 366 с.

8. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки). – К.: Либідь, 2001. – 624 с.

9. Історія сучасного світу. – К., 2001. – 338 с.


6. Країни СНД в регіональних геополітичних системах.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД. – К.,2007. – 374 с.

2. Дахно І.І. Історія країн світу : довідник. – К., 2007. – 258 с.

3. Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав : Postsovieticum. – К.,2010. – 487 с.

4. Довгань Г.Д. Країнознавство: Довідник. – Харків, 2009. – 480 с.

5. Петров В.Л. Геополитика России (Возрождение или гибель?). – М., 2003. – 464 с.

6. Чигринов П.Г. История Белоруси с древних до наших дней. – Минск, 2004. – 563 с.

7. Гаджиєв К.С. Геополитика Кавказа. – М., 2001. – 437 с.

8. Куклина И.Н. Постсоветская Центральная Азия в глобальной политике. – М., 2005. – 489 с.

9. Зарубежние страны. Выпуск 1: 1998 – 2003. – Запорожье, 2003. – 624 с.

10. Історія сучасного світу. – К., 2001. – 338 с.

11. Федуняк С.Г. Європейські виміри безпеки на пострадянському просторі. – Чернівці, 2005. – 384 с.

12. Пути европеизации Беларуси: между полити кой и конструированием идентичности (1991-2010). – Минск, 2011. – 278 с.

13.Перепелиця Г.М. Конфлікти в посткомуністичній Європі. – К., 2003.


7. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М, 1994. 194 с.

2. Блэк С. PR: что это такое? К., 1991. 250 с.

3. Губерський Л. В., Москаленко А.З., Іванов В.Ф., Вергун В.А. Масова комунікація. К„ 1997.

4. Гуцал А. Ф. Аналогічна діяльність. Принципи підготовки інформаційно-аналітичних документів. К., 1997.

5. Девід Л. Веймер, Уйден Р. Вайнінг Аналіз політики Київ Видавництво Соломії Павличко «ОСНОВИ» 2000

6. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях: Учебное пособие. — Новосибирск: НГАЭиУ, 2004.

7. Законодавство України про інформацію. К. 1999. с. 7-23.

8. Иванов В. Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження засобів масової комунікації. К., 1994. 110с.

9. Кузнецов И.Н. Учебник по информационно-аналитической работе М., ООО Изд. Яуза, 2001

10. Макаренко В. Міжнародна інформація. Рівне 2002.

11. Николаев Д. Информация в системе международных отношений. М., 1978. 124 с.

12. Плетт У. Информационная работа стратегической разведки. М. 1997

13. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. К., 1996. С. 141-163.

14. Расторгуев С. И. Информационные войны. М., 1997.


8. Теорія прийняття рішень.

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Абчук В.А., Бункин В.А. Интенсификация. Принятие решений. -Л.: Лениздат, 1987. – 174 с.

2. Дернова І. А.Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики. Черкаси, 2005 р. – 89 с.

3. Кігель В.Р. Елементи лінійного, цілочислового лінійного, нелінійного програмування: Навчальний посібник. - Київ: ІСДО, 1995. – 440 с.

4. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. — 2_е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2004. — 504 с.: ил.

5. Крушевский А.В. Теория игр.- Киев: Вища школа, 1977. - 216с.

6. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах: Учебник. - М.: Логос, 2000. - 296 с : ил.

7. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие / А.И.Орлов.- М.: Издательство «Март», 2004. - 656 с.

8. Розин Б.Б. Статистические методы анализа експертных оценок. - М.: Наука, 1977. – 384 с.

9. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.


9. Інформаційна безпека

Рекомендована література для самопідготовки:

1. Андрєєва О.М. Формування політики інформаційної безпеки в органах державної влади // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 42. – Ч.І. – 2003. – С. 318-320.

2. Василюк В.Я., Климчик С.О. Інформаційна безпека держави: Курс лекцій. – К.: КНТ, Видавничий дім Скіф, 2008. – 136 с.

3. Гурковський В. Роль та місце принципів міжнародного права у сфері забезпечення інформаційної безпеки України // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2003. - № 1. – С. 496-501.

4. Калашнюк Є.О. Основні напрямки інформаційної безпеки у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 64. – Ч.І. – 2006. – С. 213-215.

5. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи. – К.: Кондор, 2004. – 384.

6. Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є., Желіховський В.М. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 280 с.

7. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України // Право України. – 2005 . - № 5. – С. 108-113.

8. Стратегія і тактика, стан національної безпеки України. – Науково-інформаційний збірник. – Вип.. 35. – К.: Поліграф-Консалтинг, 2006. – 366 с

9. Швець М., Гладківська О., Цимбалюк В. Проблеми взаємовідношення правової інформатики та інформаційної безпеки // Правова інформатика. – 2006. - № 1 (9). – С. 3-9.

10. Юдін О.К., Богуш В.М. Інформаційна безпека держави. – Харків: Консум, 2005. – 576 с.

11. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. – М.: Академический проект; Фонд Мир, 2003. – 640 с.

12. Бервено С. Взаємодія державних інституцій з питань технічного захисту інформації в умовах інтеграції України до міжнародного інформаційного простору // Право України. – 2006. – № 11. – С. 108-111.

13. Лазарев Г. Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 1 (13). – С. 80-83.


  1   2   3   4   5

Похожие:

Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева iconДжеффри М. Медицина неотложных состояний: пер с англ. / Дж. М. Катэрино, С. Кахан; пер с англ под ред. Д. А. Струтынского
...
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева iconИздательский дом: учебники • книги • журналы 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 44а, тел.: (499) 611-24-16, 611-13-03
«Невидимая рука» рынка / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена; пер с англ под науч ред. Р. М. Энтова, Н. А. Макашевой М.,...
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева iconЛинден Ю. Л 59 Обезьяны, человек и язык: Пер с англ. Е. П. Крю­ковой под ред. Е. Н. Панова
Л59 Обезьяны, человек и язык: Пер с англ. Е. П. Крю­ковой под ред. Е. Н. Панова.— М.: Мир, 1981. 272 с с ил
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева iconСписок літератури Беллман Р. Введение в теорию матриц Пер с англ. Под ред. В. Б. Лидского. М.: Наука, 1969
Беллман Р. Введение в теорию матриц Пер с англ. Под ред. В. Б. Лидского. М.: Наука, 1969. – 368с
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева iconСписок рекомендуемой литературы Гистология: Учебник /Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др.; Под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. 5-е изд., перераб. И доп. М.: Медицина, 1999
Гистология: атлас: учеб пособие / Л. К. Жункейра, Ж. Карнейро; пер с англ под ред
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева iconНисбетт Р. Р 75 Человек и ситуация. Уроки социальной психологии/Пер с англ. В. В. Румынского под ред. Е. Н. Емельянова, B. C. Магу-на
В. В. Румынского под ред. Е. Н. Емельянова, B. C. Магу-на — М.: Аспект Пресс, 2000.— 429 с. Isbn 5-7567-0234-2
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева iconСправочник по маркетингу / Под. Ред. Эа уткина. М. Экмос, 1998. 464 с. Котлер Ф. Маркетинг от а до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Пер с англ под ред. Т. Р. Тэор. Спб. Издательский Дом «Нева», 2003. 224 с
Афанасьев, М. П. маркетинг: стратегия и практика фирмы. – М. Финстатиформ, 1995. – 102 с
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева iconИнформация и общественное мнение
Сми к реальным переменам : пер с англ. / под ред. Румин Ислам; [пер. Т. Гутман]. Москва : Альпина Паблишерз, 2010. 292 с. (Библиотека...
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева iconРуководство 978-5-9704-1236-7
Мак-Интайр Р. Б., Стигманн Г. В., Айсман Б. Пер с англ. / Под ред. В. Д. Федорова, В. А. Кубышкина
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя політика?/Пер. С англ под ред. В. Л. Иноземцева iconЛитература издательства “ Экономическаяшкол а”
Новинка ! "Экономический анализ права" Р. Познер / Пер с англ. Под ред. В. Л. Тамбовцева, 2004
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница