Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії)
Скачать 226.32 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії)
Дата24.12.2012
Размер226.32 Kb.
ТипДокументы
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії).

(для студентів)

Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення курсової роботи студентів: вибір теми, визначення об'єкту та предмету дослідження, оформлення результатів. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових робіт.


Курсова робота: загальна характеристика

Курсова робота — це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів

(Для чого потрібно писати курсову ?)

Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань, оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень. Уже на цій першій творчій спробі можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити, вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні (архівні) джерела, здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань, формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета дослідження. Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою дослідницьку роботу та оформити її результати.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Студенту надається право вибирати тему курсової робіт з числа запропонованих запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки.


основні вимоги до курсової роботи

 • актуальність теми, відповідність її сучасному стану економічної теорії

 • вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми

 • чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження,

 • узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.

 • обсяг курсової роботи має бути в межах 35-50 сторінок машинопису, без урахування додатків і списку літератури.


структура курсової роботи:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (при необхідності);

 • вступ;

 • кілька розділів (підрозділів), що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи;

 • висновки;

 • список використаної літератури, додатки.алгоритм написання курсової роботи


ПОЕТАПНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ


Основні етапи процесу роботи на курсовою роботою

 1. підготовчий,

 2. етап роботи над змістом,

 3. заключний етап.


ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ОПРАЦЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою , студент вибирає ту, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим інтересам та схильностям. Перевага надається темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Разом із керівником необхідно визначити межі розкриття теми та перелік установ, досвід роботи яких буде висвітлюватись у дослідженні.

При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою курсової (дипломної) роботи є системні логічні зв'язки.

Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів (точок зору) теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації.

Предмет дослідження — це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт.

Визначаючи об'єкт, треба знайти відповідь на запитання: що розглядається? Разом з тим предмет визначає точку зору розгляду, дає уявлення про зміст розгляду об'єкта дослідження, про те, які нові відношення, властивості і функції об'єкта розкриваються. Іншими словами, об'єктом виступає те, що досліджується. А предметом — те, що в цьому об'єкті має наукове пояснення.

Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення студентами проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об'єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який формулюється двоступенево: перша частина — у вигляді суспільної корисності, друга — у вигляді конкретної користі, віднесеної до основного предмета дослідження.

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження, які можуть включати такі складові:

 • вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, процесів, подальше вдосконалення їх вивчення, розробка ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов застосування тощо),

 • всебічне, засноване на фактичному матеріалі вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових особливостей передового досвіду, таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження,

 • обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми,

 • обґрунтування доцільності запропонованої системи заходів щодо відповідності її критеріям ефективності, тобто досягнення максимально важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблеми при певних затратах часу і зусиль.література на підготовчому єтапі

Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення з основними літературними джерелами з теми курсової роботи. З метою повного їх виявлення необхідно використовувати різні джерела пошуку: каталоги і картотеки кафедр та бібліотеки вищого навчального закладу, а також провідних наукових бібліотек міста, бібліотечні посібники, при книжні та при статейні списки літератури, виноски і посилання в підручниках, монографіях, словниках, тощо, покажчики змісту річних комплектів спеціальних періодичних видань.

Під час джерелознавчих пошуків необхідно з'ясувати стан вивченості обраної теми сучасною наукою, щоб не повторювати в роботі загальновідомих істин, конкретніше точніше визначити напрями та основні розділи свого дослідження.

Бібліографічні виписки джерел краще робити окремо з зазначенням структурної частини роботи, в якій буде використовуватися матеріал. Це дозволить своєчасно звернути увагу на недостатню кількість матеріалу з того чи іншого питання. Виписки джерел використовують для складання списку літератури, тому бібліографічні описи на картках мають бути повними. Крім основних відомостей про видання слід поміщати анотацію, а також шифр документа і назву бібліотеки, в якій він зберігається.

Зразок оформлення посилань списку літератури

Характеристика джерел

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Василенко М.В. Теорія коливань: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1992. - 430 с.


Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчетьі злектрических цепей на программируемих микрокалькуляторах. - М.: Знергоиздат, 1992, - 190 с.


Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотокових систем обслуживания. - К.: Техніка, 1991.-265 с.

Чотири автори

Основи создания гибких автоматизированних производств / Л.А.Пономаренко, Л.В.Адамович, В.Т.Музьічук, А.Е.Гридасов /

Под ред. Б.Б.Тимофеева. - К.: Техніка, 1986. - 144 с.

П'ять та більше авторів

Системний анализ инфраструктуры как злемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И.,Левит В.Ю., Черевченко Т.М., Ярославская Ж.Н., - М.: Зкономика, 1981. - 62 с.

Багатотомні видання

История русской литератури: В 4-х т. /АН СССР. йн-т рус. лит. (Пушкин. дом). - М., 1982. - Т.З. Расцвет реализма. - 876 с.

Перекладні видання

Гроссе 3., Вайсмангель X. Химия для любознательных: Пер. с нем. - М., Химия, 1980. - 392 с.

Збірки наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: 36. наук. пр. - К.: Либідь, 1993. - 99 с.

Словники

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М.Суслова, Л.Н.Уланова. - 2-е изд. -М: Книга, 1986. - 224 с.

Складові частини книги, збірника, журналу, іноземного журналу

Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. - М.: Металлургия, 1979. - С.141-148.


Пономаренко Л.А. Структура системи прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячего проката // Разработка автоматизированннх систем управлення технологическими процессами. -Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1076. - С. 3-13.


Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечним числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. - 1992. - №6. - С.34-38. Пономаренко Л.А., Мезиков А.З.


Ситуационное управление многоканальной системой с переменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. Респ. Сер. физ.-тех. и мат. наук. -1986. - Т.7, №6. - С.79-83.


Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncolgy. - 1993. - Vol.7, №2. - P.89-96.

Енциклопедії

Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЗ. -3-є изд. - М, 1988. - Т.ЗО. - С.72.

Тези доповідей

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организащга доступа в локальних вьічислительньїх сетях АСУТП // Трудьі Междунар. конф. «Локальньїе вьічислительньіе сети» (ЛОКСЕТЬ 88). - ТЛ. - Рига: ИЗВТ АН Латвии. - 1988. - С.149-153.


Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers // Proc. International Conf. on Syst. Sci. XII. - Wroclaw (Poland)/ - 1995. - P/507-515.

Автореферати дисертацій

Поликарпов B.C. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. дис... д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. Гос. пед. ин-т. - М., 1985. - 35 с.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен -современность / АН СССР, Зоол, ин-т; Под ред. И.М.Громова, Г.И.Барановой, - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 11981. - 456 с.

Архіви

Центральний державний архів громадських організацій України (далі - ЦДАГОУ), ф.1, оп.20, спр.12. арк.80. Державний архів Миколаївської області (далі - ДАМО), ф.Р-2219, оп.1, спр.З, арк.9. Державний архів Одеської області (далі -ДАОО), ф.П-2, оп.1, спр.11, арк.17 (для фондів бувших партійних архівів).

Газети (назва статті, кореспонденції)

Лифанов В.Р. Николаевский яхт-клуб // Южная правда (Николаев). - 1981. - 21 августа. Славна річниця // Радянська Україна. - 1075. - 9 травня.

Газети (коротка замітка без назви)

Одесский листок. - 1917. - 22 июля. Звезда (Екатеринослав). - 1918. - 21 января. Вісті ВУЦВК. - 1921. - 6 жовтня. Times (London). - 1865. - 10 July.

Відомості Із сторінок всесвітньої мережі Internet

Назва сторінки // Повний шлях до сторінки (знаходиться в полі «Adress /Адрес/» браузера.


Митрополит Макарий. История Русской церкви. («Епархия Херсонская») // http://www.magister.msk.ru/library/history/makar y/makary.htm


Гасло: Спілка української молоді // http://www.cym.org/ukr/index.asp


Складений з теми роботи перелік джерел необхідно дати на перегляд науковому керівникові, який порекомендує праці, котрі треба вивчити в першу чергу, а також ті, які слід виключити або включити. Після узгодження з керівником встановлюється наявність необхідних видань у бібліотеках інституту та міста. Після цього студент розпочинає їх вивчення, переходячи до другого етапу роботи над дослідженням.

ДРУГИЙ ЄТАП

ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Другий етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень.

Вимоги до конспектування

Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему курсової роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Кожна цитата, приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом джерела з позначенням сторінок, на яких опубліковано цей матеріал. Застосування так званих „розлапкованих" цитат, коли думки іншого автора видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики, кваліфікується як плагіат. Однак це не означає, що студент зовсім не повинен спиратися на праці інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він використовував, тим вищою є теоретична та практична цінність його дослідження.

Після конспектування матеріалу необхідно перечитати його знову, щоб склалося цілісне уявлення про предмет вивчення.

Складання плану

Далі складається попередній план курсової роботи. Попередній план роботи треба обов'язково показати науковому керівникові та затвердити, оскільки в іншому випадку потрібно буде переписувати текст роботи. Правильна та логічна структура курсової роботи —- це запорука успіху розкриття теми. Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї роботи над дослідженням.

Готуючись до викладення тексту курсової роботи, доцільно ще раз уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита. Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і параграфів). Кожний розділ (глава) висвітлює самостійне питання, а підрозділ (параграф) — окрему частину цього питання.

Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати над розділом, треба відмітити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Тези необхідно підтверджувати фактами, думками різних авторів, результатами анкетування та експерименту, аналізом конкретного практичного досвіду. Треба уникати безсистемного викладення фактів без достатнього їх осмислення та узагальнення.

Думки мають бути пов'язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї. Один висновок не повинен суперечити іншому, а підкріплювати його. Якщо висновки не будуть пов'язані між собою, текст втратить свою єдність. Один доказ має випливати з іншого. Для доказу кожного положення треба наводити аргументи.

Щодо кожного розділу (глави) роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до всієї роботи в цілому.

методи дослідження: спостереженням, експериментом, бесідою, анкетуванням, інтерв'ю, математичними методами обробки кількісних даних, методом порівняльного аналізу та ін. Найкращих результатів можна досягти при комплексному використанні цих методів, проте слід мати на увазі, що залежно від особливостей теми дослідження, специфіки предмета і конкретних умов окремі методи можуть набути переважного значення.

ТРЕТІЙ ЄТАП

ЗАВЕРШЕННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

На заключному етапі передбачається написання студентом вступу та висновків до курсової роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.

Титульний аркуш Курсова робота відкривається титульним аркушем. На ньому вказуються міністерство, назва університету, назва кафедри, повна назва теми роботи, прізвище та ініціали студента, курс, група, факультет, де він навчається, прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника, рік і місце виконання роботи.

На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на яких кожний з елементів плану викладений у роботі. Всі розділи і підрозділи, що є у плані, мають бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ

Оформлення аркушу

Робота виконується на одній стороні стандартних білих аркушах формату А4.

Сторінки роботи повинні мати поля:

 • ліве — ЗО мм,

 • зверху — 20 мм,

 • праве — 10 мм,

 • знизу — 20 мм

Вимоги до комп’ютерних параметрів

 • Рекомендований текстовий редактор для виконання курсової роботи Microsoft Word 97/2000 і вище.

 • Рекомендований шрифт — Times New Roman.

 • Розмір шрифту — 14,

 • міжрядковий інтервал — 1,5.

Нумерація сторінок

 • усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків. Першою сторінкою вважається титульний аркуші на ній цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка, що містить "зміст", на ній цифра 2 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється справа верхнього поля.

 • нумерація аркушів з додатками не включається в загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи.


Вимоги до рукописного тексту

Робота виконується на одній стороні аркуша через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на одній сторінці. Міжрядковий інтервал приблизно 1 сантиметр.


ОСНОВНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ (ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ)

У тексті роботи слід давати у дужках посилання на номери списку. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання. Наприклад, [12], або [3, с.56], або, якщо посилання на декілька джерел [4, с.5; 8, с.43].

При згадуванні в тексті прізвищ (учених-дослідників, практиків) ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем (Ю.М. Столяров, а не Столяров Ю.М., як це прийнято в списках літератури).

Ілюстрації можна подавати у тексті або оформляти у вигляді додатків.

У курсовій роботі необхідно прагнути дотримуватися прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів, не рекомендується вживати слова і вирази-штампи, не можна вести виклад від першої особи: "Я спостерігав", "Я вважаю", "Мені здається", "На мою думку", "Ми отримуємо", "Ми спостерігаємо". Слід уникати в тексті частих повторень слів чи словосполучень.

До формулювань заголовків (назв) розділів (глав) І підрозділів (параграфів) курсової роботи висуваються такі основні вимоги: стислість, чіткість і синтаксична різноманітність у побудові речень, з переважанням простих, поширених, послідовне та точне відображення внутрішньої логіки змісту роботи.

Розділи і підрозділи прийнято нумерувати арабськими цифрами. Параграфи (підрозділи) нумерують окремо в кожному розділі. Позначення розділів (глав), параграфів і їх порядкові номери пишуть в одному рядку з заголовком, причому в кінці крапка не ставиться.

Текст роботи викладається через одну пусту строку після назви параграфу (підрозділу).

Таблиці, розташовані в тексті, нумеруються двома цифрами: перша - номер розділу, друга - номер таблиці в розділі.

В таблицях зазначають одиниці виміру, а в графіках та діаграмах — масштаб (за необхідністю).

Таблиці та рисунки розташовані в роботі відокремлюються від основної частини тексту пустими строками.

Таблиці та графіки розмішуються після першого посилання в тексті.

Заголовки таблиць, графіків повинні відповідати змісту матеріалу та вказувгти на об'єкти та період, до якого відносяться дані.

Малюнки, схеми, графіки та інші .ілюстративні матеріали як у тексті роботи, так і в додатках називаються рисунки та нумеруються аналогічно таблицям, але окремо від них. Також здійснюється посилання на ілюстрації (... зображено на рис. 1.2.).


Вступ доцільно, писати після того, як написана основна частина курсової роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична значущість, визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження, розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось, розкривається структура роботи, її основний зміст. Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у вступі. Обов'язковою частиною вступу є огляд літератури з теми дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи (2-3 джерела). Огляд має бути систематизованим аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості, переваг та недоліків розглядуваних робіт, які доцільно згрупувати таким чином: роботи, що висвітлюють історію розвитку проблеми, теоретичні роботи, які повністю присвячені темі, потім ті, що розкривають тему частково. В огляді не слід наводити повний бібліографічний опис публікацій, що аналізуються, достатньо назвати автора й назву, а поруч у дужках проставити порядковий номер бібліографічного запису цієї роботи в списку літератури. Закінчити огляд треба коротким висновком про ступінь висвітлиності в літературі основних аспектів теми


Логічним завершенням курсової роботи є висновки. Головна їх мета — підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного функціонування об'єктів дослідження, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до заключної частини — не повторювати змісту вступу і основної частини роботи.
Список використаної літератури складається на основі складеного раніше переліку джерел і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості досліджуваної теми.

"Список..." повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно додержуватися вимог державного стандарту.

Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка в такому порядку:

 1. Конституція України .

 2. Законодавчі акти Верховної Ради України .

 3. Укази Президента України.

 4. Постанова Кабінету Міністра України.

 5. Нормативні акти.

 6. Статистичні збірники та звітні матеріали міністерств і відомств.

 7. Монографічна література й підручники .

 8. Періодичні видання .

 9. Адреси сайтів в Internet.

Бібліографічні записи в "Списку..." повинні мати порядкову нумерацію.

У тексті роботи слід давати у дужках посилання на номери списку. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання. Наприклад, [12], або [3, с.56], або, якщо посилання на декілька джерел [4, с.5; 8, с.43].

Завершуючи написання курсової роботи, необхідно систематизувати ілюстративний матеріал.

Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію літерами (Додаток А, додаток Б, і т.д.) та назви, що відповідають їх змісту. В тексті роботи мають бути посилання на додатки. Нумерація аркушів з додатками не включається в загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи.
Перш ніж представляти чернетку керівникові, треба ще раз переглянути, чи логічно викладено матеріал, чи є зв'язок між параграфами та главами, чи весь текст "працює" на головну Ідею курсової роботи. Такий уявний структурний аналіз роботи допоможе краще побачити нелогічність в її структурі та змісті.

Доцільно відкласти текст і повернутися до нього через деякий час, щоб подивитися на роботу очима сторонньої особи. Весь цей час не слід читати щось із теми роботи, але постійно думати над нею. У цей період, коли тема вивчена та викладена, з'являються власні думки, власна оцінка та розуміння проблеми — неодмінна у мова поліпшення структури і змісту роботи.


Під час редагування тексту бажано прочитати роботу вголос, що дозволить побачити можливу непереконливість доказів, кострубатість фраз та уникнути цього. Не треба боятися скорочувати написане — від цього текст тільки виграє. Під час підготовки чернетки слід ретельно відредагувати кожне речення, звернути увагу на вибір необхідних формулювань, які б просто і чітко, коротко й доступно виражали зміст викладених питань. Не варто послуговуватися складними синтаксичними конструкціями — вони часом слабо зв'язані між собою логічно, містять двозначні тлумачення тощо.

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка, затвердженого кафедрою, в присутності комісії у складі керівника двох-трьох членів кафедри.

Процедура захисту включає:

 • доповідь студента про зміст роботи,

 • запитання до автора,

 • відповіді студента на запитання членів комісії із захисту курсової роботи та осіб, присутніх на захисті,

 • рішення комісії про оцінку роботи.

Доповідь необхідно підготувати заздалегідь у формі виступу, в якому доцільно висвітлити такі важливі питання: обґрунтування актуальності теми дослідження, мета, завдання,- об'єкт, предмет дослідження, що вдалося встановити, виявити, довести, якими методами це досягнуто, елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних рекомендаціях, з якими труднощами довелося зіткнутися в процесі дослідження, які положення не знайшли підтвердження. У виступі мають міститися також відповіді на основні зауваження наукового керівника. Доповідь студента не повинна перевищувати за часом 5-7 хвилин. •

Під час захисту курсової роботи студент зобов'язаний дати вичерпні відповіді на всі зауваження.

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно" з урахуванням якості виконання всіх частин курсової роботи та рівня її захисту. Оцінка за курсову роботу заноситься до залікової книжки студента та в екзаменаційну відомість. При визначенні оцінки слід зважати на якість роботи, рівень наукової та практичної підготовки студента.

Керівництво курсовими роботами, доручають кваліфікованим викладачам (професорам, доцентам) вузу.

Обов'язки наукового керівника курсової роботи:

■ надавати допомогу у виборі теми, розробці плану (змісту) курсової роботи, доборі літератури, методології та методів дослідження та ін.,

■ аналізувати зміст роботи, висновки і результати дослідження, • визначати поетапні терміни виконання роботи,

■ контролювати виконання курсової роботи,

■ доповідати на засіданні кафедри про виконання та завершення роботи,

■ дати відгук на роботу.

Відгук наукового керівника курсової роботи має включати:

 • актуальність теми,

 • ступінь наукового і практичного значення праці,

 • ступінь самостійності у виконанні курсової роботи,

 • вміння використовувати літературу,

 • ступінь оволодіння методами дослідження, повноту та якість розробки теми,

 • логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладення матеріалу.

Науковий керівник оцінює дипломну роботу за чотирибальною системою.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»

 1. .Сутнісна характеристика предмета політична економія і еволюція її розвитку.

 2. Методологія політичної економії і еволюція її розвитку.

 3. Система економічних інтересів, природа виникнення і механізм дії.

 4. Потреби: сутність і критерії класифікації.

 5. Політекономічна характеристика економічної системи.

 6. Система економічних законів: механізм дії і механізм використання.

 7. Система економічних відносин: структура, еволюція розвитку.

 8. НТР як форма розвитку виробничих сил.

 9. Приватна власність: природа виникнення, еволюція розвитку.
 1. Критерії класифікації економічних систем.

 2. Моделі економічних систем.

 3. Постіндустріальне суспільство: трансформація економічних відносин.

 4. Виробництво і споживання: механізм взаємодії.

 5. Закон обмеженості ресурсів і розвиток виробництва.

 6. Сучасна теорія прав власності.

 7. Власність: сутність, структура, економічний зміст.

 8. Типи, види та форми власності.

 9. Державна власність: сутність і економічна роль.

 10. Акціонерна власність у сучасних умовах.

 11. Механізм реалізації власності.

 12. Форми товарної організації виробництва.

 13. Соціально-економічна ефективність суспільного виробництва: критерії і показники.

 14. Закон вартості: сутність і основні функції.

 15. Концентрація і централізація виробництва.

 16. Економічний зміст суспільних відносин.

 17. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил.

 18. Технологічний спосіб виробництва та проблеми його розвитку.

 19. Витрати виробництва: критерії та класифікація.

 20. Собівартість як економічна категорія ринкового господарства

 21. Трансформація відносин власності в перехідній економіці.

 22. Основні теорії прибутку.

 23. Функції ціни в ринковій економіці.

 24. Інфраструктура ринку. Проблеми формування її в Україні.

 25. 34.Ринок засобів виробництва: взаємозв'язок попиту і пропо­нування.

 26. 35.Капітал і праця: механізм взаємодії.

 27. Формування ринку виробничих ресурсів в Україні.

 28. Сутність позичкового капіталу і його роль у сучасній економіці.

 29. .Економічна природа позичкового відсотка.

 30. .Комерційні банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці.

 31. Соціально-економічна природа тіньової економіки.

 32. Основний капітал, його фізичний і моральний знос в Україні.

 33. Капітал підприємства і шляхи підвищення ефективності його кругообігу.

 34. Акціонерна форма організації підприємств.

 35. Форми власності та види підприємств у сучасній ринковій економіці.

 36. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні..

 37. Капітал як економічна категорія капіталістичного способу виробництва.

 38. Наймана праця: сутність та еволюція.

 39. Заробітна плата: теоретичні концепції.

 40. Чинники формування відмінностей у заробітній платі.

 41. Ринок і держава в сучасній економічній системі.

 42. Економічні функції держави в перехідній економіці.

 43. Об'єктивні основи формування доходів населення.

 44. .Проблеми саморегулювання та державного регулювання у ринковій економіці.

 45. Проблеми відтворення в сучасній економіці України.

 46. .Концепції національного доходу.

 47. . Національне багатство і його структурні елементи.

 48. .Природні ресурси в системі національного багатства.

 49. Відтворення і розвиток економічного потенціалу суспільства.

 50. Економічне відтворення в умовах ринкової системи.

 51. Соціально-економічна характеристика глобалізації.

 52. Особливості циклічного розвитку розвинутих країн у другій половині XX

 53. .Економічне зростання та екологія: механізм розв'язання суперечностей в умовах НТР.

 54. .Економічні моделі соціалізму: теорія і практика.

 55. Товарно-грошові відносини в умовах соціалізму.

 56. Особливості соціально-економічних перетворень у постсоціалістичних країнах.

 57. Ринкова трансформація економіки у постсоціалістичних країнах.

 58. Сутність перехідної економіки: теорія і практика.

 59. Світове господарство: сутність та етапи розвитку.

 60. Соціалізація економіки: необхідність і перспективи.

 61. Форми міжнародних економічних відносин.
 1. Особливості кругообігу підприємницького капіталу в сільському господарстві.

 2. Проблеми розвитку конкуренції в сільському господарстві України.

 3. Форми господарювання в аграрній сфері України: види, особливості, тенденції.

 4. Особливості підприємництва в аграрній сфері.

 5. Монополії та олігополії.

 6. Великі корпорації: активізація процесів злиття і поглинання.

 7. Фінансово-промислові групи на зламі XX—XXI ст.

 8. Аграрні відносини та їх еволюція за сучасних умов.

 9. Орендні відносини в ринковій економіці.

 10. Роль домогосподарств у суспільному відтворенні.

 11. .Попит та пропонування в суспільному виробництві.

 12. .Функції ринку.

 13. Економічна природа конкуренції. Типи й види конкуренції.

 14. .Суспільний продукт і його форми.

 15. Проблеми відтворення трудових ресурсів.

 16. Ринок праці як форма регулювання зайнятості трудових ресурсів.

 17. Форми й методи соціального захисту населення.

 18. Антициклічна політика держави.

 19. Роль інвестицій в економічному зростанні.

 20. Сутність господарського механізму і його структура.

 21. Фінанси як інструмент економічного регулювання.

 22. Механізм грошово-кредитного регулювання.

 23. Економічні основи виникнення монополій та їх форми.

 24. Економічні роль монополій.

 25. .Антимонопольна політика держави: необхідність, сутність призначення.

 26. Економічні відносини за умов капіталізму вільної конкуренції.

 27. Форми панування фінансової олігархії.

 28. Змішана економіка: сутність та основні ознаки.

 29. Інтернаціоналізація економічних відносин.

Похожие:

Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії) iconМетодичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Правознавство»
Написання контрольної роботи сприяє поглибленому вивченню предмета слухачем І є однією з форм перевірки знань
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії) iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Інформаційні системи І технології обліку". Теми І задачі для курсової роботи (для студентів...
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії) iconМетодические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине
Методичні вказівки до виконання курсової роботи по дисципліні " Дискретна математика" на тему: "Доказ логічного слідування І алгоритмічні...
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії) icon1. Основи державної атестації випускників вищих навчальних заходів україни
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності “Управління проектами” 000003 / Укл. Бушуєв С. Д., Казарєзов...
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії) iconЗміст
Біологія І екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи (для студентів...
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії) iconМетодичні рекомендації до вивчення самостійної роботи для студентів магістрантів
«Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи» методичні рекомендації до самостійної роботи для студ магістрантів факультету...
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії) iconМетодичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни "Політична економія" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 "Облік І аудит" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. [Текст]: Підручник / Автор кол.: В. А. Баженов, П. С. Венгерський та ін. – 2-ге вид....
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії) iconЧастина І. Методичні рекомендації
Методичні вказівки для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт для студентів спеціальності 030400 «Міжнародний бізнес»...
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії) iconI. загальні положення
Теоретична соціологія”,„Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”,...
Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії) iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница