Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Скачать 64.09 Kb.
НазваниеRa bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Дата25.12.2012
Размер64.09 Kb.
ТипДокументы
RA bibliotēkas jaunieguvumi 2006.gada novembrī


004 Datorzinātne

 

Соломенчук Валентин. Аппаратные средства персональных компьютеров : самоучитель / В.Соломенчук. - СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - 502 с. : ил. - (Самоучитель). - Библиогр.: с.495 (10 назв.). - Предм.указ.: с.496-502.  ISBN 5941571755(AB)


1 Filozofija. Psiholoģija

 

Broks Jānis. Tiesības filosofija : doktrīnas, koncepcijas, diskursi / J.Broks. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004. - 419 lpp. : il. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 20). - Bibliogr.: 403.-412.lpp.(135 nos.). - Personu rād.: 413.-419.lpp.  ISBN 9984766047(HP)

 

Reņģe Viesturs. Organizāciju psiholoģija / V. Reņģe. - Rīga : Kamene, [2006]. - 128 lpp. - Bibliogr.: 112.-113.lpp. - Vārdnīca : 114.-118.lpp.  ISBN 9984636267(AB)


311 Statistika

 

Komercpakalpojumi Latvijā : aktualitāte / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - 16 lpp. : il. - (Latvijas statistika).  ISBN 9984063003(L)

 

Latvijas makroekonomika skaitļos.2006 = Macroeconomics of Latvia in Figures.2006 : statistisko datu krājums / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - 105 lpp. : il. - (Latvijas statistika).  ISBN 998406267X ISSN 14074745(L)

 

Latvijas makroekonomiskie rādītāji.-2006.-Nr.2 = Macroeconomic Indicators of Latvia.-2006.-No.2 : ceturkšņa biļetens / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - (Latvijas statistika).-Nr.2. - 96 lpp.  ISSN 14070014(L)

 

Latvijas statistikas ikmēneša biļetens.-2006.-Nr.9 (148) = Monthly Bulletin of Latvian Statistics.-2006.-No.9 (148) / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006, Oktobris. - (Latvijas statistika).-Nr.9 (148). - 114 lpp.  ISSN 14070006(L)

 

Pētniecības un jauninājumu (inovāciju) statistika = Research and Development and Innovation Statistics : statistisko datu krājums / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde, 2006. - 53 lpp. : il. - (Latvijas statistika).  ISSN 16911911(L)


33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes


Biznesa terminu skaidrojoša vārdnīca : vācu-angļu-latviešu-krievu, latviešu-vācu-angļu-krievu vārdnīca / M.Rurāne. - Rīga : Kamene, 2002. - 223 lpp.  ISBN 9984636348(ALN)


Libermanis Georgs. Mikroekonomika : mācību grāmata / G.Libermanis. - Rīga : SIA"Kamene", 2006. - 371 lpp. : il.  ISBN 9984758397(L)

 

Zvirbule-Bērziņa Andra. Ražošanas menedžments : mācību līdzeklis / A.Zvirbule-Bērziņa. - Rīga : SIA"Biznesa augstskola Turība", 2006. - 150 lpp. : il. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 48). - Bibliogr.: 149.-150. lpp. (25 nos.).  ISBN 9984766810(L,AB)


34 Tiesības. Juridiskās zinātnes

 

Broks Jānis. Tiesības filosofija : doktrīnas, koncepcijas, diskursi / J.Broks. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2004. - 419 lpp. : il. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 20). - Bibliogr.: 403.-412.lpp.(135 nos.). - Personu rād.: 413.-419.lpp.  ISBN 9984766047(HP)


36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums

 

Тронин Юрий. Основы страхового бизнеса / Ю.Тронин. - Москва : Альфа-Пресс, 2006. - 469 с. - Библиогр.: с.428-431 (77 назв.). - Критика традиционных представлений о роли "риска" в страховании : с.432-464.  ISBN 5942801452(L,AB)


37 Izglītība. Audzināšana. Mācīšana


Kauchak Donald P. Learning and Teaching : research-based methods / D.P.Kauchak ; P.D.Eggen. - 2nd ed. - Boston : Allyn and Bacon, 1993. - 463 p. : il. - Bibliogr.: p.442.-455. - Aut. index : p.457.-463.  ISBN 0205146341(ALN)


Latviešu valoda 9.klasei.Darba burtnīca : metod. līdzeklis : valoda, teksts, valodas stili, teikums, vārds, saziņa, gatavosimies eksāmenam / aut.kol.: G.Suhanova (vad.), A.Gabrāne, I.Pilskunga, A.Uzuliņa. - Rīga : RaKa, 2006. - 95 lpp. : il.  ISBN 9984156923(HP)

 

Latviešu valoda 9.klasei.Skolotāja grāmata : metod. līdzeklis : valoda, teksts, valodas stili, teikums, vārds, saziņa, gatavosimies eksāmenam / aut.kol.: G.Suhanova (vad.), A.Gabrāne, I.Pilskunga, A.Uzuliņa. - Rīga : RaKa, 2006. - 100 lpp. : il. - Bibliogr.: 100.lpp. (23 nos.).  ISBN 9984156907(HP)

 

Purmale Inita. Ārstnieciskā vingrošana skolā : mācību līdzeklis / I.Purmale. - Rīga : RaKa, 2006. - 138 lpp. : il. - (Pedagoģiskā bibliotēka.Teorija.Pieredze.Prakse). - Bibliogr.:137.-138.lpp.(20 nos.).  ISBN 998415839X(HP)

 

Rudzītis Jānis. Latviešu tautas pedagoģija : rosinātājlīdzeklis esošajiem un topošajiem pedagogiem un bērnu vecākiem / J. Rudzītis. - Rīga : RaKa, 2006. - 157 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka.Teorija.Pieredze.Prakse). - Bibliogr.: 139.-141.lpp.(51 nos.).  ISBN 9984158489(HP)

 

Rune Māra. Stratēģijas literatūras apguvē pamatskolā / M.Rune. - Rīga : RaKa, 2003. - 230 lpp. : il. - (Pedagoģiskā bibliotēka.Teorija.Pieredze.Prakse). - Bibliogr.: 214.-219.lpp. (113 nos.).  ISBN 9984154556(HP)


  1. Matemātika. Dabaszinātnes

 

Daba un vēsture 2007 / Atb.red. un sast.Z.Kipere. - Rīga : Zinātne, 2006. - 238 lpp. : il.  ISBN 9984767787(L)

  

Kettil Per. Computational engineering : development and implementation of computational methods for structural analysis and design / P.Kettil. - Goteborg,Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - vii, [194] p. : il. - (Chalmers).(ALN)

 

Природопользование : учебник для экон. спец. вузов / Э.Арустамов (рук.авт.кол.). - Изд. 7-е, перераб. и доп. - Москва : "Дашков и Ко", 2005. - 310 с. : ил. - Словарь терминов : с.303-308. - Библиогр.: с.309-310 (26 назв.).  ISBN 5947986957(HP)

 

Геоморфология : учеб. пособие для вузов / Под ред. А.Ласточкина и Д.Лопатина. - Москва : Издательский центр "Академия", 2005. - 518 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с.511-512 (7 назв.).  ISBN 5769519991(HP)

 

Шилов Игорь. Экология : учебник для биол. и мед. спец. вузов / И.Шилов. - Изд. 5-е, стереотип. - Москва : Высшая школа, 2006. - 512 с. : ил. - Библиогр.: с.498-510.  ISBN 5060041581(HP)


62 Inženierzinības. Tehniskās zinātnes


Dejke Valter. Durability of FRP Reinforcement in Concrete : literature review and experiments : thesis for the degree of doctor of philosophy / V.Dejke ; Department of Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - XIV, [211] p. : il. - (Chalmers).  ISSN 1104893X(ALN)

 

Grassl Peter. Plasticity and Damage Mechanics for Modeling Concrete Failure : thesis for the degree of doctor of philosophy / P.Grassl ; Department of Structural Engineering and Mechanics. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2004. - [182] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172915056(ALN)

 

Holmberg Gunar. Fatigue of ConcretePiles of High Strength Concrete Exposed to Impact Load : thesis for the degree of licentiate of engineering / G.Holmberg ; Department of Structural Engineering.Concrete Structures. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - VIII, 71 p. : il. - (Chalmers). - Bibliogr.: p.66.-69.  ISSN 1650514X(ALN)

 

Kettil Per. Computational engineering : development and implementation of computational methods for structural analysis and design / P.Kettil. - Goteborg,Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - vii, [194] p. : il. - (Chalmers).(ALN)

 

Leppanen Joosef. Concrete Structures Subjected to Fragment Impacts : dynamic behaviour and material modelling : thesis for the degree of doctor of philosophy / J.Leppanen ; Department of Structural Engineering and Mechanics Concrete Structures. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2004. - X, [135] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172915110 ISSN 0346718X(ALN)

 

Lindvall Anders. Environmental Actions and Response : reinforced concrete structures exposed in road and marine environments : thesis for the degree of licentiate of engineering / A.Lindvall ; Department of Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - X, 320p.+Appendix : il. - (Chalmers).  ISSN 1104893X(ALN)

 

Lindvall Anders. Environmental actions on concrete exposed in marine and road environments and its response : consequences for the initiation of chloride induced reinforcement corrsion : thesis for the degree of doctor of philosophy / A.Lindvall ; Department of Building Technology.Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2003. - X, 233p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172913711 ISSN 0346718X(ALN)

 

Lofgren Ingemar. Fibre-reinforced Concrete for Industrial Construction : a fracture mechanics approach to material testing and structural analysis : thesis for the degree of doctor of philosophy / I.Lofgren ; Department of Civil and Environmental Engineering Structural Engineering. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2005. - XIV, [259] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172916966(ALN)

 

Prediction models for chloride ingress and corrosion initiation in concrete structures : Nordic Mini Seminar & fib TG 5.5 meeting / Edit.by Lars-Olof Nilsson ; Department of Building Materials ; Chalmers tehniska hogskola ; Institutionen for byggnadsmaterial. - Gothenburg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - [n.d.] p. : il. - (Chalmers).  ISSN 1104893X(ALN)

 

Nilsson Stefan. Durability of District Heating Pipes : thesis for the degree of doctor of philosophy / S.Nilsson ; Department of Building Physics. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2002. - [126] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172912529 ISSN 0346718X(ALN)

 

Pavlovas Vitalijus. Energy Savings in Existing Swedish Apartment Buildings : some aspects on demand controlled ventilation and individual metering : thesis for the degree of doctor of philosophy / V.Pavlovas ; Building Services Engineering ; Department ofEnergy and Environment. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2006. - 159 p. : il. - (Chalmers). - Bibliogr.: p.127.-133.  ISBN 9172917326 ISSN 0346718X(ALN)

 

Sjoberg Anders. Secondary emissions from concrete floors with bonded flooring materials : effects of alkaline hydrolysis and stored decomposition products : thesis for the degree of doctor of philosophy / A.Sjoberg ; Department of Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - X, [237] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172910313 ISSN 0346718X(ALN)

 

Svahn Per-Ola. Impact - Loaded Concrete Piles : theoretical and experimental study of load effects and capacity : thesis for the degree of licentiate of engineering / P.-O.Svahn ; Department of Structural Engineering.Concrete Structures. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2003. - X, [109] p. : il. - (Chalmers).  ISSN 1650514X(ALN)

 

Togero Ase. Leaching of Hazardous Substances from Concrete Constituents and Painted Wood Panels : thesis for the degree of doctor of philosophy / A.Togero ; Department of Building Technology.Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2004. - XIV, [177] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172915277 ISSN 0346718(ALN)


Wentzel Eva-Lotta. Thermal Modeling of Walls, Foundations and Whole Buildings Using Dynamic Thermal Networks : thesis for the degree of doctor of philosophy / E.-L.Wentzel ; Department of Civil and Environmental Engineering. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2005. - IX, 219 p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172916869 ISSN 0346718X(ALN)


65 Uzņēmumu vadīšana. Ražošanas, tirdzniecības un transporta organizēšana

 

Haag Stephen. Management Information Systems : for the information age / S.Haag ; M.Cummings, A.Phillips. - 6th ed. - Boston : IRWIN, 2007. - 558 p. : il. - Glossary : p.526.-539. - Index : p.548.-558. - + Student CD-ROM , MISource CD-ROM.  ISBN 9780073052236 ISBN 007305223X(ALN)

 

Handfield Robert B. Introduction to supply chain management / Robert B. Handfield, Ernest L. Nichols, Jr. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1999. - viii, 183 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and index.  ISBN 0136216161(ALN)

 

Johnson Michael D. Customer orientation and market action / Michael D. Johnson. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1998. - xvi, 183 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and index.  ISBN 0133286673(ALN)

 

Keller Kevin Lane. Strategic Brand Management / K.L.Keller. - 2nd ed. - New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 2003. - 218 p. - (Best Practice Cases in Branding : lessons from the World's Strongest Brands). - Bibliogr.: 218.p.  ISBN 0131006703(ALN)

 

Kimmel Paul D. Financial Accounting : tools for business decision making / P.D.Kimmel ; J.J.Weygandt, D.E.Kieso. - 3rd ed. - New York : John Wiley&Sons, Inc., 2004. - 717 p.+ 80p. Index.  ISBN 0471415782 ISBN 0471381152(ALN)

 

The New York Times guide to marketing / edited by] Jamie Murphy, Edward J. Forrest. - Australia ; Cincinnati, Ohio : South-Western College Pub., 2001. - viii, 111 p. : ill. ; 23 cm.  ISBN 0324041829(ALN)

 

Skujiņa Valentīna. Lietišķo rakstu paraugi / V. Skujiņa. - 2.,labot.,papild. izd. - Rīga : Zvaigzbe ABC, 2006. - 44 lpp.  ISBN 9984171450(HP)

 

Underhill Paco. Why we buy : the science of shopping / Paco Underhill. - New York : Simon & Schuster, 1999. - 255 p. ; 25 cm.  ISBN 0684849135(ALN)

 

Zvirbule-Bērziņa Andra. Ražošanas menedžments : mācību līdzeklis / A.Zvirbule-Bērziņa. - Rīga : SIA"Biznesa augstskola Turība", 2006. - 150 lpp. : il. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 48). - Bibliogr.: 149.-150. lpp. (25 nos.).  ISBN 9984766810(L,AB)

 

Кисилевич Татьяна. Внутренний контроль в санаторно-курортных организациях : учебное пособие для вузов / Т. Кисилевич. - Москва : Финансы и статистика, 2002. - 126 с. - Bibliogr.: 122.-125.lpp.(51 nos.).  ISBN 5279026239(AB)


69 Būvniecība

 

Construction Economics and Organization : proceedings of the 2nd Nordic conference / Edit.by J.Brochner, P.-E.Josephson and B.Larsson ; Department of Building Economics and Management ; Department of Service Management ; Chalmers University of Technology. - Gothenburg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - 302 p. : il. - (Chalmers). - Keywords : p.301.-302.  ISBN 9163108569(ALN)

 

Capener Carl-Magnus. Mechanism and Chemistry of Modern Rendering Systems : effects of admixtures on the fresh and hardened properties : thesis for the degree of licentiate of engineering / C.-M.Capener ; Department of Building Technology.Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2004. - VI, 60 p. : il. - (Chalmers). - Bibliogr.: p.54.-55. - Glossary : p.56.-60.  ISSN 16523806(ALN)

 

Dejke Valter. Durability of FRP Reinforcement in Concrete : literature review and experiments : thesis for the degree of doctor of philosophy / V.Dejke ; Department of Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - XIV, [211] p. : il. - (Chalmers).  ISSN 1104893X(ALN)

 

Epmeier Hannah. Properties of chemically modified wood : thesis for the degree of licentiate of engineering / H.Epmeier ; Department of Structural Engineering and Mechanics Steel and Timber Structures. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2003. - X, 168p.+Appendix : il. - (Chalmers). - Bibliogr.: p.162.-167.  ISSN 16518357(ALN)

 

Esping Oskar. Rheology of Cementituous Materials : effects of geometrical properties of filler and fine aggregate : thesis for the degree of licentiate of engineering / O.Esping ; Department of Building Technology.Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2004. - VIII, 87p. : il. - (Chalmers). - Bibliogr.: p.69.-72. - Glossary : p.77-87.  ISSN 16523806(ALN)

 

Grassl Peter. Plasticity and Damage Mechanics for Modeling Concrete Failure : thesis for the degree of doctor of philosophy / P.Grassl ; Department of Structural Engineering and Mechanics. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2004. - [182] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172915056(ALN)

 

Johansson Mathias. Composite Action and Confinement Effects in Tubular Steel-Concrete Columns : thesis for the degree of licentiate of engineering / M.Johansson ; Department of Structural Engineering.Concrete Structures. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2002. - X, [149] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172912308 ISSN 1650514X(ALN)

 

Kalagasidis Angela Sasic. HAM - Tools : an integrated simulation tool for heat, air and moisture transfer analyses in building physics : thesis for the degree of doctor of philosophy / A.S.Kalagasidis ; Department of Building Technology.Building Physics Division. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2004. - XVI, [140] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172914394 ISSN 0346718X(ALN)

 

Lindvall Anders. Environmental Actions and Response : reinforced concrete structures exposed in road and marine environments : thesis for the degree of licentiate of engineering / A.Lindvall ; Department of Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - X, 320p.+Appendix : il. - (Chalmers).  ISSN 1104893X(ALN)

 

Lindvall Anders. Environmental actions on concrete exposed in marine and road environments and its response : consequences for the initiation of chloride induced reinforcement corrsion : thesis for the degree of doctor of philosophy / A.Lindvall ; Department of Building Technology.Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2003. - X, 233p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172913711 ISSN 0346718X(ALN)

 

Lofgren Ingemar. Fibre-reinforced Concrete for Industrial Construction : a fracture mechanics approach to material testing and structural analysis : thesis for the degree of doctor of philosophy / I.Lofgren ; Department of Civil and Environmental Engineering Structural Engineering. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2005. - XIV, [259] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172916966(ALN)

 

Luping Tang. Chloride Transport in Concrete : measurement and prediction / T.Luping ; Department of Building Materials ; Chalmers tehniska hogskola ; Institutionen for byggnadsmaterial. - Gothenburg, Sweden : Chalmers University of Technology, 1996. - XVI, [n.d.] : il.  ISSN 1104893X(ALN)

 

Prediction models for chloride ingress and corrosion initiation in concrete structures : Nordic Mini Seminar & fib TG 5.5 meeting / Edit.by Lars-Olof Nilsson ; Department of Building Materials ; Chalmers tehniska hogskola ; Institutionen for byggnadsmaterial. - Gothenburg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - [n.d.] p. : il. - (Chalmers).  ISSN 1104893X(ALN)

 

Nilsson Stefan. Durability of District Heating Pipes : thesis for the degree of doctor of philosophy / S.Nilsson ; Department of Building Physics. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2002. - [126] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172912529 ISSN 0346718X(ALN)

 

Pavlovas Vitalijus. Energy Savings in Existing Swedish Apartment Buildings : some aspects on demand controlled ventilation and individual metering : thesis for the degree of doctor of philosophy / V.Pavlovas ; Building Services Engineering ; Department ofEnergy and Environment. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2006. - 159 p. : il. - (Chalmers). - Bibliogr.: p.127.-133.  ISBN 9172917326 ISSN 0346718X(ALN)

 

Sjoberg Anders. Secondary emissions from concrete floors with bonded flooring materials : effects of alkaline hydrolysis and stored decomposition products : thesis for the degree of doctor of philosophy / A.Sjoberg ; Department of Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - X, [237] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172910313 ISSN 0346718X(ALN)

 

Svahn Per-Ola. Dynamic Behaviour of Reinforced Concrete Structures : analyses with s strong discontinuity approach : thesis for the degree of doctor of philosophy / P.-O.Svahn ; Department of Civil and Environmental Engineering. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2005. - XIV, [171] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172916842 ISSN 1650514X(ALN)

 

Truc Olivier. Prediction of Chloride Penetration into Saturated Concrete-Multi-species Approach : thesis for the degree of doctor of philosophy : these de doctorat / O.Truc ; Department of Building Materials. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2000. - XXIX, 180p. + Appendixes : il. - (Chalmers).  ISBN 9171979336 ISSN 0346718X(ALN)

 

Wahlgren Paula. Convection in Loose-fill Attic Insulation : thesis for the degree of doctor of philosophy / P.Wahlgren ; Department of Building Physics. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2001. - XVI, [117] p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172910798 ISSN 0346718X(ALN)

 

Wentzel Eva-Lotta. Thermal Modeling of Walls, Foundations and Whole Buildings Using Dynamic Thermal Networks : thesis for the degree of doctor of philosophy / E.-L.Wentzel ; Department of Civil and Environmental Engineering. - Goteborg, Sweden : Chalmers University of Technology, 2005. - IX, 219 p. : il. - (Chalmers).  ISBN 9172916869 ISSN 0346718X(ALN)


7 Sports

 

Purmale Inita. Ārstnieciskā vingrošana skolā : mācību līdzeklis / I.Purmale. - Rīga : RaKa, 2006. - 138 lpp. : il. - (Pedagoģiskā bibliotēka.Teorija.Pieredze.Prakse). - Bibliogr.:137.-138.lpp.(20 nos.).  ISBN 998415839X(HP)


80 Filoloģija

   

Fruhwirth Friederike. Mittelstufe Deutsch : Arbeitsbuch : mit Prufungs- vorbereitung / F.Fruhwirth ; H.Holthaus. - Ismaning/Munchen : Verlag fur Deutsch, 1997. - 236 S. : Il.  ISBN 3885323796(ALN)

 

Schumann Johannes. Mittelstufe Deutsch : Neubearbeitung : mit Mustersatz der zentralen mittelstufenprufung / J.Schumann. - Ismaning/Munchen : Verlag fur Deutsch, 1998. - 320 S. : Il. - Index : 318.-319.S.  ISBN 3885323656(ALN)

 

Geni@l Deutsch als Fremdsprache fur Jugengliche : Kursbuch A2 / von H.Funk, M.Koening, U.Koithan, T.Scherling. - Berlin : Langenscheidt, 2003. - 120 S. : Il.  ISBN 3468475705(ALN)

 

Skujiņa Valentīna. Lietišķo rakstu paraugi / V. Skujiņa. - 2.,labot.,papild. izd. - Rīga : Zvaigzbe ABC, 2006. - 44 lpp.  ISBN 9984171450(HP)

 

Kušķis Jānis. Mūsu valoda : padomi valodas spodrināšanai / J.Kušķis ; Māksl.M.Bišofa zīm. ; RLB Latviešu valodas attīstības kopa. - Rīga : Antava, 2006. - 271 lpp. : il.  ISBN 9984390381(HP)

 

Latviešu valoda 9.klasei : mācību grāmata : valoda, teksts, valodas stili, teikums, vārds, saziņa, gatavosimies eksāmenam / aut.kol.: G.Suhanova (vad.), A.Gabrāne, I.Pilskunga, A.Uzuliņa. - Rīga : RaKa, 2006. - 124 lpp. : il.  ISBN 9984156915(HP)

 

Latviešu valoda 9.klasei.Darba burtnīca : metod. līdzeklis : valoda, teksts, valodas stili, teikums, vārds, saziņa, gatavosimies eksāmenam / aut.kol.: G.Suhanova (vad.), A.Gabrāne, I.Pilskunga, A.Uzuliņa. - Rīga : RaKa, 2006. - 95 lpp. : il.  ISBN 9984156923(HP)

 

Latviešu valoda 9.klasei.Skolotāja grāmata : metod. līdzeklis : valoda, teksts, valodas stili, teikums, vārds, saziņa, gatavosimies eksāmenam / aut.kol.: G.Suhanova (vad.), A.Gabrāne, I.Pilskunga, A.Uzuliņa. - Rīga : RaKa, 2006. - 100 lpp. : il. - Bibliogr.: 100.lpp. (23 nos.).  ISBN 9984156907(HP)


82 Literatūra. Literatūrzinātne. Daiļliteratūra

 

Das grosse Heyne Jubilaums - Buch : die prominentesten Autoren aus > 40 Jahre Heyne-Taschenbucher / Ausģewahlt und hrsgb. Manfred Kluge. - Munchen : Wilhelm Heyne Verlag, 1998. - 688 S. - (Heyne Allgemeine Reihe ; Nr.1/10710).  ISBN 3453144404X(ALN)

 

 

Beecher Stowe Harriet. Uncle Tom's Cabin = Хижина дяди Тома : книга для чтения на англ. языке / H.Beecher Stowe ; Подготовка текста, коммент., словарь Ю.Гадаевой. - СПб. : КАРО, 2006. - 767 с. - (Original Reading English). - Vocabulary : p.704.-765.  ISBN 5898157352(ALN)

 

Gordons Noa. Dziednieks : romāns / N.Gordons ; No anglu valodas tulk.I.Zvirgzds. - Rīga : Jaņa Rozes apgāds, 2006. - 611 lpp.  ISBN 9984232220(AB)

 

London Jack. White Fang = Белый клык : повесть / J.London ; предисл., коммент., словарь А.Гасиной. - Москва : Айрис Пресс, 2006. - 329 с. - (English.Читаем в оригинале).  ISBN 5811220979(ALN)

 

Puzo Mario. Der letzte Pate : Roman / M.Puzo ; Aus dem Amerikan. von Gisela Stege, V.Dunninger und B.Schmidt. - 4.Aufl. - Berlin : Ullstein, 1998. - 644 S.  ISBN 3548243479(ALN)

 

Reich-Ranicki Marcel. Mein Leben / M.Reich-Ranicki. - 8.Aufl. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1999. - 566 S. - Personenreg.: S.557.-566.  ISBN 3421051496(ALN)

 


91 Ģeogrāfija

 

Tatsachen uber Deutschland / Hrsgb. vom Presse-und Informationsamt der Bundesregierung. - Frankfurt/Main : Societats-Verlag, 2000. - 528 S. : Il. - (Die Bundesregierung). - Register.: 513.-527.S.  ISBN 3797307519(ALN)

 

Богучарсков Виктор. История географии : учеб.пособие для вузов / В.Богучарсков ; Под ред.Ю.Хрусталева. - Москва : Академический Проект, 2006. - 559 с. : ил. - (Gaudeamus.Фундаментальный учебник). - Библиогр.: с.535-554 (539 назв.).  ISBN 5829106817(HP)

 

Максаковский Владимир. Географическая картина мира [ в 2 кн.] : учеб.пособие по курсу"Эконом.и социальная география мира" / В. Максаковский. - Изд. 3-е, испр. - Москва : Дрофа, 2006. - (Высшее образование).-ч.1 Общая характеристика мира. - 495 с. : ил., карт.  ISBN 5710799467(HP)

 

Максаковский Владимир. Географическая картина мира [ в 2 кн.] : учеб.пособие по курсу"Эконом.и социальная география мира" / В. Максаковский. - Изд. 2-е, стереотип. - Москва : Дрофа, 2005. - (Высшее образование).-ч.2 Региональная характеристика мира. - 480 с. : ил., карт. - Библиогр.: с.476-477.  ISBN 5710788724(HP)

 

Петрова Наталья. География (современный мир) : учебник для сред. проф.образования / Н.Петрова. - Москва : Форум - ИНФРА-М, 2006. - 222 с. : ил. - (Профессиональное образование).  ISBN 5819901339 ISBN 516001957X(HP)

 

Притула Татьяна. Физическая география материков и океанов : учеб. пособие для вузов / Т.Притула ; В.Еремина, А.Спрялин. - Москва : ВЛАДОС, 2004. - 685 с. : ил. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с.681-682.  ISBN 5691011529(HP)

Похожие:

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
Курбатов Владимир. Загадки, коды и пророчества Библии / В. Курбатов. Москва : Эксмо. Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2006. 351 с ил....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada janvārī
И. Ануфриев; А. Смирнов, Е. Смирнова. Спб. Бхв-петербург, 2005. 1082 с ил. Библиогр.: с. 1082 (6 назв.). + Cd rom "matlab 7 в подлиннике...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
Музейный климат / Г. Томсон; пер с англ. А. Варсопко. Спб. Скифия, 2005. 288 с ил. Библиогр.: с. 270-280 321 назв. Алфавит указ.:...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī iconBsa bibliotēkas jaunieguvumi
Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2005 год / ред. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов;...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
С# и платформа. Net / Эндрю Троелсен; пер с англ. Спб. Питер, 2007. 795 с ил. (Библиотека программиста). Алфавит указ.: с. 782-795....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī iconValmieras integrētās bibliotēkas

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница