Закон за висшето образование
НазваниеЗакон за висшето образование
страница1/7
Дата22.09.2012
Размер1.01 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7
ЗАКОН за висшето образование

Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., изм., бр. 28 от 2.04.1996 г., бр. 56 от 15.07.1997 г., попр., бр. 57 от 18.07.1997 г., изм., бр. 58 от 22.07.1997 г., изм. и доп., бр. 60 от 2.07.1999 г., в сила от 2.07.1999 г., попр., бр. 66 от 23.07.1999 г., изм., бр. 111 от 21.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 54 от 4.07.2000 г., в сила от 4.07.2000 г., изм., бр. 22 от 9.03.2001 г., бр. 40 от 19.04.2002 г., в сила от 19.04.2002 г., изм. и доп., бр. 53 от 28.05.2002 г., в сила от 28.05.2002 г., бр. 48 от 4.06.2004 г., в сила от 4.06.2004 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 30 от 11.04.2006 г., изм., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г., изм., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., изм., бр. 56 от 23.07.2010 г., в сила от учебната 2010/2011 г., изм. и доп., бр. 63 от 13.08.2010 г., в сила от 13.08.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 61 от 9.08.2011 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 1/96 г., стр. 7; кн. 5/96 г., стр. 509; кн. 8/97 г., стр. 17; кн. 8/99 г., стр. 133; кн. 8/2000 г., стр. 49; кн. 6/2002 г., стр. 37; кн. 7/2004 г., стр. 85; кн. 10/2005, стр. 19; кн. 11/2005, стр. 173

Библиотека закони - АПИС, т. 4, р. 2, № 270

Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.

Чл. 2. Цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата.

Чл. 3. Висшето светско образование е независимо от идеологии, религии и политически доктрини. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции.

Чл. 4. Във висшето образование не се допускат привилегии и ограничения, свързани с възраст, раса, народност, етническа принадлежност, пол, социален произход, политически възгледи и вероизповедание, с изключение на случаите, изрично посочени в Правилника за дейността на висшето училище в съответствие с особеностите на обучението и бъдещата професия.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Висше образование се придобива във висши училища, получили акредитация и създадени при условия и по ред, определени от този закон.

Чл. 6. (1) Висшето училище е юридическо лице с предмет на дейност:


1. подготовка на специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на човешката дейност;


2. повишаване квалификацията на специалисти;


3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) развитие на науката, културата и иновационната дейност.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., бр. 48 от 2004 г.) Висшето училище може да развива научно-производствена, художествено-творческа, спортна и здравна дейност в съответствие със спецификата си.


(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) Учебната, научната, художествено- творческата и друга дейност, съответстваща на спецификата на висшето училище, се осигурява от висококвалифициран преподавателски, научно-преподавателски, изследователски или художествено-творчески състав, наричан по-нататък "академичен състав".


(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., изм., бр. 48 от 2004 г., доп., бр. 41 от 2007 г.) Висшето училище осигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското мнение най-малко веднъж за учебна година.


(5) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп., бр. 41 от 2007 г.) Целта на системата по ал. 4 е да контролира, поддържа и управлява качеството на образованието в предлаганите области на висшето образование и професионални направления, както и на академичния състав. Функциите и структурата на системата за поддържане на качеството по ал. 4, както и редът за проучване на студентското мнение и начинът на оповестяване на резултатите от него се уреждат в правилника за дейността на висшето училище.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Висшето училище издава диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висшето образование, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация и други основни документи, определени с наредба, приета от Министерския съвет.


(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Европейско дипломно приложение по ал. 1 се получава от лицата при заявено искане.


(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Дипломите се признават от държавата, когато обучението е проведено в съответствие с този закон и с държавните изисквания.


(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) На издаваните при условията на ал. 3 дипломи се полага печат с държавния герб.

Глава втора


ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Държавата създава условия за свободно развитие на висшето образование, както и условия за достъп до висше образование, като:


1. разработва и осъществява национална политика за развитието на висшето образование и гарантира академичната автономия на висшите училища;


2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) полага грижи за качеството на подготовката на специалисти и научните изследвания;


3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., доп., бр. 53 от 2002 г., изм., бр. 48 от 2004 г.) субсидира обучението на студентите в държавните висши училища; при определени условия им осигурява стипендия, общежития и столове;


4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., изм., бр. 41 от 2007 г.) създава и поддържа система за отпускане на кредити за заплащане на такси за обучение и за издръжка и при определени условия осигурява социално-битови придобивки на студентите, докторантите и специализантите;


5. предоставя имущество на държавните висши училища и осигурява данъчни и други облекчения за всички висши училища при извършване на дейностите им, предвидени в чл. 6;


6. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) организира дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация;


7. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) определя условията за държавно признаване на издаваните от висшите училища у нас и в чужбина дипломи.

Чл. 9. (1) Държавата упражнява функциите си по управлението на висшето образование чрез Народното събрание и Министерския съвет.


(2) Народното събрание:


1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) с решение открива, преобразува, преименува и закрива висши училища, както и филиали и факултети, в които се извършва обучение по специалности от регулираните професии;


2. ежегодно със Закона за държавния бюджет определя субсидията за всяко държавно висше училище;


3. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) приема Стратегия за развитие на висшето образование, която съдържа националните приоритети и цели за развитие на висшето образование, както и мерки за тяхното реализиране.


(3) Министерският съвет:


1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) утвърждава основните насоки на националната политика в областта на висшето образование и предлага за приемане от Народното събрание на стратегията по ал. 2, т. 3;


2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) предлага на Народното събрание откриването, преобразуването, преименуването или закриването на висши училища, както и размера на ежегодната бюджетна субсидия за всяко държавно висше училище;


3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., доп., бр. 48 от 2004 г.) открива, преобразува и закрива факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища, извън случаите по ал. 2, т. 1 въз основа на искане на съответното висше училище и/или по предложение на министъра на образованието, младежта и науката, като за филиалите и колежите се посочват професионалните направления, в които ще се извършва обучението;


4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., бр. 53 от 2002 г.) утвърждава Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;


5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., бр. 48 от 2004 г.) утвърждава държавни изисквания за придобиване на висше образование по образователно- квалификационни степени и по специалностите от регулираните професии, както и държавни изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение;


6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 53 от 2002 г., бр. 48 от 2004 г., бр. 41 от 2007 г.) утвърждава ежегодно до 30 април:


а) по предложение на министъра на образованието, младежта и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в тях в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него;


б) по предложение на министъра на образованието, младежта и науката въз основа на предложенията на частните висши училища броя на приеманите за обучение студенти и докторанти, съответен на капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него;


в) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) броя на докторантите в организациите по чл. 47, ал. 1, въз основа на който се определя държавната субсидия за издръжка на обучението, с изключение на приеманите по реда на чл. 21, ал. 5;


7. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., доп., бр. 53 от 2002 г., изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) утвърждава ежегодно до 30 април по предложение на министъра на образованието, младежта и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища размера на таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти в тях, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 2, 3 и 5;


8. утвърждава условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните висши училища и за ползване на общежития и други социално-битови придобивки от студенти, докторанти и специализанти във всички висши училища;


9. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) утвърждава държавните изисквания за признаване на придобито в чуждестранни висши училища висше образование с професионална квалификация;


10. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) утвърждава държавни изисквания за приемане на студентите;


11. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., изм., бр. 48 от 2004 г.) утвърждава държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшето училище;


12. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) утвърждава Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация по предложение на Акредитационния съвет;


13. (нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм., бр. 62 от 2006 г., изм. и доп., бр. 13 от 2008 г.) приема с решение Списък на регулираните професии в Република България, в който се посочват наименованието на регулираната професия, нормативният акт, който определя изискванията за упражняване на професията съгласно българското законодателство, и органът, компетентен за признаване на право за упражняване на съответната регулирана професия. Решението се обнародва в "Държавен вестник";


14. (нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) определя условията и реда за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България;


15. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., предишна т. 13, бр. 77 от 2005 г.) представлява интересите на българското висше образование и наука пред други държави и международни организации и сключва международни договори и спогодби.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Държавен орган за осъществяване на националната политика във висшето образование е министърът на образованието, младежта и науката.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Министърът на образованието, младежта и науката:


1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., бр. 48 от 2004 г.) прави предложения пред Министерския съвет по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 11, като предложенията по т. 2 и 3 за откриване и преобразуване на висши училища, техните основни звена и филиалите, с изключение на откриването на институт, се правят след положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация;


2. осъществява функции по координацията на взаимоотношенията между автономните висши училища и държавата;


3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., бр. 48 от 2004 г.) организира поддържането на информационна система, която съдържа:


а) регистър на висшите училища, в който се вписват данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности;


б) регистър на академичния състав на висшите училища на основен и допълнителен трудов договор;


в) регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;


г) регистър на завършилите студенти и докторанти;


д) (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) регистър на банките, отпускащи кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти;


4. организира признаването и легализацията на дипломите на лицата, завършили в чужбина;


5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) назначава временно изпълняващ длъжността ректор на новооткрити или преобразувани държавни висши училища до провеждането на изборите, но за не повече от 6 месеца;


6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца:


а) след изтичане на срока по чл. 24, ал. 4;


б) при допуснато нарушение по чл. 31, ал. 2, установено с констативен протокол;


в) при предсрочно прекратяване на мандата по чл. 31, ал. 3;


7. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., предишна т. 6, изм., бр. 48 от 2004 г.) упражнява контрол върху висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 по спазването на този закон, като за извършените проверки в едномесечен срок се съставя констативен протокол с препоръки и срок за отстраняване на допуснатите закононарушения; при неизпълнение на препоръките в посочения срок министърът на образованието, младежта и науката прави предложение пред Националната агенция за оценяване и акредитация за отнемане на акредитацията;


8. (нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм., бр. 13 от 2008 г.).

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Специализиран държавен орган за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейностите по чл. 6 е Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет.


(2) Националната агенция за оценяване и акредитация е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.


(3) Националната агенция за оценяване и акредитация осъществява дейността си в съответствие с този закон и по правилник, утвърден от Министерския съвет.


(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Националната агенция за оценяване и акредитация осъществява следакредитационно наблюдение и контрол върху:


1. способността на институцията и на нейните основни звена и филиали да осигуряват високо качество на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;


2. изпълнението на дадените при оценяването и акредитацията препоръки;


3. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) спазването на капацитета на висшето училище, на капацитета на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Закон за висшето образование iconЗакон за висшето образование/, Глава пета, чл. 42, ал.(1), т. 1 и Както и от висши училища в страни от Европейското икономическо пространство или от други страни,
...
Закон за висшето образование iconФедеральный закон
Образование в Российской Федерации – народное образование – имеет всеобщий и демократический характер, предполагающий
Закон за висшето образование iconОбразовательная программа, заказ
...
Закон за висшето образование iconСоциально-гуманитарный факультет кафедра философии и социологии кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Литературное образование, профиль Образование в области иностранного языка, профиль Дошкольное образование, профиль Начальное образование,...
Закон за висшето образование iconЗакон о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-фз закон о пожарной безопасности №69-фз закон Об охране окружающей среда №7-фз закон об экологической экспертизе №174-фз закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»
Государственные нормативные документы в области промышленной безопасности и охраны труда: порядок их разработки, утверждения, область...
Закон за висшето образование icon• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и...
Закон за висшето образование iconЛитература 25 Учебники и учебные пособия 25 Информационные ресурсы 25 Цифровые образовательные ресурсы 26 Введение в 1992 году в Российской Федерации принят Закон «Об образовании»
Российской Федерации принят Закон «Об образовании» – нормативный документ, предусматривающий реорганизацию системы школьного образования....
Закон за висшето образование iconУстав (основной закон) волгоградской области
Волгоградская область есть государственно-территориальное образование, полноправный субъект Российской Федерации
Закон за висшето образование iconЗакон Российской Федерации «Об образовании»
Закон Российской Федерации «Об образовании». 3-19 М.: Ооо «ИздательствоАстрель»: 000 «Издательство act», 2003. 78, [2] с. (Образование...
Закон за висшето образование iconОбразовательная программа, заказ
Педагогическое образование (Биологическое образование; Начальное образование, заочная, 4 года, 2011-2012)
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница