II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
НазваниеII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
страница8/101
Дата18.04.2013
Размер5.36 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   101


Studiju programmas salīdzinājums ar profesijas standartu „Uuzņēmumu un iestāžu vadītājs”

5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
N.p.k.


Zināšanas

Izpratne

Pielietošana


ISMA studiju kursu nosaukumi

Standarta prasības

Programmas atbilstība

Standarta prasības

Programmas atbilstība

Komercdarbības būtiskas funkcionālās sfēras


1.

Mārketinga vadīšanaX

X

Marketinga vadīšana


2

Finansu vadīšana, finansu un vadības grāmatvedība

X

XFinansu menedžments, Gramatvedība

3

Personāla vadīšana un vadības psiholoģija, darba tiesiskās attiecībasX

X

Personāla vadība, Vadības psiholoģija, Darba tiesības


4

Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, loģistika, vadības informācijas sistēmas, kvalitātes sistēmu vadība, darba aizsardzībaX

X

Firmas menedžments, Loģistika, Menedžmenta informācijas tehnoloģijas, Projektu vadīšana, Vispārējās kvalitātes menedžments, Darba tiesības un darba aizsardzība

5


Komercdarbības likumdošanaX

X

Komerctiesības


Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas6

Ekonomikas teorija

X

XMakroekonomika, Mikroekonomika

7

Ekonomiski matemātiskās metodes

X

XDatormodelēšana biznesā,

Zinātniskā prognozēšana, Optimizācijas teorija

Integrējošās zināšanas un prasmes8

Stratēģiskā vadīšanaX

X

Stratēģiskais menedžments

9

Starptautiskā komercdarbības vide

X

XEiropas ekonomiksā integrācija

Vispārējās zināšanas un prasmes10

Valsts valodaX

X

Zināšanas un prasmes apliecina iestājpārbaudījumā, pilnveido citos studiju kursos

11

SvešvalodaX

X

Angļu valoda, Vācu valoda

12

Komunikāciju prasmeX

X

Biznesa komunikācijas


X – atbilst standarta prasībām

Secinājums: studiju programma atbilst profesijas standartam „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” un 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim.


5.2. Darba devēju aptaujas rezultāti


Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola kā labu tradīciju ir iedibinājusi darba devēju un prakses vietu nodrošinātāju aptaujas.

Pedējos gados darba devēju aptaujas veiktas gan telefoniski, gan intervējot tikšanās reizēs un anketējot. Atbilstoši aptaujas mērķim, tiek izvēlēta mērķauditorija un jautājumi, uz kuriem atbildēt. Aptaujas tiek veiktas gan anonīmi, gan norādot atbilžu sniedzēju.


Regulāri visa akadēmiskā gada laikā tiek organizēti dažādi pasākumi un konferences, kur studentiem un augstskolas akadēmiskajam un administratīvajam personālam ir iespēja tikties ar darba devējiem, veidojas atgriezeniskā saite un tiek iegūta informācija no sociālajiem sadarbības partneriem par studiju programmas kvalitāti. Tiek organizētas:

 • karjeras dienas - konferences,

 • tikšanas ar studentiem,

 • semināri –diskusijas,

 • telefona sarunas-diskusijas.

Darba devēju aptaujas tiek īstenotas, arī izstrādājot studentu lietišķos pētījumus, un to mērķis ir noskaidrot, vai programmas saturs atbilst darba tirgus prasībām un vai tās absolventi būs pieprasīti darba tirgū. Aptaujas rezultāti parāda, ka pēdējo gadu laikā strauji pieaug nepieciešamība pēc augsti kvalificēta personāla, t.sk. vadītāja, kurš ir ieguvis profesionālo augstāko izglītību.

Aptaujājot uzņēmumu, asociāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecibas kameras, u.c. darbiniekus un vadību, tika sniegta arī pilna informācija par augstskolā piedāvāto profesionālo studiju programmu ar lūgumu izteikt savu viedokli par to. Izvērtējot un apkopojot datus, var secināt:

 • piedāvātā studiju programma atbilst pašreizējām darba tirgus prasībām;

 • programma dod pietiekošu profesionālo ievirzi profesionālas kvalifikācijas iegūšanai;

 • programmas organizācija apmierina darba devējus.

Darba devēju aptaujas rezultātu apkopojums:Attēls 5.2.1. Vai absolventam ir pietiekamas saskarsmes un komunikāciju prasmes?
Attēls 5.2.2. Vai absolvents spēj orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā?
Attēls 5.2.3. Vai absolvents spēj novērtēt komercdarbības riskus?
Attēls 5.2.4. Vai absolventam ir zināšanas un prasme izstrādāt uzņēmuma/struktūrvienības stratēģiskos un operatīvos darba plānus?
Attēls 5.2.5. Vai absolvents spēj organizēt uzņēmuma/struktūrvienības darba procesu?
Attēls 5.2.6. Vai absolventiem ir kompetence pielietot reklāmas metodes, ievērojot sociālpsiholoģiskos aspektus?
Attēls 5.2.7. Vai absolvents ir motivēts tālākai izglītības ieguvei un profesionālajai pilnveidei?


6. Studējošie:

2001./2002.

2002./2003.

2003./2004.

2004./2005.

2005./2006.

2006./2007.

Imatrikulēti

407

654

671

453

535

574

Absolventi

52

87

77

160

220

315

Studējošie

383

1144

1691

1624

1748

1764

6.1. Studējošo aptaujas un to analīze

Regulāri tiek veiktas studējošo aptaujas, aizpildot anketas par lektoru, docētāju un profesoru darba kvalitāti, kuru analīzes rezultātā tiek pilnveidota un optimizēta augstskolas mācībspēku darbība.
Attēls. 6.1.1. Kā Jūs novērtējat mācību programmu kopumā?
Attēls. 6.1.2. Kā Jūs vērtējat mācību vielas pasniegšanu?
Attēls 6.1.3. Kā Jūs vērtējat pasniedzēju darbu?
Attēls 6.1.4. Kā Jūs vērtējat vidi, kurā mācību kurss tika pasniegts?


6.2. Absolventu aptaujas un to analīze:

Katru gadu tiek veikta absolventu aptauja. Kā aptaujas veikšanas metode tiek izvēlēta intervija, kura ir darbietilpīga, tomēr tās priekšrocība ir iespēja novērtēt intervējamā objektivitāti, nepieciešamības gadījumā ierosinot kāda jautājumā diskusiju, noskaidrot vērtējuma motīvus, vērtēšanas atskaites punktus, nereti iegūt neplānotu informāciju.

Absolventu aptaujas rezultātu apkopojums (%):

Analizējot absolventu anketas, iegūtas sekojošas galvenās atziņas studiju procesa pilnveidošanai:

- palielināt lekciju skaitu, kurās nozares praktiķi iepazīstinātu studentus ar konkrēta uzņēmuma darbības problēmām un to risināšanas iespējām,

- pilnveidot un papildināt mārketinga, komerctiesību un vadības psiholoģijas studiju kursus, jo darbā tie ir nepieciešami arvien vairāk,

- uzlabot mācībspēku attieksmi pret studējošajiem.


6.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.


Studējošie piedalās studiju procesa pilnveidošanā, vērtējot docētaju darba kvalitāti, kā arī piedaloties Studentu pašpārvaldē un augstskolas pētniecības darbā (apstiprinātajos zinātniski pētnieciskajos virzienos). Augstskola ir ieinteresēta studējošo līdzdalībā un atgriezeniskajā saiknē studiju procesa pilnveidē. To nodrošina veicot gan studējošo, gan absolventu anketēšanu.

Studējošo pašpārvaldes mācību darba organizācijā galvenās funkcijas – saites veidošana starp studiju programmu direktoriem un studējošajiem studiju procesa problēmu risināšanai un studējošo tiesību aizstāvībai. Piedalīties anketēšanas organizēšanā un rezultātu apkopošanā un analīzē. Studējošie ietilpst vēlētajās ISMA institūcijās – Satversmes sapulcē, Senātā, studiju programmu padomēs.


7. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums


7.1. akadēmiskā personāla skaits.

Programmas īstenošana tiek nodrošināta ar akadēmisko personālu, kuram ir nepieciešamā kvalifikācija attiecīgajā studiju priekšmetā un kuri nodarbojas ar zinātnisko vai zinātniski metodisko darbu. Daļai studiju kursu docētāju ir pedagoģiskā izglītība, zinātniskais grāds vai maģistra grāds, ilggadēja darba pieredze nozarē.

Sīkāka informācija par ISMA pasniedzējiem (t.sk. par pasniedzējiem filiālē) sniegta tabulā pielikumā.


Kopumā studiju programmas īstenošanā iesaistīti 47 mācībspēki, no tiem:

 1. 2 habilitētie doktori;

 2. 18 doktori,

 3. 24 maģistri;

 4. 3 augstākā izglītība;

 5. t.sk. septiņiem mācībspēkiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.


7.2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai

7.2.1. akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas (pielikumā)


7.2.2. projektu vadība

Kopš 2002.gada Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola ir uzsākusi aktīvu piedalīšanos dažādos starptautiskos projektos. Šobrīd attiecībā uz šo programmu aktuāli ir projekti, kurus vada profesionālās bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” īstenošanā iesaistītie mācībspēki (skat. tabulu 4.2.1.).


7.2.3. pētnieciskie virzieni un to rezultāti

Apstiprinātie pētnieciskie virzieni:


 • Personālvadības sociometriskie modeļi;

 • Marketinga pasākumu izstrāde MVU;

 • Pašstrukturējošo datu bāzu objektorientetā projektēšana;

 • Kompetenču un kvalitātes vadīšana MVU (“Integrated management of competencies and quality in small and medium sized educational and professional training organisms or services”, Francija):

 • Tālmācība, izmantojot TV tehniskās iespējas (“Learning on TV net”, Itālija);

 • Sistēmpieeja izglītības nodrošināšanā un testēšanā;

 • Digitālo apmācības materiālu izveide (DiTeMaDEED (Digital Teaching Material for DESIGN EDUCATION, Somija)

 • MVU budžeta veidošana un plānošana;

 • Kredītu saņemšana no komercbankām un to nodrošinājums;

 • Biznesa plāna sastādīšanas īpatnības MVU;

 • Transporta izdevumu plānošana un segšana MVU.

Pētniecības darba beigās augstskola plāno:

a) semināru un konferenču organizēšanu, semināru un konferenču materiālu izdošanu;

b) zinātniski praktisko darbu publikāciju.

Pētnieciskā darba rezultāti – ieguldījums uzņēmējdarbības vadībā – teorētisko zināšanu pielietojums praksē un jaunu teorētisko atziņu gūšana, metodisko materiālu izdošana, kā arī iespējamā studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā, lai palielinātu absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Visi programmas īstenošanā iesaistītie mācībspēki 2006./2007. akadēmiskajā gadā piedalījās vismaz vienā starptautiskā konferencē. ISMA regulāri katru gadu notiek vairākas konferences – gan veltītas aktuāliem prakses jautājumiem "Studiju Prakse un Bizness" ar uzņēmumu pārstāvju un studentu prezentācijām, gan arī zinātniskās konferences par aktuālām uzņēmējdarbības problēmām un piešķirto starptautisko grantu tēmām – sākot no 2003. gada ISMA regulāri reizi gadā organizē starptautisku konferenci „Informācijas tehnoloģijas un menedžments”. Jau piekto gadu šogad notika starptautiskā konfrence „Open Learning and Distance Education”.


7.3. akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem.

Akadēmiskā personāla atlase atbilst likumdošanā noteiktajiem kritērijiem, kā arī ISMA noteiktajai kārtībai par ievēlēšanu akadēmiskajos amatos.

No programmas īstenošanā iesaistītā personāla trešā daļa ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem (valstī vidējais rādītājs ir 13%). Tādējādi vidējie statistiskie rādītāji attiecībā uz akadēmisko personālu, salīdzinot ar citam augstskolām, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā ir ļoti labi.

Tiek motivēts akadēmiskais personāls mācībām doktorantūrā. Pašlaik astoņi mācībspēki mācās doktorantūrā.

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 2002.gada 14.jūnija instrukcijai Nr.6 „Augstākās izglītības pakāpē strādājošo pedagogu izglītības ieguves un profesionālās pilnveides kārtība” īstenošanā iesaistītie pamatdarbā strādājošie mācībspēki no 2002.gada 1.novembra līdz 2003.gada 1.martam Latvijas Universitātē apguva kursu „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati (inovācijas augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā un izglītības darba vadībā)”.


8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums:

8.1. Programmas finansējuma avots – fizisko un juridisko personu maksa par mācībām. Studējošie var izmantot studiju un studējošo kredītus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.


Nr.p.k.

Rādītājs (izdevumi)

Mēnesī Ls

Gadā Ls (12 mēneši)Īres maksa saskaņā ar īres līgumu

18522

222264Komunālie maksājumi

180

2160Elektrība

120

1440Darba algas (ieskaitot nodokļus)

21523.35

258280.20Bibliotēka (grāmatu iepirkšana)

8000

96000Tehnika (datori, programm-nodrošinājums, kopētāja izmantošana u.tml.)

15000

180000Kosmētiskais remonts, ārkārtas remontdarbi

1543.5

18522Saimnieciskie izdevumi, kancelejas preces

2000

24000
Kopā

66888.85

802666.20
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   101

Похожие:

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница