Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
НазваниеМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
страница1/6
Дата13.01.2013
Размер0.64 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6

Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25.11.2005 № 380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України від 18.08.2009 № 312) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 853/16869 від 10.09.2009 (зі змінами)
Інструкція

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-ПЕ

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до

добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води”I. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція містить основні методологічні положення стосовно визначення окремих економічних показників щодо промислової діяльності підприємств. Дані статистичного спостереження за формою № 1-ПЕ “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води” (далі - форма № 1-ПЕ) є короткостроковими і використовуються для формування оперативної зведеної інформації по країні в цілому та за територіями регіонів.

У разі коли місцезнаходження та місце здійснення виробничої діяльності респондента є територіями різних адміністративно-територіальних одиниць (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), звіт подається за місцем здійснення виробничої діяльності /виробництва продукції. Якщо виробничий структурний підрозділ не веде обліку всіх показників звіту, зокрема обсягу реалізованої продукції (рядки 10, 15 форми № 1-ПЕ), юридична особа розраховує і подає йому цей показник чи інформацію для його розрахунку (середні ціни реалізації тощо) або сама складає звіт і надає його органу державної статистики за місцем здійснення виробничим структурним підрозділом виробничої діяльності.

1.2. Дані про обсяги реалізації продукції, яка вироблена у рамках угоди про спільну діяльність, наводяться учасником угоди, на потужностях якого (власних чи орендованих) вироблена така продукція.


II. Розподіл за видами економічної діяльності


2.1. Дані щодо промислової діяльності підприємства (сума за секціями “С”, “D”, “Е” КВЕД) розподіляються за видами діяльності, які здійснював респондент у звітному місяці. Інформація наводиться відповідно до три-, чотиризначних кодів КВЕД (ДК 009:2005) згідно з Переліком видів економічної діяльності, що за КВЕД належать до секцій “C”, “D”, “E”, за якими наводяться дані у формі № 1–ПЕ. Сума значень показників за всіма видами промислової діяльності має дорівнювати загальній величині щодо промисловості (графа 1). Якщо кількість граф у бланку для відображення всіх видів промислової діяльності підприємства буде недостатньою для надання звіту, слід скористатись додатковим бланком форми № 1–ПЕ.

Для визначення наповнення заданих видів діяльності слід керуватися додатком до цієї Інструкції та Номенклатурою продукції промисловості, затвердженою наказом Держкомстату від 30.08.2002 № 320 (зі змінами).

Якщо окремі показники звіту, зокрема кількість працівників, неможливо однозначно розподілити за видами економічної діяльності, здійснюється розрахунковий (умовний) розподіл.

2.2. Середня кількість працівників розподіляється за всіма видами виробничої діяльності, якою вони були зайняті, уключаючи ті спеціалізовані підрозділи, які виготовляли продукцію для власних промислово-виробничих потреб або для своїх непромислових підрозділів. Наприклад, підприємство виробляє борошно, яке не реалізується зовнішнім споживачам, а використовується для випічки хлібобулочних виробів на цьому самому підприємстві, здійснює пошиття спецодягу для своїх працівників. У цьому разі кількість працівників розподіляється за видами діяльності “Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості” (15.61) та “Виробництво хліба та хлібобулочних виробів” (15.81), “Виробництво одягу з текстилю” (18.2), а реалізована продукція наводиться тільки за кодом 15.81.

Особи, які займалися у звітному періоді декількома видами діяльності, відносяться до того виду діяльності, де вони відпрацювали більше часу.

Кількість працівників розподіляється за всіма видами промислової діяльності, до яких належить продукція (товари, послуги), що вироблялась у звітному місяці. Тобто розподіл працівників здійснюється виходячи з виробництва продукції і безпосередньо не пов’язується з відображенням за видами діяльності показників щодо обсягів замовлень та реалізації. Наприклад, у звітному місяці певний вид продукції не вироблявся, але здійснювалась реалізація такої продукції, виробленої у минулих періодах. У цьому разі за видом діяльності, до якого належить ця продукція, наводяться дані щодо обсягу реалізації (рядок 10 форми № 1-ПЕ), а кількість працівників за цим видом діяльності у звіті не відображається. У разі якщо працівники підприємства, яке має філії (інші відокремлені підрозділи), що складають звіт окремо, протягом звітного місяця були зайняті в декількох зазначених підрозділах, їх кількість відображається у звіті тільки одного відокремленого підрозділу.

Кількість працівників структурних підрозділів, які безпосередньо не виготовляли продукцію (бухгалтерія, склади, обчислювальні центри, підрозділи з виконання ремонту та технічного обслуговування власного обладнання, відділи збуту тощо), розподіляється за видами діяльності залежно від того, до складу витрат якої продукції переважно зараховуються витрати на утримання цих працівників.

Якщо підприємство тимчасово не здійснювало виробничу діяльність, при складанні звіту робиться умовний розподіл за видами діяльності виходячи з робочого місця працівників. При цьому якщо на підприємстві залишається незначна кількість працівників, які зайняті переважно реалізацією продукції, випущеної у минулих періодах, їх кількість відображається за основним видом діяльності підприємства.


III. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (оборот)


3.1. У рядку 10 форми № 1-ПЕ наводиться обсяг реалізації (оборот) від промислової діяльності, який визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунку з покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору). Продукція визначається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї.

До промислової діяльності належить виробництво продукції (товарів, послуг), що класифікується за секціями “С”, “D”, “Е” КВЕД.

3.2. До складу показника включається вартість реалізованої у звітному періоді промислової продукції (товарів власного виробництва та виконаних послуг промислового характеру на замовлення), вартість реалізованих відходів промислового виробництва.

3.3. До обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) не включається дохід, одержаний від непромислових видів діяльності, зокрема від:

перепродажу покупних матеріалів, напівфабрикатів, виробів, які відпускаються без додаткової промислової обробки на даному підприємстві (навіть якщо перевіряється їх якість, здійснюється розлив у пляшки, розфасування, пакування тощо);

проведення технічного контролю, лабораторних аналізів, випробувань продукції тощо;

реалізації науково-технічної продукції;

надання транспортних, вантажно-розвантажувальних послуг та послуг з охолодження продукції;

діяльності із закупівлі, очищення, охолодження та теплової обробки молока, що реалізується на молокопереробні підприємства;

надання послуг з ремонту (включно з гарантійним) автомобілів та товарів побутового призначення;

реалізації придбаних металевих і неметалевих відходів (металобрухту, макулатури тощо) без додаткової механічної, хімічної, термічної обробки, у результаті якої вони можуть бути безпосередньо використані для виробництва нових виробів (навіть якщо зібрані відходи піддано чищенню, сортуванню, пакуванню);

продажу іноземної валюти, доходів від торгових марок, патентів тощо, що враховуються за статтею “Інші операційні доходи” Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690. 

До обсягу обороту не включаються поставки продукції між філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства.

У рядку 10 форми № 1–ПЕ не відображаються обсяги реалізації промислової продукції, виробленої на давальницьких умовах на інших підприємствах, а також обсяги реалізації придбаних електроенергії та газу, що поставляються споживачам розподільними мережами, які експлуатуються іншими підприємствами.

3.4. Оцінка реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) здійснюється у відпускних цінах підприємств без врахування непрямих податків та оптових скидок з відпускної ціни.

До обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) включаються всі витрати з транспортування, пакування тощо, що здійснюються підприємством. У разі коли такі послуги надаються підприємству іншими організаціями, їх вартість не повинна включатись до обсягу реалізованої продукції.

До обсягу реалізованої продукції не включаються суми цільових надходжень (дотацій) на виробництво, суми попередньої оплати продукції (товарів, послуг) та авансові платежі.

3.5. Продукція, що поставляється на експорт, обраховується за контрактними цінами, перерахованими у гривні за курсом Національного банку України на дату її відвантаження, за винятком непрямих податків, а також вартості послуг інших організацій з доставки продукції від пункту відправлення до пункту призначення. Курсові різниці між оцінкою вартості продукції на дату відвантаження і дату надходження коштів, а також на дату здійснення передоплати і фактичного відвантаження в обсязі реалізації продукції не враховуються.

Якщо продукція (товари, послуги) сплачується покупцем за іншими цінами (нижчими, вищими), ніж було зазначено в розрахункових документах на момент її відвантаження, дані звіту про обсяги обороту не коригуються.

За видом діяльності “Постачання пари та гарячої води” (код за КВЕД 40.3) обсяг реалізованої продукції визначається за вартістю виробленої та відпущеної теплової енергії на момент її фактичного відпуску, розрахованою за встановленими тарифами за 1 Гкал (незалежно від порядку розрахунків за неї).

3.6. З даних рядка 10 у рядку 15 форми № 1–ПЕ наводиться вартість продукції (електроенергії, тепла, газу, води тощо), придбаної для перепродажу та реалізованої без додаткової (або без суттєвої) обробки на цьому підприємстві, включеної до операційних витрат на реалізовану продукцію, у частині видів діяльності, що належать до секції “E” КВЕД. Підприємства заповнюють цей рядок у разі реалізації споживачам власними або орендованими розподільними мережами придбаних електроенергії, теплової енергії, газу, води.


IV. Надходження замовлень на виробництво промислової продукції

(товарів, виконання послуг)


4.1. У рядку 11 форми № 1–ПЕ наводяться дані про вартість усіх прийнятих за звітний місяць замовлень на виробництво промислової продукції як з власної сировини, придбаної сировини, а також із давальницької сировини, виконання послуг промислового характеру тільки за видами діяльності переробної промисловості, відміченими в переліку, що додається, позначкою “”.

До обсягу надходження замовлень включаються замовлення отримані як на підставі укладених договорів, так і на підставі інших документів, вчинених у письмовій формі.

4.2. Якщо в замовленні міститься інформація тільки про кількість продукції, то обчислення її вартості здійснюється на основі прийнятих для даного замовлення цін поточного дня на момент надходження замовлення. При цьому у звіті наводиться вся вартість замовлення незалежно від тривалості періоду, на який укладається договір Якщо продукція фактично відвантажена за іншими (нижчими, вищими) цінами, ніж це було передбачено договором, дані про вартість замовлення не коригуються.

4.3. До вартості прийнятих замовлень включається також обсяг продажу зі складу за умови, якщо надходження замовлення і видача продукції збігаються у часі. Відвантаження продукції за договорами, укладеними в попередні роки, до обсягу надходження замовлень не включається.

4.4. До надходження замовлень не належать:

замовлення на непромислову продукцію (товари, послуги);

замовлення на поставку придбаних виробів без додаткової обробки (перепродаж);

замовлення на поставку відходів промислового виробництва;

замовлення на поставку товарів і надання послуг у рамках одного й того самого підприємства.

4.5. З даних рядка 11 у рядку 12 форми № 1–ПЕ наводиться обсяг іноземних замовлень (одержаних від замовників – нерезидентів безпосередньо або через посередників).


V. Середня кількість працівників промислової діяльності


5.1. У рядку 13 форми № 1–ПЕ наводиться середня кількість працівників (уключаючи штатних працівників та працюючих за цивільно-правовими договорами, а також зовнішніх сумісників), зайнятих у видах діяльності, які за КВЕД відносяться до добувної, переробної промисловості та виробництва і розподілення електроенергії, тепла, газу і води (секції “С”, “D”, “Е”).

5.2. Уключаються до цього показника також працівники, зайняті діяльністю з обслуговування (підтримання) основного та другорядних видів промислової діяльності: у бухгалтерії, на складі, ремонтному підрозділі, який обслуговує виробниче обладнання підприємства, відділах збуту, кадрів тощо.

5.3. Не включається до даних рядка 13 форми № 1–ПЕ кількість працівників непромислових видів діяльності: відокремлених науково-дослідних, проектно-конструкторських підрозділів, а також відокремлених та структурних підрозділів, зайнятих ремонтом автомобільного транспорту, рекультивацією земель, лісозаготівлею, обслуговуванням холодильників, для надання послуг стороннім організаціям із зберігання і охолодження продукції, об'єктів соціальної сфери і охорони здоров'я та інших непромислових підрозділів, що перебувають на балансі підприємства.

5.4. Показник “середня кількість працівників промислової діяльності (уключаючи штатних працівників та працюючих за цивільно-правовими договорами, а також зовнішніх сумісників)” розраховується відповідно до порядку, викладеного в розділі 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722.


VI. Дані щодо відпрацьованого часу


6.1. У рядку 14 форми № 1–ПЕ наводяться дані про кількість відпрацьованих людино-годин працівниками (уключаючи штатних працівників та працюючих за цивільно-правовими договорами, а також зовнішніх сумісників), зайнятими у виробництві продукції (товарів, послуг) як з тривалим, так і нетривалим циклом виробництва, що згідно з КВЕД відносяться до видів діяльності, які відмічені у переліку, що додається, позначкою “”.

6.2. До відпрацьованих людино-годин належать людино-години, які фактично відпрацьовані працівниками, зайнятими на виготовленні цієї продукції, уключаючи тих, що працювали неповний робочий день або тиждень, та відпрацьовані в порядку надурочної роботи, у святкові та неробочі дні.

6.3. Не належать до відпрацьованих людино-годин: простої, години перерв у роботі, години скорочення тривалості роботи працівників, інші перерви в роботі, передбачені законодавством.

  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води” iconРозділ управління якістю. Сертифікація та ліцензування 29 розділ основні економічні показники проектно-договірної діяльності 33 розділ показники фінансово-економічної діяльності 38
Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води” iconЗаконукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей
Цей закон визначає основні правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері підвищення рівня безпеки вуглевидобування...
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води” iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води” iconКнига: Відходи виробництва
Відходи виробництва І споживання та їх вплив на ґрунти І природні води : Навчальний посібник / За ред. В. К. Хільчевського. – К.:...
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води” iconЗвіт про діяльність у 2005 році
...
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води” iconНаказ, Довідник, Перелік (v0336203-04)
...
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води” iconО. Л. Михайлюк Згідно із Законом України „Про державну підтримку малого підприємництва” [1] малі підприємства це юридичні особи суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми господар
Малий бізнес здійснюється шляхом створення розгалуженої системи малих підприємств. Згідно із Законом України "Про підприємства" [2]...
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води” iconПлан роботи національної парламентської бібліотеки україни на 2005 рік Всту п
України. Протягом цього року відбудуться значні адміністративні І політичні реформи. Економічні зміни у різних сферах діяльності...
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води” iconЗвіт про діяльність виконавчих органів міської ради за 2011 рік
Свідомий того, що результати діяльності виконавчих органів міської ради визначаються ефективністю роботи мене як міського голови,...
Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води” iconДовідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница