II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
НазваниеII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
страница7/101
Дата18.04.2013
Размер5.36 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   101


4.1. Studiju programmas praktiskā realizācija


ISMA studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība", salīdzinājumā ar analoģiskām citu Latvijas un ārvalstu augstskolu studiju programmām, atšķiras ar:

  • pirmkārt, ar plašu sistemātisku pieeju – biznesa sfēru aptverošu konkrēto nozari/ apakšnozari, tās infrastruktūras un ar to saistīto nozaru aptveri, t.i., ka nav šaura specializācija, piemēram, uzņēmējdarbībā - tikai datorindustrija;

  • otrkārt, ar padziļinātu uzņēmējdarbības un vadības teorijas un prasmju apguvi, paredzot iespēju pārkvalificēties, pat par citas nozares uzņēmējdarbības vadītāju un arī turpināt izglītību maģistrantūrā.

Nepārvērtējama ir prakses vieta un loma profesionālās kvalifikācijas iegūšanā. Noslēgtie līgumi ar firmām Latvijā un ārvalstis nodrošina sekmīgu prakšu uzdevumu izpildi.

Prakses vērtēšanai un ieskaitīšanai ir paredzēti īpaši kritēriji, ko nosaka ISMA iekšējie nolikumi un citi regulējošie dokumenti. Studējošo prakses izvērtēšanā līdzdarbojas arī darba devējs.

Vienlaikus pie šī jautājuma darbs vēl tiek intensīvi turpināts. Grūti risināmas ir problēmas par praktikantu uzdevumiem prakses laikā. Vairāki firmu vadītāji ir ieinteresēti studentus izmantot dažādu gadījuma pienākumu pildīšanai, piemēram, aizvietot atvaļinājumā esošos darbiniekus, bet nedod pildīt atbildīgus vadošus uzdevumus. Mūsu valstī vēl maz ir tādu firmu, kurās vadība un pārvaldība bazēta uz modernu, informācijas tehnoloģiju pielietošanu. Atsevišķos gadījumos problēmu rada arī praktikantu darba vadīšana un kontrole. Pagaidām jau esam atraduši vairāk vai mazāk pieņemamus minēto problēmu risinājumus. Viens no šiem risinājumiem, kas jau ir devis pozitīvus rezultātus ir savas ISMA studentu dibinātas tūrisma firmas izveidošana. Otrs ne mazāk svarīgs problēmu risinājums ir studentu prakses organizēšana ārvalstu firmās.

Apkopojot teikto par studiju formām, jāsecina, ka tas ir orientētas uz mācīšanās stila nomainīšanu ar mācīšanu mācīties, informācijas tehnoloģiju izmantošanu vadības lēmumu pieņemšanā, izzināšanu un rīcībspējas veidošanu, izmantojot praksi vietējos un ārvalstu uzņēmumos, ka arī - daļai studentu iekārtojoties darbā, galvenokārt, vasaras brīvlaikā.

Katrā kursā ir paredzēti viens vai vairāk referāti un pētījumu darbi, ko studenti veic individuāli vai grupās un aizstāv, uzstājoties auditorijas priekšā. Katra kursa noslēgumā studenti kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu vai ieskaiti. Atsevišķu kursu pārbaudījumu formas detalizētāks izklāstītas to aprakstos.

Studiju programma tās īstenošanas gaitā tika aktualizēta, pamatojoties uz darba tirgus pētījumiem, konsultācijām ar darba devējiem, absolventiem, studentiem, augstskolu mācībspēkiem un praktizējošiem speciālistiem, ar mērķi nodrošināt izglītotu, konkurētspējīgu un profesionālu uzņēmējdarbības speciālistu sagatavošanu ar perspektīvu pašam nodibināt uzņēmumu un to vadīt.

Studentu mācību un pētnieciskā darba tēmas tiek saistītas ar uzņēmējdarbības vadību attiecīgās tautas saimniecības nozarēs. Plaši izplatītās aktīvās darba metodes situāciju analīzei (case study) galvenokārt tiek izmantots vietējo firmu konkrētais faktu materiāls.

Taču jāatzīmē, ka minētās metodes (case study) pielietošana rada zināmas grūtības studentiem. Tam par galveno iemeslu ir tas, kā rāda imatrikulēto studentu iepriekšējās pieredzes analīze, ka pirmajā kursā uzņemam tikko vidusskolu beigušos, studentus bez biznesa pieredzes, kuri ar tāda veida analīzi sastopas pirmo reizi.

Kā pozitīvu mācību procesa iezīmi, vērtējam studiju kursu integrāciju, piemēram, Gramatvedības kursā iekļauti lietvedības pamati, izveidots apvienots kurss Finanses un banku darbība. Svešvalodu integrācija ir vērojama vairākos priekšmetu kursos, bet sevišķi tas attiecināms uz specializācijas bloka priekšmetiem, izstrādājot kursa darbus un projektus.

Liela daļa pasniedzēju ir iesaistījušies zinātniski pētnieciskajā darbā. Viņi savukārt tajā cenšas iesaistīt arī studentus, izvirzot tiem pētnieciskā darba tēmas, kuras studenti pēta kursa darbos, diplomdarbos u.c., sevišķu uzmanību veltot talantīgākajiem studentiem, viņu spēju attīstīšanai.

Šajā programmā studējošajiem viena no būtiskākajām īpašībām, kas jāattīsta un jāpilnveido, ir prasme strādāt komandā saskaņoti ar citiem. Tas ir sasniedzams, strādājot ar dažādām darba formām. Tāpēc lielākais īpatsvars auditorijas darbā tiek likts uz interaktīvajām studiju formām: darbu mazās grupās, semestra, kursa darbu un pētījumu projektu izstrādi, to apspriešanu grupās. Plaši izplātītās aktīvā darba metodes situāciju analīzei (case study) galvenokārt tiek izmantots vietējo firmu konkrētais faktu materiāls. Taču jāatzīmē, ka minētās metodes pielietošana rada zināmas grūtības studentiem, kas pirmajā kursā tiek uzņemti no vispārizglītojošās vidusskolas bez uzņēmējdarbības pieredzes, kuri ar tāda veida analīzi sastopas pirmo reizi. Akadēmiskais personāls galveno uzmanību velta efektīvāko auditorijas darba formu plašākai pielietošanai. Attiecīgi tiek gatavoti mācību metodiskie materiāli. Īpaša uzmanība tiek veltīta interneta izmantošanai studiju procesā un šīs formas metodikas izstrādei.

Apkopojot teikto par studiju formām, jāsecina, ka tas ir orientēts uz mācību stilu mācīties patstāvīgi, informācijas tehnoloģiju izmantošanu vadības lēmumu pieņemšanā, izzināšanā un rīcībspējas veidošanu, izmantojot praksi vietējos un ārvalstu uzņēmumos, kā arī daļai studentu iekārtojoties darbā, galvenokārt, vasaras brīvlaikā. Katrā kursā ir paredzēti viens vai vairāki referāti un pētījumu darbi, ko studenti veic individuāli vai grupās un aizstāv, uzstājoties auditorijas priekšā.

Katra kursa noslēgumā studenti kārto rakstisku vai mutisku ieskaiti vai eksāmenu. Atsevišķu kursu pārbaudījumu formas sīkāk izklāstītas to aprakstos.

Mācībspēku darba metodoloģija tāpat kā citās mūsu augstskolas īstenotajās programmās vērsta uz to, lai attīstītu studentos prasmi risināt problēmas, sadarboties ar citiem mācībspēkiem un piedalīties reāliem uzņēmumiem (firmām) svarīgo problēmu atrisināšanā vai projektu izstrādē, kā arī dot būtisku ieguldījumu jauno uzņēmējdarbības vadītāju tūrismā sagatavošanā. Studiju formu un metožu pilnveidošanas nolūkos kopsaistībā ar citām augstskolas īstenotajām programmām plānots tāpat kā līdz šim organizēt darba devēju, augstskolas praktikantu konferences un aptaujas, pēc četriem gadiem – arī absolventu aptaujas. Uz šo materiālu bāzes veikt analīzi un atbilstoši analīzes rezultātiem, izdarīt izmaiņas programmas plānā.

Īpaša vērība tiek veltīta studiju kursu vertikālai un horizontālai integrācijai, tādējādi panākot uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācijas prasību – mērķu un uzdevumu īstenošanu.

Tāpat kā citās augstskolas īstenotajās programmās, arī šajā visu lektoru, docētāju un profesoru darbu katru semestri novērtē studenti, rakstiski atbildot uz anketas jautājumiem par savu vērtējumu un attieksmi pret pasniedzēja darbu – teorētisko līmeni, praktiskajiem vingrinājumiem, to pietiekamību materiāla izpratnei un apguvei, individuālajiem uzdevumiem, mācībspēka attieksmi pret studentu.

Neatsverama nozīme ir tam, ka docētāji piesaista studentus pētnieciskā darba veikšanā.

Studiju programmas kvalitātes uzlabošanas un praktisko iemaņu apgūšanas nolūkā arvien vairāk nodarbībās tiek pielietotas jaunākās informācijas sistēmu tehnoloģijas. Datorklasēs tiek risināti praktiski uzdevumi, kas ļauj studentiem apgūt jaunākās informāciju tehnoloģijas, datu bāzes u.c., kuru lietošana neaprobežojas tikai ar datoru lietošanu nodarbību laikā. Zināšanu praktiska pielietošana notiek arī ar elektroniskā pasta starpniecību, apmainoties ar informāciju un veikto uzdevumu izpildi starp docētāju un studentiem. Šāda informācijas apmaiņas prakse paaugstina auditoriju nodarbību efektivitāti, veicina studējošo patstāvīgo darbu. Docētāji augstskolu auditorijās lekciju satura vizuālai pasniegšanai arvien plašāk pielieto Power Pointā sagatavoto lekciju materiāla demonstrācijas iespējas.

Studiju programmas pilnveidošanā tiek ņemtas vērā studiju programmas un augstskolas akreditācijas laikā Apvienotās komisijas vērtējošā ziņojumā izteiktās piezīmes un tās ekspertu sniegtās individuālās atziņas, kuras augstskolai tika rekomendētas, lai turpinātu uzlabot studiju kvalitāti.


4.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un to ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos.


Studiju procesu neapšaubāmi pozitīvi ietekmē docētāju veiktais zinātniski pētnieciskais darbs. Pētniecisko projektu izpildes, rakstu sagatavošanas un maģistra darbu izstrādes gaitā gūtās atziņas atspoguļojas arī studiju kursu programmu pilnveidošanā, tās tiek izmantotas arī studiju darbu un diplomdarbu vadīšanā. Vēl svarīgāka ir docētāju gūtā pieredze piedaloties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, ārvalstu zinātniskajos komandējumos, stāžēšanās laikā ārvalstu augstskolās u.tml.

Metodiskās komisijas apstiprinātās izstrādājamās mācībspēku zinātniski pētniecisko darbu tēmas (virzieni), kuru izstrādē piedalās visi attiecīgās programmas studenti (kursa darbos un bakalaura darbos):

a) Marketinga pasākumu izstrāde uzņēmumā;

b) Uzņēmējdarbības problēmu izpēte Latvijā;

c) Uzņēmuma produkta kvalitātes paaugstinājums;

d) Jaunās organizatoriskās formas industrijā Latvijā;

e) Pārvadājumu menedžments un organizācija;

f) Datorgrāmatvedība Latvijas uzņēmumos;

g) Mazo komercuzņēmumu budžeta veidošana un plānošana;

h) Kredītu saņemšana no komercbankām un to nodrošinājums;

i) Biznesa plāna sastādīšanas īpatnības komercsabiedrībās;

j) Transporta izdevumu plānošana un segšana komercfirmās;

k) Mediaplānošanas efektivitātes vērtējums produkta izplatīšanas procesā;

l) Uzņēmējdarbības produkta optimālas izplatīšanas metodika koncentrēto piedāvājumu apstākļos;

m) INTERNETa reklāmas struktūras pētīšana Latvijas biznesa vidē;

n) Latvijas biznesa pieprasījumu un piedāvājumi faktoru izpēte;

o) Firmas reklāmdarbības izdevumu optimizācijas metodika;

p) Firmas personālsastāva optimizācija;

r) Demogrāfisko faktoru ietekme Latvijas uzņēmējdarbības attīstīšanā.


Pētnieciskajos darbos piedalās arī studenti, rakstot savus kursa darbus un bakalaura darbus apstiprināto tēmu ietvaros. Katram virzienam ir apstiprināts vadošais mācībspēks, kas kurē pētniecības tēmas izstrādi, piesaistot atbilstošus mācībspēkus.


ISMA docētaju un studentu dalība starptautiskajos projektos 4.2.1. tabula
Projekta nosaukums

Laiks

Projekta apraksts

Partneri

Projekta rezultāts

1.

Leonardo d Vinci pilot project „Ability not Disability in Employment”

2003 -2005

Ability not Disability in Employment

The Exchange Network for Training and Enterprise, United Kingdom;  

Finance & Mediation SA, Luxembourg;  

Valter Fissamber & Associates Ltd, Greece; Latvian Traders’ Association;  University of Latvia

Ability not Disability in Employment

2.

Socrates/Erasmus programme

Each study year since 2004

Students and academic staff mobility

University of Valencia;

Universitaet Bamberg;

Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies;

Vilnius Business College;

Klaipeda Business and Technology College;

International <School> of <Business>, Design and Technology – <<Poland;>>

BahcesehirUniversity - Turkey

Experience of pursuing studies in another country,

Language knowledge,

Certificates

3.

LdV mobility programme

Each year (summer) since 2004

Students placements and academic staff exchanges

“Uniprojet” – Spain,

“ProStaff” – Greece,


Experience, certificates,

Europass

4.

European Social Fund projects

4.1.

"Career Days in Information Systems Management Institute"

September 2005 – June 2006

The main event of the project is the Career day event in March, 2006. Before that there will be a number of other activities undertaken with the aim to prepare every aim group: students, teaching staff and employers

Latvijas ceļojumu aģentu asociācija - Association of Latvian Travel Agents (ALTA

To develop better cooperation between ISMA and labour market

4.2.

"Information Systems Management Institute Students’ Practice in Tourism Agencies"

December 2005 – November 2006

The main project aim is to organize 12 credit points worth practice for 3rd year students of Information Systems Management Institute’s study programme “Tourism Business Administration” in summer 2006. Before the practice starts the following objectives should be completed: revision of practice documentation, selection of places for the practice in cooperation with the partner, discussion of practice aims and objectives with employers, student preparation for the practice. In the end the Conference on Practice will be organized in order to summarize the results, analyze the cooperation between the institute and employers and make conclusions

Latvijas ceļojumu aģentu asociācija - Association of Latvian Travel Agents (ALTA)

To improve the students practical experience and long term cooperation with ALTA

4.3.

"Information Systems Management Institute Students’ Practice in enterprises"

1 year

2007

The direct aim of the project is to organize work placements with 12 credit points value for Information Systems Management Institute’s students of Business Administration programme in summer 2007

Latvijas Tirgotāju asociācija

Studentu prakses uzlabošana un ilgtermiņa sadarbība ar Latvijas Tirgotāju asociāciju
5.

Multilateral Projects Transfer of Innovation Version 2007 E-MANUAL FOR EDUCATION AND VOCATIONAL COUNSELLING

Iestrādes 2007/2008.ak.g.

Projekts nosūtīts uz Briseli izvērtēšanai 2.kārtā6.

Multilateral Projects Transfer of Innovation Version 2007 // AnDE Transfer. Sakarija un

Iestrādes 2007/2008.ak.g.

LdV Turcija – pozitīvs vērtējums; Iesniegts konkursam Briselē7.

Pilnveides progr. uzņēmējiem par invalīdu iesaist.darbā (Cēsis)

Darbs uzsākts (pēc plāna) –turpinās līdz 30.04.2008.Augstskola aizvien vairāk un vairāk strādā pie tā, lai šajos starptautiskajos projektos iesaistītu vairāk studentu. Tā kā studentu aktivitāte nav liela, šajā – jaunajā studiju programmā – plānots pēc pirmā semestra organizēt konferenci studentiem par augstskolas piedāvātajām iespējām piedalīties starptautiskajos projektos;


5. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā.


Mazā un vidējā uzņēmējdarbība – viena no perspektīvākajām strukturālajām tautsaimniecības nišām. Šobrīd, kad valstī bezdarba līmenis svārstās no 6 līdz 8 %, profesionālā bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” sagatavoto uzņēmējdarbības vadītāju funkcijas ir jaunu darba vietu radīšana, tātad – jaunu darba vietu radīšana ne tikai Rīgā un citās lielākajās pilsētās, bet visā Latvijā, īpaši laukos, kur ir visplašākās iespējas biznesa attīstībai, piemēram, Latgalē un Kurzemē.

Šīs programmas absolventu misija ir radīt Latvijā jaunas darba vietas un attīstīt uzņēmējdarbību, uzlabojot tās kvalitāti. Šī misija saskan ar Latvijas valsts interesēm. Tāpēc tika pilnveidota profesionālās augstākās izglītības programma par profesionālo bakalaura studiju programmu, lai nodrošinātu iespēju studējošiem tālākizglītoties maģistra studiju programmās gan Latvijā, gan ES augstākajās mācību iestādēs.


5.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un Uzņēmējdarbības vadītāja profesijas standartam


Studiju programmas struktūra un saturs ir veidots saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un piektā līmeņa profesijas standartu „Uzņēmējdarbības vadītājs”.

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” (kods 42345) salīdzinājums ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām (LR MK noteikumi Nr. 481 II nodaļa “Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu stratēģiskie mērķi un galvenie uzdevumi”, III nodaļa “Bakalaura programmas obligātais saturs”).
Studiju programmas atbilstības salīdzinājums ar

Profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām


Rādītājs

Profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasības

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA indikatori

1. Apjoms un studiju ilgums

Vismaz 160 kredītpunkti (KP) un kopējais studiju ilgums profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz 4 gadi

Ņemot vērā iegūtās vispārējās vidējās izglītības atestāta atzīmes, kas ļauj turpināt studijas

2. Kursu sadalījums

Vispārizglītojošie studiju kursi (vismaz 20 KP);

nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (vismaz 36 KP); nozares profesionālās specializācijas kursi (vismaz 60 KP); brīvās izvēles kursi (vismaz 6 KP)

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP;

nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi – 36 KP;

nozares profesionālās specializācijas kursi 60 KP; brīvās izvēles kursi – 6 KP

3. Prakse

Apjoms vismaz 26 KP

Prakse – 26 KP.

4. Valsts pārbaudījums

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana (vismaz 10 KP)

Bakalaura darbs – 12 KP

Rādītājs

Profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasības

Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA indikatori

5. Studiju kursa saturs

Nosaka: Profesijas standarts – reģistrācijas numurs PS 0070

Programma atbilst Uzņēmumu un iestāžu vadītāja 5. profesionalās kvalifikācijas līmeņa standartam

6. Piešķiramā kvalifikācija

Pēc programmas apguves piešķir 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju

Programmas absolventiem piešķir 5. profesionālās kvalifikācijas līmeņa Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   101

Похожие:

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница