I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums
НазваниеI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums
страница1/123
Дата07.09.2012
Размер4.5 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   123

Profesionālā bakalaura programma “Medicīnas inženierija un fizika”

Pašnovērtējuma ziņojums 2004

Satura rādītājs

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums;
Lpp

1. Ievads

5

1.1. Medicīnas inženierijas un medicīniskās fizikas kā zinātnes vispārējs raksturojums;

5

1.2. Programmas vieta RTU, informācija par programmas veidotājiem;

6

2. Profesionālā bakalaura studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” novērtējums un analīze:

7

2.1. Programmas īstenošanas nosacījumi – mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti;

8

2.2. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas interešu viedokļa:

9

2.2.1. Piedāvājamās izglītības saturs, programmas daļu apjoms un sadalījums, atbilstība normatīvajiem aktiem

9

2.2.2. Programmas vērtējums no darba devēju viedokļa

11

2.3. Studiju programmas salīdzinājums ar analogām citu valstu augstskolu programmām.

11

2.4. Studiju programmas organizācija un vadība

13

2.4.1. Studiju programmas izstrādes, pieņemšanas un apstiprināšanas kārtība;

13

   1. RTU struktūrvienību sadarbība programmas realizācijā;

13

   1. Studiju programmas vadības demokrātiskie principi.

14

   1. Studiju priekšmetu izvēles iespējas

15

2.5. Studiju programmas praktiskā realizācija:

15

   1. Studentu zināšanu novērtēšanas principi (kritēriji, pārbaudes formas un kārtība);

15

   1. Izmantoto studiju metožu un formu apraksts

17

2.6. Studējošie:

18

2.6.1. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā:

18

2.6.1.1. Studējošo aptaujas par programmu kopumā, to analīze;

18

2.6.1.2. Atsevišķu mācību priekšmetu vērtējuma no studentu viedokļa aptaujas, to analīze

19

2.6.2. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos

19

2.7. Akadēmiskais personāls, programmā iesaistītās struktūrvienības un palīgpersonāls.

19

  1. Studiju programmas izpildes nodrošinājums:

21

2.8.1. Metodiskais (didaktiskais) nodrošinājums,

21

2.8.2. Materiālais, materiāltehniskais nodrošinājums,

21

   1. Programmas realizācijas izmaksas.

22

2.9. Ārējie sakari:

23

2.9.1. Saistība ar darba devējiem

23

2.9.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām ārvalstu universitātēs

23

2.9.3. Ārvalstu vieslektori

24

2.9.4. Studentu apmaiņa

24

  1. . Zinātniskie pētījumi studiju programmas virzienā.

24

  1. . Studiju procesa kvalitātes vērtējuma sistēma

24

 1. Studiju programmas perspektīvais novērtējums un attīstības plāns

25

 1. Reklāmas un informatīvais darbs

28

5. Kopsavilkums

28

5.1. Programmas stiprās puses

28

5.2. Programmas vājās puses

29


II. Pielikumi

Dokumentu kopijas, kas ir pieejamas elektroniskā veidā


P - 1

Profesionālā bakalaura studiju programma “Medicīnas inženierija un fizika”, tās satura un realizācijas apraksts;

31

P – 2

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” studiju kursu apraksti

40

P - 3

Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla zinātniskās autobiogrāfijas

290

P - 4

Ar studiju programmu “Medicīnas inženierija un fizika” saistītie zinātniskie pētījumi un jaunrade

393

P - 5

Reklāmas un informatīvie materiāli

399

P – 6

Aptaujas anketas

400
Studējošo aptaujas anketa

400
Studiju priekšmeta izvērtēšanas aptauja

402
Darba devēja aptaujas anketa

404


III. Pielikumi

Dokumentu kopijas, kas pieejamas tikai latviešu valodā un nav iesniegtas elektroniskā formā:


P - 7

Dokumentu kopijas, kas liecina par RTU darbības likumību:

7.1.

Rīgas Tehniskās universitātes izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3341000709 (04.05.2000) kopija;

7.2.

Rīgas Tehniskās universitātes Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības AA Nr. 0061327 (01.02.2000);

7.3.

Rīgas Tehniskās universitātes akreditācijas lapa Nr.023 (12.07.2001).

P - 8.

Dokumentu kopijas, kas apstiprina profesionālās studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” darbību:

8.1.

Izraksts no Rīgas Tehniskās universitātes 2002. gada 29. aprīļa Senāta sēdes protokola Nr. 467 “Par profesionālo bakalaura un maģistra studiju programmu “Medicīnas inženierija un fizika” apstiprināšanu;

8.2.

Licence, kas izsniegta RTU par tiesībām īstenot profesionālo studiju programmu ”Medicīnas inženierija un fizika” bakalaura profesionālā grāda iegūšanai medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera kvalifikācijas iegūšanai.

8.3.

LR Izglītības un zinātnes ministrijas komisijas augstskolu darbības licencēšanai lēmums 20.12.2002. Nr. 218.

8.4.

Vienošanās protokola starp RTU MI un BINI kopija

P – 9

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” studiju plāni pa semestriem

9.1.

Studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” studiju plāni pa semestriem pilna laika studijām

9.2.

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Medicīnas inženierijas un fizikas” studenta individuālā studiju plāna paraugs

P - 10

Profesijas standarta profesijai “Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris” kopija

P – 11

Dokumenti, kas reglamentē studiju programmas organizāciju un vadību

11.1.

Augstskolu likums, kas Saeimā pieņemts 1995. gada 2. novembrī

11.2.

LR MK noteikumi Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas stājas spēkā ar 2001. gada 28. novembri;

11.3.

Rīgas Tehniskās Universitātes Satversme, kas pieņemta RTU Akadēmiskās sapulces sēdē 2001. gada 24. maijā un apstiprināta Saeimā 2003. gada 5. jūlijā

11.4.

Uzņemšanas noteikumi akadēmisko un profesionālo pamatstudiju programmās RTU 2004/2005. mācību gadā

11.5.

Sadarbības līguma starp Rīgas Stradiņa universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti, kas noslēgts 2001. gada 12. septembrī kopija;

11.6.

MK 2002. gada 19. februāra noteikumiem Nr.78 “Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”

11.7.

MK 2002. gada 5. marta noteikumi Nr. 97 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”

11.8.

RTU rektora 19.03.03. rīkojums Nr.3 – 23 “Par latviešu valodas apmācības organizēšanu un finansēšanu”

11.9.

RTU Senāta 29.04.96. sēdes lēmums “Studiju programmu un studiju plānu sastādīšanas un apstiprināšanas pamatprincipi” (Protokola Nr.411)

11.10.

RTU Senāta 25.03.96. sēdes lēmums “Par mācību priekšmetu apjomu studiju programmās (Protokola Nr. 410);

11.11.

RTU Senāta 28.05.01.sēdes lēmums (protokols Nr.459) “Par profesionālām studiju programmām ar grādu piešķiršanu”

11.12.

RTU Senāta 27.01.03. sēdes lēmums (protokols Nr474) “Par profesionālo studiju programmām”

11.13.

RTU 29.04.02. Senāta sēdes lēmums (protokols Nr.467) “Par otrā līmeņa profesionālo programmu struktūru”;

11.14.

RTU 27.01.03. Senāta sēdes lēmums (protokols Nr.474) “Par precizējumiem bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu struktūrā”.

11.15.

RTU Senāta 24.02.03. sēdes lēmums (protokols Nr.475) “Par mācību maksu RTU 2003/2004.m.g.

11.16.

RTU Senāta 31.03.03.sēdes lēmums (protokols Nr.476) “Par vienotu sankciju sistēmu studentiem-akadēmiskajiem parādniekiem”

11.17.

RTU Senāta lēmums no RTU Senāta 2001. gada 17. decembra sēdes “Protokols Nr. 463) “Par jaunu redakciju nolikumam “Par eksāmenu kārtošanu RTU bakalaurantūrā, maģistrantūrā un profesionālās studijās”

11.18.

RTU Senāta 26.10.98. sēdes lēmums (protokols Nr.434) “Par statusu studentiem, kuri nav saņēmuši pozitīvu atzīmi, kārtojot eksāmenu trešo reizi”

11.19.

RTU Senāta lēmums no RTU Senāta 1997. gada 24. februāra sēdes “Par inženieru, ekonomistu un arhitektu profesionālās kvalifikācijas komisijām;

11.20.

RTU rektora 27.08.03. rīkojums Nr. 5-3 “Par pamatstudiju 1. – 2. kursa koplietošanas telpām”

P – 12

Studentu prakses organizācija

12.1.

RTU Senāta 26.06.00. sēdes lēmums (protokols Nr.451) “Par prakses apjoma novērtējumu”;

12.2.

RTU mācību prorektora 2002. gada 24.maija rīkojums Nr. 61”Par mācību prakses organizēšanu”;

12.3.

Līguma paraugs ar uzņēmumu par prakses nodrošināšanu;

12.4.

Profesionālās studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” prakses individuālā uzdevuma paraugs

12.5.

Studentu laboratorijas darbu un prakses atskaišu paraugi

P - 13

Eiropas Tempus projekta “Project S_JEP-12402-97” “Baltijas biomedicīniskās inženierzinātnes un fizikas MSc kursi” 2000 dokumenta kopijas

P - 14

Līdzīgu Eiropas valstu studiju programmu reklāmas materiālu kopijas


1. Ievads


  1. Medicīnas inženierijas un fizikas kā zinātnes vispārējs raksturojums


Medicīnas inženierijas un fizikas studiju programma ir samērā jauna gan Eiropā, gan arī pasaulē. Tās ieviešanu tehnisko universitāšu mācību plānos ir saistīta ar strauju medicīnas tehnikas ražošanas attīstību mūsdienās. Pirmo reizi par šāda veida programmu saturu tika diskutēts Eiropas mērogā 1995. gadā starptautiskajā zinātniskajā konferencē Budapeštā “Medical Radiation Physics”, taču jau 1999. gadā RTU koordinēja Eiropas Tempus projektu “S_JEP-12402-97”, “Baltijas Biomedicīnas inženierijas un fizikas maģistru kursu”

Medicīniskā inženierzinātne ir izveidojusies, apvienojot vienā veselā divas dinamiskas profesijas – inženierija un medicīna. Medicīnas inženierijas speciālistu pienākumi ir saistīti ar medicīnisko iekārtu un ierīču ieviešanu praksē.

Biomedicīnas inženieri un medicīnas fiziķi, izmantojot dažādus fizikas (elektriskus, mehāniskus, un optiskus u.c.) principus var dziļāk izprast bioloģiskās (cilvēku un dzīvnieku) sistēmas. Tā pamatā šie speciālisti spēj projektēt un ražot iekārtas, sistēmas, ar kuru palīdzību var kontrolēt organisma fizioloģiskās funkcijas. Šādas iekārtas ir neatņemama sastāvdaļa dažādu slimību diagnostikā un ārstēšanā.

Medicīniskā inženierzinātne ietver dažādas disciplīnas kā:

 • Biomehānika, kas ietver fizioloģisko sistēmu statiskos un plūsmu mehānikas apvienotus pētījumus;

 • Biomateriāli, kas ir saistīti ar bioimplantējamo materiālu projektēšanas un ražošanas attīstību;

 • Fizioloģiskā modelēšana, simulācija un kontrole, kur ar datormodelēšanas palīdzību tiek attīstīta izpratne par fizioloģisko procesu savstarpējo saistību;

 • Biosensori, kas ietver bioloģisko norišu fiksēšanu un to pārveidošanu elektriskajā signālā;

 • Biomedicīniskās iekārtas, kas attīsta fizioloģisko norišu mērījumus un novērojumus, iesaistot biosensorus;

 • Medicīniskā un bioloģiskā analīze, kas satur bioelektrisko signālu noteikšanu, to klasificēšanu un analīzi;

 • Rehabilitācijas inženierzinātne, kas ir saistīta ar terapeitisko un rehabilitācijas ierīču un procedūru radīšanu un attīstību;

 • Protēžu ierīces un mākslīgie orgāni, to radīšana un attīstība ķermeņa funkciju aizstāšanai vai atjaunošanai;

 • Medicīniskā informātika, kuras būtība ir no pacienta iegūto datu apstrāde, rezultātu interpretēšana un klīnisko diagnožu uzstādīšana;

 • Attēlošana medicīnā, kas ietver anatomisko struktūru un fizioloģisko funkciju attēlošanu uz grafiska displeja;

 • Biotehnoloģija un audu inženierija, ar kuru palīdzību rada un modificē bioloģiskos materiālus ārstniecības nolūkos;

 • Klīniskā inženierzinātne, kas satur klīnikā pielietojamo iekārtu, ierīču, sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu un apkopi;

 • Medicīniskās mikro un nano tehnoloģijas u.c.

Savukārt medicīniskā fizika ir cieši saistīta ar radiācijas terapiju, kodolmedicīnu, diagnostisko radioloģiju un radiācijas aizsardzību medicīnā. Izmantojot daudzus fizikas likumus, medicīnas fizika izskaidro radiācijas bioloģisko efektu uz cilvēka organismu.

No augstākminētā izriet, ka biomedicīniskā inženiera šodienas darba lauks ir plašs:

 • Kustību orgānu implantācijas materiālu pētniecība;

 • Jaunu asins analīžu diagnostikas instrumentu attīstīšana un pilnveidošana;

 • Cilvēka sirds funkciju datormodelēšana;

 • Medicīnas analīžu ierīču riska drošības un efektivitātes uzlabošana;

 • Jaunu diagnostikas attēlveidošanas sistēmu attīstība;

 • Pacienta monitoringa telemetrijas sistēmu projektēšana;

 • Mainīgu cilvēka fizioloģisko sistēmu mērījumu interpretēšana;

 • Biomedicīnisko sensoru projektēšana;

 • Slimību diagnožu ekspertsistēmu attīstīšana;

 • Zāļu lietošanas slēgta cikla kontroles sistēmu projektēšana;

 • Cilvēka fizioloģisko sistēmu modelēšana;

 • Sporta medicīnas instrumentu attīstība;

 • Jaunu materiālu pētniecība medicīnā;

 • Sakaru līdzekļu attīstība cilvēkiem ar fiziskiem trūkumiem u.c.

Līdz ar to šiem speciālistiem ir nepieciešama specifiska izglītība.

RTU ir pirmā augstskola Latvijā un Baltijā, kas ir uzsākusi medicīnas inženierijas un fizikas studiju programmu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai. RTU kā izglītības iestādes reģistrācijas apliecību kopijas dotas pielikumā (skat. pielik.Nr.7..)123.


  1. Programmas vieta RTU, informācija par programmas veidotājiem


Profesionālā bakalaura studiju programma “Medicīnas inženierija un fizika” ir izveidota saskaņā ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu4, Augstskolu likumu5 (skat. pielikumu Nr.11), RTU Senāta lēmumiem un apstiprināta RTU 2002. gada 29. aprīļa senāta sēdē ar lēmumu Nr. 467 (skat. pielik.Nr.8.).6

RTU ir patreiz vienīgā mācību iestāde Latvijā un arī Baltijā, kas sagatavo profesionālos bakalaurus medicīnas fizikā, piešķirot medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera kvalifikāciju . Augstāk minētā programma tika licencēta 2002. gada decembrī (skat. pielik.Nr.8.)7. 2003/2004. mācību gads profesionālajai bakalaura programmai ir pirmais apmācības gads un 1. kursā ir iestājušies 8. studenti.

Studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” tiek īstenota RTU Transporta un mašīnzinātņu fakultātē, Biomedicīnisko inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā, RTU akadēmiskajam personālam sadarbojoties ar Rīgas Stradiņa universitāti, tās akadēmisko personālu.

Šīs programmas veidošanā piedalās RTU institūcijas:

 • Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts (BINI), direktors profesors Dr.habil.phys., LZA korespondētājloceklis J. Dehtjars (Medicīnas inženierijas un fizikas studiju programmas vadītājs);

 • Mehānikas institūts, direktors profesors Dr.habil.sc.ing., LZA korespondētājloceklis J. Vība;

 • Protēžu mehānikas profesoru grupa, vadītājs profesors Dr.sc.ing. J. Djukendžijevs;

 • Radioelektronikas institūts, direktors Dr.habil.sc.ing. J.Jankovskis;

 • Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesoru grupa, vadītājs profesors Dr. habil.sc.ing A. Glazs;

 • Biomateriālu un biomehānikas profesoru grupa, vadītājs profesors, Dr.habil.sc.ing., LZA akadēmiķis I. Knēts

 • Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profesoru grupa, vadītājs prof. Dr.oec.. K. Didenko;

 • Ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas profesora grupa; vadītājs asoc.prof. Dr.oec. J.Zvanītājs;

Augstāk minētās institūcijas funkcionē atbilstoši RTU Satversmei1un studiju darbs norit saskaņā ar Augstskolu likumu2

Teorētiskus pamatus medicīnā nodrošina Rīgas Stradiņa universitātes Normālās fizioloģijas, Anatomijas un histoloģijas katedru pasniedzēji:

 • profesore Dr.habil.med. Līga Aberberga -Augškalna,

 • profesors Dr.hab.med. Haralds Jansons;
 • docents Dr. med. Leons Blumfelds.Visu augstāk minēto Rīgas Tehniskās universitātes institūtu, profesoru grupu un katedru mācību programmas ir akreditētas, kas arī norāda uz darba kvalitāti:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   123

Похожие:

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums iconOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

I. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница