Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”
НазваниеProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”
страница1/91
Дата16.09.2012
Размер7.01 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes
novērtēšanas centram


PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI


Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija
Tālr.: 7034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs

Studiju programmas kods

42141

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

4 gadi jeb 8 semestri pilna laika klātienes studijās;

4,5 gadi jeb 9 semestri nepilna laika klātienes studijās;

160 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Vispārējā vidējā izglītība

Iegūstamais grāds

Profesionālā bakalaura grāds Dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā

Iegūstamā kvalifikācija

Divu mācību priekšmetu (bioloģijas, dabaszinību, fizikas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas) skolotājs

Vieta, kurā īsteno studiju
programmu


LU Datorikas fakultāte,

Raiņa bulvāris19, Rīga, LV – 1586

Programmas īstenošanas veids

Pilna laika un nepilna laika klātienes studijas

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

profesors Māris Vītiņš

LU Datorikas fakultātes dekāns

profesors Juris Borzovs


Paraksts

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” direktors

profesors Māris Vītiņš


Paraksts

SATURA RĀDĪTĀJS


LU SENĀTA LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANU 5

LATVIJAS UNIVERSITĀTES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA 6

LU DOMJU LĒMUMI PAR STUDENTU PĀRŅEMŠANU PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ 7

1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 9

1.1.Studiju programmas anotācija 9

1.2.Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 9

1.3.Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 10

1.3.1.Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem 10

1.3.2.Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam un profesijas standartam „Skolotājs” (reģ.nr. PS 0238) 11

1.3.3.Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām 12

1.4.Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 15

1.5.Imatrikulācijas nosacījumi 21

1.6.Studiju programmas organizācija 21

1.7.Studiju programmas praktiskā realizācija 22

1.7.1.Izmantotās studiju metodes un formas 23

1.7.2.Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un citu ar to saistīto aktivitāšu ietekme uz studiju darbu 24

1.7.3.Kvalitātes nodrošinājums studiju programmā 24

1.7.4.Vērtēšanas sistēma 25

1.7.5.Studējošie 25

1.7.6.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 27

1.7.7.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 27

1.7.8.Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 28

1.7.9.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 32

1.7.10.Programmas īstenošanā iesaistītais palīgpersonāls un struktūrvienības 32

1.8.Ārējie sakari: 38

1.8.1.Sadarbība ar darba devējiem 38

1.8.2.Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 39

1.8.3.Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs, norādot valsti 39

1.9.Studiju programmas attīstības plāns (akadēmiskās darbības, finansējuma un infrastruktūras, personāla attīstība) 40

1.10.Studiju programmas SVID analīze 41

2.Studiju programmas izmaksu aprēķins 43

3.Studiju plāns 44

4.Pielikumi 62

4.1.Studiju kursu apraksti 63

4.2.Mācībspēku CV 319

Mācību grāmatas un metodiskie līdzekļi: 365

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 402

B daļa 411

B daļa 411

Studiju programma / Studiju priekšmets 417

Nodarbošanās 444

Publikācijas un piedalīšanās konferencēs 444

Akadēmiskie kursi: 457

Bakalaura programmā: 457

I Vispārīgās ziņas 459

4.3.Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 468

4.3.1.Kīmijas un dabaszinību studiju moduļu akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 468

4.3.2.Ģeogrāfijas studiju moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 470

4.3.3.Bioloģijas studiju moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 475

4.3.4.Fizikas studiju moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 480

4.3.5.Informātikas studiju moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 483

4.3.6.Vispārizglītojošo studiju kursu moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 484

4.3.7.Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas moduļa akadēmiskā personāla galvenās un pēdējo divu gadu zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra 486

4.4.Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos 487

4.5.Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 491

4.6.Sadarbības līgumi par studējošo prakšu nodrošināšanu 495

4.7.Prakses nolikums 496

4.8.Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 504

4.9.Norādījumi noslēguma darba izstrādāšanai un noformēšanai 512

4.10.Programmas, ar kurām veikts programmas salīdzinājums, studiju plāni 122

4.10.1.Daugavpils Universitātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 122

4.10.2.Ulmes, Hamburgas un Oldenburgas universitātes studiju programas 124

4.10.3.Tallinas Universitātes studiju programma “Bioloģijas skolotājs” 128

4.11. Atsauksmes no atzītām augstskolām, kuras realizē līdzīgas studiju programmas 131

4.12. Atsauksmes no profesionālajām organizācijām 132

4.13.Skolotāja profesijas standarts 133

4.14. Profesionālā bakalaura studiju programmas "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs"”
diploma pielikuma paraugs 140


4.15.Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām programmā 146  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91

Похожие:

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ” iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ” iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ” iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ” iconOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ” iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ” iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ” iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ” iconI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ” iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ” iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница