II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
НазваниеII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
страница1/101
Дата18.04.2013
Размер5.36 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola


Profesionālās augstākās izglītības studiju

programmas

Uzņēmējdarbības vadība”

(kods 42345)


PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS


2003. – 2007. gads


Rīga - 2007

Saturs

I. Normatīvie dokumenti 4

Senāta lēmums par studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma

apstiprināšanu un pāakreditāciju 5

ISMA reģistrācijas apliecība 6

ISMA akreditācijas lapa 7

Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” licence 8

Studiju programmas„Uzņēmējdarbības vadība” akreditācijas lapa 9

Līgums par iespēju studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”

studējošo iespējām turpināt izglītību studiju programmas likvidācijas gadījumā 10


II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Uzņēmējdarbības vadība” Pašnovērtējuma ziņojums 11

1. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

“Uzņēmējdarbības vadība” mērķi un uzdevumi 11

2. ISMA studiju programmas organizācija 13

3. Vērtēšanas sistēma 17

4. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana 19

4.1. Studiju programmas praktiskā realizācija 26

4.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un to ietekme uz

studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 29

5. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums,

ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 32

5.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības

valsts standartam un uzņēmējdarbības vadītāja profesijas standartam 32

5.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 34

6. Studējošie 37

6.1. Studējošo aptaujas un to analīze 36

6.2. Absolventu aptaujas un to analīze 39

6.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 40

7. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 40

7.1. akadēmiskā personāla skaits 40

7.2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības

mērķu un uzdevumu īstenošanai 41

7.2.1. akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas (pielikumā) 41

7.2.2. projektu vadība 41

7.2.3. pētnieciskie virzieni un to rezultāti 41

7.3. akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības

un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem 42

8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 42

8.1. Programmas finansējuma avots 42

8.2. programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes raksturojumu 42

9. Ārējie sakari 43

9.1. sadarbība ar darba devējiem 43

9.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras

īsteno līdzīgas augstākās izglītības programmas 43

9.2.1. Salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā un ārzemēs 43

9.3. akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības

iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs 44

9.4. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu

ietvaros un ārvalstu studējošo skaits programmā, norādot studiju ilgumu 45

10. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns 45


Pielikumi 49

Pielikums Nr.1 ISMA docētāju tabula

Pielikums Nr.2 Akadēmiskā personāla biogrāfijas

Pielikums Nr.3 Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” studiju kursu apraksti

Pielikums Nr.4 Par studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs

Pielikums Nr.5 Augstākās izglītības programmas „Uzņēmējdarbības vadība”

studiju kursu saraksts, norādot kursu apjomu, īstenošanas plānojumu un atbildīgo akadēmisko personālu

Pielikums Nr.6 Studiju programmā iesaistīto docētāju saraksts

Pielikums Nr.7 Dokumenti un to atrašanās vieta (atbildīgā persona)


I. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Uzņēmējdarbības vadība”

Normatīvie dokumenti


Senāta lēmums par studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu un pāakreditāciju

ISMA reģistrācijas apliecība


ISMA akreditācijas lapa


Programmas „Uzņēmējdarbības vadība” licence, saņemta 2002. gada 8.novembrī ( licences Nr. 04040-4 ).


Programma „Uzņēmējdarbības vadība” akreditēta 2001. gada 19. decembrī uz 6 gadiem līdz 2007. gada 31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 015-420)


Par studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” studējošo iespējām turpināt izglītību studiju programmas likvidācijas gadījumā

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Uzņēmējdarbības vadība”

Pašnovērtējums


1. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” mērķi un uzdevumi

ISMA profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” profesionālā bakalaura grāda uzņēmējdarbības vadībā un kvalifikācijas „Uzņēmējdarbības vadītājs” iegūšanai, īstenošanas mērķis un uzdevumi atbilst MK 2001.20.11. noteikumu Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām un profesijas standartā “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” (PS 0070) noteikto pienākumu, uzdevumu, zināšanu, prasmju, spēju un iemaņu līmenim, lai sagatavotu studiju programmas absolventu veiksmīgai uzņēmējdarbības vadīšanai un pārvaldīšanai, dibinot savu uzņēmumu vai strādājot valsts, pašvaldību un citu īpašnieku uzņēmumos.

Pilnveidotā studiju programma profesionālā bakalaura grāda uzņēmējdarbības vadībā un kvalifikācijas „uzņēmējdzrbības vadītājs” iegūšanai pilnībā atbilst ISMA vīzijai, misijai un stratēģiskajiem mērķiem, t.i., lai absolvents būtu konkurētspējīgs uzņēmējs vai arī pietiekami sagatavots darbam par uzņēmuma vadītāju atvērtā tirgus ekonomikā, uz ko vērsta 21.gadsimta Latvijas ekonomikas attīstība.

ISMA profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” pēc sava satura un formas ir saskaņota akadēmiskās ievirzes un pielietojamo zinātņu kursu un prakses sistēma. Mērķu un uzdevumu realizēšanas rezultātā, ņemot vērā pašas studiju programmas formulējumu, tai ir jāsniedz nākamajiem speciālistiem daudzpusīga kvalifikācija – uzņēmuma vadītāja prasmes un iemaņas, kā arī konkrētas tautsaimniecības nozares speciālista zināšanas. Tādējādi, pirmkārt, studiju programmai jānodrošina mūsdienīga uzņēmuma vadītāja sagatavošana ar šādām kvalitatīvām iezīmēm:

 • spēja pareizi novērtēt tirgus vajadzību struktūru, prast izpētīt patērētāju vajadzības un vēlmes, noteikt, ko no tām uzņēmums spēj apmierināt labāk, efektīvāk un lētāk salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem;

 • veikt uzņēmuma attīstības faktoru analīzi un atbilstoši pieņemt lēmumus par jaunu uzlabotu struktūru radīšanu;

 • prasme uzņēmuma vadīšanas procesā maksimizēt kā patērētāju izdevīgumu, tā savus ienākumus, tirgus orientētas organizācijas radīšana;

 • spēja realizēt vadību, t.i. formulēt mērķus un organizēt darbiniekus to sasniegšanai, radot vajadzīgos stimulus.

Otrkārt, studiju programmas nozares specializācijas studiju kursu (60 kredītpunkti – KP) apguves rezultātā absolventam, kā nozares kvalificētam speciālistam, ir jāzina un jāprot veikt atbilstošus projektēšanas un citas radošas darbības konkrētās tautas saimniecības nozarēs vai apakšnozarēs:

 • saprast uzņēmējdarbības vadītāja būtību un sociālo nozīmīgumu, viņa misiju savā darbības sfērā Latvijas un starpvalstu aspektā;

 • spēja atrast savu profesionālo uzņēmējdarbības “nišu”;

 • veikt vispārēju un funkcionālu uzņēmumu analīzi;

 • izstrādāt ilglaicīgus un īslaicīgus stratēģiskos un operatīvos uzņēmējdarbības plānus;

 • būt gatavam uzņemties kolektīva vadību un atbildību par to (zināt un prast pielietot demokrātiskas vadības metodes, pieņemt vadības lēmumus, t.sk., arī ekstremālos apstākļos, pastāvot dažādām alternatīvām un uzskatiem, un atbildēt par tiem), organizēt izpildītāju darbu;

 • metodiski un psiholoģiski būt gatavam izstrādāt un novērtēt alternatīvus investīciju projektus, noteikt to izvēles kritērijus un ekonomisko efektivitāti.

Konkrētie uzdevumi profesionālās augstākās kvalifikācijas uzņēmējdarbības vadītājam, kā norādīts Latvijas Republikas Profesiju klasifikatorā, vispirms jāiegūst tāda izglītība, lai viņš kā speciālists būtu spējīgs:

 • vadīt un dibināt uzņēmumus un organizācijas, vadīt to struktūrvienības un citus darbiniekus;

 • organizēt un veidot produktu vai pakalpojumu ražošanu un komerciālo darbību dažādās tautas saimniecības sfērās;

 • projektēt un organizēt apkalpošanas tehnoloģiju;

 • veikt zinātniskās pētniecības darbus;

 • veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Prasības mūsdienu uzņēmējdarbības vadītājam, viņa kvalifikācijas raksturojums nosaka minētās studiju programmas saturu, apjomu un struktūru.

Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Mērķis ir sniegt studējošiem iespēju iegūt konkurētspējīgu augstas kvalitātes augstāko profesionālo izglītību uzņēmējdarbībā un sagatavot studentus praktiskajam darbam uzņēmējdarbībā.

Šajā nolūkā tiek izvirzīti sekojoši specifiskie uzdevumi:

 • izveidot uzņēmējdarbības un pārvaldības pamatkursu sinerģētisko koncentrāciju – A bloka studiju kursu, kuru apguve kļūtu par zinātniski praktisko pamatu speciālistu spējai, sastopoties ar klientu (patērētāju) jaunām un nepārtraukti mainīgām vajadzībām un vēlmēm dažādos tautas saimniecības sektoros.

 • nodrošināt tādu konkrētas tautas saimniecības nozares interdisciplināro kompleksa – B kursu bloku, kas garantētu uzņēmējdarbības vadītāju kvalifikāciju, ņemot vērā nozares specifiku, atbilstošu mūsdienu tirgus ekonomikas prasībām Latvijā un ārvalstīs;

 • attīstīt un nostiprināt teorētisko zināšanu praktiskās pielietošanas prasmes un iemaņas (īpaši pārvaldības), strādājot ar datoru, apgūstot svešvalodas, darbojoties komandā, publiski uzstājoties, veicot pētniecības projektus un pildot gan dažādu kursu, gan tiešos prakses uzdevumus;

 • apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus.Mērķa un uzdevumu sasniegšanas veidi

Studiju programmas mērķa sasniegšanā nopietnas problēmas saistās ar to, ka ISMA uzņem relatīvi jaunus studentus. Lielākā daļa no viņiem ir tikko beiguši vidusskolu. Tas nozīmē to, ka šie jaunieši ir bez biznesa pieredzes un starta kapitāla. Tāpēc studiju programmā bez tradicionālā studiju kursu satura un vispār pieņemtajām darba metodēm liela vieta ir ierādīta dažādiem praktiskiem vingrinājumiem, biznesa projektu darbiem un praksei uzņēmumos. Daļu studiju kursu pasniedz speciālisti ar lielu darba pieredzi no firmām, kas ir ar augstu imidžu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs ieguvuši labu reputāciju un izveidojuši plašu sadarbības tīklu. Šie speciālisti, sadarbojoties ar akadēmisko personālu, palīdz ievirzīt mācību procesu mūsdienīgā praktiskā gultnē.

Studentu domāšanas un izpratnes pietuvināšanā reālās dzīves uztverei un izpratnei neatsverama vieta un loma ir (dažādajām informācijas un tehnoloģijas, menedžmenta, uzņēmumu ekonomikas un pirmsdiploma) praksēm.

Pēc programmas apguves un visu profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju valsts standarta prasību izpildes, studējošais saņem otrā līmeņa profesionālās izglītības diplomu par profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un iegūst kvalifikāciju „Uzņēmējdarbības vadītājs”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Piešķirtā kvalifikācija apliecina, ka absolventi apguvuši prasmes noteikt un formulēt uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbus atbilstoši uzņēmuma mērķiem, strādāt ar cilvēkiem un būt gataviem dažādām pārmaiņām ātri mainīgajā biznesa vidē.

Iegūtās zināšanas un prasmes nodrošina iespēju turpināt studijas augstākā līmenī Latvijā un citu valstu augstskolās.


2. ISMA studiju programmas organizācija (kā mainījusies programmas struktūra attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, kā arī programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība.

Studiju programmas īss apraksts.

Programmas izveidi reglamentējošie normatīvie dokumenti.

LR Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumi Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”

Profesijas standarts PS 0070, apstiprināts ar IZM 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr.2831.

Programmai „Uzņēmējdarbības vadība” licence saņemta 2002. gada 8.novembrī ( licences Nr. 04040-4 ).

Programma „Uzņēmējdarbības vadība” akreditēta 2001. gada 19. decembrī uz 6 gadiem līdz 2007. gada 31. decembrim (akreditācijas lapa Nr. 015-420)

Prasības iepriekšējai izglītībai.

Programmā var iestāties personas ar vidējo izglītību. Iestājoties programmā tiek ņemtas vērā centralizēto eksāmenu (CE) atzīmes (latviešu valoda un svešvaloda A-E līmenī).

Studiju ilgums.

Programma tiek īstenota pilna laika studijās 4 gados (8 studiju semesti) un nepilna laika studijās – 4,5 gados (9 studiju semestri).

Studiju programmas apjoms

Studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” apjoms ir 160 kredītpunkti. Viens kredītpunkts atbilst viena studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam, kas ir līdzvērtīgs vienas mācību nedēļas darbam. Programmas izpilde paredzēta 4 gados, t.i., 8 semestros (1 semestris – 20 nedēļas. 1 nedēļa – 40 akadēmiskās darba stundas). No kredītpunktu vērtības pasniedzēja kontakta nodarbībām ar studentiem paredzēts lidz 50% no šī darba apjoma, bet pārējais studiju laiks ir paredzēts studentu patstāvīgajam darbam.

Sakarā ar to, ka Latvija kopā ar lielāko daļu Eiropas valstu sāk savas izglītības sistēmas un programmu saskaņošanu un saskaņotu attīstīšanu, vadoties pēc Boloņas deklarācijas “Eiropas vienotā izglītības telpa”, mūsu studiju programmas atšķirības nepārtraukti mazinās. ISMA studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” ir izstrādāta atbilstoši MK 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, t.sk. III sadaļu “Bakalaura programmas obligātais saturs”.

Studiju programmas organizāciju un vadību veic Studiju programmu direktors, tās īstenošanā iesaistītās atbilstošās katedras, Studiju daļa, u.c. ISMA struktūrvienības.

Studiju process ir organizēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem izglītības jomā, ISMA Satversmei, kā arī saskaņā ar ISMA Senāta pieņemtajiem studijas reglamentējošajiem dokumentiem.

Augstskolas stratēģiskie mērķi:

 • kļūt par biznesa izglītības līderi Latvijā,

 • attīstīt studentos pētniecības iemaņas, kritiskās domāšanas spējas un prasmi pieņemt optimālus lēmumus, strādāt komandā un, kas pats svarīgākais – attīstīt vēlēšanos, prasmi un iemaņas mācīties visas dzīves garumā,

 • augstskolas reputāciju nodrošināt ar augstas kvalitātes, darba tirgū pieprasītām, izglītības programmām un motivētu mācību personālu.

Lai nodrošinātu ISMA stratēģisko mērķu sasniegšanu un programmas atbilstību, īstenošanas procesā tā pilnveidota sekojošos virzienos:

1. Veikta studiju kursu saturiska izvērtēšana un to apvienošana, veidojot jaunus studiju kursu moduļus (piemēram: Datormodelēšana biznesā, Datormodelēšana finanšu vadībā u.c.).

2. Veikta studiju kursu saturiska izvērtēšana un to apjoma KP palielināšana, nosaukuma precizēšana (piemēram: Finanšu menedžments, Grāmatvedība, u.c.).

3. Programmā iekļauti jauni, aktuāli studiju kursi (piemēram: Biznesa ētika, Investīcijas, Loģistika, Eiropas ekonomiskā integrācija, WEB dizains, E-komercija, Projektu vadīšana, Vispārējās kvalitātes menedžments, Uzņēmējdarbība u.c.).

4. Noteiktas studiju saturam, apjomam un patstāvīgo studiju uzdevumu būtībai atbilstošākas zināšanu pārbaudes formas (ieskaite/eksāmens).

Programma pilnveidota tā, lai studenti iegūtu vispusīgu priekšstatu par uzņēmuma darbību un stratēģiju mainīga biznesa vidē, attīstītu studentu spēju izmantot savas zināšanas veidā, kas apliecina profesionālu pieeju darbam, kompetenci risinot problēmas uzņēmumu vadīšanas jomā.

Programma pilnveidota sadarbībā ar uzņēmumu un iestāžu pārstāvjiem, lai pārliecinātos, ka tā gūs pielietojumu reālā darba vidē, veidosies nepieciešamie kontakti prakses vietu nodrošināšanai un vieslektoru piesaistei. Augstskolai un darba devējam sadarbojoties, tiek radīta iespēja veidot aktuālus tematus inovāciju projektiem, lietišķiem pētījumiem, kursa un bakalaura darbiem.

Programma ir starptautiski orientēta, lai studenti varētu padziļināti iepazīties ar globālām ekonomikas sakarībām. Līdz ar to ir paredzēta intensīva vienas lietišķas un speciāla pielietojuma svešvalodas (angļu vai vācu) apguve, kā arī piedāvāta iespēja apgūt otro svešvalodu (spāņu).

Studiju programma ietver:

Vispārizglītojošos studiju kursus

VI

20

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģiju un nozarei atbilstošus bāzes zinātnes studiju kursus

NT

36

Nozares specializācijas studiju kursus

NP, NS

60

Brīvās izvēles daļas studiju kursus

BI

6

Prakse

PR

26

Profesionālā bakalaura darbu

DD

12
Kopā:

160
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

Похожие:

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница