В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем
PDF просмотр
НазваниеВ сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем
страница324/324
Дата02.02.2013
Размер3.8 Mb.
ТипИсследование
1   ...   316   317   318   319   320   321   322   323   324

Document Outline

 • Contents
 • Session 1
  • Modelling of economic processes of region's self-development
  • Free knot splines for functional data classification
  • Expert assessment procedure planning in conditions of uncertainty
  • Long-time behavior of solutions for quasilinear hyperbolic hemivariational inequalities with application to piezoelectricity problem
  • Про структуру множини неперервних розв'язків систем нелінійних різницевих рівнянь в околі стану рівноваги
  • Дослідження поведінки функції імовірності успішності атаки при зміні структури інформаційно-комунікаційної системи
  • Багатокритеріальне оцінювання інвестиційної привабливості компаній з використанням методів підтримки прийняття рішень
  • Модель керування конвертерним процесом в умовах енергозберігаючої технології
  • Метод численного продолжения решения по параметру для обнуления выхода многомерных аффинных нелинейных систем
  • Багатофакторні ризики та системи екологічного моніторингу
  • Шляхи забезпечення відмовостійкості обчислень в задачах опрацювання сигналів
  • Шляхи забезпечення відмовостійкості систем опрацювання радіолокаційної інформації
  • Simulink-модель для оптимізації параметрів системи автоматичного відслідковування об’єктів
  • Метод оценки вероятности связности стохастического графа
  • Проектирование автоматизированных систем иридодиагностики с использованием математического аппарата Сетей Петри
  • Об одном варианте проекционно-итерационного метода минимизации функционала в гильбертовом пространстве
  • Сопровождение повышения качества банковской деятельности с помощью линейки развития
  • Принципы построения распределенной трехуровневой системы управления развитием ВУЗа
  • Основные этапы синтеза системы организационного управления цепочками поставок в области дистрибьюции
  • Рынок труда Юга России, когнитивный анализ развития
  • Прогнозирование процессов развития региональных макроэкономических систем
  • Моделирование зависимых отказов в технических системах
  • Дослідження бортового вимірювального комплексу космічного апарату
  • Моделювання потоків домішки у смузі з випадково розташованим прошарком за ненульової початкової концентрації
  • Моделювання конвективного охолодження пластинчастого радіатора
  • Комп’ютерне дослідження стаціонарних процесів конвективної дифузії в бінарних структурах
  • Синтез прогнозирующего линейно-квадратичного управления распределенными сетями поставок с помощью линейных матричных неравенств
  • Генетический алгоритм. Рекуррентная оценка продолжительности ожидания прогрессора
  • Екологічні системи як об’єкт фрактального аналізу
  • Програмне забезпечення комп’ютерної системи для розв’язання задач математичного моделювання розподілених просторово-часових процесів
  • Задача мінімізації середнього часу завершення робіт у системі з «вузьким місцем»
  • Математическое моделирование процесса очистки природных сред от нефтепродуктов
  • Системный подход к проблеме обучения пользователей в ракурсе развития информационных технологий
  • Стратегічне планування розвитку аграрного сектору АР Крим
  • Применение нечетких когнитивных моделей на этапе имитационного моделирования при решении задач технологического предвидения
  • Проблеми формування портфелю проектів в мультипроектному середовищі
  • Задача багатокритеріального вибору варіанту переоснащення банкнотного виробництва
  • Системний підхід до управління газотранспортними мережами
  • Оцінка причинно-наслідкових зв’язків у слабо структурованих і складно формалізованих задачах
  • Модифікація колокаційного методу з використанням вейвлетів другого покоління для еволюційних задач гідродинаміки
  • Составление расписаний как инструмент планирования социальных и производственных процессов
  • Комплексна оцінка екологічності техногенно-навантажених територіальних об'єктів
  • Побудова сценаріїв для передбачення майбутнього
  • Ріст розв'язків стохастичних диференціально-різницевих рівнянь випереджаючого типу
  • Концепція єдиного підходу до вирішення оптимізаційних задач в ієрархічних технічних системах управління
  • Застосування чисел Рамсея з правилами в генетичних алгоритмах
  • Квазидвумерная математическая модель межфазного взаимодействия в бинарной металлической системе
  • Мінімізація ризику втрат в умовах конкурентної боротьби
  • Анализ развития финансовых рынков Еврозоны, США, Великобритании и Украины в период мирового финансового кризиса 2007-2009 г.г. и периода восстановления экономики после кризиса
  • Онтологія як інструментарій проектів системної інженерії
  • Формирование согласованных экспертных оценок при реализации метода Делфи
  • Системна інженерія і інтеграція бізнес-моделей
  • Задача прийняття рішень з нечіткою множиною цілей
  • Про сублінійний алгоритм реоптимізації для задачі про мінімальне вершинне покриття графа
  • Розробка і дослідження системи координуючого цифрового керування хімічним реактором ідеального перемішування 
  • Гибридный метод поддержки принятия решений в нечетких условиях при взаимозависимых критериях
  • Метод уровней анализа в изучении перспектив скоординированного социально-экономического развития Украины и России
  • Використання Грід методологій для поширення ідеї сталого розвитку
  • Моделирование системы показателей текущего состояния окружающей среды Южного берега АР Крым
  • К решению многокритериальных оптимизационных задач синтеза иерархических структур СТС
  • Проблемы практического применения методов и средств верификации при разработке программных проектов
  • Статистическая модель управления технологическим процессом 
  • Численное исследование λ-однородных графов
  • Альтернативное доказательство теоремы Хомского-Шютценберже
  • Обчислювальна реалізація імітаційного дослідження складних фізичних явищ на основі апарату варіаційних нерівностей
  • Алгоритм оцінювання концентрації природних і забруднюючих речовин морських акваторій дистанційними методами
  • Візуалізація деяких видів спеціалізованих графових структур
  • Технология маршрутизации в компьютерных сетях с учетом динамики трафика
  • Системная стратегия гарантированной безопасности функционирования СТС
  • Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією
  • Комбінування методів типу QR знаходження власних чисел матриць, що базуються на перетворенні подібності
  • Подход к информационному сопровождению процесса предвидения
  • Метод учета задержек управляющей и сигнальной информации в крупных корпоративных сетях
  • Застосування модифікованого методу морфологічного аналізу за наявності фіксованих альтернатив морфологічної таблиці
  • Комбінований метод дослідження систем зі ступінчастою функцією відгуку
  • Прогнозування стану надзвичайних ситуацій на залізниці за допомогою методу ітераційного прогнозування часових рядів
  • Розробка інформаційно-аналітичної системи супроводу процесу функціонування електронної бібліотеки
  • Многоверсионный подход при моделировании структурно неоднородных систем
  • Об'єктно-орієнтована програмна система дослідження процесу сушіння деревини з урахуванням пружних, в'язкопружних і пружно-пластичних деформацій
  • Планирование и оптимизация режимов магистральных газотранспортных систем
  • Особливості оцінки ймовірностей аварій на гідроспорудах методом дерев несправностей
  • Про один метод довгострокового прогнозування за даними спостережень на основі екстраполяцій
  • Применение индекса цитируемости для изучения устойчивости развития украинской науки
  • Визначення подібності задач комбінаторної оптимізації за аргументом цільової функції
  • Програма для дослідження завадостійких циклічних кодів на комбінаторних конфігураціях
  • Применение принципов системного анализа при проектировании облачных распределенных сред
  • Когнитивное моделирование работы предприятия гостиничного хозяйства
  • Використання імітаційного моделювання при створенні плану розробки комплексного програмного продукту
  • Системний підхід до прогнозування місцевих руслових деформацій на передгірських ділянках річок
  • Математичне моделювання стаціонарних температурних полів у випадкових структурах з використанням діаграм Фейнмана
  • Принципы построения информационных технологий мониторинга сложных социально-экономических систем
  • Реалізація методології комплексної оцінки екологічності територіальних і об'єктових систем
  • Про розв’язання задачі упаковки множини
  • Поведение второго момента решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части
 • Session 2
  • System of modeling and forecasting of financial activity of the enterprise
  • Intelligent information processing in the customs risk management
  • Problem of management storage resources in view of demand and technological limitations
  • Online data migration in hierarchical storage systems using least-squares policy iteration
  • Застосування фiльтра Калмана для iдентифiкацiї параметрiв шумiв динамiчної системи при прогнозуваннi рекламних рейтингiв
  • Типы анализаторов восприятий интеллектуального мультимодального интерфейса
  • Концепция построения систем поддержки принятия решений по размещению запасов зерна
  • Использование нейронных сетей для прогноза показателей скорости проходки горных выработок
  • Інформаційна технологія стійкої кластеризації даних
  • Застосування генетичного алгоритму для розв'язання задачі про призначення
  • Применение методов нечеткой логики для анализа отказов элементов компъютерных систем
  • Підтримка розв’язання слабкоструктурованих задач в органах державної влади 
  • Про методи розрахунку тіньової складової ВВП України
  • Дослідження актуарних ризиків байєсівськими методами
  • Об одном подходе к структурной идентификации многофакторных моделей нестационарных временных рядов
  • Програмний комплекс моделювання складних систем на основі ітераційних алгоритмів МГУА з можливістю мережевого доступу
  • Прогноз риска банкротства предприятий в период становления устойчивого экономического развития Украины
  • Аналіз пошукових систем наукового індексу цитованості
  • Задача підготовки макету друкованого видання на прикладі «Міжнародного віснику державних закупівель»
  • Проектування експертної системи для оцінки стану підприємства на основі байєсівських мереж довіри
  • Информационная система мониторинга образовательных ресурсов
  • Распознавание объектов урбанизированных территорий на спутниковых изображениях сверхвысокого разрешения
  • Розробка онтологічного підходу для інтелектуального аналізу даних в інформаційній безпеці
  • Нечіткі моделі управління запасами
  • Сравнительный анализ методов прогнозирования риска банкротства в условиях неопределённости
  • Нейросетевое прогнозирование конкурентоспособности продукции различного целевого назначения
  • Исследование возможностей интеллектуального анализа данных ERP - систем
  • Використання байєсівського підходу до моделювання і прогнозування
  • Про задачу оптимiзацiї капiталовкладень у модернiзацiю пiдприємства
  • Метод главных компонент для редукции пространства входных данных в задачах распознавания образов
  • Учет ограничений на совместимость версий и нечеткость бюджета в модели мультиверсионного программного обеспечения
  • Построение системы анализа выполнения госбюджета на основе сценарного подхода
  • Обробка даних при аналітико-імітаційному моделюванні складних економічних процесів
  • Алгоритм построения регулярных деревьев опровержения в машинах логического вывода
  • Расчет эффективности алгоритма распознавания кривых на плоскости
  • Планирование маршрутов в логистических цепочках поставок
  • Моделювання емоційного забарвлення текстової інформації
  • Сегментація мовного сигналу із застосуванням вейвлет-перетворення
  • Метод оцінювання якості медичних експертних систем
  • Якість розміщення реклами при плануванні кампанії на телебаченні
  • Онлайн распознавание рукописных математических выражений
  • Информационные технологии в управлении функционированием и развитием холдинга на основе ключевых показателей эффективности
  • Анализ языков, порожденных помеченными графами
  • Оптимізація процесу бюджетування на підприємстві на базі BPM-систем
  • Инструментарий формальных грамматик для оценки эффективности перераспределения функций эталонной модели взаимодействия открытых систем в беспроводной компьютерной сети
  • Обобщенный метод нелинейной фильтрации в задаче структурной идентификации биомедицинских сигналов с локально сосредоточенными признаками
  • Оптимізація процесів інвестування за критеріями значимості
  • Интеллектуальная система поддержки принятия решений при анализе трафиков телефонных сетей
  • Ординальна класифікація техногенної проблемної ситуації
  • Вирішення задач цільового маркетингу, що базується на кластерному аналізі
  • Результати моделювання процесу кластерного аналізу надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті
  • Модель рекомендаційної системи на основі колаборативної фільтрації
  • Аналіз та моніторинг контингенту студентів ВНЗ з використанням нечіткої логіки
  • Реализация операции скрещивания генетического алгоритма при решении задачи коммивояжера
  • Автоматична система прогнозування та багатокритерiального вибору в системi управлiння дифузiйною станцiєю цукрового заводу
  • Исследование эффективности критериев обобщенной полезности для задач многокритериального оценивания
  • Система поддержки принятия решений при продвижении рекламного бренда в Интернете
  • Оптимизация процесса восстановления графа агентом при помощи построения на его вершинах неявной нумерации
  • Адаптивный генетический алгоритм распределения информационно-коммуникационных ресурсов ЦОД
  • Нейронечітке моделювання в задачах оцінювання показника рівня біокомфорту
  • Концепция эволюционного обучения искусственных систем
  • Баєсівський підхід до агентного моделювання вторинного ринку акцій
  • Використання сценарного методу для прийняття рішень в адаптивній навчальній системі
  • Алгоритм багатосценарного прогнозування на основі складних ланцюгів Маркова
  • Анализ ситуаций сведения к минимуму ошибки хеджирования при динамическом страховании основных ценных бумаг на финансовом рынке
  • Про задачу розподілу поставок продукції між складами
  • Применение искусственных нейронных сетей в задаче ионного послойного анализа
  • Применение теории игр при продвижении новых продуктов на рынок
  • Аналіз та моделювання результатів політичних виборів з використанням теорії ігор
  • Трендовый подход прогнозирования временных рядов на основе метода «Гусеница»-SSA
  • Декомпозиционный подход прогнозирования временных рядов на основе метода «Гусеница»-SSA
  • Комбинированный подход прогнозирования временных рядов на основе метода «Гусеница»-SSA
 • Session 3
  • THREETOX 3D numerical model scalability analysis
  • Сервісно-орієнтована система комп’ютерного проектування із залученням грід-обчислень
  • Grid-технології в бізнесі
  • Інтерфейс для змішаного моделювання аналого-цифрових схем з послідовною структурою блоків
  • Способы тестирования приложений, написанных для операционной системы Android
  • Использование онтологий для повышения точности подбора ресурсов в Грид
  • Інтеграція і менеджмент даних в семантичному гріді
  • Розробка фреймворку для створення grid-застосувань
  • Биометрические технологии в системах информационной безопасности
  • База входных данных и результатов междисциплинарной grid-системы
  • Сравнительный анализ ведущих технологий вычислений общего назначения на графических процессорах
  • Змішане моделювання за допомогою пакетів Matlab, Verilog та NetAllted.
  • Управління знаннями в віртуальному освітньому середовищі
  • До побудови грід-систем знань (Knowledge Grid)
  • Гибридное моделирование. Язык Modelica
  • Интеграция пакета ALLTED со средой OpenModelica
  • Нейросетевая модель выбора эвристики предоставления ресурсов на уровне потока заданий в grid-системе
  • Графiчний редактор схем управлiння
  • Методы и средства анализа архитектуры корпоративных программных приложений
  • Архитектура медицинской скрининговой информационной системы
  • Методы построения моделей программных проектов
  • Хмарні і Грід обчислення для е-науки
  • Переносимость, интероперабельность и безопасность в облачных системах
  • Система формування маршруту проектування для міждісциплінарного комплексу GridALLTED
  • Применение генетического программирования к тестовой диагностике интегральных схем
  • Программно-управляющее средство диспетчеризации выполнения процессов в распределенных средах
  • Анализ электронных платежных систем Украины
  • Розширення віртуальної машини LLVM паралельними інструкціями для реалізації системи передачі повідомлень
  • Представлення знань в семантичному гріді
  • Грид проекты 7й Рамочной программы (FP7)
  • Европейская Грид инфраструктура EGI
  • Обзор инструментов распределения вычислений на основе системы ROOT
 • Session 4
  • Visual domain-specific query language for business applications
  • Eight-class locally-computed Internet locality estimation method and its impact on peer-to-peer network performance
  • Large-scale decentralized storage systems used by volunteer computing systems
  • A simple dynamic metrics of credit risk
  • Спосіб прискореної реалізації експоненціювання на полях Галуа
  •  Краткая математическая модель косвенного алгоритма шифрования
  • Використання ``фантомних'' об’єктів в розподілених контент-орієнтованих системах
  • Проектування дельта-сигма модулятора для АЦП
  • Автоматическое построение «основной рекурсивной» части программы по описанию структур данных
  • Мультиагентная технология – средство усовершенствования сети мобильных терминалов для ведения электронной коммерции
  • Система бездротової телеметрії і управління системою ``розумний дім''
  • Технології побудови комп’ютерних заставок
  • Використання вейвлет-перетворень для покращення якості звукових сигналів
  • Особенности проектирования интерфейса систем дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями
  • Можливості застосування систем управління контентом для створення Інтернет-ресурсу кафедри
  • Дострокове погашення депозитів в банку
  • Повышение безопасности виртуализации за счет групировки виртуальных машин
  • Способы и особенности организации систем распознавания речи
  • Ефективність метрик складності та якості програмного забезпечення
  • Организация семантической сервис-ориентированной архитектуры
  • Преимущества использования среды моделирования OpenGPSS в процессе обучения студентов
  • Алгоритми оцінки руху об'єктів при обробці відео
  • Засоби автоматизації аналітичної обробки даних в СЦД-Україна
  • Основні принципи створення онтокоректора для україномовної онтології UWN
  • Сучасні інформаційні технології програмної обробки відеопослідовностей
  • Методи просторового аналізу ГІС в оцінці комплексних ризиків життєдіяльності і господарювання на територіях підвищеної природно-техногенної небезпеки
  • Классификация задач обеспечения преемственности в развитии IT-систем
  • Оцінка подібності програмного коду в навчальних проектах студентів
  • Обробка планово-фінансових документів інформаційної системи НАПН України
  • Система ідентифікації бульок на зображенні піни
  • Особливості блочної дедублікації даних в різних операційних системах
  • Метод анализа дерева достижимых глобальных состояний как способ валидации протоколов распределенных систем
  • Оцінювання рівня знань при вивченні української дактильної мови
  • Використання бібліотек MapReduce для декомпозиції задач в Google App Engine
  • Метод формирования трассы управляющего алгоритма реального времени
  • Сравнение технологий Microsoft Silverlight и Adobe Flash
  • Алгоритм мурашиної колонії для розв'язку задачі стійкого розфарбування графу
  • Програмна бібліотека методів класифікації текстів
  • Стиснення зображень без втрат
  • Модель прицельной подсказки в интерфейсе пользователя и некоторые особенности ее применения
  • Экспериментальная оценка эффективности автоматического обнаружения типовых ошибок пользователя по словарям русского и украинского языков
  • Подавлення адитивного шуму на монохромних цифрових зображеннях за допомогою дискретних вейвлет-перетворень
  • Генератор рівномірно розподілених двійкових векторів заданої ваги
  • Використання каскадних радіально базисних нейронних мереж для задач класифікації об'єктів на оптичних зображеннях
  • Модель целесообразности приоритезации тестов в регрессивном тестировании
  • Спосiб прискореної корекцiї “пачки” помилок в каналах зi спектральною модуляцiєю
  • Система керування мобільною платформою на основі аналізу зображень та розпізнавання образів
  • Задачi маршрутизацiї транспортних засобiв: опис та методи розв’язку
  • Використання методу «редагування на льоту» (edit on fly) для побудови Web-систем
  • Перетворення алгебраічних систем в об'єктно-орієнтованій парадигмі
  • Обучение нейронных сетей для задачи нахождения лиц людей на изображениях
  • Iнтерполяцiя вiдеокадрiв
  • Оптимальна методика реалізації алгоритмів ЕЦП на ЕВМ
  • Архітектура автоматизованої системи обробки структурованих паперових документів
  • Програмні засоби управління програмними проектами з візуальними механізмами контролю етапності робіт на основі мереж Петрі 
  • Алгоритм структурного аналізу веб-документів
  • Информационно-поисковые алгоритмы в системах документооборота
  • Унификация гетерогенных источников данных
  • Особливості використання алгебри показників на базі реляційної алгебри для опису предметної області в процесі створення інформаційної автоматизованої системи управління 
  • Особливості адаптації платформи для створення ІАСУ з триланковою архітектурою з desktop інтерфейсом до web-середовища
  • Способ идентификации абонентов на основе концепции нулевых знаний, реализованной на полях Галуа
  • Організація інформаційної безпеки в мережі ІР-телефонії
  • Развертывание IP-телефонии в корпоративной сети
  • Побудова функційної моделі бота як складової ботнет-мережі
  • Аналiз ризикiв кредитування з використанням методiв контролiнгу
  • Особливості побудови АРМ лінгвиста з використанням шаблонів проектування
  • Использование фреймворка Equalizer для распределенного рендеринга трехмерных изображений
  • Контент-адміністрування інформаційної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України
  • Огляд та аналіз алгоритмів розповсюдження довідкових даних в розподілених системах
  • Розробка iнформацiйної технологiї для дослiдження процесiв i явищ в туризмi на основi методiв системного аналiзу
  • Алгоритм автоанотування документів для оцінки їх релевантності
  • Интеграция информационных ресурсов Мировой системы данных
  • Електронний документообіг як інструмент автоматизації діловодства в науковій установі
  • Программная библиотека методов кластеризации полнотекстовых документов
  • Построение вычислительных облаков с использованием системы OpenStack
  • Додавання мета-тегів Google Schoolar в Web-сторінки в деяких популярних CMS
  • Аналіз алгоритмів пошуку документів в розподілених системах
  • Разработка системы автоматизированного проектирования для сложных структур
  • Автоматизація планування капітальних вкладень державного підприємства
  • Автоматизована система укладання реферату
  • Етапи розгортання програмного забезпечення як сервісу
  • Интерактивное взаимодействие человека и компьютера посредством языка жестов при обучении
  • Методы генетического программирования
  • Реалізація прогресуючого ієрархічного стиснення зображень без втрат
  • Анализ различий между облачными и распределёнными вычислениями
  • Вирішення задач символьної регресії за допомогою генетичного програмування
 • Authors

1   ...   316   317   318   319   320   321   322   323   324

Похожие:

В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем iconВ сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных
Нтуу “кпi”. – К.: Ннк “iпса” нтуу “кпi”, 2010. – 544 с. – Текст: укр., рос., англ
В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем iconВ сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сло
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України у груднi 1997 р на базi кафедри математичних
В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем iconКомплексного использования водных ресурсов В. Н. Маркин, Раткович Л. Д., Соколова С. А
В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с разработкой методов управления водными ресурсами, контроля затопления, улучшения...
В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем iconРастим самых маленьких в выпуске 7 рассматриваются вопросы, связанные с правильным развитием ребенка раннего возраста: от рождения до 1 года
В выпуске 7 рассматриваются вопросы, связанные с правильным развитием ребенка раннего возраста: от рождения до 1 года
В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем iconСтатья посвящена описанию речевой базы данных русского языка, разработанной в Институте системного анализа ран при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой структуры базы данных, подбором текстовых материалов, вводом и разметкой речевых...
В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем iconПрограмма к урса “ Теория сложных систем”
Цель курса: дать представление о динамике сложных систем, механизмах самоорганизации открытых систем, описать явления перехода от...
В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем icon3. 4 Перспективы развития 19 4 вопросы технологии 20
В работе рассмотрены вопросы, связанные с разработкой устройства аутентификации (установления подлинности) абонентов системы сотовой...
В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем iconПрименение модельно-ориентированных семантических сетей в задача
Вопросы, связанные с построением графа информационного посредничества, который может лечь в основу проектирования распределенных...
В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем iconМинистерство Российской Федерации по атомной энергии Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова
Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерное приборостроение. Предполагается, что сборник будет выходить 2-3 раза в год и освещать...
В сборнике рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием сложных систем iconРадиофизический факультет
Рассматриваются вопросы организации долговременного хранения информации. Подробно рассматриваются наиболее распространенные современные...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница