Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології
Скачать 122.74 Kb.
НазваниеДаценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології
Дата01.10.2012
Размер122.74 Kb.
ТипДокументы
Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія»


Гігієна

Біохімія

Загальна мікробіологія і вірусологія

Загальна біотехнологія

Біоінженерія (клітинна, генетична)

Біотехнологія бродіння

Генетика (загальна та молекулярна)

Проектування біотехнологічних виробництв

Методи органічного синтезу


Програми дисциплін


Гігієна


Гігієна навколишнього середовища і здоров’я

Предмет гігієни. Навколишнє середовище та профілактика здоров’я. Гігієнічне нормування.

Комунальна гігієна та гігієна праці

Гігієна повітряного середовища та його хімічні і фізичні властивості. Санітарна охорона атмосферного повітря, води, ґрунту, водопостачання. Гігієнічні основи очищення населених місць. Професійні захворювання та виробничий травматизм. Особливості гігієни праці на хіміко-фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах.

Гігієна харчування

Наукові основи раціонального харчування. Санітарна експертиза та гігієнічна оцінка харчових продуктів. Харчові отруєння та їх профілактика.


Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 1999. – 692 с.

2. Мізюк М.І. Гігієна : підруч. – К.: Здоров’я, 2002. – 288 с.

3. Мізюк М.І. Гігієна : посіб. для практ. занять. – К.: Здоров’я, 2002. – 256 с.


Біохімія


Амінокислоти, білки, ліпіди, вуглеводи

Природні амінокислоти. Білки їх структура та класифікація. Функції білків. Класифікація ліпідів. Жирні кислоти. Функції ліпідів. Ліпіди мембран.

Класифікація вуглеводів. Їх будова та функції в організмі.

Нуклеозиди, нуклеотиди і нуклеїнові кислоти

Будова нуклеїнових кислот. Структури нуклеїнових кислот.

Ферменти

Класифікація і номенклатура ферментів. Кофактори ферментів.

Вітаміни, гормони

Жиророзчинні та водорозчинні вітаміни, їх будова, шляхи одержання, симптоми авітамінозу, біохімічна роль в організмі. Основні гормони ендокринних залоз. Тканинні гормони.

Метаболізм. Енергетичний обмін

Дихальний ланцюг. Загальний шлях катаболізму.

Обмін і функції вуглеводів, ліпідів, амінокислот, нуклеотидів

та регуляція водно-сольового обміну, кальцію і фосфатів

Основні параметри рідкого середовища організму. Роль нирок у регуляції рН позаклітинної рідини.


Література

1. Вороніна Л.Н., Десенко В.Ф., Мадієвская Н.Н. Біологічна хімія. – Х.: Основа, 2000. – 549 с.

2. Біологічна хімія : підручник / Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька та ін. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 324 с.


Загальна мікробіологія і вірусологія


Основні групи еукаріотних та прокаріотних мікроорганізмів, віруси

Дріжджі та цвілі, їх будова, розмноження, систематика, значення для людини. Найпростіші та мікроскопічні водорості. Форми і розміри бактерій, будова бактеріальної клітини. Особливості будови клітинної стінки грамнегативних і грампозитивних бактерій. Систематика бактерій, їх розповсюдження в природі та значення для людини. Розміри, форма, хімічний склад вірусів. Бактеріофаги. Віруси еукаріот. Репродукція вірусів. Вірусні інфекції. Значення вірусів у природі і в житті людини.

Живлення, культивування і ріст мікроорганізмів та вплив на них факторів довкілля

Потреба мікроорганізмів у джерелах Карбону, Нітрогену, Фосфору. Типи живлення. Механізми надходження поживних речовин у клітину. Нагромаджувальні і чисті культури мікроорганізмів. Основні типи поживних середовищ. Способи культивування. Закономірності росту мікроорганізмів. Вплив температури, кисню, гідростатичного та осмотичного тиску, вологості. Методи стерилізації.

Обмін речовин та регуляція метаболізму у мікроорганізмів

Конструктивні та енергетичні процеси, їх взаємозв’язок. Способи отримання енергії мікроорганізмами: бродіння, дихання, фотосинтез, хемосинтез. Основні шляхи окиснення вуглеводів. Різі види бродінь, їх збудники, хімізм, практичне застосування. ЦТК. Аеробне та анаеробні дихання. Регуляція синтезу ферментів шляхом індукції та репресії. Регуляція активності ферментів.

Генетика мікроорганізмів

Організація генетичного апарату про- та еукаріот. Плазміди. Типи мутацій, мутагенні фактори. Генетичні рекомбінації прокаріот: трансформація, трансдукція, кон’югація. Поняття про генну інженерію.

Екологія мікроорганізмів та вплив на людину

Розповсюдження мікроорганізмів у повітрі. Мікрофлора прісних і солоних водоймищ. Мікробіологічні показники оцінки якості води. Нормальна мікрофлора людини. Інфекції та шляхи їх передачі. Імунітет.


Література

1. Шлегель Г. Общая микробиология. – М.: Мир, 1987. – 566 с.

2. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. – К.: Либідь, 2001. – 312 с.

3. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Мікробіологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Львів: вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 360 с.


Загальна біотехнологія


Промислові мікроорганізми, особливості їх виробничого культивування,

специфіка отримання кінцевих продуктів

Промислові штами мікроорганізмів як об’єкт біотехнології. Методи підвищення продуктивності промислових мікроорганізмів. Oсобливості виробничого культивування мікроорганізмів. Види кінцевих біопродуктів. Особливості отримання кінцевих біопродуктів. Товарні форми продуктів біосинтезу.

Культури рослинних і тваринних клітин та тканин як об’єкт біотехнології.

Основи їх селекції та промислового культивування

Ізольовані культури рослин як об’єкт біотехнології. Загальна характеристика особливостей культивування ізольованих клітин і тканин рослин. Гібридоми соматичних тваринних клітин. Біотехнологічне використання культур ізольованих рослинних клітин; культур тваринних клітин.

Загальна характеристика використання мікроорганізмів на основних

біотехнологічних виробництвах

Застосування мікроорганізмів у біотехнології харчових продуктів; мікробної трансформації для отримання лікарських препаратів; для отримання біодобрив; для виробництва біопалива. Використання мікроорганізмів у біотехнологічному виробництві первинних метаболітів та вторинних метаболітів; в екобіотехнологіях, для отримання гетерологічних білків у біотехнології біополімерів. Участь мікроорганізмів в біотехнологічному отриманні ферментів; в біотехнологічному виробництві кормового білка; в біотехнологіях біосенсорів.

Перспективи розвитку біотехнологій

Перспективи промислового використання мікроорганізмів, ізольованих рослинних і тваринних культур, генетично змінених рослин і тварин. Можливий ризик застосування генетично-модифікованих організмів.


Література

1. Пирог Т. П., Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія. – К.: НУХТ, 2009. – 335 с.

2. Бекер М. Е., Лиепиныш Г.К., Райпулис Е.П. Биотехнология. – М.: Агропромиздат, 1990. – 334 с.

3. Елинов Н. П. Химическая микробиология : учеб. для вузов по специальности «Биотехнология». – М.: Высш. шк., 1989. – 448 с.


Біоінженерія (клітинна, генетична)


Основи клітинної інженерії: одержання протопластів та способи їх виділення

Клітинний цикл E.coli. Клітинний цикл еукаріот. Гібридизація клітин мікроорганізмів шляхом схрещування. Методи одержання протопластів. Фузогенні агенти. Переваги ферментативного методу отримання. Злиття протопластів бактерій, грибів, рослин, злиття клітин рослин.

Метод культури клітин та тканин. Гібридомна технологія

Отримання калусу. Етапи процесу калусогенезу. Вирощування на агаризованому середовищі. Вирощування в суспензійних культурах. Гаплоїдія в системах in vitro. Значення цього процесу для селекції. Отримання та застосування МКА.

Основи генетичної інженерії. Процеси експресії генів

Відкриття та вивчення специфічних ферментів (рестриктази, ендонуклеази, ліпази). Плазмідні вектори (плазмідний вектор рBR322, трансформація і відбір). Вектори для клонування крупних фрагментів ДНК. Виділення клонованих генів. Зонди для виявлення клонованих генів. Блотинг по Саузерну і «північний блотинг». Процес транскрипції матричного ланцюга, процес трансляції. Генетичні елементи, що регулюють експресію. Бактеріальні гени. Елонгація. Звертання і процесинг поліпептидного ланцюга. Модифікація мРНК в еукаріотах.

Методи створення рекомбінантних молекул ДНК

Методи секвенування ДНК. Рестрикційні карти. Вірусні вектори SV40.


Література

1. Биотехнология : учеб. пособие для вузов в 8 кн. / под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. – М.: Высш. шк., 1987.

2. Бейли Дж., Оллис Д. Основы биохимической инженерии : [пер. с англ.] : в 2 ч. – М.: Мир, 1989.

4. Жимулев И.В. Общая и молекулярная генетика. – Новосибирск: изд-во Новосиб. ун-та, 2002. – 202 с.


Біотехнологія бродіння


Основні процеси бродильних виробництв

Основні типи бродінь, біохімізм процесів. Культури мікроорганізмів, які використовують для проведення бродіння.

Використання спиртового бродіння в біотехнології

Будова, хімічний склад, метаболізм дріжджів. Одержання спирту та гліцерину з харчової та нехарчової сировини. Бродіння пивного сусла, як приклад спиртового бродіння. Одержання амілолітичних ферментів солоду. Способи та стадії зброджування пивного сусла, фактори, що впливають на ефективність. Фруктово-ягідні матеріали. Біохімічні аспекти технології приготування та псування столових вин та виноматеріалів. Підготовка сусла та протікання процесів бродіння.

Використання молочнокислого гомоферментативного, пропіоновокислого

та змішаного типу бродінь у біотехнології

Молочнокисле та змішане бродіння, хімізм та технологічні умови. Одержання молочної кислоти та декстрану бродінням. Хлібний квас – продукт змішаного бродіння. Пропіонове бродіння з отриманням пропіонової кислоти, вітаміну В12 та дозрівання сирів.

Ацетонбутилове, метанове бродіння.

Перспективи бродильних технологій в народному господарстві та захисті довкілля

Ацетонбутилове бродіння, продуценти та сировина, особливості протікання процессу. Одержання розчинників (ацетону, бутанолу). Одержання рибофлавіну бродінням. Метанове бродіння, його відмінності від інших видів істинного бродіння, умови протікання. Технологія одержання біогазу та ціанкобаламіну. Бродіння як метод біологічної очистки навколишнього середовища. Біомаса та енергія.


Література

1. Самсон А. Биотехнология: свершения и надежды. – М.: Мир, 1987. – 180 с.

2. Валуйко Г. Технология виноградных вин. – С.: Таврида, 2001. – 298 с.

3. Домарецький В. Технологія солоду та пива. – К.: Урожай, 1999. – 250 с.

4. Технология молока и молочных продуктов / И. Гисин, В. Сирик и др. – М.: Пищевая промышленность, 1983. – 198 с.


Генетика (загальна та молекулярна)


Закономірності спадковості

Предмет та методи генетики. Матеріальні носії спадковості. Цитологічні основи спадковості. Будова та функції хромосом. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Закони Менделя. Статистичні закономірності спадковості. Взаємодія генів. Успадкування при неповному домінуванні спадкових факторів. Явище плейотропії. Гени-модифікатори. Пенетрантність та експресивність. Механізми визначення статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Хромосомна теорія спадковості. Групи зчеплення. Кросинговер. Генетичні і цитологічні карти. Закономірності успадкування цитоплазматичних генів.

Закономірності мінливості

Процеси мутагенезу. Форми мінливості. Типи мутацій. Спонтанні мутації. Модифікаційна мінливість. Молекулярні механізми генних мутацій. Системи репарації пошкодженої ДНК. Хромосомні мутації. Геномні мутації, мутації цитоплазматичних генів. Явище множинного алеломорфізму. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості організмів.

Структура, функції, регуляція дії гена. Генетичні процеси на рівні організму та популяції

Особливості в організації геномів у про- і еукаріотів, вірусів. Природа надлишкової ДНК. Теорія гена. Ефект положення гена. Критерії алелізму. Аналіз тонкої структури гена. Механізми реалізації генетичної інформації. Методи визначення типу системи синтезу ДНК. Рекомбінаційні процеси. Методи визначення основної структурної та хімічної характеристики нуклеїнових кислот. Генетика розвитку. Закон Харді-Вайнберга, можливості його використання. Генетична гетерогенність популяції. Фактори динаміки генетичного складу популяції: порушення панміксії, ізоляція, мала ефективна чисельність популяції (дрейф генів), мутаційний процес, міжпопуляційні міграції, дія добору. Біологічна та соціальна спадковість. Охорона генофонду.

Генетичні основи селекції

Порода, сорт та форми штучного добору. Методи селекції на основі законів Менделя. Селекційний добір за кількісними ознаками. Генетичні механізми закріплення гетерозису. Селекція рослин та гетерозисних гібридів. Створення та добір клонів від статевого розмноження рослин.


Література

1. Генетика з основами селекції / С.І. Стрельчук, С.В. Демідов, Г.Д. Бердишев, Д.М.Голда. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 292 с.

2. Дубинин Н.П. Общая генетика. – М.: Наука, 1986. – 560 с.

3. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. – М.: Высш. шк., 1989. – 592 с.


Проектування біотехнологічних виробництв


Інтегральні стехіометричні рівняння процесів ферментації та

кінетичні основи мікробіологічних процесів

Інтегральні стехіометричні рівняння процесів ферментації. Математична модель росту біомаси за Мальтусом-Моно-Ієрусалімським. Математична модель росту біомаси «Рівняння логістичної кривої» (РЛК). Використання математичних моделей росту біомаси для визначення ємності ферментера.

Розрахунки теплових ефектів ферментації

та теплообмінної апаратури

Розрахунок теплової потужності, що виникає при синтезі біомаси. Розрахунок теплової потужності, що передається культуральній рідині від перемішувального пристрою. Розрахунковий метод визначення Коб. Розрахунок енергії, що передається на перемішування з газовою фазою. Конструкції ферментерів ємнісного типу з електроперемішувальними пристроями. Інші конструкції ферментерів.

Передферментаційні процедури та апаратура для ферментації

Підготовка поживного середовища. Транспортування сипких та рідких матеріалів. Періодична та безперервна стерилізація. Вибір лінії стерилізації та технологічні розрахунки лінії. Вирощування посівного матеріалу. Ферментери для поверхневого культивування.

Обробка культуральної рідини

Звичайне фільтрування. Оптимізація процесу фільтрування. Конструкції ємнісних фільтрувальних апаратів циклічної дії. Фільтр-преси з ручним вивантаженням осаду. Барабанні вакуум-фільтри. Осадження. Центрифугування, звичайні центрифуги. Сепарація: трубчасті сепаратори, тарілчасті сепаратори. Флотування. Випарювання: технологічний розрахунок трубчастого вакуум-випарного апарату з висхідною плівкою, роторні вакуум-випарні апарати. Мембранні процеси концентрування і розділення: мікрофільтрування, ультрафільтрування, поняття про зворотний осмос. Поняття про рідинну хроматографію. Іонообмінні смоли та апаратура для іонного обміну. Рідинна екстракція нативних розчинів.

Обробка біомас і твердофазова екстракція

Дезінтеграція біомас. Твердофазова екстракція: апаратура та розрахунки.

Сушіння та кондиціювання продуктів мікробіологічного синтезу

Пневматичні, аерофонтанні сушарки і сушарки з псевдозрідженим шаром. Розпилювальні сушарки, циклони. Вальцеві сушарки. Інші типи сушарок. Гранулювання. Змішувачі порошків. Автомати для фасування і упакування. Трубна апаратура в стерильному виконанні.


Література

1. Гапонов К.П. Процессы и аппараты микробиологических производств. – М.: Легк. и пищ. пром-сть, 1981. – 240 с.

2. Основы проектирования предприятий микробиологической промышленности. – В.М. Кантере, М.С.Мосичев, М.И. Дорошенко и др. – М.: ВО «Агропромиздат», 1990. – 304 с.

3. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної промисловості. Технологічні розрахунки. Приклади і задачі : у 3 ч. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – Ч. 1. – 240 с.; Ч. 2. – 296 с.; Ч. 3. – 252 с.


Методи органічного синтезу


Теорія заміщення в ароматичних сполуках

Електронодонорні та електроноакцепторні замісники. Індукційний, мезомерний ефекти; гіперкон’югація (ефект надспряження). Вплив замісників в ароматичних сполуках на їх реакційну здатність. Узгоджена та неузгоджена орієнтація. Особливості електрофільного заміщення. Нуклеофільне та радикальне (гомолітичне) заміщення в ароматичних сполуках.

Реакциї електрофільного ароматичного заміщення та реакції нуклеофільного заміщення

Реакції сульфування, сульфухлорування, нітрування, нітрозування. Галогенування ароматичних сполук в ядро та в боковий ланцюг. Процес лужного плаву. Заміщення сульфогрупи на аміногрупу та хлор. Inco- заміщення галогену в ароматичних сполуках на аміно-, гідроксі-, сірковмісні групи.

Алкілювання та ацилювання

Алкілюючі агенти. N-алкілювання. О-алкілювання. Ацилюючі агенти. N-ацилювання. О-ацилювання. Одержання салолу та аспірину.

Окиснення та конденсації

Окиснення ядра ароматичних вуглеводнів. Одержання ароматичних альдегідів. Методи одержання хінонів. Одержання бензойної кислоти та її аналогів. Конденсація нециклічна та циклічна. Реакції Геттермана-Коха, Вільсмайєра, Кольбе-Шмідта, за Скраупом, конденсація в присутності AlCl3.


Література

1. Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів : посіб. – Донецьк, 2004. – 552 с.

2. Лисицын В.Н. Химия и технология промежуточных продуктов: учеб. – М.: Химия, 1987. – 368 с.

3. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія : підруч. для ВНЗ. – Львів: Центр Європи, 2001. – 864 с.

Похожие:

Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології iconПрограма фахових вступних випробувань зі спеціальності “ Екологія та охорона навколишнього середовища” Загальна екологія
Предмет І завдання курсу. Місце екології серед природничих наук та її роль у підготовці еколога. Завдання екології у вирішенні сучасних...
Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології iconПрограма “ природознавство” 1-4 класи загальна характеристика навчального предмета
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії
Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” для кваліфікаційного рівнЯ “бакалавр”
Предмет І завдання курсу. Місце екології серед природничих наук та її роль у підготовці еколога. Завдання екології у вирішенні сучасних...
Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології icon1: Предмет І задачі екології. Екологія міждисциплінарна область знання. 6
...
Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології iconЧастина 1 — публікації
Загороднюк Ігор Володимирович — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри екології Луганського нпу,...
Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології iconПолтавська державна аграрна академія Факультет агротехнологій та екології
Програма розглянута та затверджена методичною радою факультету агротехнологій та екології напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього...
Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології iconЗавдання для самостійного опрацювання вчителями, котрі будуть проходити курси підвищення кваліфікації учителів біології, екології, природознавства та основ здоров’я, керівників гуртків з предметів Спецкурси: «Методика навчання екології в старшій профільній школі»
Проблеми формування нової філософської парадигми вітчизняної освіти, її концептуалізація
Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології iconОлеся Гончара Факультет біології, екології та медицини Кафедра зоології та екології
Як вищим хребетним їм притаманні наступні риси організації: високо розвинена нервова система, яка обумовлює складну поведінку, живонародження...
Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології iconВступ. Історико-етнографічні макрорегіони І регіони світу (2 години)
Африканський макрорегіон: загальна характеристика, географічне розташування країн, розселення народів, мови І релігій народів, що...
Даценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології iconФункції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница