2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne
Скачать 137.98 Kb.
Название2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne
страница1/4
Дата13.09.2012
Размер137.98 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 4.1.1 Fyzika a 7.1.1 Všeobecné lekárstvo

Študijný program: Biomedicínska fyzika

Garant: prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD.

2-FBM-206 Aplikácie matematickej štatistiky v medicíne

RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Forma a rozsah výučby: kurz - K2

Priebežné hodnotenie: 50 % test

Záverečné hodnotenie: 50 % skúška

3 kredity; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Základy štatistického vyhodnocovania dát, aplikácie pri riešení problémov experimentálnej a klinickej medicíny.

Stručná osnova predmetu:

Úvod do štatistiky, základná terminológia, pravdepodobnosť a rozdelenia, editovanie dát, deskriptívna štatistika.

Testy významnosti pre jeden alebo dva výbery.

Testy významnosti pre porovnanie viac ako dvoch výberov-analýza variancie, metódy viacnásobných porovnaní.

Testy významnosti pre proporcie.

Štatistické závislosti, vzťah príčina-následok (korelácia, regresia, viacnásobná regresia).

Kontingenčné tabuľky a štatistiky založené na chi2 testoch.

Neparametrické metódy.

Literatúra:

P. Armitage and G. Berry: Statistical methods in medical research, 3rd ed., Blackwell Science, Cambridge UK, 2000.

T.A. Lang and M. Secic: How to report statistics in medicine, ACP Philadelphia PA, 1997.

K. Zvára, Biostatistika, Karolinum, 2001

Kompilačný študijný materiál.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-FBF-223 Aplikačné programy v biofyzike

RNDr. Peter Rybár, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 40 % test

Záverečné hodnotenie: 60 % zápočet

4 kredity; výberový v 1/Z

Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s metódami numerického programovania v biofyzike, metódami riadenia experimentálnych zariadení, zberu a spracovania dát.

Stručná osnova predmetu:

Oboznámenie s praktickými a efektívnymi metódami numerického programovania potrebných na riešenie problémov súvisiacich s biofyzikou: riešenie lineárnych algebraických rovníc, interpolácia a extrapolácia, rýchla Fourierova transformácia, Fourierove a spektrálne aplikácie, štatistický popis údajov. Programovanie A/D prevodníkov. On-line riadenie experimentálnych zariadení. Zber a spracovanie údajov z experimentálnych zariadení.

Literatúra:

Numerical Recipes in C (http://lib-www.lanl.gov/numerical/bookcpdf.html)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-FBF-202 Bioenergetika

prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P3

Priebežné hodnotenie: 30 % test

Záverečné hodnotenie: 70 % skúška

4 kredity; povinne voliteľný v 2/Z

Cieľ predmetu: Získanie vedomostí o mechanizmoch akumulácie a premeny energie v živých systémoch na molekulárnej úrovni.

Stručná osnova predmetu:

Prvá a druhá veta termodynamická a biologické systémy. Gibbsova energia, spriahnutie chemických reakcií. Entropia otvorených termodynamických systémov. Entropia a informácia. Zmysel biologického usporiadania. Cyklus Krebsa a glykolýza. Fotosyntéza. Kinetika enzýmových procesov, rovnica Michaelisa-Mentenovej. Fyzika enzýmovej katalýzy. Substrátová fosforylácia. Membránová fosforylácia - chemická koncepcia. Chemiosmotická koncepcia Mitchella. Konformačná koncepcia membránovej fosforylácie.

Literatúra:

T. Hianik, Prenos a premena energie v živých systémoch. Skriptá, UK, 1984.

V.P. Skulačev, Vzrušujúce cesty bioenergetiky, Smena, Bratislava 1985.

L.A. Blumenfeld. A.N. Tikhonov, Biophysical Theromodynamics of Intracellular Processes. Springer-Verlag, 1994.

D. Harris, Bioenergetics at a Glance, Blackwell, 1995.

D. Nicholls, S. Ferguson, Bioenergetics 2, Academic Press, 1992.

S. Papa, F. Guerrieri, J. Tager (Eds.), Frontiers of Cellular Bioenergetics, Kluwer, 1999.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-FBF-121 Biofyzika membrán

prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 % test

Záverečné hodnotenie: 70 % skúška

3 kredity; povinne voliteľný v 1/L

Cieľ predmetu: Získanie vedomostí o štruktúre biomembrán a ich modelov a o fyzikálnych vlastnostiach biomembrán.

Stručná osnova predmetu:

Štruktúra a hydratácia lipidovej dvojvrstvy. Konformácia uhľovodíkových reťazcov a polárnych hlavičiek. Modely biomembrán a ich fyzikálne vlastnosti. Fázové prechody. Mechanické vlastnosti membrán. Iónová rovnováha na fázovom rozhraní. Profil potenciálu a koncentrácií iónov v blízkosti fázového rozhrania. Membránové potenciály. Elektrodifúzna teória transportu iónov cez membrány. Iónové kanály a prenášače. Mechanizmus diskrétneho prenosu iónov. Volt-ampérové závislosti iónových kanálov. Metódy ich určenia, závislosť od koncentrácie elektrolytu. Aktívny iónový transport. Membránové receptory. Prenos signálov do vnútra buniek.

Literatúra:

T. Hianik, Základy molekulárnej biofyziky, UK, 1987.

B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Ralf, K. Roberts and P. Walter, Základy bunĕčné biologie, Espero, 2000 (Preklad z angličtiny).

G. Cevc and D. Marsh, Phospholipid Bilayers. Physical Principles and Models, John Wiley & Sons, New York, 1987.

A.G. Lee (Ed.), Biomembranes, vol. 1. JAI Press, London, 1995.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-FBM-131 Biomedicínske aplikácie magnetickej rezonancie

Mgr. Martin Krššák, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 % test

Záverečné hodnotenie: 70 % skúška

3 kredity; výberový v 1/L

Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s aplikáciami nukleárnej magnetickej rezonancie v medicíne a medicínskom výskume.

Stručná osnova predmetu:

i) Základné pojmy, špecifické črty NMR biologických tkanív a in vivo meraní. ii) Vlastnosti NMR signálu v biologických tkanivách. iii) Informácie o živom tkanive získané pomocou NMR metód. iv) Hlavné problémy in vivo aplikácií a ich riešenie. v) Degeneratívne ochorenia mozgu 1H/31P NMRS, MRI. vi) Štúdium energetických procesov - transport a spracovanie glukózy 31P/13C/1H NMRS –Metabolic control analysis. vii) Degeneratívne zmeny v chrupavkách a kostiach. viii) Funkčné zobrazovanie mozgovej aktivity. ix) Štúdium nádorových ochorení 1H/31P NMRS - klasifikácia spektier. x) Posúdenie vitality tkaniva(transplantácia) - relaxometria, NMRS.

Literatúra:

J. Weis, P. Bořuta, Úvod do magnetickej rezonancie, GOEN, Bratislava, 1998.

D. Gadian, Nuclear Magnetic Resonance and its Application to Living Systems, Oxford, 1996

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-FBF-143 Biosenzory

prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 % test

Záverečné hodnotenie: 70 % skúška

3 kredity; výberový v 1/Z

Cieľ predmetu: Získanie vedomostí o princípoch stavby a funkcie biosenzorov a ich aplikáciách v biofyzike, chemickej fyzike a biomedicíne.

Stručná osnova predmetu:

Definícia biosenzora. Citlivé bioelementy. Metódy imobilizácie biologických komponentov na povrch elektród. Selektivita a citlivosť biosenzorov. Elektrochemické senzory a biosenzory. Fotochemické senzory. Hmotnostné a termálne biosenzory. Aplikácie biosenzorov.

Literatúra:

A.P.F. Turner, I. Karube, G.S.Wilson, Biosensors: Fundamentals and Applications. Oxford University Press, Oxford, 1987.

B.R. Eggins, Chemical Sensors and Biosensors. Wiley, 2003.

J. Wang, Analytical Electrochemistry, Wiley-VCH, 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-FBM-122 Databázy a informačné systémy v medicíne (1)

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 % test

Záverečné hodnotenie: 70 % skúška

3 kredity; povinne voliteľný v 1/Z

Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s princípmi a štruktúrou vytvárania databázových systémov.

Stručná osnova predmetu:

A. Databázy:

1. Štruktúra a organizácia údajov. 2. Databázové systémy. 3. Zobrazenie reality v bázach údajov. 4. Interná organizácia údajov. 5. Ochrana integrity databáz. 6. Distribuované dátabázy.

Literatúra:

A.T.Berztiss: Data Structures – Theory and Practice

N.Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs

A. Scheber: Databázové systémy

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-FBM-123 Databázy a informačné systémy v medicíne (2)

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 % test

Záverečné hodnotenie: 70 % skúška

3 kredity; povinne voliteľný v 1/L

Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s princípmi a štruktúrou vytvárania informačných systémov.

Stručná osnova predmetu:

B. Informačné systémy:

1. Znalostné systémy. 2. Architektúra expertných systémov. 3. Reprezentácia poznatkov. 4. Princípy hľadania riešení problémov. 5. Inferenčný mechanizmus. 6. Princípy a príklady numerických metód aproximatívnej inferencie. 7. Aplikácie v medicíne.

Literatúra:

M.Popper, J.Klemen: Expertné systémy

Odborné príručky

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

2-FBM-910 Diplomová práca (1)

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D4

Priebežné hodnotenie: 100 % individuálna práca

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Spracovávanie literatúry, získavanie vlastných výsledkov

Stručná osnova predmetu:

Spracovanie informácií z  vedeckej a odbornej literatúry a návrh cieľov diplomovej práce, výber metód a techník pre riešenie DP.

Literatúra:

Podľa konkrétnej diplomovej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovensky, anglicky

2-FBM-911 Diplomová práca (2)

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D16

Priebežné hodnotenie: 100 % individuálna práca

Záverečné hodnotenie: 0 %

16 kreditov; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Získavanie vlastných výsledkov

Stručná osnova predmetu:

Získavanie vlastných výsledkov, ich diskusia, aplikácie.

Literatúra:

Podľa konkrétnej diplomovej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovensky, anglicky

2-FBM-920 Diplomový seminár (1)

prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S5

Priebežné hodnotenie: 100 % seminárne vystúpenie, diskusia

Záverečné hodnotenie: 0 %

5 kreditov; povinný v 2/Z

Cieľ predmetu: Prezentácia postupu a výsledkov, získaných pri vypracúvaní DP. Získanie návykov pri prezentácii vlastných výsledkov a v odbornej diskusii.

Stručná osnova predmetu:

Písomné spracovanie zadaných tém podľa konkrétnych zadaní DP. Postupná prezentácia stavu rozpracovanosti DP jednotlivých študentov. Diskusia k použitým metódam a získaným výsledkom.

Literatúra:

podľa DP

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-FBM-921 Diplomový seminár (2)

prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD.

Forma a rozsah výučby: seminár - S5

Priebežné hodnotenie: 100 % seminárne vystúpenia, diskusia

Záverečné hodnotenie: 0 %

5 kreditov; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Prezentácia postupu a výsledkov, získaných pri vypracovávaní DP. Získavanie skúseností pri prezentácii vlastných výsledkov a pri odbornej diskusii.

Stručná osnova predmetu:

Písomné spracovávanie zadaných tém podľa konkrétnych zadaní DP. Postupná prezentácia stavu rozpracovanosti DP jednotlivých študentov. Diskusia k použitým metódam a získaným výsledkom.

Literatúra:

podľa DP

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-FBM-231 Elektromagnetické diagnostické a terapeutické metódy

doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc. (LFUK)

Forma a rozsah výučby: prednáška - P3

Priebežné hodnotenie: 30 % test

Záverečné hodnotenie: 70 % skúška

4 kredity; výberový v 2/Z

Cieľ predmetu: Zvládnuť fyzikálne princípy elektromagnetických diagnostických a terapeutických metód, oboznámiť sa s ich základnými klinickými aplikáciami.

Stručná osnova predmetu:

Anatomická a fyziologická báza bioelektromagnetizmu. Bioelektrické zdroje, vodiče a ich modelovanie. Teoretické metódy v bioelektromagnetizme. Elektrické a magnetické merania elektrickej aktivity nervových tkanív a srdca. Elektrická a magnetická stimulácia nervových tkanív a srdca. Meranie vnútorných elektrických vlastností biologických tkanív. Iné bioelektromagnetické prejavy. Princípy elektrických a magnetických terapeutických metód.

Literatúra:

Malmivuo J., Plonsey R., Bioelectromagnetism, Oxford University Press, New York – Oxford 1995, 482 p. – vybrané kapitoly

Macfarlane P. W., Lawrie T. D. V. (Eds) Comprehensive Electrocardiology, Theory and Practice in Health and Disease, Vol.1, 2, 3, Pergamon Press, New York 1989, 1785 p. – vybrané kapitoly

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)

RNDr. Michal Cagalinec, PhD. (KJFB), prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 % test

Záverečné hodnotenie: 70 % skúška

3 kredity; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Získanie znalostí zo základov experimentálnych fyzikálnych metód využívaných v medicínskej praxi a výskume.

Stručná osnova predmetu:

Bunka, bunková odpoveď, analýza biosignálu, meranie iónového prúdu, iónovej koncentrácie, membránového potenciálu, využitie genetickej modulácie, metóda transfekcie, stanovovanie proteínov v roztokoch a ich distribúcia, autorádiografia, deliace metódy, chromatografia a elektroforéza, genetické metódy, rekombinantné technológie, imuno - metódy, metódy protilátka - antigén , sekrécia buniek, meranie bunkovej kapacity, elektrofyziológia na človeku, EMG, EEG, EKG, meranie kontrakcie in vivo.

Literatúra:

R. Martin eds., Neuroscience Methods, A Guide for Advanced students, Harwood Acad. Publishers, Netherlands, 1997, 260 p.

R. S. Gold eds., The Axon Guide for Electrophysiology and Biophysics, Lab. Techniques, Comp. Axon Instruments 1993, 282 p.

V. Prosser a kol., Experimentálni metody biofyziky, Academia Praha 1989

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský
  1   2   3   4

Похожие:

2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne iconСпортивная медицина (Sports Medicine) электронные ресурсы от Ovid Technologies
«Sports Medicine & Orthopedics Collection» от издательств Adis International и Lippincott Williams & Wilkins (lww)
2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne iconTechnológia tvárnenia. Bratislava: stu, 2000. Cit: Vranková, E. Návrh na automatizované riešenie nástrihu pása využitím teórie hustého rozmiestnenia. In Aplikácie geometrie V technickej praxi. Košice: tu, 2002, s. 99-104

2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne iconThe University emblem symbolizes various systems of medicine and Para Medical systems. It also depicts the global character of preventive, Promotive and curative medicine. The motto “health for all” Reflects all the objectives of this medical university

2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne iconЧерных Елизавета Гр. 206
Критика морали
2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne iconЗакон и периодическая система элементов Д. И. Менделеева: Пособие для учащихся. М.: Просвещение, 1973. 206 с.: ил
Агафошин Н. П. Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. Менделеева: Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1973....
2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne iconKara M. Watson 810 Bear Tavern Road, Suite 206

2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne iconMedicine

2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne iconМассовое правосознание и победа большевизма в России: Монография. М.: Изд-во «Щит-М», 2005. 206 с
Массовое правосознание и победа большевизма в России: Монография. М.: Изд-во «Щит-М», 2005. – 206 с
2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne iconДоклад Муниципального образовательного учреждения
Свидетельство о государственной аккредитации- регистрационный №206 от 19. 03. 2010г, серия 52 №000023
2-fbm-206 Aplikácie matematickej štatistiky V medicíne iconМатематика
Концепции современного естествознания : учеб пособие / А. А. Горелов. М. Центр, 2002. 206, [1] с ( alma mater)
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница