Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Скачать 215.84 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Дата11.01.2013
Размер215.84 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут заочного і дистанційного навчання

Кафедра безпеки інформаційних технологій

Кирило Петрович Ануфрієнко

Методичні рекомендації
до виконання контрольної роботи


з навчальної дисципліни

«Аналітико-синтетична переробка інформації»

для студентів напряму 6.020105

«Документознавство та інформаційна діяльність»

Київ 2012


Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів напряму 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Кирило Петрович Ануфрієнко. — Київ: НАУ, 2012. — 23 с.  


Контрольна робота з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни. Наведене загальне завдання на виконання контрольної роботи та перелік індивідуальних варіантів тем. Даються методичні рекомендації до створення оглядового документу. Наведені вимоги до оформлення та структури контрольної роботи, надані методичні рекомендації до виконання пунктів завдання. Призначено студентам напряму 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» при вивченні навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації».


ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2 ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 5

2.1 Загальне завдання 5

2.2 Перелік індивідуальних варіантів тем контрольних робіт 6

3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 7

3.1 Оглядовий документ 7

4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ 10

4.1 Загальні вимоги 10

4.2 Вимоги до змісту структурних частин та їх оформлення 12

4.3 Вимоги до набору тексту роботи та бібліографічних описів 14

5 ВИМОГИ ДО ЗДАЧІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ НА ПЕРЕВІРКУ 18

5.1 Порядок здачі контрольної роботи на перевірку 18

5.2 Порядок здачі електронного документу контрольної роботи на перевірку 18

6 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЛІТЕРАТУРА 20

6.1 Основні рекомендовані джерела інформації та література 20

6.2 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література 21

1 Загальні положення

Контрольна робота з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, набутих студентом у процесі засвоєння частини навчального матеріалу дисципліни.

Індивідуальні варіанти завдання на контрольну роботу різняться між собою темами. Кожна тема контрольної роботи покликана поглибити знання студента з реального практичного застосування технологій аналітико-синтетичної переробки інформації.

Виконання і оформлення пояснювальної записки до контрольної роботи та захист контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до даних методичних рекомендацій.

2 Завдання на виконання контрольної роботи

2.1 Загальне завдання

 1. За обраною темою здійснити інформаційний пошук та відібрати джерела інформації, які будуть виконувати роль первинних документів.

 2. Скласти бібліографічні описи на відібрані первинні документи у відповідності до діючого стандарту ДСТУ 7.1:2006.

 3. Здійснити інформаційний аналіз первинних документів.

 4. Здійснити інформаційний синтез тексту оглядового документу (реферативного огляду або бібліографічного огляду — на вибір, узгодивши з викладачем).

 5. Сформувати список використаних джерел як впорядковану сукупність бібліографічних описів (складених за вимогами ДСТУ 7.1:2006).

 6. Зібрати бібліографічні відомості (або підібрати бібліографічний опис) на кожний з таких типів документів: документ, що має одного індивідуального автора; документ, що має двох індивідуальних авторів; документ, що має три індивідуальні автори; документ, що має чотири індивідуальні автори; документ, що має п’ять і більше індивідуальних авторів; безавторський твір; збірник; відомче видання; багатотомне видання; окремий том багатотомного видання; окрема частина (книга) багаточастинного видання; стаття з журналу; стаття (або матеріали, або тези) зі збірнику наукових праць; стаття з газети; Закон України, опублікований у періодичному виданні; частина (розділ, глава, параграф тощо) документа; нормативно-технічний документ зі стандартизації; патентний документ або авторське свідоцтво; нотне видання; образотворче видання; картографічне видання; звуковий матеріал (фонодокумент); візуальний матеріал (кінофотодокумент); електронний ресурс локального доступу, що має індивідуальних авторів або є збірником; авторський блог; офіційний веб-сайт організації або підприємства, або установи; стаття з електронного журналу; стаття з електронної газети (сайту новин); Закон України, розміщений на сайті Верховної Ради (rada.gov.ua); сторінка з веб-сайту; стаття з Української Вікіпедії; стаття з Російської Вікіпедії; стаття з Англійської Вікіпедії; звуковий матеріал у форматі MP3 з диску або веб-сайту; візуальний матеріал (відеоролик) з YouTube.

Увага! Приклади зі стандарту, підручників з АСПІ та інших методичних вказівок брати заборонено! Рекомендується узяти описи з каталожних карток у бібліотеці або зі списків літератури.

2.2 Перелік індивідуальних варіантів тем контрольних робіт

Перелік індивідуальних варіантів тем контрольних робіт наведено нижче в таблиці. Варіант теми визначається як остача від цілочисельного ділення останніх трьох цифр номеру залікової книжки на 10. Наприклад, остача від ділення 193 на 10 становить 3, остача від ділення 210 на 10 становить 0, остача від ділення 325 на 10 становить 5 тощо.

#

ТемаДублінське ядроЗасоби менеджменту бібліографічної інформаціїBibus (Засіб менеджменту бібліографічної інформації)JabRef (Засіб менеджменту бібліографічної інформації)Zotero (Засіб менеджменту бібліографічної інформації)Формати метаданих звукозаписівDOI (ідентифікатор цифрового об’єкта)Засоби квазіреферуванняБібліографічний опис мультимедійних документівБібліографічний опис документів у форматі BibTeX


3 Методичні рекомендації до виконання завдання

3.1 Оглядовий документ

Оглядовий документ — це інформаційний документ, який містить один або кілька оглядів. Він відображає зміст основних первинних документів з певної проблеми (теми, питання), оцінку їх на основі їхньої аналітично-синтетичної обробки. Його основу становить огляд.

Огляд — це текст, який містить концентровану інформацію, отриману в результаті відбору, аналізу, систематизації і логічного узагальнення відомостей з великої кількості першоджерел з певної теми за певний проміжок часу.

Оглядовий документ як вторинний (інформаційний) документ має певні специфічні риси: 1) це інформаційна модель стану, тенденцій розвитку та шляхів вирішення проблеми; 2) це узагальнена характеристика кількох чи сукупності документів.

Оглядові документи класифікують за різними ознаками. За глибиною згортання інформації розрізняють аналітичні огляди, які містять аргументовану оцінку інформації, рекомендації з її використання і реферативні огляди описового характеру. Крім того, готують бібліографічні огляди, які містять характеристики первинних документів як джерел інформації, що з’явилися за певний час або об'єднані якоюсь спільною ознакою.

Складаючи огляд, застосовують методи, властиві процесам підготовки інших документів: інформаційний аналіз, абстрагування, синтез, узагальнення тощо. Саме створюючи оглядові документи, передбачають як критичну оцінку наявної інформації, так і використання елементів наукового дослідження цієї інформації для одержання вихідного знання про стан і тенденції розвитку проблеми.

Оглядова інформація — це систематизована узагальнена інформація про стан об'єкта (предмета, питання). Під станом об'єкта розуміють його науковий або технічний рівень, організаційно-економічну ситуацію і тенденції розвитку.

Отримання оглядової інформації базується на таких процессах обробки документальних джерел інформації:

— вилучення з документів, відбір і систематизація системи даних і фактів, які характеризують основні аспекти стану об'єкта, що розглядається;

— доповнення їх, уточнення змісту, оцінка новизни і значущості, перевірка достовірності і встановлення взаємозалежності;

— логічне перетворення даних і фактів з метою отримання нової інформації про стан об'єкта, тобто знання про досягнутий об'єктом рівень, організаційно-економічну ситуацію і тенденції розвитку.

Сукупність цих процесів становить зміст поняття «інформаційний аналіз і синтез». Поряд з бібліографічним аналізом і методами дисциплінарного аналізу різноманітних наукових і технічних дисциплін він є одним із видів аналітико-синтетичної обробки документної інформації.

Реферативний огляд містить систематизовані дані і факти, узагальнену інформацію про стан розробки питання без їхньої критичної (наукової, технічної, економічної) оцінки автором огляду. Основне призначення інформаційного огляду — орієнтування споживачів інформації на ознайомлення зі станом розробки проблеми, питання.

Бібліографічний огляд — це огляд, який містить зв'язну і послідовну бібліографічну характеристику сукупності документних джерел з певного питання (проблеми, теми), що вийшли за певний період часу, а також бібліографічні описи цих документів. Слід розрізняти анотований бібліографічний список і бібліографічний огляд. У першому з них подають бібліографічний опис та анотацію документів, у другому — логічний послідовний виклад змісту первинних документів, їхній бібліографічний опис та огляд документів.

Бібліографічний огляд містить зведену характеристику документів, виконану на основі документографічного аналізу. У бібліографічному огляді подають узагальнений опис змістових елементів, а також наводять формальні ознаки, характерні для цих видань. Цільове призначення таких оглядів — орієнтація споживачів інформації в документних потоках, тобто надання допомоги споживачам у відборі з цих потоків необхідних їм (релевантних) документів. Бібліографічні огляди, як і інша бібліографічна продукція, є формою не концептографічного, а документографічного обслуговування. На відміну від анотованих покажчиків, у бібліографічному огляді першоджерела подають у зіставленні один з одним як об'єднаних однією думкою, часто з оцінкою документів. У такому разі складають критичні або рекомендаційні огляди.

Бібліографічні огляди поділяються також на огляди нових надходжень (ті, що вийшли у світ в останній період — місяць, рік), джерелознавчі або тематичні, в яких розглядаються характер, призначення і тематика видань з певної теми чи предмета, огляди інформаційних видань (певної сукупності реферативних журналів, бібліографічних покажчиків тощо), на персональні огляди і т. ін.

Бібліографічний огляд має таку структуру: вступ, основна частина, висновки. Усі складові огляду об'єднані спільною ідеєю, доповнюють одна одну, створюють зв'язну, логічну, послідовну розповідь про документи. У вступі обґрунтовується вибір теми, її специфіка. В основній частині подають характеристику документів. У заключній частині підбивають підсумки, вказують додаткові видання, інколи — відомості про критичні статті, рецензії, бібліографічні посібники, БД з теми огляду.

4 Вимоги до оформлення та виконання

4.1 Загальні вимоги

Контрольна робота виконується українською мовою.

Титульний аркуш оформлюється виключно за зразком (див. додаток А).

Оформлення тексту документу роботи повинно відповідати наведеним нижче вимогам.

Шрифт:

 • Times New Roman;

 • розмір 14 пт;

 • міжрядковий інтервал 1,5 пт;

 • інтервал між абзацами 6 пт;

 • абзацний відступ 1,5 см;

 • вирівнювання — за шириною;

 • розстановка переносів — обов'язково;

 • нумерація сторінок — обов'язково.

Поля:

 • Верхнє — 2 см;

 • Нижнє — 2 см;

 • Ліве — 3,5 см (разом з корінцем);

 • Праве — 1,5 см.

Пункти:

 • починаються з абзацного відступу;

 • пишуться великими літерами і не мають крапки наприкінці речення;

 • виділяються напівжирним шрифтом.

Підпункти:

 • починаються з абзацного відступу;

 • починаються з великої літери і не мають крапки наприкінці речення;

 • виділяються напівжирним шрифтом.

Нумерація сторінок: знизу праворуч, починаючи з титульної сторінки (проте номер сторінки на титулі не вказується).

Щоб дотриматися вимог до оформлення, рекомендується за основу (як шаблон) взяти зразок оформлення контрольної роботи (див. додаток А).

Загальний обсяг (не плутати з обсягом основної частини) контрольної роботи (разом з титульною сторінкою) повинен становити щонайменше 16 та щонайбільше 19 друкованих аркушів А4. Перевищення встановленого обсягу є такою ж помилкою, як і недостатній обсяг.

Файл електронного документу контрольної роботи потрібно зберегти у одному з двох форматів текстових документів на основі мов розмітки ODF (OpenDocument) або Rich Text Format (RTF), і назвати відповідно як

aspi_izdn_var0_prizvywe_i.odt

або

aspi_izdn_var0_prizvywe_i.rtf ,

де «0» — індивідуальний варіант теми контрольної роботи, «prizvywe_i» — транслітеровані прізвище та перша літера імені студента-виконавця контрольної роботи, «odt» чи «rtf» — розширення файлу.

Увага! Подання роботи у форматі DOCX вважається грубою помилкою! Роботи у форматі DOCX відхиляються!

Примітка 1. Трансформація документу з формату DOC або DOCX до RTF або ODT може призвести до понівечення форматування тексту. Щоб запобігти цьому рекомендується одразу працювати з файлами у форматах ODT або RTF, а краще — використовувати шаблон (див. додаток А).

Примітка 2. Розширення файлу може бути не видно у файловому менеджері, якщо в операційній системі вимкнено відображення розширень для зареєстрованих (відомих) типів файлів.

4.2 Вимоги до змісту структурних частин та їх оформлення

Контрольна робота повинна містити наведений нижче перелік структурних частин, кожна з яких починається з нової сторінки.

Титульний аркуш (загальний обсяг — 1 сторінка):

   • Оформлюється виключно за зразком (див. додаток А).

Завдання (загальний обсяг — 1 сторінка):

   • Заголовок частини — «ЗАВДАННЯ» (пишеться великими літерами) — не нумерується і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Повинна містити зміст загального завдання контрольної роботи (пункт 2.1 цих методичних рекомендацій).

Оглядовий документ (загальний обсяг — 8-9 сторінок):

   • Заголовок частини — назва теми (пишеться великими літерами) — не нумерується і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Обсяг основної частини повинен становити щонайменше 8 та щонайбільше 9 друкованих аркушів А4 (перевищення встановленого обсягу є такою ж помилкою, як і недостатній обсяг).

   • Повинна містити оглядовий документ.

   • Повинна складатися з 2-3-х пронумерованих пунктів, які в свою чергу можуть поділяються на пронумеровані підпункти.

   • Обов’язково повинна містити посилання на усі використані джерела, які зазначені у списку використаних джерел.

Список використаних джерел (загальний обсяг — 1-2 сторінки):

   • Заголовок частини — «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» — не нумерується, пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Повинна містити перелік використаних джерел (тільки тих, на які наведені посилання в тексті роботи) у порядку посилання на них у тексті або в алфавітному порядку.

   • Кожний елемент переліку використаних джерел — бібліографічний опис документу.

   • Бібліографічні описи оформлюються виключно за діючим стандартом — ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1—2003).

   • Обов’язково вжити такі факультативні елементи бібліографічного опису: загальне позначення матеріалу, паралельна назва (за наявності), підназва (за наявності).

   • Кількість використаних джерел повинна становити щонайменше 9, з яких з точки зору класу матеріалу документу повинно бути щонайменше 3 традиційних документів (загальне позначення матеріалу [Текст] або [Рукопис]) та щонайменше 3 електронних ресурсів (загальне позначення матеріалу [Електронний ресурс]).

   • Серед бібліографічних описів використаних джерел повинно бути щонайменше 3 аналітичних описи.

   • Принаймні одне джерело має бути англомовним.

Робочий матеріал до лабораторної роботи (загальний обсяг — 5-6 сторінок):

   • Заголовок частини — «РОБОЧИЙ МАТЕРІАЛ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ» — не нумерується, пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Повинна містити зібраний робочий матеріал, необхідний для виконання лабораторної роботи (виконаний перший пункт завдання лабораторної роботи).

4.3 Вимоги до набору тексту роботи та бібліографічних описів

4.3.1 Розставляння пробілів

В україномовному наборі пробіл обов'язково ставиться в наступних випадках:

 • после, а не до запятой, точки, точки с запятой, двоеточия, вопросительного или восклицательного знака (и их сочетаний), многоточия в конце фразы или предложения, закрывающей скобки и закрывающей кавычки;

 • до, а не после, открывающей скобки, открывающей кавычки и многоточия в начале предложения;

 • и до, и после длинного тире (в английском языке, наоборот, длинное тире не окружается пробелами).

Никогда не ставится пробел между скобкой или кавычкой и каким-либо другим знаком препинания, кроме длинного тире.

4.3.2 Розставляння нерозривних пробілів

Значительно интереснее вопрос о расстановке не обычных, а неразрываемых пробелов. Неразрываемый пробел должен использоваться для предотвращения неблагозвучных или затрудняющих чтение межсловных переносов. А именно, он ставится:

 • между двумя инициалами и между инициалами и фамилией: И.•И.•Иванов (здесь и далее неразрываемые пробелы изображаются знаком •);

 • между сокращенными обращениями и фамилией: г-н•Иванов, а также после географических сокращений типа г.•Москва или о-в•Крым;

 • между знаками номера (№) и параграфа (§) и относящимся к ним числам;

 • внутри сокращений и•т.•д., и•т.•п., т.•е. и им подобных (хотя английские e.g. и i.e. пробелами не разделяются);

 • между внутритекстовыми пунктами, такими как а), б) или 1., 2., и следующим за ними текстом;

 • между числами и относящимися к ним единицами измерения: 200•кг; это же относится и к указаниям дат: XVIII•в., 1998•г.;

 • перед длинным тире в середине предложения (таким образом этот знак препинания отделяется пробелами с двух сторон — неразрываемым слева и обычным справа);

 • между классами многозначных чисел, начиная с пятизначных: 32•569, но 4927;

 • перед номерами версий программных продуктов и частями их названий, состоящими из цифр или сокращений: FreeBSD•4.6, Windows•95, MacOS•X;

 • после однобуквенных предлогов и союзов, особенно в начале предложения или в заголовке.

В других языках существуют свои специфические правила. Так, во французском неразрываемыми пробелами отбиваются от предшествующего текста двоеточие, точка с запятой, вопросительный и восклицательный знаки; кавычки «елочкой» также отделяются от заключенного в них текста. В английском и немецком можно ставить неразрываемый пробел наряду с обычным пробелом в конце предложения, чтобы визуально удвоить отбивку между предложениями, хотя сейчас эта типографская традиция многими считается устаревшей.

У OpenOffice.org Writer, Microsoft Word та деяких текстових редакторах нерозривний пробіл ставиться за допомогою клавіатурної комбінації Ctrl + Shift + Пробел.

4.3.3 Правила переносів

 • Не допускаются переносы, которые искажают смысл слова.

 • Нельзя переносить аббревиатуры, которые пишутся большими буквами типа УНР, КПИ, МФО.

 • Нельзя разрывать переносом такие сокращения, как и т.д., и т.п. и подобные.

 • Нельзя разрывать переносом цифры, которые составляют одно число. При необходимости можно разрывать числа, соединенные знаком короткого тире, но тире остается в предыдущей строке: 1985–1990, Х–ХІ ст.

 • Нежелательно отделять инициалы от фамилий.

 • Не желательно отделять сокращенные слова от имен и фамилий: проф. Петренко, ред. І. Іванов.

 • Нельзя отделять цифру со скобкой или точкой от следующего слова.

 • Не желательно отделять цифры от следующих сокращенных слов и названий единиц измерения.

 • Нельзя отделять для переноса знаковые обозначения от следующих или предыдущих цифр: 50 %, $ 10, № 25.

 • Нежелательно, чтобы знаки переноса были более, чем в двух смежных строках.

 • Нельзя переносить знаки препинания.

4.3.4 Знаки та цифри

 • Нельзя, чтобы между разделительными знаками, кроме тире, и словом был пробел.

 • Три точки перед словом нельзя отделять пробелом.

 • Тире между цифрами нельзя отделять пробелами: 20-30.

 • В прямой речи тире справа отделяется пробелом.

 • Дефис не должен отделяться пробелами.

 • Кавычки набираются тем же шрифтом, что и текст.

 • Знаки градусов, процентов, минут, секунд нельзя отделять пробелом от цифры: 6%. Сокращения, идущие за знаком градуса, отделяются пробелом: 20° С. Два знака номера или параграфа пишутся вместе: №№, §§.

 • Между цифрами, которые обозначают разные единицы - сотни и тысячи, тысячи и миллионы делается пробел: 4 655 210. Обозначение дроби нужно набирать без пробела: 3.456.

 • Знаки + и - не отбиваются пробелом от цифры: +10.

 • Дроби записываются без пробела: 4/7.

4.3.5 Нерозривний дефіс

Не можна розривати переносом такі скорочення зі вживанням дефісу як ун-т, ін-т, 2-е, 4-те і подібні. Справа в тому, що текстові редактори погано розуміють такі скорочення. Тому в таких випадках слід користуватися символом нерозривного дефісу.

У OpenOffice.org Writer, Microsoft Word та деяких текстових редакторах нерозривний дефіс ставиться за допомогою клавіатурної комбінації Ctrl + Shift + - (Ctrl + Shift + Дефіс; Ctrl + Shift + «Мінус у верхньому цифровому ряді клавіатури»).

4.3.6 Дефіс, коротке та довге тире

Слід розрізняти такі знаки як дефіс, коротке та довге тире, які вводяться в різних випадках.

У Microsoft Word коротке тире ставиться за допомогою клавіатурної комбінації Ctrl + «Сірий мінус» (Ctrl + «Мінус біля цифрової клавіатури клавіатури праворуч»).

У Microsoft Word довге тире ставиться за допомогою клавіатурної комбінації Alt + Ctrl + «Сірий мінус» (Alt + Ctrl + «Мінус біля цифрової клавіатури клавіатури праворуч»).

5 Вимоги до здачі контрольної роботи на перевірку

5.1 Порядок здачі контрольної роботи на перевірку

1. Електронний документ контрольної роботи надіслати на перевірку на адресу електронної пошти вказану викладачем до 17 березня 2013 року в установленому порядку (який описується у пункті 5.2 цих методичних рекомендацій).

2. Здати на перевірку роздруковану на папері контрольну роботу в установленому порядку.

5.2 Порядок здачі електронного документу контрольної роботи на перевірку

1. Студент надсилає електронний документ контрольної роботи на перевірку на адресу електронної пошти вказану викладачем: cyril@xakep.ru. У темі листа необхідно зазначити англійськими літерами «aspi_izdn» (без лапок) та через пробіл українською прізвище та ім’я, щоб лист обминув спам-фільтр та був швидше оброблений, наприклад: «aspi_izdn Іваненко Роксолана» (без лапок).

2. Викладач оцінює отриманий електронний документ контрольної роботи.

3. У разі достатнього рівня виконання та оформлення контрольної роботи викладач надсилає студенту повідомлення «Підтвердження прийняття», яке має таку структуру:


Назва поля

Зміст поля

Повідомлення

Підтвердження прийняття

Зауваження

[Виявлені недоліки, які впливають на оцінку]


Призначення повідомлення «Підтвердження прийняття»: повідомлення студента про те, що його робота прийнята, оскільки має достатній рівень виконання та оформлення.

4. У противному випадку, якщо контрольна робота має недостатній рівень виконання та оформлення, викладач надсилає студенту повідомлення «Відмова від прийняття», яке має таку структуру:


Назва поля

Зміст поля

Повідомлення

Відмова від прийняття

Причина відмови

[Обґрунтування причини відмови]


Призначення повідомлення «Відмова від прийняття»: повідомлення студента про те, що його робота не може бути прийнята, оскільки має недостатній рівень виконання та оформлення, і потребує доопрацювання.


5. Якщо студент не отримав жодного повідомлення від викладача протягом трьох днів з моменту відправлення роботи, робота вважається не доставленою одержувачу — викладачу. В такому випадку студент повинен спробувати повторно здійснити надсилання електронного документу контрольної роботи (можливо з іншої електронної адреси). Якщо надіслати електронний документ контрольної роботи не вдається, потрібно доставити електронний документ викладачу альтернативним шляхом (на носії CD, DVD або флешці).

6 Рекомендовані джерела інформації та література

6.1 Основні рекомендовані джерела інформації та література

  1. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів [Текст] : Підручник / Наталя Миколаївна Кушнаренко, Валерія Костянтинівна Удалова. — 4 те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 334 с. — ISBN 966-346-234 5.

  2. Зупарова Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева; Под ред. Ю.Н. Столярова. — М. : ФАИР, 2007. — 400 с. — (Специальный издательский проект для библиотек). — ISBN 978-5-8183-1248 4.

  3. Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Текст] : Навч. посіб. для дистанційного навчання / Т. Г. Горбаченко. — 2 ге вид., перероб. і доп. — К. : Університет «Україна», 2008. — 312 с. — ISBN 978-966-388-242 0.

  4. Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інформації [Текст] : Навч. посіб. / Г. В. Власова, В. І. Лутовинова, Л. І. Титова ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — К. : ДАКККіМ 2006. — 290 с. — ISBN 966-8683-39 0.

  5. Блюменау Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичных документов [Текст] : Практическое пособие / Д. И. Блюменау. — СПб. : Профессия, 2002. — 256 с. — (Специалист). — ISBN 5-93913-033 X.

  6. Голубцов С. Б. Средства менеджмента библиографической информации [Текст] : Учебно-методическое пособие / Станислав Брониславович Голубцов. — М. : ИВЭСЭП, 2009. — 84 с. — ISBN 978-5-7320-1101 2.

  7. Ландэ Д. В. Поиск знаний в Internet [Текст] / Дмитрий Владимирович Ландэ. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. — 272 с. — (Профессиональная работа). — ISBN 5-8459-0764 0.

6.2 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література

  1. Лутовинова В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації [Текст] : Практ. посіб. / В. І. Лутовинова ; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка ; Академія педагогічних наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. — К. : Четверта хвиля, 2007. — 71 c. — (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек). — ISBN 978-966-529-152 7.

  2. Башмаков А. И. Интеллектуальные информационные технологии [Текст] : Учеб. пособие / Александр Игоревич Башмаков, Игорь Александрович Башмаков. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. — 304 с. — (Информатика в техническом университете). — ISBN 5-7038-2544 Х.

  3. Романенко В. Н. Сетевой информационный поиск [Текст] : Практическое пособие / Владимир Николаевич Романенко, Галина Васильевна Никитина; Российская академия естественных наук. Северо-Западное отделение образования и развития науки. — СПб. : «Профессия», 2005. — 288 с. — ISBN 5-93913-044 5.

  4. Морвиль П. Тотальная видимость [Текст] = Ambient Findability / Питер Морвиль ; Пер. с англ. С. Иноземцева. — СПб. : Символ-Плюс, 2008. — 272 с. — ISBN 978-5-93286-123 3.

  5. Розенфельд Л. Информационная архитектура в Интернете [Текст] = Information Architecture for the World Wide Web / Луис Розенфельд, Питер Морвиль ; Пер. с англ. — 3 е изд. — СПб. : Символ-Плюс, 2010. — 608 с. — ISBN 978-5-93286-164-6. — ISBN 978-0-596-52734 1.

  6. Ландэ Д. В. Интернетика [Текст] : Навигация в сложных сетях: Модели и алгоритмы / Дмитрий Владимирович Ландэ, Андрей Александрович Снарский, Игорь Васильевич Безсуднов. — М. : Либроком, 2009. — 264 с. — ISBN 978-5-397-00497 8.

  7. Маннинг К. Введение в информационный поиск [Текст] / Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-8459-1623-5. — ISBN 978-0-5218-6571 5.

  8. Introduction to Metadata [Text] / Tony Gill, Anne J. Gilliland, Maureen Whalen, Mary S. Woodley ; edited by Murtha Baca. — 2nd ed. — Los Angeles : The Getty Research Institute, 2008. — 96 p. — ISBN 978-0-89236-896 9.

  9. International Standard Bibliographic Description. Preliminary Consolidated Edition [Text] : ISBD 2007 / ISBD Review Group. — IFLA ; K. G. Saur, 2007. — 320 p.

  10. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст] : ГОСТ 7.1–2003. — Введ. 2004.01.07. — М., 2004. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

  11. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления [Текст] : ГОСТ 7.80–2000. — Введ. 2001.07.01. — Минск, 2000. — 7 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

  12. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления [Текст] : ГОСТ Р 7.0.5–2008. — Введ. 2009.01.01. — М., 2008. — 22 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

  13. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации [Teкст] : ГОСТ 7.59–2003. — Введ. 2004.01.01. — Минск, 2003. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

  14. Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Teкст] : у 2 кн. / Пер. з англ. — К. : Кн. палата України, 2002. — Кн. 1. Таблиці. — 932 с. — Кн. 2. Алфавітно-предметний покажчик. — 812 с.

  15. Универсальная десятичная классификация [Электронный ресурс] : [Таблицы официального российского эталона по состоянию на 2001 год] // Национальная библиотека республики Саха (Якутия) : Веб-сайт. — Электрон. дан. — Якутск : Национальная библиотека республики Саха, 2009. — Режим доступа: World Wide Web. — URL: http://www.nlib.sakha.ru/cataloque/udk/index.shtml. — Загл. с экрана. — Описание на основе версии, датированной 2 февраля 2011.

  16. Ландэ Д. В. Интернетика [Электронный ресурс] : Навигация в сложных сетях: Модели и алгоритмы / Дмитрий Владимирович Ландэ, Андрей Александрович Снарский, Игорь Васильевич Безсуднов // WebGround : Проект мониторинга Рунета. — Электрон. дан. — М. : Корпорация «Галактика», 2009. — Режим доступа: World Wide Web. — URL: http://webground.su/services.php?param=book&part=internetica_content.htm. — Загл. с экрана. — Описание на основе версии, датированной 25 марта 2011.


Похожие:

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Правознавство»
Написання контрольної роботи сприяє поглибленому вивченню предмета слухачем І є однією з форм перевірки знань
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики Протокол № від р. Чернігів 2003 Економетрія
Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани завдання та методичні рекомендації для практичних занять та...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання науково-дослідницької роботи в Малій академії наук
Методичні рекомендації до виконання науково-дослідницької роботи в Малій академії наук (історико-географічне відділення) / Упорядники:...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни "Академічний живопис" / К. О. Стеценко...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до практичних занять, виконання розрахунково-графічних завдань І самостійної роботи з дисципліни
«Біологія міського середови- ща» для студентів 1, 2 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки ба
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница