Любченко павло миколайович
НазваниеЛюбченко павло миколайович
страница18/18
Дата26.01.2013
Размер2.72 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

302. Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. – М.: Инфра-М, 1997. – С. 143.

303. Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России: понятие, содержание, вопросы становления. – М.: Юрист, 1994. – 285 с.

304. Рыбаков О.Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности. - СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2004. – 352 с.

305. Саєнко Ю.I. Ткачук А.Ф., Привалов Ю.О. Мiсцеве самоврядування в Українi: проблеми i прогнози. - К.: Iнститут соцiологiї НАНУ, 1997. – 148 с.

306. Свінцицький В., Федорченко П. Громадянське суспільство в Україні: концепції і реалії // Бюл. Міжнар. фонду “Відродження”. – К., 1994. – № 4-5. – С. 15-18.

307. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

308. Селіванов А. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України // Право України. – 2004. – № 9 – С. 34-36.

309. Селіванов В. Демократичний вимір Конституційної реформи в Україні: сучасне розуміння // Право України. – 2003. – № 9. – С. 15-24.

310. Селіванов В. Людський вимір політики трансформації державного управління України // Право України. – 2004. – № 10. – С. 4-10.

311. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти: Монографія. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 724 с.

312. Селіванов В. Раціональне та ірраціональне в пізнанні правової дійсності // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 2-3. – С. 67-83.

313. Семена М. Алуштинський розлам. Конфлікти в органах влади, породжені свавіллям посадових осіб, розламують місцеве самоврядування, знижують його ефективність і авторитет...// Дзеркало тижня: Міжнар. сусп.-політ. щотижневик. – 2003. – № 26-27 – С. 4.

314. Серьогін В.О., Серьогіна С.Г. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (Частина Загальна): Навч. посіб. – Харків: Штрих, 2001. – 44 с.

315. Серьогіна С.Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2001. – Вип. 1. – С. 106-118.

316. Серьогіна С.Г. Удосконалення системи територіальної організації публічної влади в Україні як продовження конституційної реформи // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матер. Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 25 травня 2004р./ За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. – С. 6-10.

317. Сивицкий В.А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности: обзор научной конференции // Гос-во и право. – 2002. – № 2 – С. 114-121.

318. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. / Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

319. Слиш В. Держава та місцеве самоврядування – партнерство чи знову протистояння? // Аспекти самоврядування. – 2005. – № 2. – С. 11,12.

320. Слінько Т.М. До поняття про види територіальних громад // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матер. Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 25 травня 2004р./ За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. – С. 106-109.

321. Словник соціологічних і політологічних термінів: Довідк. вид. / За заг. ред. В.І. Астахової, В.І. Даниленка, А.І. Панова. – К.: Вища шк., 1993. – 141 с.

322. Советский энциклопедический словарь // А.М. Прохоров, М.С. Гиляров, Е.М. Жуков и др. – М.: Сов. энцикл., 1980. – С. 501. (1600 с.)

323. Современная западная социология: Словарь / Сост.: Ю. Н. Давыдов и др. – М.: Политиздат, 1990. – 432 с.

324. Соловьев В. Сочинения. – В 2-х т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1988. – 822 с.

325. Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации: Дис...д-ра юрид. наук: 12.00.02. – М., 1993. – 366 с.

326. Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві / О. Майборода, Р. Чілачава, Т. Пилипенко та ін.. – К.: Фонд «Європа XXI», 2002. – 312 с.

327. Ставицька О.В. Деякі соціальні технології врегулювання юридичних конфліктів // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2005. – Вип. 10. – С. 53-59.

328. Ставицька О.В. До питання про сутність адміністративно-правових конфліктів // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матер. Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 25 травня 2004р./ За ред. Ю.П. Битяка. – Х: Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. – С. 253-255.

329. Стретович В. Забезпечення відкритості органів державної влади та місцевого самоврядування // Аспекти самоврядування. – 2005. – № 2. – С. 13-17.

330. Стріха М. Місцеве самоврядування в Україні // Укр. слово. – 1996. – 7 лист. – С. 2-4.

331. Судове вирішення виборчих спорів в Україні (за результатами виборів 2002 р.) / Буроменський М.В., Веніславський Ф.В., Колісник В.П. та ін. – Харків: Екограф, 2003. – 76с.

332. Сурмін Ю. Сутність громадянського суспільства: проблеми і шляхи оптимізації його взаємодії з місцевим самоврядуванням // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Д.: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління УАДУ, 2002. – Вип. 1 (7). – С. 148-166.

333. Тарасюк В. Кодифікація законодавства про місцеве самоврядування: теоретичні питання // Право України. – 2000. – № 11 – С. 71-74.

334. Тацій В.Я. Методологічні проблеми правової науки на етапі формування правової, демократичної, соціальної держави // Методологічні проблеми правової науки: Матер. міжнар. наук. конф., Харків, 13-14 грудня 2002 р. - X.: Право, 2003. - С. 3-13.

335. Тацій В.Я. Місцеве самоврядування в системі місцевої влади України // Актуальні проблеми державного управління. – Збірник Укр. акад. держ. управл. при Президентові України (Хар. філія). – 2001. – № 1. – С. 31-39.

336. Тацій В.Я. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини – головний конституційний обов’язок демократичної, правової, соціальної держави // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 4(23). – С. 3-19.

337. Тацій Л.В. Місцеве самоврядування й адвокатура в Україні як інститути громадянського суспільства // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матер. Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 25 травня 2004р./ За ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. – С. 258-263.

338. Теория государства и права: Учебник. / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристь, 1997. – 671 с.

339. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 368 с.

340. Тимченко С.М. Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 18 с.

341. Тихомиров Ю.А. Диалектика управления и самоуправления // Вопросы философии. – 1983. – № 8. – С. 18-39.

342. Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник. М.: Изд-во БЕК, 1995. – 496 с.

343. Тихомиров Ю.А. Публичное право: падения и взлеты // Гос-во и право. – 1996. – № 1. – С. 3-12.

344. Тихомиров Ю.А. Разделение властей или разделение труда? // Сов. Гос-во и право. – 1967. – № 1. – С. 14-22.

345. Тітаренко О Актуальні проблеми місцевих органів влади щодо поліпшення зворотного зв’язку з малими підприємствами за допомогою моніторингової системи // Зб. наук. пр. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. – К.: УАДУ, 2002. – Вип. 1. – С. 264 – 275.

346. Ткаченко В.Д. Демократія і самоврядування (деякі аспекти співвідношення) // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матер. Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 25 травня 2004р./ За ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. – 2004. – С. 78-81.

347. Ткаченко Ю.В. До питання про природу юридичних конфліктів, що виникають у процесі парламентських виборів // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2002. – Випуск 4. – С. 51-57.

348. Ткаченко Ю.В. Щодо «позитивного» аспекту конституційної відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матер. Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 25 травня 2004р. / За ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. – С. 193-195.

349. Ткачук А., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід. – К.: Заповіт, 1997. – 186 с.

350. Тодыка О.Ю. Народовластие в условиях глобализации: Монография. – Харьков: Право, 2005. – 336 с.

351. Тодика О.Ю. Проблеми реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень в аспекті здійснення народовладдя // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2004. – Вип. 7. – С. 49-61.

352. Тодика О.Ю. Співвідношення конституційного ладу і народовладдя: теорія і практика // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2005. – № 2. – С. 74-82.

353. Тодика Ю. Адміністративна реформа в Україні в аспекті розвитку конституційного процесу // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. - № 2-3. – С. 224-238.

354. Тодика Ю.М. Конституційні засади формування громадянського суспільства в Україні // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 1. – С. 34-44.

355. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учеб. пособ. – Харьков: Фолио; Райдер, 1998. – С. 292 с.

356. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: Монография. – Харьков: Факт, 2000. – 608 с.

357. Тодика Ю.М. Місцеве самоврядування в аспекті конституційної реформи // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матер. Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 25 травня 2004р. / За ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. – С. 3-5.

358. Тодика Ю.М. Наука конституцiйного права України на сучасному етапi: Конспект лекцiй. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1996. – 28 с.

359. Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины:Учеб.пособ.–Харьков: Факт, 1999. – 320 с.

360. Тодыка Ю.Н., Супрунюк Е.В. Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования обществаю. – Симферополь: Таврия, 1997. – 312 с.

361. Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Выборы органов местного самоуправления: конституционно-правовой аспект.- Х.: Факт, 1998.- 160 с.

362. Токвіль Алексіс де. Про демократію в Америці. У 2-х т.: Пер. з фр. – К.: Всесвіт, 1999. – 590 с.

363. Тома Аквінський. Коментарі до Аристотелевої “Політики”. – К.: Основи, 2000. – 794 с.

364. Торохтій Ю.З. Правові засади взаємодії місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2005. – 20 с.

365. Уваров А.А. Местное самоуправление в России. 2-е изд., перераб. – М.: НОРМА, 2006. – 320 с

366. Удовиченко В. Ефективна економічна політика місцевої влади. Формула успіху. // Аспекти самоврядування. – 2005. – № 2 – С. 28-31.

367. Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз / О. Дергачов (керівник авт. кол.). – К.: Політ. думка, 1996. – 448 с.

368. Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2003 – 632 с.

369. Українська радянська енциклопедія. – 2-ге вид. / Антонов О.К., Бабичев Ф.С., Бабій Б.М. та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1984. – Т. 11. – Кн. 1: Стодола – фітогеографія. – 606 с.

370. Фарбер И.Е., Ржевский В.А. Вопросы теории советского конституционного права.– Саратов: Приволж. кн. изд-во., 1967. – 319 с.

371. Федеральный конституционный закон от 10.11.1920г. // Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: Изд. гр. НОРМА – ИНФРА М, 1999. – 816 с.

372. Фергюсон Адам. Опыт истории гражданского общества / Пер. с англ. Под ред. М.А.Абрамова. - М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2000 - 392 с.

373. Філософія права: Навч. посіб. / За заг. ред. М.В.Костицького, Б.Ф.Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 333 с.

374. Философский энциклопедический словарь / Ред.-состав: Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблев, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 576 с.

375. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.

376. Хоменець Р. «Анатомія» місцевого самоврядування. Над чим задумуються теоретики // Віче. – 2002. – № 3. – С. 50-53.

377. Цвєтков В.В. Адміністративна реформа – ефективність державного управління // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2002. – № 2. – С. 9-14.

378. Цвик М. Социалистическая демократия и самоуправление. – Сов. гос-во и право. – 1985. – № 4. – С. 3-11.

379. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356

380. Цицерон М. Т. Про державу. Про закони. Про природу Богів. – К.: Основи, 1998. – 477 с.

381. Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз: Монографія. – Харків: Право, 2006. – 224с.

382. Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. – М.: Изд. гр. ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998. – 160 с.

383. Чеботарев Г.Н. Развитие конституционных основ местного самоуправления в Российской Федерации: Учеб. пособ. – Тюмень, 1995. – 136 с.

384. Чиркин В.Е Государствоведение: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 400 с.

385. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление: Учебник. – М.: Юристъ, 2003. – 320 с..

386. Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации: Учебник. – М.: Юристъ, 2002. – 480 с.

387. Шабунин Р.М. Гражданское общество: история и современность: Учеб. пособ. – Чебоксары: Чувашский гос. ун-т, 1996. – 18 с.

388. Шамхалов Ф. Теория государственного управления. – М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2002. – 638 с.

389. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Право України. – 2002. – № 3. – С. 49-51.

390. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія. – К.: Юрид. фірма «Салком»; Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.

391. Шаров Ю. Продуктивна функція стратегічного мислення й успішність муніципального управління // Зб. наук. пр. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. – К.: УАДУ, 2002. – Вип. 1. – С. 275-283.

392. Шеварднадзе Э. Порядок в каком мире? // За рубежом. – 1991. – № 21. – С. 8.

393. Шемчушенко Ю., Ющик О. До проблеми формування законодавчої політики в Україні // Право України. – 2005. – № 11. – С. 3-7.

394. Шеремет К.Ф. Актуальные проблемы формирования местного самоуправления в Российской Федерации (“круглый стол”) // Гос-во и право. – 1997. – № 5. – С. 24-45.

395. Шон Д.Т. Конституционная ответственность // Гос-во и право. – 1995. – № 7. – С. 35-43;

396. Штюдеманн Д. Громадянське суспільство в Німеччині // Дзеркало тижня: Міжнар. сусп.-політ. тижневик. – 2002. – № 5. – С 3.

397. Шундиков К.В. Юридические средства реализации правовой политики // Правоведение. – 1997. – № 4. – С. 149-150.

398. Яворський В.Д. Суб’єкти виборчого права України: поняття, ознаки та їх види // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2002. – Вип. 4. – С. 45-50.

399. Яворський В.Д. Основні напрямки удосконалення законодавства про місцеві вибори в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2001. – Вип. 1. – С. 119-124.

400. Яковюк І.В. Реалізація соціальної функції держави в умовах європейської інтеграції // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2004. – Вип. 7. – С. 40-48.

401. Яковюк І.В. Соціальна і правова держава: співвідношення понять / Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2001. – № 1. – С. 99-105.

402. Яковюк І.В. Християнсько-демократична модель соціальної держави (історія та теорія) // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2002. – № 3. – С. 23-32.

403. Ясюнас В.А. Основы местного самоуправления: Учеб. пособие. – М.: Ось-89, 1998. – 224 с.


404. Alexander J. Citizen and Enemy as Symbolic Classification: On the Polarizing Discourse of Civil Society // When Culture Talks: Exclusion and the Making of Society. – Chicago, 1993. – P. 289-308.

405. Habermas J. Civil Disobedience: Litmus Test for the Democratic Constitutional State, Berkeley Journal of Sociologi 30 (1985). Р. 96-116.

406. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere [1962]. Cambridge: MIT Press, 1989. – 301 p.

407. Havel V. Politics and Coscience / Open Letters. Ed. P. Wilson. London, 1992. – 293 p.

408. Havel V. The power of the powerless // The Power of the Powerless: Citizens against the State in Central-Eastern Europe. Ed. J.Keane. Armonk, NY, 1985. P. 23-96.

409. Ferguson A. An Essay on the History of Civil Society, ed. Fania Oz-Salzberger. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995. – 320 р.

410. Foucault Michel, Discipline and Punish. – New York: Pantheon, 1977. – 333 p.

411. Gramsci A. Prison Notebooks. New York: International Publishers, 1971. – 483 р.

412. Rosenblum N.L. Membership and Morals: The Personal Uses of Pluralism in America. - Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1998. – 425 p.

413. Rosmini A. The Philosophy of Right. Volume 6. Rights in Civil Society. Durham: Rosmini House, 1996. – 487 str.

414. Schmitt Carl The Crisis of Parliamentary Democracy [1923] Cambridge: MIT Press, 1985. – 132 p.

415. Weber M. The theоry of Sosial and Economic Organization. – New York, Free Press, 1914. – 232 р.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Похожие:

Любченко павло миколайович iconБекетов Олексій Миколайович (до 150-річчя від дня народження) Бібліографічний покажчик Харків хнамг 2012
Великий зодчий Бекетов Олексій Миколайович (до 150-річчя від дня народження ): бібліогр покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад....
Любченко павло миколайович iconЗакон одавства та ювенальної юстиції І
Оборотов Юрій Миколайович доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Любченко павло миколайович iconНаучные статьи, опубликованные в зарубежных изданиях
Юдин В. В., Писаренко Т. А., Любченко Е. А., Чуднова О. А., Карыгина Ю. А. Мозаика Пенроуза как древесно-графовая квазистохастическая...
Любченко павло миколайович iconПавло Загребельний Переходимо до любові Роман
«вчорашнім восьмикласником І принциповим недоуком», а один доктор наук, ухопившися за мої самокритичні слова про «недовихованість...
Любченко павло миколайович iconРеферат претенденти
Шарковський Олександр Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік нан україни, завідувач відділу Інституту...
Любченко павло миколайович iconМойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець
У статті викладено наукові засади „Граматики руської мови” Степана Смаль-Стоцького
Любченко павло миколайович iconВ. С. Любченко акб "Алекскомбанк" зао, Александров
Технология – это "совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание...
Любченко павло миколайович iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Деталі машин» для студентів спеціальності 091902
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница