Любченко павло миколайович
НазваниеЛюбченко павло миколайович
страница2/18
Дата26.01.2013
Размер2.72 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ВСТУПАктуальність дослідження. Загальною ознакою для більшості країн в третьому тисячолітті став пошук шляхів соціально-економічної, політичної, правової й духовної трансформації. Парламент, вирішуючи ці проблеми, визначив, що одним з пріоритетів національних інтересів України є розвиток громадянського суспільства і його демократичних інститутів. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають фундаментальні наукові дослідження теорії громадянського суспільства, його структури, правового статусу окремих інститутів.

Зростаючі тенденції глобалізації актуалізують питання розвитку основоположних конституційних цінностей, правового забезпечення розбудови громадянського суспільства, пошук балансу між свободою й публічною владою, потребу в гармонічному поєднанні яких значною мірою може задовольнити місцеве самоврядування. Становлення й розвиток місцевого самоврядування як основоположного інституту громадянського суспільства вимагає з'ясування ціннісних критеріїв та орієнтирів, які вказують на зміст і головні напрямки діяльності органів і посадових осіб територіальних громад.

За таких умов виникає необхідність суттєвого вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування з метою задоволення зростаючих потреб людини, територіальних громад і суспільства в цілому щодо організації місцевого управління, злагодженого функціонування всіх інститутів громадянського суспільства, що є головною передумову демократичних трансформацій, створення ефективної системи забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина.

Відродження традицій національної культури, духовності, зміна філософії влади, посилення соціальної і правової захищеності населення, яке багато в чому виявилося не підготовленим до використання тих можливостей і переваг, які надає місцеве самоврядування, зменшення патерналізму в діяльності держави вимагають активізації вивчення його взаємовідносин з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, профспілками та іншими інститутами громадянського суспільства. Детального аналізу потребують також механізми, що сприяють узгодженому функціонуванню інститутів громадянського суспільства й підходи до конструювання системи стримувань і противаг у їх взаємовідносинах.

Окремі правові питання становлення й розвитку громадянського суспільства та його інститутів порушувалися в працях деяких науковців, однак цілісної завершеної концепції сьогодні бракує. На дисертаційному рівні переважно досліджувалися проблеми взаємовідносин держави і громадянського суспільства. Місцеве самоврядування вітчизняними правознавцями розглядалося здебільшого як організація публічної влади на місцях, окремо аналізувалися правовий статус територіальних громад, функції, компетенція, форми й методи діяльності їх органів та посадових осіб. Однак проблема місця і ролі місцевого самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства та конституційно-правового регулювання їх взаємовідносин комплексно не досліджувалася.

Значну увагу вивченню конституційно-правових проблем організації й функціонування місцевого самоврядування приділяли такі вітчизняні вчені, як М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, Ю.П. Битяк, В.І. Борденюк, В.Д. Волков, М.П. Воронов, Р.К. Давидов, В.М. Кампо, В.П. Колісник, А.М. Колодій, М.І. Корнiєнко, В.В. Кравченко, В.С. Куйбіда, О.В. Марцеляк, Н.Р. Нижник, М.П. Орзiх, Р.С. Павловський, О.В. Петришин, В.Ф. Погорілко, М.О. Пухтинський, П.М. Рабінович, А.О. Селіванов, С.Г. Серьогіна, Ю.М. Тодика, О.Ф. Фрицький, В.М. Шаповал, В.Д. Яворський та ін.

Незважаючи на те, що багато науковців розглядають місцеве самоврядування як один з основних інститутів громадянського суспільства, у вітчизняній конституційно-правовій доктрині немає комплексних досліджень цієї проблематики, а тому існує гостра необхідність у її всебічній науковій розробці. Дана робота має за мету усунути цю прогалину й запропонувати вирішення теоретико-правових проблем правового регулювання статусу місцевого самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства, гармонізації їх взаємовідносин, становлення й розвитку конституціоналізму в Україні. Місцеве самоврядування в дисертації досліджується комплексно, системно, із залученням наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених в галузі філософії, теорії держави i права, конституційного й адміністративного права, політології, соціології та історії.

Наведене зумовлює актуальність теми дисертаційного роботи, її важливе теоретичне і практичне значення для визначення стратегії розвитку місцевого самоврядування в Україні, вдосконалення чинного законодавства, створення ефективних механізмів забезпечення прав та свобод людини і громадянина на місцевому рівні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, протокол № 5 від 20 грудня 2002р. Дисертація є складовою частиною наукових планів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і виконане в межах цільової комплексної програми «Права людини і проблеми становлення, організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування» № 0186.0.070865. Окремі положення роботи є складником досліджень за темою «Проблеми правового регулювання функціонування місцевого самоврядування і відносин комунальної власності» № 0100U006581, науковим керівником якої був автор дисертації.

Мета й завдання дослідження. Основна мета даної наукової роботи полягає в розробці, узагальненні й обґрунтуванні на основі нової парадигми громадянського суспільства й оновлених уявлень про його структуру, концептуальних засад організації і функціонування одного з його інститутів – місцевого самоврядування, яке є важливим складником процесу становлення й розвитку конституціоналізму в Україні і суттєво впливає на забезпечення й реалізацію прав та свобод людини і громадянина.

Відповідно до мети були поставлені такі основні завдання:

– дослідити генезис ідей громадянського суспільства у вітчизняній і зарубіжній політико-правовій думці, їх значення для сучасних політичних та інституційних трансформацій;

– узагальнити й систематизувати сучасні підходи до інтерпретації громадянського суспільства, провести аналіз його структури;

– здійснити аналіз конституційно-правових засад становлення й розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні, їх значення й соціальну роль у механізмі взаємного впливу, стримувань і противаг;

– на підставі системно-структурного аналізу запропонувати нову парадигму громадянського суспільства;

– визначити поняття «місцеве самоврядування», його місце й роль у громадянському суспільстві;

– з’ясувати сутність місцевого самоврядування як форми реалізації народного суверенітету й конституційного засобу обмеження державної влади;

– обґрунтувати значення громадянської й політичної активності людини, соціальних груп для розвитку місцевого самоврядування, сформулювати рекомендації щодо підвищення ініціативності громадян;

– провести порівняльний аналіз конституційного регулювання місцевого самоврядування в Україні та інших державах, на підставі чого опрацювати пропозиції стосовно можливості використання досвіду останніх при вдосконаленні національного законодавства;

– з’ясувати конституційно-правові основи взаємодії місцевого самоврядування з іншими інститутами громадянського суспільства;

– розглянути місцеве самоврядування як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу і становлення конституціоналізму в Україні;

– визначити сутність і критерії ефективності місцевого самоврядування;

– сформулювати пропозиції й рекомендації по вдосконаленню конституційно-правового регулювання статусу територіальних громад, їх органів і посадових осіб, форм участі громадян у вирішенні місцевих завдань.

Об’єктом дослідження є загальні закономірності еволюції і функціонування місцевого самоврядування як основоположного інституту громадянського суспільства.

Предмет дослідження становлять конституційно-правові засади й особливості функціонування місцевого самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства.

Методи дослідження. Методологічним підгрунтям роботи послужило застосування сучасних загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, виявлених i розроблених наукою й випробуваних практикою. Системний підхід – основа методологічної конструкції всієї дисертаційної роботи, що визначає стратегію дослідження місцевого самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства в єдності його соціального змісту та юридичної форми. Як загальнонауковий метод використано діалектичний підхід, згідно з яким відносини за участю суб’єктів місцевого самоврядування розглядалися в їх розвитку, взаємозв’язку і взаємодії. Шляхом використання методу міждисциплінарного аналізу комплексно розглянуто сутність місцевого самоврядування та його вплив на формування громадянського суспільства в Україні. Методи абстрагування й моделювання застосовувалися для визначення структури громадянського суспільства й опрацювання механізму забезпечення й реалізації прав та свобод людини і громадянина у сфері місцевого самоврядування.

Із спеціальних методів під час дослідження використовувалися: історичний – для дослідження еволюції теорії громадянського суспільства (пп. 1.1); порiвняльно-правовий – з метою аналізу зарубіжного досвіду організації місцевого самоврядування й можливостей його застосування в Україні (пп. 2.6); системно-структурний – при розгляді структури громадянського суспільства та специфіки владних відносин у системі організаційних структур місцевого самоврядування (пп. 1.3, 4.2.); логіко-семантичний – для поглиблення понятійного апарату, визначення сутності й особливостей громадянського суспільства й місцевого самоврядування (пп. 1.4, 1.5, 2.1, 2.2); системно-функціональний – при з’ясуванні конституційно-правових аспектів взаємовідносин місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства (пп. 2.3, розділ 3), взаємовідносин суб’єктів у системі місцевого самоврядування (пп. 4.4); статистичний і соціологічний – у процесі дослідження ефективності функціонування місцевого самоврядування, його впливу на розвиток інститутів громадянського суспільства (пп. 3.3-3.7, 4.3); метод прогнозування – для розробки пропозицій щодо подальшого вдосконалення конституційно-правового регулювання місцевого самоврядування в Україні (пп. 4.5, 4.6, 4.7).

Положення й висновки дисертації ґрунтуються на приписах Конституції, законів і підзаконних нормативно-правових актів України та зарубіжних країн, міжнародно-правових документів й актів органів місцевого самоврядування, які визначають правові засади становлення, функціонування й розвитку місцевого самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства. Інформаційну й емпіричну основу роботи становлять матеріали практики діяльності суб’єктів місцевого самоврядування в Україні та в інших державах, політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є однією з перших наукових робіт, у якій комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено проблемні питання організації й функціонування місцевого самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства і сформульовано пропозиції щодо їх вирішення. На фундаментальному рiвнi розглянуто концептуальні підходи до інтерпретації громадянського суспільства, проаналізовано його структуру, що дало можливість переосмислити деякі теоретичні положення науки конституційного права, викласти в авторському розумінні шляхи розв’язання низки проблем правової регламентації місцевого самоврядування, які сприяли б становленню й розвитку громадянського суспільства в Україні.

Результатом проведеного дослідження є розробка теоретико-правових засад нової концепції формування й функціонування місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства, сформульовано низку положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем, до найбільш значущих з яких належать нижченаведені:

Уперше:

– визначено поняття й сутність місцевого самоврядування в контексті становлення й розвитку громадянського суспільства в Україні як інституту, що забезпечує реалізацію прав та свобод людини і громадянина, через самоврядне або публічне регулювання суспільних відносин на місцевому рівні й вирішення в інтересах територіальних громад питань місцевого значення;

– запропоновано систему ознак і структуру громадянського суспільства, з’ясовано роль і соціальне призначення інститутів громадянського суспільства в аспекті забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина;

– місцеве самоврядування розглянуто як форма реалізації народного суверенітету й конституційний засіб обмеження державної влади в громадянському суспільстві;

– розкрито проблеми взаємовідносин місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, визначено форми їх взаємного впливу і сформульовано пропозиції щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання їх статусу й діяльності;

– узагальнено організаційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні шляхом застосування методу міждисциплінарного аналізу з використанням філософського, психологічного, соціологічного, аксіологічного, функціонального, інструментального, системного, історичного, порівняльного, політологічного й нормативного підходів.

Удосконалено:

– поняття «громадянське суспільство», для чого здійснено аналіз сучасних підходів до його інтерпретації;

– обґрунтування значення громадянської й політичної активності для розвитку місцевого самоврядування, запропоновано шляхи її підвищення;

– існуючі погляди щодо співвідношення місцевого самоврядування й громадянського суспільства з позиції взаємозалежності їх розвитку;

– методологічні підходи до організації взаємодії органів держави й органів місцевого самоврядування як підсистем публічної влади; зроблено висновок, що в перспективі відбуватиметься перехід від агентської моделі взаємовідносин до партнерства при чіткому функціонуванні механізму стримувань і противаг;

– систему критеріїв оцінки ефективності діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, погляди на проблему формування владних інституцій з урахуванням специфіки публічної влади, що здійснюється на цьому рівні;

– механізм правової регламентації відносин суб’єктів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Дістали подальшого розвитку:

– дослідження конституційних засад становлення й розвитку громадянського суспільства, забезпечення прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності;

– аналіз проблем, що існують у сфері місцевого самоврядування й негативно впливають на соціально-економічний розвиток територіальних громад, реалізацію функцій і повноважень їх органами й посадовими особами;

– дослідження форм участі громадян у вирішенні питань місцевого значення й визначення впливу інститутів громадянського суспільства на розвиток місцевого самоврядування;

– узагальнення конституційно-правового регулювання відносин у царині місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та обґрунтування можливостей використання їх досвіду в Україні;

–- основні напрямки реформуванням місцевого самоврядування як основного складника територіальної організації механізму публічної влади в громадянському суспільстві;

– положення конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування, дослідження причин виникнення конфліктів на місцевому рівні та шляхи їх вирішення.

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертаційній роботі положення, узагальнення, висновки і пропозиції мають як загальнотеоретичне, так і прикладне значення для науки конституційного права, державного будівництва й місцевого самоврядування. Вони спрямовані на подальший розвиток теорії громадянського суспільства, правового забезпечення розвитку місцевого самоврядування, вдосконалення регулювання відносин між інститутами громадянського суспільства. Отримані висновки i сформульовані на їх підставі практичні пропозиції щодо шляхів реформування різних сфер суспільства спрямовані на вдосконалення й підвищення ефективності місцевого самоврядування по забезпеченню реалізації прав та свобод людини і громадянина. Сформульовані в дисертації концепція розвитку місцевого самоврядування й висновки щодо необхідності вдосконалення регламентації правового статусу територіальних громад, їх органів і посадових осіб можуть бути використані в подальшій практиці законотворення.

Результати дослідження можуть бути задіяні в науково-дослідній сфері для подальшого опрацювання теорії місцевого самоврядування, його ролі і значення для розвитку громадянського суспільства в Україні, активності й ініціативи населення, підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.

У сфері правотворчості – сформульовані висновки і пропозиції можуть бути враховані при розробці концептуальних засад створення нової системи законодавства про місцеве самоврядування, для підготовки законодавчих актів, зокрема, нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проектів законів «Про місцеві референдуми», «Про територіальний устрій України», «Про комунальну власність»; уже використовувалися при підготовці Статуту територіальної громади м. Харкова, регламенту виконавчих органів Харківської міської ради та інших нормативних актів.

У правозастосовчій діяльності – використання одержаних результатів дозволить поліпшити застосування приписів чинного законодавства, що регулює відносини у сфері місцевого самоврядування. Висновки й пропозиції дисертації використовувалися для підготовки Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування в Харківській області та актів для її реалізації.

У навчальному процесі – матеріали дисертації застосовувалися при підготовці за участю автора розділів підручників, монографій, навчальних посібників, навчально-методичних рекомендацій, таких як «Організація місцевого самоврядування в Україні», «Державне будівництво й місцеве самоврядування в Україні», у викладанні відповідних навчальних дисциплін.

Положення й висновки даної наукової роботи можуть бути використані у правовиховній роботі для підвищення рівня правової культури населення й службовців органів місцевого самоврядування. З використанням результатів наукових досліджень автором прочитано посадовим особам органів місцевого самоврядування Харківської області цикл лекцій з питань правового регулювання статусу територіальних громад, організації й діяльності місцевих рад та їх виконавчих органів.

Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що містяться в дисертації. Дисертаційне дослідження виконано самостійно, всі сформульовані в ньому положення й висновки обґрунтовано на підставі власних досліджень автора. У колективній монографії «Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави» (За ред. Ю.М. Тодики і В.А. Шумілкіна. – Харків: Одіссей, 2004.) особисто дисертантом підготовлено в гл. 3 – § 2 «Територіальна основа місцевого самоврядування», § 3 «Матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування: проблеми теорії і практики», у гл. 4 – § 1 «Поняття функцій місцевого самоврядування та їх розвиток в умовах становлення правової державності та їх класифікація», § 2 «Розвиток компетенції місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення», § 3 «Акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб: класифікація, проблеми теорії та практики», а також у співавторстві у гл. 1 – § 1 «Поняття місцевого самоврядування», в якому здобувачем комплексно проаналізовано різноманітні підходи до визначення місцевого самоврядування, сформульовано висновки щодо його природи й сутності і § 4 «Принципи місцевого самоврядування», в якому дисертантом проведено класифікацію принципів місцевого самоврядування, розкрито сутність принципу взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування, а також принципів, які стосуються виключно організації діяльності суб’єктів місцевого самоврядування, сформульовано висновки. У науково-практичному коментарі до Конституції України автором прокоментовано ст. 7. У науковій статті «Сутність компетенції органів самоорганізації населення» здобувачем проаналізовані компетенція і практика функціонування органів самоорганізації населення, сформульовано поняття компетенції. Ідеї та розробки, які належать співавторам, у дисертації не використовувалися.

Апробація результатів дисертацiйного дослiдження. Дисертація виконана й обговорена на кафедрі державного будівництва Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Основні її теоретичні положення доповідалися здобувачем на міжнародних, республіканських і регіональних наукових і науково-практичних конференціях, семінарах: “Актуальні проблеми формування правової держави в Україні” (м. Харків, 2000 р.); “Статут територіальної громади міста: проблеми розробки та впровадження в практику місцевого самоврядування в Україні” (м. Київ, 2000 р.); “Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування” (м. Харків, 2001 р.); “Правові проблеми реформування регіональної влади” (м. Харків, 2002 р.), “Місцеве самоврядування і соціальні аспекти реформування АПК” (м. Харків, 2002 р.); “Державне управління та місцеве самоврядування” (м. Харків, 2003 р.); “Правові основи організації і діяльності добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування” (м. Харків, 2003 р.); “Нормативно-правові та організаційні аспекти вдосконалення механізму надання управлінських послуг” (м. Харків, 2003 р.); “Нормативне регулювання місцевого самоврядування” (Кривий Ріг 2003 р.); “Місцеве самоврядування – фундамент народовладдя в Україні” (м. Харків, 2004 р.); “Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні” (м. Харків, 2004 р.); “Майбутнє України: федералізм, або демократична децентралізація влади?” (м. Харків, 2004 р.); “Шляхи вдосконалення законодавства про місцеві вибори в Україні” (м. Київ, 2005 р.); “Правова система суспільства: проблеми, перспективи” (м. Кіровоград, 2005 р.); “Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні” (м. Харків, 2005 р.); “Соціально-політичні протиріччя та проблеми соціального партнерства” (м. Харків, 2005 р.); “Імператив національної консолідації: потенціал партійної системи та ресурси громадянського суспільства України” (м. Донецьк, 2005 р.); “Трансформація політики в право: різні традиції та досвіди” (м. Харків, 2005 р.); «Вибори народних депутатів 2006 року: відповідальність за порушення виборчого законодавства та шляхи вдосконалення суміжного законодавства» (м. Київ, 2005 р.); «Перспективи вдосконалення законодавчої бази самоврядування територіальних громад» (м. Київ, 2006 р.); «Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України» (м. Харків, 2006 р.); «Місцеве самоврядування в Україні: сучасність та перспективи» (м. Харків, 2007 р.); «Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку» (м. Харків, 2007 р.) та ін.

Окремі теоретичні положення даної наукової роботи використовувалися автором у процесі викладання навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», зокрема, в лекціях і на семінарських заняттях то темах «Організація місцевого самоврядування в Україні», «Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування». Основні положення дисертаційного дослідження протягом 2000-2006 рр. були викладені дисертантом на лекціях і семінарах-практикумах для сільських, селищних, міських голів і депутатів місцевих рад.

Публікації за темою дисертації. Основні теоретичні положення й висновки, сформульовані в дисертації, знайшли відображення в 51 науковій публікації, з яких 2 індивідуальні монографії, 29 статей у фахових наукових виданнях, 14 тез доповідей на наукових і науково-практичних конференціях, а також колективні 3 навчальні посібники, 1 монографія, 1 підручник, 1 науково-практичний коментар.

Структура дисертації складається з вступу, чотирьох розділів, що поділяються на підрозділи, висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 399 сторінок. Список використаних літературних джерел складається з 415 найменувань, уміщених на 37 сторінках.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Любченко павло миколайович iconБекетов Олексій Миколайович (до 150-річчя від дня народження) Бібліографічний покажчик Харків хнамг 2012
Великий зодчий Бекетов Олексій Миколайович (до 150-річчя від дня народження ): бібліогр покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад....
Любченко павло миколайович iconЗакон одавства та ювенальної юстиції І
Оборотов Юрій Миколайович доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Любченко павло миколайович iconНаучные статьи, опубликованные в зарубежных изданиях
Юдин В. В., Писаренко Т. А., Любченко Е. А., Чуднова О. А., Карыгина Ю. А. Мозаика Пенроуза как древесно-графовая квазистохастическая...
Любченко павло миколайович iconПавло Загребельний Переходимо до любові Роман
«вчорашнім восьмикласником І принциповим недоуком», а один доктор наук, ухопившися за мої самокритичні слова про «недовихованість...
Любченко павло миколайович iconРеферат претенденти
Шарковський Олександр Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік нан україни, завідувач відділу Інституту...
Любченко павло миколайович iconМойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець
У статті викладено наукові засади „Граматики руської мови” Степана Смаль-Стоцького
Любченко павло миколайович iconВ. С. Любченко акб "Алекскомбанк" зао, Александров
Технология – это "совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание...
Любченко павло миколайович iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Деталі машин» для студентів спеціальності 091902
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница