Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
НазваниеМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
страница2/7
Дата01.12.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   76. Енциклопедії


43.

030 Б79

Большая Российская энциклопедия: В 30 т. Т.1. А - Анкетирование.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2005.-

766 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

44.

030 Б79

Большая Российская энциклопедия: В 30 т. Т.2. Анкилоз - Банка.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2005.- 766 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

7. Преса. Журналістика


45.

070 П90

Путівник ретельного журналіста: В. Ар'єв, В. Кабак,

А.Куликов та ін.- К.: Київська типографія, 2007.- 176 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 77 (КЖФ - 3, Абон - 71, УчбЗ - 3)

46.

070(075.8) О-75

Основи журналістикознавчих досліджень: Конспект лекцій для студ. ІV курсу гуманітарного факультету спец. 6.030301 "Журналістика" денної форми навчання/ Уклад. О.Г. Ткаченко.- Суми: СумДУ, 2008.- 96 с.

Кільк. прим.: 85 (КЖФ - 30, Абон - 50, УчбЗ - 3,

Стен - 1, ДБВі - 1)

47.

070.42 Р33

Рендол Д. Універсальний журналіст.- К.: ТОВ "Київська типографія", 2007.- 152 с.- Дар

Кільк. прим.: 60 (КЖФ - 1, Абон - 56, УчбЗ - 3)

48.

070(035) С 48

Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті/ Ред.

Ю.М. Бідзілі.- Ужгород: Закарпаття, 2007.- 224 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 61 (КЖФ - 6, ДБВі - 1, Абон - 52, УчбЗ – 2)8. Філософія. Психологія


49.

1(075.8) Ф56

Философия: Учебник для высших учебных заведений/ Ред. В.П. Кохановский.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

50.

101(075.8) В85

Вступ до філософії: Кредитно-модульний курс: навчально-методичний посібник/ За ред. Л.М. Нікітіна.- 3-тє вид., доп. та перероб.- К.: ЦУЛ, 2008.- 256 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

51.

130.33:524.8 Г66

Гопка В.В. Вселенная и человек.- Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2007.- 128 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

52.

159.9(075) М17

Максименко С.Д. Загальна психологiя: Навч. посiбник.-

3-е вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2008.- 256 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

53.

159.9(075.8) В43

Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2008.- 592 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

54.

159.9(075.8) П12

Пальчевський С.С. Акмеологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Кондор, 2008.-

398 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

55.

159.9(076) З-49

Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології: Навч. пос./ Т.М.Зелінська, С.В.Воронова, А.Е.Хурчак.- 2-е вид.-

К.: Каравела, 2008.- 184 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

56.

159.9(091)(075.8) Р70

Роменець В.А. Історія психології: ХІХ - початок

ХХ століття: Навч. посіб.- К.: Либідь, 2007.- 832 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (КПСт - 1, Абон - 6, УчбЗ - 3)

57.

159.9:34(075.8) О-63

Орбан-Лембрик Л.Е. Юридична психологія: Навчальний посібник/ Л.Е.Орбан-Лембрик, В.В.Кощинець.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2007.- 448 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

58.

159.9:378(076) П44

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум: Навч. пос./ Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко.- К.: Каравела, 2008.-

336 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

59.

159.942(075.8) К43

Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2007.- 256 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 12 (КПСт - 2, Абон - 7, УчбЗ - 3)

9. Логіка. Етика


60.

16(075) Л69

Логика. Основные понятия и принципы (с логическими упражнениями и задачами).- Дрогобич: Коло, 2005.- 142 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

61.

162.6(075.8) Х76

Хоменко І.В. Еристика: Підручник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 280 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

62.

174(075.8) П14

Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. посібник.-

К.: Кондор, 2008.- 356 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

63.

179.1 К38

Кібл Р. Журналістська етика.- К.: ТОВ "Київська типографія", 2007.- 152 с.- Дар

Кільк. прим.: 60 (КЖФ - 1, Абон - 56, УчбЗ - 3)10. Методи суспільних наук. Статистика. Демографія


64.

303.7:32 Т33

Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування: Збірник науково-експертних матеріалів.- К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2007.- 94 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

65.

311(075.8) Є71

Єріна А.М. Теорія статистики: Практикум/ А.М.Єріна, З.О.Пальян.- 6-те вид., стер.- К.: Знання, 2008.- 255 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

66.

314(076) Д69

Дорошенко Л.С. Демографія. Практикум.- К.: МАУП, 2007.- 112 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

11. Соціологія


67.

316.2(075.8) А79

Арбєніна В.Л. Етносоціологія: Навч. посібник.- 2-ге вид., доп. і перероб.- Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2007.- 316 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

68.

316.285(075.8) П36

Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2007.- 360 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 7 (УчбЗ - 3, Абон - 4)

69.

316.6(075.8) К61

Колпаков В.М. Самоменеджмент: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: ВД "Персонал", 2008.- 528 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

70.

316.6(075.8) М48

Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник.-

2-ге вид., випр. та доп.- К.: ЦУЛ, 2008.- 688 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)12. Політика


71.

32(075.8) П36

Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.М.Піча, К.М.Левківський, Н.М.Хома.-

2-е вид., стереотип.- Львів: Новий світ-2000, 2004.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

72.

32(075.8) П50

Політологія: Підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України/ Мазурик О.В.,

Папікян А.Л., Смолянюк В.Ф., Требін М.П. та ін. Ред.:

Смолянюк В.Ф.- Вінниця: Нова книга, 2002.- 446 с.

Кільк. прим.: 9 (Абон - 6, УчбЗ - 3)

73.

32(075.8) Р83

Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., перероб., доп.- Тернопіль: Астон, 2007.-

304 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 15 (КПСт - 3, Абон - 9, УчбЗ - 3)

74.

323.1 К17

Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті: Монографія.- К.: Знання України, 2007.-

508 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

75.

323.1 С34

Сидоренко С. Украина - Россия: преодоление распада.- МиП, 2006.- 354 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

76.

327 Н34

Наука. Влада. Політика.- К.: Знання України, 2008.- 240 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

77.

327"1945/1980"(075.8) К84

Крушинський В.Ю. Міжнародні відносини та світова політика: Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів/ В.Ю.Крушинський, В.А.Манжола.- К.: Либідь, 2007.- 192 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 54 (КПСт - 2, Абон - 49, УчбЗ - 3)

78.

327.7(075.3) Б40

Безопасный мир: Учеб. пособие для учащихся 10-11 классов/ Под ред. А.В. Крапивина.- Донецьк: Центр международной безопасности ДонНУ, 2007.- 148 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

79.

327.7(075.8) К78

Крапівін О. Євроатлантична інтеграція України: Навч. посіб./ О.Крапівін, І.Тодоров.- Донецьк: Вебер, 2008.- 328 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

80.

327.7(075.8) М43

Международная и европейская безопасность и Украина: Учеб. пособие.- Донецьк: Вебер, 2008.- 433 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

81.

329(09)(075.8) К43

Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби: Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2008.- 414 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

13. Економіка. Економічна наука


82.

33(075.8) О-65

Орехівський Г.А. Політекономія: Навч. пос.- К.: Каравела, 2008.- 296 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

83.

330.1(075.8) Д43

Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навч. посіб./ С.Д.Дзюбик, О.С.Ривак.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 491 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

84.

330.1(075.8) М16

Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці: Навчальний посібник/ Ю.В.Макогон, В.В.Пилипенко.- 2-е вид.- Донецьк: Альфа-прес, 2007.- 144 с.

Кільк. прим.: 37 (Абон - 34, НауЗ - 3)

85.

330.1(075.8) О-75

Основи теорії економіки: Навч. посібник/ Кушнір В.С.,

Мазнєв Г.Є., Рижков В.Г., Бережний В.М., Сухомлин Л.Є.- Х.: Кондор, 2007.- 229 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

86.

330.101.541(075.8) Б17

Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник/ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик.- К.: Знання, 2007.- 703 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 53 (КЕТе - 2, Абон - 48, НауЗ - 3)

87.

330.101.541(075.8) Х21

Харкянен Л.В. Макроекономіка: Навч. посібн.- 2-е вид.- К.: Каравела, 2008.- 176 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

88.

330.101.541:330.567.2(477) В21

Ватаманюк О.З. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.- 536 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

89.

330.101.542(075.8) З-15

Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи. Навчальний посібник.- 4-е вид., стереотип.- К.: Знання, 2005.-

211 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

90.

330.101.542(075.8) К71

Косік А.Ф. Мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ А.Ф.Косік, Г.Е.Гронтковська.- 2-е вид., переробю та доп.- К.: ЦУЛ, 2008.-

438 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

91.

330.101.542(075.8) Р83

Рудий М.М. Мікроекономіка: Навч. пос.- К.: Каравела, 2008.- 312 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

92.

330.101.542(075.8) Р83

Рудий М.М. Мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ М.М.Рудий, В.В.Жебка.- К.: ЦУЛ, 2008.- 360 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

93.

330.101.542(076) Г87

Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Г.Е.Гронтковська, А.Ф.Косік.- 2-е вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2008.- 418 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

94.

330.322(477)(075.8) М89

Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2005.- 406 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

95.

330.322:330.341.1 В75

Воробьева Е.И. Инвестиционно-инновационная деятельность на национальном и региональном уровнях: Монография.- Симферополь: Таврия, 2007.- 235 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

96.

330.322.1(075.8) К93

Куриленко Т.П. Проектне фінансування: Підручник.-

К.: Кондор, 2006.- 208 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 21 (НОхт - 1, НРом - 2, Глух - 2, МогП - 1, НовС - 2, НБар - 2, Абон - 8, НауЗ - 3)

97.

330.43(075.8) Л83

Лугінін О.Є. Економетрія: Навч. посібник.- 2-е вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2008.- 278 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

98.

330.47(075.8) Е45

Економічна інформатика: Навчальний посібник/

В.С. Григорків, Л.Л. Маханець, Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Якутова, А.В. Верстяк.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.- 464 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

99.

330.8:336.11(477)"18/19" Н39

Небрат В.В. Українська фінансова думка другої половини ХІХ-початку ХХ століть.- К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2007.- 224 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

100.

330.831.34(075.8) Ю94

Юхименко П.І. Теорія монетаризму: Навч. посібник.-

К.: Кондор, 2008.- 378 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМалиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2008. 640 с.+Грифмон
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconКафедра информационно-измерительной техники (иит) Факультет Автоматики и вычислительной техники (автф) Московский энергетический институт (мэи)
Малиновский В. Н., Сухоруков В. В. (медицинские приборы), Покровский А. Д. (интроскопия), Денисов В. И. (приборы диагностики производственных...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития управляющей вычислительной техники см ЭВМ
Одно из основных направлений развития отечественной вычислительной техники связано с Институтом электронных управляющих машин (инэум)....
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconИстория развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
Знакомство учащихся с событиями и факторами, оказавшими влияние на темпы развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМ. А. Карцев принадлежит к той категории ученых, официальное и полное признание огромных заслуг которых приходит, по тем или иным причинам, после смерти, притом далеко не сразу. Академическая элита не удостоила ег
Из книги Б. Н. Малиновского «История вычислительной техники в лицах», «кит», птоо "А. С. К." Киев, 1995
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconМетодическая разработка урока по теме: «История развития вычислительной техники»
Цель урока: Сформировать у учащихся понятие основных этапов развития вычислительной техники
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconРеферат «Истоия вычислительной техники»
Эвм первого поколения; eniak, мэсм, "Стрела", электронные лампы; перфоленты; Джон фон Нейман; С. А. Лебедев
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Кн Академик С. Лебедев iconПрограмма дисциплины по кафедре Вычислительной техники
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области «Информатики и вычислительной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница