Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова
НазваниеПрограма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова
страница1/54
Дата30.08.2012
Размер5.39 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
ПРОГРАМА

інтеграції України до Європейського Союзу


Передмова


Пріоритетність співробітництва України з Європейським Союзом

(ЄС) та його окремими державами-членами пов'язана з тим, що це

угруповання буде визначати напрями економічного прогресу та

політичну стабільність в регіоні у довгостроковій перспективі.


Ця Програма інтеграції України до Європейського Союзу (далі -

Програма) повинна стати головним інструментом загальної стратегії

на шляху наближення України до ЄС за всім спектром

співробітництва - політичним, соціальним, фінансовим, економічним,

торговельним, науковим, освітнім, культурним тощо. Інші програми

та плани політичного, соціально-економічного спрямування, що

розробляються або підлягають розробленню органами виконавчої

влади, повинні грунтуватися на цілях цієї Програми.


На сьогодні вже створено політико-правові та організаційні

передумови для реалізації Програми:


укладено Угоду про партнерство і співробітництво між Україною

і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами

( 998_012 ) (далі - УПС), якою передбачено утворення таких

органів: Рада з питань співробітництва між Україною та

Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та Комітет з

питань співробітництва між Україною та Європейськими

Співтовариствами (Європейським Союзом), Комітет з парламентського

співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами

(Європейським Союзом);


розроблено спільну робочу програму імплементації УПС, яка

щороку переглядається на підставі даних спільного моніторингу

України та ЄС щодо прогресу у її виконанні;


засновано політичні діалоги:


на найвищому рівні - щорічні саміти Україна - ЄС;


на рівні міністрів та підрозділів міністерств закордонних

справ Україна - ЄС, а також діалог Україна - Трійка ЄС;


на галузевому рівні структур та рівнях, що відповідають за

реалізацію УПС ( 998_012 ) та європейську інтеграцію;


у рамках міжнародних, загальноєвропейських та регіональних

інституцій;


за затвердженими планами триває робота галузевих підкомітетів

Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС;


розроблено Програму технічної допомоги ЄС Україні;


налагоджено співробітництво на двосторонній основі Україна -

держави - члени ЄС.


Шляхи та темпи реалізації окремих пріоритетів та Програми в

цілому будуть визначатись прогресом у проведенні економічних

реформ, що є головною умовою успішної адаптації Україною в

достатніх обсягах правових та нормативних стандартів ЄС - Acquis

communautaire.


Структуру цієї Програми визначено з урахуванням досвіду

країн - кандидатів на вступ до ЄС, а також галузевих програм

інтеграції України до ЄС. У Програмі охоплено практично всі сфери

суспільного життя держави з метою досягнення критеріїв, що

випливають з цілей валютного, економічного та політичного союзу

держав - членів ЄС і сформульовані Радою ЄС в червні 1993 р. у

м. Копенгагені (далі - копенгагенські критерії).


Програма містить 140 розділів, кожний з яких має такі

частини:


Поточна ситуація (характеризується поточний рівень готовності

України виконати відповідні зобов'язання у конкретній сфері для

досягнення головної мети - набуття членства в ЄС. Визначається

поточний ступінь відповідності нормативно-правових документів

України базовим нормам ЄС);


Короткострокові (2000-2001 роки), середньострокові

(2002-2003 роки) та довгострокові (2004-2007 роки) пріоритети

(сформульовано верхній рівень цілей, яких слід досягти у

відповідний термін; крім конкретних організаційних заходів щодо

реформування окремих сфер суспільного життя країни, визначено

найважливіші напрями адаптації законодавства України до

законодавства ЄС);


Інституційні потреби, фінансові потреби (дано оцінку

ресурсів, необхідних для реалізації визначених пріоритетів).


Крім того, у підрозділі 19.3 наведена загальна оцінка

фінансових та інституційних потреб для реалізації Програми в

цілому. У зв'язку з відсутністю нормативних методів проведення

такої оцінки її необхідно розглядати лише як орієнтовну для

подальшого опрацювання питання щодо фінансування інтеграційних

заходів.


У додатках до Програми подано довідковий матеріал за

основними показниками економічного розвитку України та їх

динамікою, а також поточним станом співробітництва окремих

областей України з державами - членами ЄС.


Механізм реалізації Програми визначено у розділі II Стратегії

інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом

Президента України від 11 червня 1998 року N 615 ( 615/98 ), де

передбачено із створенням Програми щороку розробляти План дій по

реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до ЄС.


Базова система пріоритетів Програми дасть змогу щороку

визначати взаємоузгоджений комплекс конкретних заходів у рамках

зазначеного Плану дій.


Передбачається, що Українською частиною Ради з питань

співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами

(Європейським Союзом) та Українською частиною Комітету з питань

співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами

(Європейським Союзом), Міністерством економіки України,

Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції

України та Міжвідомчою координаційною радою з адаптації

законодавства України до законодавства Європейського Союзу буде

організовано систематичний моніторинг виконання щорічних планів

дій з тим, щоб простежувати прогрес реалізації Програми та вносити

необхідні корективи для забезпечення інтеграційних процесів. Разом

з тим це не виключає можливість оперативного планування та

реалізації інших заходів, які не суперечать цілям Програми, але не

передбачені щорічним планом дій.


Починаючи з 1998 року, Комітетом з питань співробітництва між

Україною та ЄС в Україні набуто певний досвід щодо моніторингу

інтеграційних заходів. Із набуттям Програмою чинності він мав би

бути вдосконалений з тим, щоб краще відповідати її головній меті.


Розділ 1. КРИТЕРІЇ ЧЛЕНСТВА В ЄС


Поточна ситуація


Створення умов для набуття Україною членства в ЄС означає,

насамперед, необхідність проведення відповідних реформ на основі

реалізації УПС ( 998_012 ) з поступовим досягненням відповідності

копенгагенським критеріям.


Головні напрями досягнення відповідності копенгагенським

критеріям


1. Демократія та верховенство права. Це, зокрема, розвиток

судової системи і відповідної галузі законодавства (судовий

кодекс, закон про статус суддів, кримінальний кодекс та інше).

Йдеться також про нормативну базу щодо здійснення прокурорського

нагляду, управління судами, програми підготовки суддів і

підвищення їх кваліфікації. Повинна бути достатньо розвинутою і

відповідна матеріально-технічна інфраструктура (приміщення судів,

пенітенціарна система, спеціалізовані інформаційні системи і бази

даних).


2. Права людини і захист національних меншин. Насамперед це

закони про громадянство, статус державної мови і її викладання,

міграційна політика і відповідні інституції, приєднання країни -

кандидата до основоположних міжнародних конвенцій у зазначеній

галузі.


3. Економічна політика. В основному йдеться про практичне

досягнення мети у трьох таких напрямках:


обмеження макроекономічних ризиків, пов'язаних із зростанням

сукупного попиту та дефіцитом зовнішніх поточних рахунків;


підвищення рівня продуктивності виробництва та розширення

бази економічного зростання;


прискорення процесу підготовки країни - кандидата до

приєднання до ЄС.


4. Здатність виконувати зобов'язання, що випливають із

членства в ЄС. Передбачається робота в таких основних напрямах:


внутрішній ринок;


економічні та бюджетні питання;


політика розвитку галузей;


економічна та соціальна взаємодоповнюваність;


якість життя та охорона навколишнього середовища;


інновації;


юстиція та внутрішні справи;


зовнішня політика.


Кожен з цих напрямів охоплює у свою чергу значну кількість

конкретних заходів, які мають забезпечити повноцінне виконання

Україною зобов'язань, пов'язаних з її членством в ЄС. Наприклад,

напрям розвитку внутрішнього ринку охоплює заходи, пов'язані з

удосконаленням державних закупівель, охорони інтелектуальної та

промислової власності, законодавства з питань заснування компаній,

бухгалтерського обліку та аудиту, а також системи ліцензування,

стандартизації, оцінки відповідності, метрології та акредитації.

Здійснюється робота, пов'язана із веденням спостереження за ринком

та безпекою виробів, вільним обігом та безпекою промислових

виробів. У своїй сукупності такі заходи повинні забезпечити

вільний обіг товарів, послуг, капіталів та робочої сили, як це

передбачено основними документами щодо заснування Європейського

Союзу і, зокрема, в частині зобов'язань по створенню Економічного

та Монетарного Союзу.


Копенгагенські критерії незмінні для кожної з країн -

кандидатів на вступ до ЄС і з урахуванням євроінтеграційних

прагнень України обов'язкові і для неї.


З набуттям членства в Раді Європи Україна значною мірою

наблизилася до рівня відповідності першому з копенгагенських

критеріїв. Набагато складнішим є питання щодо досягнення рівня

відповідності іншим критеріям, пов'язаним з економічним розвитком

і конкурентоспроможністю виробництва в Україні. Вирішення цього

питання має забезпечити реалізація пріоритетів, передбачених даною

Програмою.


Короткострокові (2000-2001 роки) та середньострокові

(2002-2003 роки) пріоритети створення умов щодо набуття членства

України в ЄС:


Координована реалізація в рамках даної та галузевих програм

ключових організаційно-економічних та нормативно-правових заходів

по кожній галузі, які б забезпечували передбачуване наближення до

стандартів ЄС.


Гармонізація законодавства відповідно до норм ЄС, орієнтована

на подолання перешкод на шляху вільного пересування людей,

товарів, послуг та капіталів між Україною та ЄС.


Синхронізація внутрішніх ринкових перетворень до змін у

процесах розширення ЄС. Насамперед, це стосується:


реформування органів виконавчої та судової влади і співпраці

Міністерства юстиції України з судами;


проведення адміністративно-територіальної реформи; формування

основ політики регіонального розвитку (зокрема законодавства щодо

розподілу компетенції, бюджетів, податків);


завершення приватизації (насамперед підприємств, які мають

стратегічне значення для економіки і безпеки держави та банків);


реформування банківського сектору в цілому.


Забезпечення відповідності торгового режиму нормам ЄС. З цією

метою:


якнайскоріше набуття членства у Світовій Організації Торгівлі

(СОТ);


проведення консультацій та переговорів щодо заснування зони

вільної торгівлі з ЄС;


укладення двосторонніх угод про вільну торгівлю з державами -

аплікантами на вступ до ЄС;


набуття членства у ЦЄАВТ та укладення угоди про вільну

торгівлю з ЄАВТ.


Асиметрична лібералізація зовнішньоторговельного режиму з ЄС

за умови, що:


перехідний період становитиме близько 10 років;


забезпечуватиметься диференційований підхід до лібералізації

торгівлі сільськогосподарською продукцією, в тому числі з

урахуванням вимог угод Уругвайського раунду ГАТТ/СОТ.


Максимальне використання існуючих зовнішніх можливостей

просування до членства в ЄС:


послідовне здійснення кроків щодо забезпечення участі

України:


- у роботі Європейської Конференції;


- у заходах у рамках Спільної зовнішньої та безпекової

політики ЄС;


- у проектах ЄС так званого "другого стовпа" (спільна

зовнішня та безпекова політика) і "третього стовпа"

(співробітництво в галузі юстиції та внутрішніх справ);


- у спільних проектах у рамках програм фінансової підтримки

ЄС - PHARE і Tasis з прикордонного співробітництва;


створення передумов для підтримки з боку держав - аплікантів

на вступ до ЄС та інших третіх країн (зокрема США) прагнення

України приєднатися до ЄС.


Розділ 2. ДЕМОКРАТІЯ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА


Поточна ситуація


Відповідно до статті 1 Конституції України ( 254к/96-ВР )

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова

держава.


Статтею 5 Конституції ( 254к/96-ВР ) визначено, що Україна є

республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні

є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи

державної влади та органи місцевого самоврядування.


Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні

належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її

органами або посадовими особами; ніхто не може узурпувати державну

владу (стаття 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ).


Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми

та інші форми безпосередньої демократії (стаття 69 Конституції

України ( 254к/96-ВР ).


Статтею 71 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлено, що

вибори до органів державної влади та органів місцевого

самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального,

рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.


Згідно із статтею 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в

Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція

України має найвищу юридичну силу. Закони та інші

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України

і повинні відповідати їй. Норми Конституції України ( 254к/96-ВР )

є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних

прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

Похожие:

Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова iconІнституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах
Методологічні засади співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах
Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова iconОхорони здоров
Згідно із Законом України «Про концепцію загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського...
Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова iconДержавний комітет статистики україни
України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку І статистики. Розроблення квед здійснено на базі міжнародної статистичної...
Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова iconМіністерство культури І туризму України Національна парламентська бібліотека України Примірна тематика семінарів працівників районних І міських бібліотек Вип. 3 Україна – шлях до Європи Київ 2006
Третій випуск «Примірної тематики районних І міських семінарів працівників бібліотек» присвячено актуальній проблемі нашого часу...
Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова iconРеферат реферат циклу наукових праць «Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів»
України. Найгостріше ця потреба оцінювання якості сільськогосподарської сировини та харчових продуктів постала у зв’язку з намаганнями...
Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова iconПлан державних статистичних спостережень на 2009 рік Передмова
Союзу; модернізацію інформаційних І комунікаційних технологій; удосконалення організаційної структури І системи управління органів...
Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року історія україни
Програма укладена на основі чинної програми з історії України для 11 річної школи
Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова iconДержавна податкова адміністрація україни
Однією з передумов входження України до єдиного Європейського простору вищої освіти є реалізація системою вищої освіти України ідей...
Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: Про
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...
Програма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова iconМетодика інтеграції дистанційних та геолого-геофізичних даних при пошуку нафти та газу станкевич С. А., Титаренко О. В. Цакдз ігн нан україни, Київ, Україна
Ь та геолого-геофізичних просторових даних на основі статистично-інформаційної моделі. За результатами інтеграції одержується кількісна...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница