Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке
НазваниеСписок научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке
страница27/27
Дата30.08.2012
Размер2.41 Mb.
ТипДокументы
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

 • Школа І.М., Бутирська І.В.Інноваційний менеджмент: Книги - ХХІ, 2010. – 312 с.

 • Шльосек Ф.    Ефективна співпраця польських та українських педагогів// Освіта України.- 2009.- №37.- С. 4.

 • Шмелев В.Е. Обучение моделированию в проектно-технической подготовке будущих учителей технологии/ В.Е.Шмелев, В.М.Заенчик, П.Н.Медведев// Школа и производство.- 2007.- №8.- С. 67-72.

 • Шнейдер М. Международный бакалавриат: модель, работающая и в России/ М.Шнейдер, Л.Корабельщикова// Экономические стратегии.- 2006.- №5-6.- С. 116-123.- [Бизнес-образование]

 • Шрайнер П.А. Об использовании терминального доступа в образовательном процессе// Инновации в образовании.- 2008.- №9.- С. 44-48.- [Суть технологии терминального доступа заключается в том, что программы выполняются не на персональном компьютере, за котором работает пользователь, а на центральном сервере].

 • Штефан, Л.    Проблема класифікації педагогічних інновацій [Текст] / Л. Штефан // Новий колегіум. – 2009. – №6. – С. 48-56.

 • Шубін О. Сучасний вищий навчальний заклад: відповідність вимогам постіндустріального суспільства// Вища школа.- 2007.- №1.- С. 3-10.- [Управління ВНЗ].

 • Шубін О.О. Інноваційна динаміка навчального процесу на принципах Болонської декларації:Досвід університету. Навчально-методичний посібник./ О.О.Шубін, Л.Омелянович, Н.В.Рассулова.– Донецьк:ДонНУЕТ, 2008.– 276с.
  В учебно-методическом пособии содержатся основополагающие документы о внедрении принципов Болонского процесса в высшем образовании Украины, обобщен опыт Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского по кредитно-модульной системы организации учебного процесса, Европейской кредитно-трансферной стстемы (ЕСТ). Пособие предназначено для преподавателей и студентов университета, а также лиц, которых интересует вопрос евроинтеграции высшего образования Украины.

 • Шудегов В.Е. Инновационный путь развития России возможен только при глубокой - интеграции отечественной науки и высшей школы// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №2.- С.7-13.

 • Шулікін Д. Маємо підготувати конкурентоспроможних випускників// Освіта України.- 2007.- №28.- С. 2.

 • Шулікін Д. МОН представило нові умови прийому до ВНЗ// Освіта України.- 2009.- №77.- С. 1.

 • Шулікін Д. Студентське самоврядування// Освіта України.- 2007.- №31.- С. 1-2.

 • Шулкін Д. В управлінні вищою освітою мають брати участь і студенти// Освіта України.- 2007.- №5.- С. 2

 • Шулкін Д. Вища освіта - національний пріоритет// Освіта України.- 2008.- №71.- С. 2.

 • Шулкін Д. Завдання і перспективи вищої освіти// Освіта України.- 2007.- №8.- С. 2.- [Прес-конференція міністра освіти і науки України С. Ніколаєнка].

 • Шульга Т. Аттестация социальных педагогов и педагогов психологов// Социальная педагогика.- 2009.- №1.- С. 95-112.

 • Шульская И. Вальс с австралийской Матильдой// Заграница.- 2008.- №6.- С. 13.- [Обучение в Австралии].

 • Шуміло І. Проблеми правового регулювання процесів інтеграції вищої освіти до до національної інноваційної системи України// Університетські наукові записки.- 2008.- №3.- С. 490-496.

 • Шунайлова С.А. Модель формирования экономико-математической компетенции будущих менеджеров// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 26-28.

 • Шурпенкова Р.К. Особливості організації самостійної роботи студентів// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №1,Т.2.- С. 154-157.

 • Шутенко А. Высшее образование как зеркало растворенной культуры/ А.Шутенко, Е.Шутенко// Alma mater.- 2006.- №11.- С. 9-12.- [Постиндустриальное общество].

 • Шутенко Л. Инновационная система подготовки технической интеллигенции: вызовы глобализма (теоретико-методологические основьі)/ Л.Шутенко, Л.Радионова// Новий колегіум.- 2009.- №1.- С. 4-15.

 • Щвецова А.Д.  Особенности смысловой сферы мужчин и женщин с разной гендерной идентичностью// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 44-47.

 • Щедролесева К. Впровадження технології тренінгу творчості при вивченні спеціальних дисциплін// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №5.- С. 54-63.

 • Щенятский А. Лингвистика в техническом вузе?/ А.Щенятский, А.О., И.Некипелова// Alma mater.- 2007.- №1.- С. 37.

 • Щербак О. Зв'язок стандартів професійної освіти з вимогами ринку праці// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 181- 189.

 • Щербань П. Вища школа та її роль у відродженні національної еліти// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 75-82.

 • Щербань П. Формування національної самосвідомості студентов// Освіта.- 2008.- №22-23.- С. 6-7.

 • Щодо застосування до керівників навчальних закладів та їхніх заступників Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції [Текст] // Праця і зарплата. – 2010. – №7. – С. 5-6.

 • Щтулік Д. Нова віха у розвитку вітчизняної вищої школи// Освіта України.- 2009.- №51-52.- С. 5.- [Керівники українських ВНЗ розглянули питання академічної свободи і автономії університетв].

 • Щур Ю. Характеристика ціннісних орієнтацій неформальної молоді/ Ю.Щур, О.Москалюк// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2007.- Т.1.- С. 213-215.

 • Эволюция управления качеством и задачи его реализация в современном российском высшем образовании / М. П. Карпенко, В. Н. Фокина, В. А. Березовский, А. В. Слива // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 21-39.

 • Юнусова Д.И. Применение информационных технологий в подготовке педагогических кадров// Информатика и образование.- 2008.- №11.- С. 51-53.

 • Юрій С.  Фінансова освіта в Російській Федерації: витоки, сучасність та перспективи/ С.Юрій, Л.Алексеєнко// Світ фінансів.- 2009.- №1(18).- С. 164-167.

 • Юшина, О.  Як викладати філософію? / О. Юшина // Управління освітою. – 2010. – №8. – С. 7-9.

 • Ющенко В. Освітні перспективи України// Вища школа.- 2008.- №10.- С. 3-8.

 • Ющенко В. Ми повинні найближчим часом сформулювати основні засади нової освітньої політики// Освіта України.- 2008.- №16.- С. 1-2

 • Ющенко В. Освітні перспективи України// Голос України.- 2008.- №183.- С. 4.

 • Яблонский В.Б. Инновационные волны в информатизации образования// Информатика и образование.- 2008.- №10.- С. 113-116.

 • Яблонський В. До історії наукових ступенів та вчених звань// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 35-44.

 • Яворський А. Педагогічна практика - одна з найважливіших складових професійної підготовки майбутнього фахівця (соціального педагога)// Рідна школа.- 2007.- №3.- С. 15-19.

 • Ягода Г. Париж может подождать// Обучение за рубежом.- 2007.- №4.- С. 46-47.- [Французкие университеты].

 • Яковлєва В.А. Інноваційні підходи до професійно-педагогічної підготовки майбутнього фахівця з трудового навчання// Безпека життєдіяльності.- 2008.- № 9 - 10.- С. 18-19.

 • Якою бути підготовці та атестації фахівців вищої кваліфікації?// Педагогічна газета.- 2008.- №10.- С. 3.

 • Якса Н. Професійна педагогічна підтримка суб'єктів освітнього процесу// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №3.- С. 16-25.

 • Якубович М. Студенти як науковці: досвід Острозької академії// Освіта України.- 2009.- №57-58.- С. 5.

 • Якупова А.Р. Компетентностная модель специалиста технического профиля/ А.Р.Якупова, В.Н.Сарапулов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №6.- С. 36-39.- [Гуманитарная подготовка студентов технического вуза].

 • Якупова А.Р. Междисциплинарный принцип формирования содержания гуманитарного образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 67-70.

 • Якупова А.Р. Роль вуза в воспроизводстве профессионального потенциалу общества/ А.Р.Якупова, С.Б.Сатенова, А.А.Скворцов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 59-65.

 • Якупова А.Р.  Гуманистические идеи в истории становления профессионального образования в России/ А.Р.Якупова, Е.И.Мезенцева// Высшее образование сегодня.- 2009.- №1.- С. 45-50.

 • Якусевич, Ю.Г.    Моделювання та реалізація багаторівневого тестування в системі комп'ютеризованого навчання [Текст] / Ю. Г. Якусевич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №3. – С. 80-85.

 • Якушев В.С. Проблеми дотримання прав інтелектуальної власності у дистанційному навчанні/ В.С.Якушев, В.В.Пасічник, О.Б.Вовк// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2007.- №19(589).- С. 224-233.

 • Ялмурзина Г.С. Специфика развития творческого потенциала студентов университета в процессе изучения дисциплин по безопасности жизнедеятельности// Высшее образование сегодня.- 2008.- №8.- С. 67-69.

 • Ямковий В. Аспекти оцінювання релевантності системи ранжування вищих навчальних закладів// Вища школа.- 2009.- №6.- С.14-39.

 • Ямковий В. Ранжування університетів - крок до відкритості та прозорості вищої оcвіти// Освіта України.- 2007.- №42.- С. 4-5.

 • Ямпольская Д. Стипендии на учебу в Европе// Заграница.- 2007.- №11.- С. 10.- [Обучение в Дании, Финляндии].

 • Ямпольська Д. Стипендии на учебу в Швейцарию// Заграница.- 2007.- №8.- С. 12.- [Программа стипендий для иностранных студентов].

 • Яновский Б.Г. Управление качеством: В чем смысл этого понятия// Высшее образование сегодня.- 2007.- №3.- С. 18-21.

 • Яновский Б.Г. Управление качеством: В чем смысл этого понятия// Высшее образование сегодня.- 2007.- №3.- С. 18-21.

 • Яновська, Н.    Гармонійне навчання — основа сучасної освіти [Текст] / Н. Яновська // Педагогіка толерантності. – 2009. – №4. – С. 14-24. – [Гуманізація освіти].

 • Яновський М.  Деякі психологічні аспекти впровадження "болонської системи"/ М.Яновський, Л.Яновська// Соціальна психологія.- 2008.- №6 (32).- С. 108-112.

 • Янушевич О. Інтерактивні технології: до проблеми особистісно орієнтованої освіти// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 66-74.

 • Яремчук Н. Підготовка студентів університету до виховної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 165-174.

 • Яремчук Н.Я. Знайомимося з системою освіти в Німеччині// Обдарована дитина.- 2007.- №3.- С. 38-44.

 • Ярошовець В.  Парадигмальні трансформації в освітньому процесі: «постболонські» реалії і викладання історії філософії// Освіта і управління.- 2009.- №1.- С. 98-103.

 • Ярская В. Международные образовательные программы в области социальной работы/ В.Ярская, Е.Ярская-Смирнова// Высшее образование в России.- 2008.- №8.- С. 128-135

 • Яруллин И.Ф. Информационная культура педагога как необходимый компонент современного образования// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 68-71.

 • Ярхо Т. Концепция преемственности классической математической подготовки бакалавров,магистров и аспирантов в техническом вузе// Новий колегіум.- 2009.- №2.- С. 51-53.

 • Ясінський В.В. Системне моделювання процесів накопичення і дисипації знань// Системні дослідження та інформаційні технології.- 2007.- №3.- С. 111-121.

 • Яструбский М.Я. Использование экономико-математического моделирования в управлении финансовыми ресурсами высших учебных заведений/ М.Я.Яструбский, Г.Г.Цегелик// Управляющие системы и машины.- 2006.- №6.- С. 33-37.

 • Яффе-Янаи, О.    Выбор профессии по денежному критерию - путь к бедности и неврозам [Текст] /О.Яффе-Янаи //Бизнес.– 2009.– №48.– С. 39-41.

 • Яцейко М. Демократизація управління в системі вищої освіти: становлення та розвиток// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 50-60

 • Яценко В. М. Теоретико-методологічні аспекти освітнього менеджменту: Черкаси, 1995. – 70с.

 • Яценко Г. Комунікативна сутність дистанційного навчання: постановка проблеми// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 63-70.

 • Яценко М. Демократизація освіти як тенденція її розвитку у XXI столітті// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 34-39.

 • Яценко С. Формування соціально адаптованої і компетентної особистості в системі особистісно орієнтованого навчання// Зарубіжна література.- 2007.- №47.- С. 22-24.

 • Яцюк О.Г. Информационные технологии как стимул трансформирования образовательных методик школы дизайна// Информатика и образование.- 2008.- №3.- С. 85-88.

 • Яшанов, С. Інтеграція навчальних інтернет-ресурсів у процес підготовки вчителя до майбутньої професійної діяльності / С. Яшанов // Вища школа. – 2010. – №5. – С. 47-55.
 • 1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

  Похожие:

  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок электронных носителей, имеющихся в библиотеке
  С: Школа. Экология 10-11 кл. Образовательный комплекс. Учебное пособие. (2 Cd) (Прилагается книга для учителя)
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconПеречень цор, имеющихся в библиотеке мбоу сош №15 г. Канска
  С: Образование Школа. Система организации и поддержки образовательного процесса
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке icon«Крымский агротехнологический университет» Охрана труда Список литературы
  Данный список литературы предназначен для студентов и преподавателей университета. Список включает в себя книги, статьи из сборников...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных и учебно-методических работ
  Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ по сквозной нумерации
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconБиблиографический указатель научных трудов 1973 2008 гг
  Килин П. И. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная защита окружающей среды» : библиогр указатель научных публикаций....
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных трудов М. А. Промтова
  Промтов М. А., Авсеев А. С. Аналитическое определение характеристик эффективности работы роторного импульсного аппарата.//Математические...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок учебно-методических и научных трудов по обеспечению регионального содержания образования, изданных моипкроиК

  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок материалов по вопросам здоровьесбережения, имеющихся в моу вахрушевская основная общеобразовательная школа. 02. 2011 год
  Выступления, доклады на заседаниях методических объединений, на педсоветах: 17. Физическое и психическое здоровье школьников в учебном...
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconСписок научных трудов Винниченко Сергея Викторовича
  В сб."Качеств и приближ методы исслед опратор уравнений" Ярославль, 1985, с. 89-98
  Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке iconТюпа Валерий Игоревич Список научных публикаций Книги
  Художественная реальность как предмет научного познания. Кемерово: КемГУ, 1981. 92 с
  Разместите кнопку на своём сайте:
  Библиотека


  База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
  обратиться к администрации
  Библиотека
  Главная страница