Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue
НазваниеCourse Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue
страница1/4
Дата21.11.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4

มคอ.

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชาระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue


ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์


หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป


. รหัสและชื่อรายวิชา

MDS ๒๑๒ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

MDS 212 Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue


. จำนวนหน่วยกิต

๕(๓-๖-๖)


. ชื่อหลักสูตรและประเภทรายวิชา

แพทยศาสตรบัณฑิต

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาบังคับ)


. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจำรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจำรายวิชา

 1. นางสาวกนกพร ฉายะบุระกุล

 2. นายรณรงค์ พละศูนย์

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์

  1. นายชาติชาย ตระกูลรังสิ

  2. นางสมพิศ อิ่มใจ

  3. นางสาวกนกพร ฉายะบุระกุล

  4. นางเนาวรัตน์ ธาราทรัพย์

  5. นางนพวรรณ ผลพานิช

  6. นายรณรงค์ พละศูนย์

  7. นางสาวศศิพร พนโสภณกุล

  8. นางสาววิริยา พันธ์ขาว

  9. นายกัญ อนันตสมบูรณ์

  10. นางชไมพร พรมพุทธา

  11. นายณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล

  12. นางสาวเพ็ญนภา พรมทะเล

  13. นางสาวเพชรนรินทร์ โคบุตรี

อาจารย์จากหมวดวิชาสรีรวิทยา

  1. นางสาวธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์          

  2. นางพิศมัย ประทุมทาน

  3. นายอภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์           

  4. นางศิรดา รังษีสันติวานนท์        

  5. นางสาวศิริรัตน์ คล่องพาณิชภักดิ์

  6. นางสาวชีพสุมน วิบูลย์วรกุล

  7. นางสาวพิมพ์วิภา เอื้อศิลามงคล

อาจารย์แพทย์จากสถาบันร่วมผลิตแพทย์ มรส.

สอนคลินิกสัมพันธ์

อาจารย์พิเศษ

 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒


. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

BIO ๑๓๖ หลักชีววิทยา

BIO ๑๓๗ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

PHY ๑๓๕ ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ


. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน

ไม่มี


. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔


หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและจุดประสงค์


 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถตามทันองค์ความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ทั่วไป

เมื่อผ่านการเรียนรู้ นักศึกษาแพทย์สามารถ

ด้านปัญญาพิสัย (Cognitive)

 1. อธิบายโครงสร้าง หน้าที่ ส่วนประกอบของเซลล์ เนื้อเยื่อ กระดูก กระดูกอ่อน และกล้ามเนื้อได้

 2. อธิบายการเจริญเติบโต โครงสร้าง หน้าที่ ของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้

 3. อธิบายหน้าที่ กลไกการหดตัว การคลายตัว และการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจได้

 4. อธิบายความหมายของทิศทาง ระนาบ และท่ามาตรฐานทางกายวิภาคศาสตร์ (anatomical position) ของร่างกายได้ถูกต้อง

 5. อธิบายการแบ่งส่วนของร่างกาย และเรียกชื่อได้ถูกต้อง

 6. อธิบายโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ ในส่วนของแขน ขา ผนังลำตัวและข้อต่อต่างๆ ได้ถูกต้อง

 7. บอกชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่ และความสัมพันธ์กับโครงสร้างและอวัยวะข้างเคียงกล้ามเนื้อที่สำคัญของร่างกายได้ถูกต้อง

 8. ระบุตัวอย่างพยาธิสภาพ หรือความผิดปกติของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ได้ถูกต้องอย่างน้อย ๒ กรณี

 9. ระบุชื่อกระดูก ข้อต่อ ได้ถูกต้องจากเงาภาพรังสี

 10. อธิบายการเปลี่ยนแปลงตามวัยของผิวหนัง กระดูก และข้อต่อ ตลอดจนการป้องกันและชะลอการเสื่อมสภาพ

ด้านทักษะพิสัย (Skill)

 1. ชี้แสดงหรือบอกตำแหน่งของโครงสร้างต่างๆของลำตัว แขน และขาได้อย่างถูกต้อง

 2. ชี้แสดงข้อต่อต่างๆในส่วนของแขน ขา และผ่าเปิดข้อต่อในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกวิธี

 3. นำความรู้ไปประยุกต์ในการให้เหตุผลเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนของลำตัว แขน และขาได้

 4. มีทักษะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และทำงานกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านเจตคติพิสัย (Attitude)

 1. มีจิตสำนึกที่ดี เห็นถึงคุณประโยชน์ของร่างอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศให้เพื่อการศึกษา

 2. ตระหนักและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ระดับคลินิกได้

 3. ตระหนักความสำคัญของการประยุกต์ความรู้ทางมหกายวิภาคศาสตร์ของภาพภาคตัดขวางของร่างกายระดับต่างๆ ในการวินิจฉัยเงาภาพรังสีด้วยวิธี Computed Tomography (CT) และ Magnetic Resonance Imaging (MRI)

 4. มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือกันในการเรียนและการทำงานกลุ่ม

. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้สอดคล้องกับ

 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔

 3. เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕

 4. การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๘หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ


. คำอธิบายรายวิชา

บูรณาการความรู้ทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา และชีวเคมีของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โครงสร้าง หน้าที่และกลไกการควบคุมการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูก กระดูกอ่อน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และอวัยวะในระบบผิวหนัง สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ พัฒนาการของกล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง ศีรษะ คอ และต่อมน้ำลาย มหกายวิภาคศาสตร์และการทำงานของกล้ามเนื้อศีรษะ คอ ลำตัว รยางค์แขน รยางค์ขา กระดูก ข้อต่อ การทรงสภาพปกติของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงตามวัย การซ่อมแซม และการฟื้นฟูสภาพ เงาภาพรังสีปกติของระบบกระดูก ปฏิบัติการและการแปลผลทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน การนำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยแบบ องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ

Integration of knowledge in gross anatomy, histology, embryology, physiology and biochemistry of integumentary system, musculoskeletal system and connective tissue; structure, function and regulatory mechanism of cell, connective tissue, bone, cartilage, muscular tissue and organs in integumentary system; physiology of muscles; development of musculoskeletal, integument, head, neck and salivary glands; gross and functional anatomy of muscles of head, neck, trunk, upper and lower extremities, skeleton and joints; regulation of homeostasis; effects to other organ systems; repair, regeneration and changes associated with stage of life; normal imaging; related laboratory procedure and interpretation; clinical correlation; holistic care with humanized healthcare ; prevention of diseases and health promotion


. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

ภาคทฤษฎี

การบรรยาย ๔๓ ชั่วโมง

บรรยาย (Clinical correlation) ๒ ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ

ปฏิบัติการ ๙๐ ชั่วโมง

รวม ๑๓๕ ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง ๙๐ ชั่วโมง. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำ สัปดาห์ละ ๑-๒ ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาทราบ


หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา


. คุณธรรม จริยธรรม.๑ คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา


.๒ วิธีการสอน

.๓ วิธีการประเมินผล
 • ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 • มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม • การบรรยายในชั้นเรียนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก คิดถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นรอง
 • การเรียนปฏิบัติการโดยสอดแทรกตัวอย่างประกอบ เช่น การปฏิบัติต่ออาจารย์ใหญ่ที่ใช้เรียนอย่างเคารพเพื่อเชื่อมโยงกับคุณธรรม จริยธรรมที่มีต่อผู้ป่วยและญาติ
 • มอบหมายงานเป็นกลุ่มและกำหนดเวลาส่งงาน
 • เช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ • สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การให้เหตุผลของนักศึกษาเมื่อยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆในสังคมระหว่างสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมคุณธรรม จริยธรรม
 • ดูการแต่งกายการเข้าห้องเรียนและการปฏิบัติตนในระหว่างชำแหละร่างอาจารย์ใหญ่ ว่าเคารพต่ออาจารย์ให้หรือไม่อย่างไร
 • ความรับผิดชอบต่องาน และการส่งงานในเวลาที่กำหนดหรือไม่อย่างไร
 • นับจำนวนเวลาที่เข้าเรียนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ. ความรู้.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ.๒ วิธีการสอน


.๓ วิธีการประเมินผล
 • มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฏี หลักการ วิธีการ และกฎหมายที่สำคัญในสาขาวิชาชีพ
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 • บรรยายในชั้นเรียน
 • บรรยายพร้อมยกกรณีศึกษา ชี้แนะแนวทางในการนำความรู้พื้นฐานที่มีอยู่มาอธิบาย และแก้ไขสถานการณ์และปัญหาของตัวอย่างกรณีศึกษานั้น
 • การทดสอบความรู้ภาคบรรยายโดยการสอบ MCQ, MEQ
 • สอบความสามารถในการนำความรู้ไปใช้งานโดยการให้ทำข้อสอบที่เป็นกรณีศึกษา เพื่อทดสอบว่า นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

. ทักษะทางปัญญา.๑ ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา.๒ วิธีการสอน


.๓ วิธีการวัดและประเมินผล
 • สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 • สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ
 • บรรยายในชั้นเรียนพร้อมยกตัวอย่างปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนไข้ในกรณีต่างๆ แล้วสอนระบบการคิดแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน
 • ให้กรณีศึกษาหรือปัญหาต่างๆเป็นการบ้าน แล้วให้นักศึกษาไปสืบค้นข้อมูลมาว่าจะใช้ความรู้อะไรเพิ่มเติม มาแก้ปัญหาที่ให้ไป • ให้ทำรายงานขั้นตอนการแก้ปัญหาว่ามีการคิดอย่างเป็นระบบอย่างไร
 • มีส่วนไหนที่มีความคิดต่างแล้วมีเหตุผลในการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์อย่างไรบ้าง เพื่อทดสอบดูว่านักศึกได้มีความรู้เพิ่มเติมจากที่สอนหรือไม่
.๑ ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา.๒ วิธีการสอน


.๓ วิธีการวัดและประเมินผล • สร้างกลุ่มนักศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่ให้ไปพร้อมกับ อาจารย์ สุดท้าย ให้นักศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปประเด็นของปัญหานั้นๆ
 • การสอบปฏิบัติการ
 • อาจารย์วิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหาของนักศึกษาไล่มาตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัญหา จนกระทั่วสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะแก้ปัญหานั้นๆว่าได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีส่วนไหนขาดตกบกพร่องไป มีส่วนไหนที่เป้นความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดใหม่ๆ เพื่อนักศึกษาจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขหรือ สร้างเสริมให้ดียิ่งๆขึ้นกว่าเดิม

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา


.๒ วิธีการสอน

.๓ วิธีการประเมินผล
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ข่าวสารให้เป็นที่เข้าใจได้ถูกต้อง
 • แบ่งกลุ่มโดยให้งานกลุ่ม แล้วออกมา เสนอรายงานหน้าห้อง • ดูว่านักศึกษาสามารถพูดให้คนอื่นๆเข้าใจตามที่นักศึกษาต้องการหรือไม่และนักศึกษาที่ฟังอยู่เข้าใจตามที่เพื่อนอธิบายหรือไม่ โดยตั้งคำถาม ถามนักศึกษาที่ฟังอยู่ ที่อาจจะเป็นการทดสอบย่อยๆ


.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา


.๒ วิธีการสอน

.๓ วิธีการประเมินผล
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม ลำดับความสำคัญ และสามารถ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 • ให้งานกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่กันทำ
 • ประเมินผลการทำงานว่าได้ทำงานเป็นระบบตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบหรือไม่ โดยดูจาก ผลของงานและไล่ซักงานของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ และดูวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสมาชิกในกลุ่มของนักศึกษา
  1   2   3   4

Похожие:

Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue iconConnective tissue 21 – 22) W: July 4th Holiday – no class

Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue iconSystem informacyjny system informatyczny. Co poza nazwą RÓŻni te dwa obiekty?

Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue iconRelationship of acupuncture points and meridians to connective tissue planes

Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue iconThere are a few basic system characteristics that must go into the design of every hydraulic system

Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue iconRole of the ocean observing system in an end-to-end seasonal forecasting system

Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue iconStudents studying for Bio U117 Exam 1 should only review the sections «Introduction and terminology», «Basic chemistry», «Cells and membrane transport
...
Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue iconAbric J. Ci. Central system, peripheral system: their functions and roles in the dynamics of social representations // Papers on social representations. 1993
С. Consumers' environmental behavior. Generalized, Sector-Based, or Compensatory. Environment and behavior, Vol. 31. №1, January....
Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue iconTaxes аге а compulsory financial contribution bу а person оr body of persons towards the expenditure of а public authority
Тhе major principles of а tax system are that it should Ье equitable and reasonab1e. Then the incentive to avoid and evade tax woиld...
Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue iconPolitical Development of the World System
Кочакова 1995. However, when we try to apply this scheme to the political development of the World System, it becomes evident that...
Course Specification of Integumentary System, Musculoskeletal System and Connective Tissue icon13 The Respiratory System

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница