II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
НазваниеII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
страница9/101
Дата18.04.2013
Размер5.36 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   101


Mēnesī viens pilna laika students (ar aprēķinu, ka programmā ir 1764 cilvēki) izmaksā Ls 37,92 (trīsdesmit septiņus latus un 92 santīmus), gadā kopā viens students izmaksā Ls 455,- (četri simti piecdesmit piecus latus).

Izdevumi par studiju programmas īstenošanu nepilna laika formā ir par 15% mazāki;

8.2. programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes raksturojumu:

a) programmā studējošie ir nodrošināti ar auditorijām lekciju, semināru un praktisko nodarbību vajadzībām - Rīgā, Lomonosova ielā 1V (23 auditorijas, 12 palīgtelpas – kopējā platība 1733.36 m2 );


b) nodarbībās tiek izmantoti 16 magnetofoni, audio un videoaparatūra (divi televizori, divi videomagnetofoni), četri multimediju projektori, četri kodoskopi;

c) studentu nodarbības notiek piecās datorklasēs (148 datori), kurām pieslēgts ir arī internets un kuras nepārtraukti tiek aprīkotas ar jaunākās paaudzes tehniku un programmatūru;

d) studentu rīcībā ir bibliotēka un divas lasītavas, kurās iespējams lasīt literatūru, gatavot mājas uzdevumus, strādāt pie kursa darbiem un diplomarbiem, zinātniskiem referātiem; institūta bibliotēka dibināta 1999. gadā. Bibliotēkas fonds veidots atbilstoši mācību programmu prasībām un sakārtots pa nozarēm: ekonomika, finanses, uzņēmējdarbības vadība, uzņēmējdarbības juridiskais nodrošinājums, informācijas tehnoloģijas, viesmīlības industrija, humanitārie priekšmeti, kultūras menedžments, ka arī literatūra institūtā pasniedzamo svešvalodu apgūšanai. Regulāri, katru mēnesi tiek iepirkta jaunākā literatūra. Sevišķa uzmanība tiek veltīta literatūras iegādei par uzņēmējdarbību un ar to saistītajām nozarēm, kā Latvijā, Krievijā, tā arī citās pasaules valstīs;

e) materiāli tehniskā bāze atbilst sanitāro normu prasībām un nodrošina visa veida nodarbību vajadzības;

f) programmā studējošie kā starpbibliotēku abonementi ir nodrošināti ar iespēju izmantot valsts un augstskolu lielākās bibliotēkas. Augstskola ir nodrošinājusi studējošos ar brīvi pieejamu internetu;

g) augstskolā ir izveidots iekšējais lokālais datortīkls, kas ļauj plaši izmantot augstskolas resursus, tīklā ievietošanai tiek gatavota paplašināta informācija profesionālās bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” apguvei;


9. Arējie sakari:

9.1. sadarbība ar darba devējiem:

ISMA sadarbojas un organizē tikšanos studentiem un darba devējiem savos pasākumos ar Latvijas Darba Devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, asociāciju un profesionālo organizāciju pārstāvjiem un darbiniekiem. Sadarbību ar darba devējiem veicina akadēmiskā personāla iesaistīšanās profesionālo organizāciju darbā: Latvijas Nacionālājā projektu vadīšanas asociācijā, Kvalitātes asociācijā, Latvijas Biznesa Konsultantu asociācijā u.c. Sadarbība ar darba devējiem notiek divos virzienos:

- darba devēji tiek iesaistīti studiju programmas optimizācijas procesā,

- tiek veiktas darba devēju aptaujas par studentu sagatavotību un absolventu atbilstību Latvijas darba tirgum.


9.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglitības programmas:


9.2.1. Salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā un ārzemēs

Uzņēmējdarbības vadības studiju programma ir izstrādāta izvērtējot Latvijas augstskolās īstenojamās uzņēmējdarbības vadības studiju programmas. Studiju programma ir izstrādāta, sadarbojoties ar ārvalstu un vietējiem ekspertiem, Latvijas uzņēmējiem.

Studiju programmas salīdzinājumam ar Eiropas Savienības valstu līdzīgām studiju programmām izvēlētas Dalarnas universitāte (Zviedrija) un Sanderlendas universitāte (Lielbritānija), kā arī divām Latvijas augstskolām, ar kurām noslēgts sadarbības līgums – Biznesa Augstskola Turība, kā arī Vidzemes augstskola.

Dalarnas universitāte (Zviedrija)

Sanderlendas Universitāte

(Lielbritānija)

Biznesa Augstskola Turība

Vidzemes augstskola

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Programma

Biznesa vadība

Biznesa vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Biznesa vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Studiju ilgums

3 gadi

2,3 vai 4 gadi

4 gadi


4 vai 5 gadi


4 gadi

Nepieciešamie kredītpunkti

120 KP

(180 ECTS)


Nav norādīti, bet iespēja kombinēt biznesa vadības studijas ar studijām datorzinātnēs, politikā, socioloģijā un citās zinātnēs

160 KP

(240 ECTS)


160 KP

(240 ECTS)


160 KP

(240 ECTS)


Obligātie kursi

Nozares teorētiskie pamatkursi

80 KP
Vispārizglītojošie kursi 20 KP

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 36 KP


Vispārizglītojošie kursi 20 KP

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 36 KP

Vispārizglītojošie kursi 20 KP

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi 36 KP


Nozares specializācijas kursi

40 KP

Specializācija 3. gadā


60 KP

48 KP

60 KP

Individuālā pētniecība un prakses

Ietverta kursu programmā, bakalaura tēzes trešajā gadā

Ietverta kursu programmā, trešajā gadā Biznesa projektsPrakse 26 KP


Valsts pārbaudījums 12KP

Ietverta kursu programmā, gada projekti12 KP

un prakses 26 KP, ceturtajā (5. gadā nepilna laika studijās) –diplomdarbs 12 KPPrakse 26 KP


Valsts pārbaudījums 12KP9.3. akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs:


2004/05

2005/06

2006/07

Lektori

Strādājuši ārvalstīs

Vieslektori

Strādājuši ārvalstīs

Vieslektori

Strādājuši ārvalstīs

Vieslektori

Vācija – 3

Lietuva - 5

Spānija - 1

Lietuva - 9

0

2

Lietuva - 49.4. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros un ārvalstu studējošo skaits programmā, norādot studiju ilgumu::

2004/05

2005/06

2006/07

Studenti

Studējošie ārvalstīs

Ārvalstu studenti

Studējošie ārvalstīs

Ārvalstu studenti

Studējošie ārvalstīs

Ārvalstu studenti

Vācija – 1

Lielbritānija – 3

Spānija - 6

0

Vācija - 2

Lielbritānija - 7

Spānija – 3


Lielbritānija – 1

Spānija – 2


Lielbritānija – 20


Spānija – 2
ISMA sadarbības partneraugskolas Erasmus programmās:


 • Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies (UK)

 • University of Valencia (Spain)

 • Bamberg University (Germany)

 • Vilnius Business College (Lithuania)

 • Klaipeda Business and Technology College (Lithuania)

 • International School of Business, Design & Technology (Poland)

 • Bahcesehir University (Istanbul, Turkey)


10. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns


Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” attīstības plāns ir pakārtots tās mērķim – nodrošināt uz zinātņu pamatiem balstītas profesionālā bakalaura studijas, sagatavot konkurētspējīgus uzņēmējus darbam Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā.

Programmas misija – kreatīvu, ilgtermiņa attīstībā ieinteresētu, mikroekonomiskajām un makroekonomiskajām izmaiņām pielāgoties spējīgu speciālistu sagatavošana, kas izveidos jaunas darba vietas un nodrošinās industrijas attīstību.

Programmas vīzija pēc 10 gadiem – kvalitatīva profesionālā bakalaura studiju programma, kurā:

a) 30% studējošo praksi iziet ārzemju firmās, ar kurām noslēgts prakses līgums, uzņēmumi sniedz pieteikumus studiju prakses veikšanai, augstskolas prakses firmu nodibināšana pārējiem studentiem, to iekļaušanās Prakses firmu asociācijā. Respektīvi, studenti nemeklē prakses vietas, prakses vietas izvēlas studentus;

b) vismaz 20% studentu ir starptautiskās apmaiņas studenti no ārzemju augstskolām;

c) studenti konkursa kārtībā piedalās augstskolas starptautiskajos projektos;

d) programmai ir pilnasinīga sadarbība ar citām radniecīgām studiju programmām Latvijā metodikas un prakses jautājumos;

e) 15% studiju kursu lasa vieslektori no ārzemēm angļu, vācu vai krievu valodā.

SVID analīze

Programmas stiprās puses:

 • augsts pasniedzēju profesionālais sagatavotības līmenis , pasniedzēji studē doktorantūrā;

 • programmas studiju kursu sabalansētība, kas nodrošina jauno speciālistu zināšanu un iemaņu iegūšanu;

 • labs programmas mācību metodiskais nodrošinājums;

 • aktīva akadēmiskā personāla un studējošo līdzdalība metodiskajā un zinātniskajā darbā;

 • regulāra izmaiņu ieviešana studiju programmā saskaņā ar mūsdienu uzņēmējdarbības prasībām;

 • aktīva programmas sadarbība ar citam augstskolām;

 • labas lietišķās savstarpējās attiecības starp pasniedzējiem un studējošiem;

 • regulāra jaunu datortehnoloģiju izmantošana mācību procesā;

 • regulāri lietišķie kontakti ar darba devējiem,

 • iespēja realizēt mācību disciplīnas trīs valodās.

Programmas vājās puses:

 • nepietiekams mācību procesa nodrošinājums ar tehniskajiem apmācības līdzekļiem;

 • nepietiekams akadēmiskā personāla zinātniskās darbības finansiālais nodrošinājums;

 • pasīva studējošo iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajā darbā.

Programmas iespējas:

 • iespēja realizēt mācību disciplīnas trīs valodās;

 • iespēja piedalīties studējošo apmaiņas programmās ar citu valstu augstskolām;

 • izmantot pasniedzēju zinātniskā kolektīva potenciālās iespējas veikt zinātniskus pētījumus pēc pasūtījuma.

Programmas draudi:

 • sakarā ar demogrāfisko situāciju iespējama studentu skaita samazināšanās;

 • iespējama akadēmiskā personāla kvalifikācijas pazemināšanās, jo nepilnīga jauno pasniedzēju sagatavošanas sistēma;

 • kvalificētu pasniedzēju pāriešana uz citām augstskolām.


Programmas stratēģija ir orientēta nemitīgi pilnveidot un uzlabot studiju programmu atbilstoši industrijas aktualitātēm un tiesību aktu prasībām.

Šajā nolūkā paplašinām studiju programmas izglītojošo mērķi – attīstīt pētniecības iemaņas, kritiskās domāšanas spējas un prasmi pieņemt optimālus lēmumus, strādāt komandā un, kas ir pats svarīgākais, attīstīt vēlēšanos, prasmi un iemaņas mācīties visas dzīves garumā.

Lai īstenotu šo mērķi, studiju programmas attīstības stratēģija vai attīstības virzieni ir:


Attīstības

virziens


Uzdevumi

Izpildes

laiks


Atbildīgais

Izpildītāji

Izpildes

rezultāts/

apliecinājums

Studiju

programmas

tālākattīstība un

studiju procesa

nodrošināšana


1.Uz esošās programmas pamata turpināt starptautiskas studiju programmas īstenošanu, nodrošinot iespējas daļu studiju kursu noklausīties angļu valodā

2.Paplašināt studējošiem

starptautisko prakšu piedāvājumu un studiju iespējas ārvalstis.

3. Vienoties ar Eiropas

augstskolām par savstarpēju sadarbību.

4.Regulāri veikt studiju

programmas pašnovērtējumu.
2007.-2011.


Regulāri


2007.- 2010.g.


Regulāri katru

gadu
Akadēmiskā darba

prorektors


Administratīvā darba prorektors


Inovācijas darba prorektorsStudiju

programmas

direktors,

katedru

vadītāji
Klientu

apmierinātības

pētījuma rezultāti


Ārvalstu studentu

skaita pieaugums


Līgums citu valstu augstskolām


Akadēmiskā

personāla

pilnveide


1.Pilnveidot akadēmiskā

personāla kvalifikācijas

paaugstināšanas politiku

augstskolā.

2.Sekmēt akadēmiskā personāla

publikāciju izstrādi un

publicēšanu.

3. Sekmēt akadēmiskā personāla studijas

doktoranturā.

4.Atbalstīt akadēmiskā personāla iesaistīšanos augstskolas un citās

tālākizglītības un profesionālās

pilnveides programmās un

projektos.

5.Gatavot akadēmiskā personāla

papildināšanu no magistrantūras

spējīgāko studentu vidus.
Regulāri katru

gaduAkadēmiskā darba

prorektors


Administratīvā darba prorektors


Inovācijas darba prorektors


Personāla daļas

vadītāja


Katedru

vadītāji,

docētāji


Katedru

vadītāji,

docētāji


Katedru vadītājiApstiprināta

personāla

politika


Studijas

doktorantūrā


Kopīgi veikti

lietišķie pētījumi un

publikācijas


Iesaistīti jauni

docētājus


Akadēmiskā

personāla un

studentu

zinātniski

pētnieciskā

darbība


1.Veicināt studiju kursu mācību grāmatu, brošūru un lekciju materiālu sagatavošanu un

publicēšanu

2.Paplašināt starptautisko sadarbību, veicināt akadēmiska personāla mobilitāti.

3.Pieteikt jaunus starptautiskus

sadarbības projektus ES

SOCRATES, ERASMUS,

Leonardo da Vinci un citu

programmu ietvaros par studiju kursu izstrādi, starptautiskas prakses nodrošināšanu un

akadēmiskā personāla mobilitāti.

4.Turpinat līdzdalību

starptautiskajos projektos

5.Rīkot starptautiskas zinātniskas

konferences un seminārus par aktuāliem tautsaimniecības

jautājumiem..


Regulāri katru

gadu


Regulāri katru gadu


Regulāri katru

gadu


2007.-2011.


2007.-2011.
Akadēmiskā darba

prorektors


Administratīvā darba prorektors


Inovācijas darba prorektors
Katedru vadītāji


Starptautisko sakaru dala


Katedru vadītāji


Starptautisko

sakaru daļa


Katedru vadītāji


Starptautisko

sakaru dala


Katedru vadītāji


Docētāji


Izdoti studiju

procesam

nepieciešami

materiāli


Jauna

pieredze un

kontakti


Kopīgi veikti

lietišķi

pētījumi,

projekti,

izstrādāti

ziņojumi


Ziņojumi par

projekta

rezultātiem


Ziņojumi un

publikācijas


Sadarbība ar

darba

devējiem,

sadarbības

partneriem

Latvijā un

ārvalstīs


1.Turpināt sadarbību ar

profesionālām asociācijām un darba devējiem, konferenču organizēšana

2.Regulāri veikt un analizēt darba devēju aptaujas

3.Regulāri veikt un analizēt absolventu aptaujas

4. Izstrādāt priekšlikumus mācību procesa un programmas pilnveidošanai2007.-2011.


2007.-2011.


Akadēmiskā darba

prorektors

Administratīvā darba prorektors

Inovācijas darba prorektors

Studiju

programmas

direktors,

katedru vadītāji,

docētājiSadarbības

līgumi


Aptaujas rezultāti

Studiju vides

pilnveidošana

un attīstība


1. Papildinat bibliotēkas

grāmatu un citu resursu fondu atbilstoši studiju kursu programmām ar jaunākajiem mācību līdzekļiem un uzziņas

materiāliem.

2.Turpinat iesākto bibliotēkas

automatizācijas procesu

3.Visu studiju kursu

elektroniskas versijas izstrāde

4. Studiju procesa tehniska

nodrošinājuma regulāra

pilnveidošana.

5.Remontēt un pastāvīgi

uzturēt labā tehniskā un

sanitārā stāvoklī mācību,

atpūtas, akadēmiskā

personāla, saimnieciskās,

sanitārās u.c. telpas.

6.Ieviest efektīvu dokumentu aprites shēmu ar mērķi nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu informācijas

saņemšanu, t.sk. elektroniskiRegulāri katru

gadu


2007.-2011.


2007.-2011.


2007.-2011.


Regulāri katru

gadu


2007.-2008.


Akadēmiskā darba

prorektors

Administratīvā darba prorektors

Inovācijas darba prorektors

Saimnieciskā darba prorektorsBibliotēkas

vadītāja


Pasniedzēji


Saimniecības

daļas darbinieki


Struktūrvienību

darbinieki


Atbilstoša

mūsdienu

prasībām

programmas

bāze, auditorijas,

bibliotēkas fonds,

tehniskais

nodrošinājums

Pielikumi

Pielikums Nr. 1


ISMA docētāju tabula


Izglītība,
akadēmiskais vai
zinātniskais grāds


Skaits

Ievēlēts ISMA

Uz laiku
pieņemts
darbā


Habilitētie zinātņu doktori

2

2

-

Zinātņu doktori

18

12

6

Maģistri

24

14

10

Augstākā izglītība

3

1

2

Kopā

47

29

18

Procentuāli

100%

62%

38%

Pielikums Nr. 2

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds

Ilze Āboliņa

2.

Dzimšanas datums, vieta

15.01.1978. Rīga, Latvija

3.

Pašreizējā darba vieta un ieņemamais amats

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola,

lektore civiltiesībās

4.

Izglītība, akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

Augstākā, 2003.g. Biznesa Augstskola Turība, juridiskā fakultāte, juristes kvalifikācija. Diplomdarba tēma: Pilnvara, pilnvarojuma līgums, to tiesiskais regulējums.

Nepabeigta augstākā izglītība, 1999.g., Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte.

5.Darba vietu nosaukumi, ieņemamie amati (gadi)

2006.- Tiesību katedras lektore (ISMA).

2004. – 2006. SIA Liberta Developers, juriste.

2003. – 2004. AS Margerts filiāle „Rīgas Juridiskais Konsultatīvais centrs”, juridiskā konsultante.

2001. – 2003. SIA OSMO, juriste.

2000. Latvijas Lauksaimniecības Konsultāciju centrs, Projektu (biznesa plānu izstrāde), konsultante.

1997. – 1999. Starptautiskā Ekonomikas un menedžmenta studentu asociācija (AIESEC) Jelgavā, prezidente, starptautiskās studentu apmaiņas vadītāja.

6.

Valodu zināšanas

Latviešu – dzimtā

Krievu – labi

Angļu - labi

7.

Lasāmie pamatkursi

Civiltiesības, Civilprocess, Romiešu tiesības,

Administratīvās tiesības, Administratīvais process,

Intelektuālā īpašumu tiesības

8.

Pētniecības galvenie

virzieni

Civiltiesības

9.

Publikācijas
12.

Adrese

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola,

Ludzas iela 91, Rīga, LV-1003.

13.

Ofisa tālrunis

7100607

14.

Fakss

7241591

15.

E-mail

isma@isma.lv

16.

Mājas adrese

Saules iela 2, dz.168, Piņķi, Babītes pagasts, Rīgas rajons, LV-2107

17.

Mājas tālrunis

26113639
Datums: 12.05.2007

Paraksts

/Ilze Āboliņa /CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds

Ligita Āzena, 240969-10427, Latvijas pilsoneDzimšanas gads, vieta

24.09.1969., Latvijā, RīgāPašreizējā darba vieta un ieņemamais amats

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola,

Ekonomikas un menedžmenta katedra, lektore (ISMA ievēlēts 12.03.2004., institūta padomes lēmuma protokols Nr. 1., 1.)Izglītība, akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

Augstākā:

2005. – studijas LU Vadības zinības sabiedrības vadības doktorantūrā, 3. studiju gads

2004. – Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūra, sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadības, diploms MDA Nr.0627.

2002.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Psiholoģijas fakultāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, specializācija– mārketinga psiholoģija, diploms Nr. 001189Darba vietu nosaukumi, ieņemamie amati (gadi)

2004. g. līdz šim brīdim – Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola – lektore

2002. g. – 2004. g. SIA ‘’Mediju Nams’’ mārketinga projektu vadītāja

2000. g.- 2002. g. SIA “Biznesa augstskola Turība” – reklāmas projektu vadītāja

1997.g. - 2000.g. SIA “Ginks” mārketinga direktore

1993. g. - 1995. g. SIA ‘’Silvans’’ - grāmatvede

1987.g. - 1992.g. pārtikas veikala direktora vietnieceValodu prasmes

Latviešu - dzimtā, krievu, angļuPasniedzamie studiju kursi

Mārketings, mārketinga vadīšana, mārketinga pētījumi, starptautiskais mārketings, patērētāju uzvedībaPētniecības galvenie

virzieni

Mārketinga pielietojums dažādās privātā un publiskā sektorā sfērāsPublikācijas (kopskaits)

1 publikācija.Profesionālās aktivitātes un līdzdalība profesionālās sabiedriskās organizācijās

2000.g. līdz šim brīdim – Reklāmas un mārketinga kluba biedrsProfesionālā pilnveide

1. 2003. g. SIA ‘’Triviums apmācība’’ „Biznesa vadības jaunākās tendences”

2. 2005.g. (5 mēn.) Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide –

Inovācijas augstākās izglītības sistēmā – izglītības darba vadība,

sertifikāts Latvijas UniversitātēAdrese

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola,

Ludzas 91, LV-1003, RīgaOfisa tālrunis

7089891Fakss

7241591E-mail

ligita@isma.lvMājas adrese

‘’Zemturi’’ Ikšķiles pils. ar lauku teritoriju, Ogres rajonsMājas tālrunis

5030118
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   101

Похожие:

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница