Приети текстове на
НазваниеПриети текстове на
страница1/13
Дата19.11.2012
Размер1.61 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
2007 - 2008

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ


на заседанието от


четвъртък


15 ноември 2007 г.


P6_TA-PROV(2007)11-15 НЕОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ PE 398.120


СЪДЪРЖАНИЕ


ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕP6_TA-PROV(2007)0530

Тримесечни статистически данни за свободните работни места в Общността ***I

(A6-0335/2007 - Докладчик: Alexandru Athanasiu) 1

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечни статистически данни за свободните работни места в Общността (COM(2007)0076 – C6-0090/2007 – 2007/0033(COD)) 1

P6_TA-PROV(2007)0531

Пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген *

(A6-0441/2007 - Докладчик: Carlos Coelho) 10

Законодателна резолюция на Европейския парламент oт 15 ноември 2007 г. относно проекта на решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Чешката република, Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (11722/2007 – C6-0244/2007 – 2007/0810(CNS)) 10

P6_TA-PROV(2007)0532

Възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море *

(A6-0408/2007 - Докладчик: Iles Braghetto) 12

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на многогодишен план за възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (COM(2007)0169 – C6-0110/2007 – 2007/0058(CNS)) 12

P6_TA-PROV(2007)0533

Европейските интереси: постигане на успех в ерата на глобализацията

(B6-0435, 0441, 0442 и 0447//2007)“\l3 \n> \* MERGEFORMAT

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г относно „Европейските интереси: постигане на успех в ерата на глобализацията“ 16

P6_TA-PROV(2007)0534

Прилагане на Директива 2004/38/ЕО

(B6-0462 и 0464/2007) 24

Резолюция на Европейския парламент oт 15 ноември 2007 г. за прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки 24

P6_TA-PROV(2007)0535

Пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген

(B6-0448/2007) 29

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Чешката република, Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република 29

P6_TA-PROV(2007)0536

Пакистан

(B6-0472, 0473, 0474, 0477, 0478 и 0479/2007) 33

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. за Пакистан 33

P6_TA-PROV(2007)0537

Конференцията в Бали по изменението на климата

(B6-0432/2007)“\l3 \n> \* MERGEFORMAT

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2005 г. относно ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса по Целзий – пътят до конференцията в Бали относно изменението на климата и след това (COP13 и COP/MOP3) 37

P6_TA-PROV(2007)0538

Укрепване на европейската политика на добросъседство

(A6-0414/2007 - Докладчик: Charles Tannock, Raimon Obiols i Germà)“\l3 \n> \* MERGEFORMAT

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. относно укрепване на европейската политика на добросъседство (2007/2088(INI)) 46

P6_TA-PROV(2007)0539

Търговски и икономически отношения с Украйна

(A6-0396/2007 - Докладчик: Zbigniew Zaleski ) 59

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. относно търговските и икономическите отношения с Украйна (2007/2022(INI)) 59

P6_TA-PROV(2007)0540

Ситуации на нестабилност в развиващите се страни

(B6-0476/2007) 70

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. относно действията на ЕС в отговор на ситуации на нестабилност в развиващите се страни 70

P6_TA-PROV(2007)0541

Преглед на постигнатото в областта на социалната действителност

(A6-0400/2007 - Докладчик: Elizabeth Lynne) 75

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. по прегледа на постигнатото в областта на социалната действителност (2007/2104(INI)) 75

P6_TA-PROV(2007)0542

Сериозни събития, които излагат на опасност съществуването на християнските общности и на други религиозни общности

(B6-0449, 0450, 0455, 0459 и 0467/2007) 90

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. относно сериозни събития, които излагат на опасност съществуването на християнските общности и на други религиозни общности 90

P6_TA-PROV(2007)0543

Узбекистан

(B6-0452 и 0453/2007) 95

Резолюция на Европейския парламент oт 15 ноември 2007 г. за Узбекистан 95

P6_TA-PROV(2007)0544

Сомалия

(B6-0454, 0457, 0460, 0468 и 0469/2007) 98

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. относно Сомалия 98P6_TA-PROV(2007)0530

Тримесечни статистически данни за свободните работни места в Общността ***IКомисия по заетост и социални въпроси

PE 390.439

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечни статистически данни за свободните работни места в Общността (COM(2007)0076 – C6-0090/2007 – 2007/0033(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)


Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0076),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член  285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6 0090/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси (A6 0335/2007),

1. Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

P6_TC1-COD(2007)0033

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 ноември 2007 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечни статистически данни за свободните работни места в Общността


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския Икономическия и социален комитет1

като взеха предвид становището на Европейската централна банка2,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора3,

след консултации със Статистическия програмен комитет,

като има предвид, че:

(1) Съветът по общи въпроси, състоял се в Брюксел на 8 декември 2003 г., одобри в своите заключения структурен показател за свободните работни места, който да бъде разработен и публикуван.

(2) Планът за действие по статистическите изисквания на ИПС и последвалите доклади за напредък при изпълнението на този план определят като приоритет създаването на правно основание за статистически данни за свободните работни места.

(3) Комитетът по заетостта, създаден с Решение 2000/98/ЕО на Съвета4, прие, че е необходим показател за свободните работни места за наблюдение на европейската стратегия за заетостта, установена в Решение 2005/600/ЕО на Съвета от 12 юли 2005 г. относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки5.

(4) Решение № 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на програма на Общността за заетост и социална солидарност ─ „Прогрес“6 предвижда финансирането на съответните действия, включително, както е посочено, ║изясняване на ситуацията и перспективите в областта на заетостта, особено чрез анализ и проучвания, и разработване на статистика и общи показатели в рамките на Европейската стратегия за заетостта║.

(5) Данните за свободните работни места по вид икономическа дейност, се изискват от Комисията, наред с други характеристики, в рамката на европейската стратегия за заетостта с цел наблюдение и анализ на равнището и структурата на търсенето на работна ръка.

(6) Своевременни тримесечни данни за свободните работни места се изискват от Комисията и от Европейската централна банка за наблюдение на краткосрочните промени в свободните работни места. Данните за свободните работни места според сезона улесняват интерпретацията на тримесечните изменения.

(7) Данните, предоставени за свободните работни места, трябва да бъдат адекватни, включително пълни, точни, навременни, съгласувани, сравними и лесно достъпни за потребителите.

(8) Ползите от събирането, на ниво Общност, на изчерпателни данни за всички сегменти на икономиката, трябва да бъдат съизмервани спрямо възможността за отчитането им и натоварването на малките и средни предприятия да предоставят отговори на въпросници.

(9) Особени усилия следва да се положат с оглед включване в статистиката във възможно най-кратки срокове на всички данни относно предприятията с по-малко от десет служители.

(10) За определяне на обхвата на събираните статистически данни и степента на подробност, изисквана за икономическа дейност, трябва да се приложи версията на Общата класификация на икономически дейности в Общността (NACE), която е в сила понастоящем.

(11) Тъй като целите на предложеното действие, а именно изготвянето на статистика за свободните работни места в Общността, не могат да бъдат достатъчно добре постигнати от държавите-членки и поради тази причина могат да бъдат по-успешно осъществени на равнището на Общността, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в този член, настоящият регламент се ограничава само до необходимото за постигането на тези цели.

(12) При изготвянето и разпространението на статистиката на Общността в съответствие с настоящия регламент, националните и общностните статистически служби следва да се съобразяват с принципите, посочени в Европейския практически кодекс по статистика, който бе приет от Статистическия програмен комитет1 на 24 февруари 2005 г. и приложен към Препоръката на Комисията относно независимостта, почтеността и отговорността на националните и общностните статистически служби2.

(13) От значение е да се обменят данни със социалните партньори, както на национално, така и на европейско равнище, а също така последните да бъдат информирани относно прилагането на настоящия регламент. Освен това, държавите-членки трябва да положат особени усилия с оглед на това да се гарантира, че училищните служби за професионално ориентиране и структурите за професионално обучение получават въпросните данни.

(14) Регламентът (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността1 предоставя общата нормативна рамка за изготвянето на общностна статистика и следователно се прилага при изготвянето на статистика за свободните работни места.

(15) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията2.

(16) По-специално, на Комисията следва да се предостави правомощието да приеме мерките за прилагане ║на настоящия регламент. Тъй като това са мерки от общ характер, предназначени да изменят ║несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с ║процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение № 1999/468/ЕО на Съвета,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет и обхват

1. Настоящият регламент определя изискванията за редовно тримесечно изготвяне на статистически данни за свободните работни места в Общността.

2. Всяка държава-членка представя на Комисията (Евростат) данни за свободните работни места най-малко за предприятия с един или повече служители.

Съгласно параграф 3, статистиката покрива всички икономически дейности, определени от действащата обща класификация на икономически дейности в Общността (NACE), с изключение на дейностите на домакинствата като работодатели и дейностите на екстериториалните организации и институции. Обхващането на селското и горското стопанство, и риболова, както са определени в действащата NACE, е по избор. Държавите-членки, които желаят да предоставят данни за тези отрасли, го правят в съответствие с настоящия регламент. Предвид нарастващото значение на дейностите, обслужващи личността (в частност услуги, предоставяни на физически лица и семейства в домовете им или другаде и извършвани от държавни служби или частни предприятия) като източник на работни места, държавите-членки се приканват да предоставят, ако това е възможно, данни относно свободните работни места в този отрасъл.

Данните трябва да се класират според икономическа дейност на ниво раздел съгласно действащата NACE.3. Обхващането на държавната администрация и отбраната, задължителното социално осигуряване, образованието, здравеопазването и социалната дейност, изкуствата, представленията и развлеченията, ║дейностите на асоциации, ремонта на компютри и лични и домакински стоки и другите дейности, обслужващи личността, както е определено в действащата NACE, ║както и за предприятия с по-малко от 10 служители, се определя, като се вземат предвид проучванията за приложимост, определени в член 7.


Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „свободно работно място“ означава платена длъжност, която е новосъздадена или незаета, или скоро ще се освободи, за която работодателят:

а) предприема активни стъпки и е готов да предприеме още стъпки, за да намери подходящ кандидат извън съответното предприятие, и

б) възнамерява да я попълни незабавно или в рамките на определен период от време;

Понятията „активни стъпки за намирането на подходящ кандидат“ и „определен период от време“ се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2.

В предоставените статистически данни, по избор, се прави разграничение между свободните работни места на временен трудов договор и тези на постоянен трудов договор.2. „заета длъжност“ означава платена длъжност в рамките на организацията, в която е назначен служител.

3. „метаданни“ означават пояснения, необходими за интерпретацията на промените в данните, произтичащи от методологични или технически промени.

4. „данни за минали периоди“ са исторически данни║, които включват спецификациите, посочени в член 1.


Член 3
Референтни дати и технически спецификации

1. Държавите-членки събират тримесечни статистически данни в съответствие с специфични референтни дати, които се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2.

2. Държавите-членки предоставят данни за заетите длъжности, за да може данните за свободните работни места да бъдат стандартизирани с цел сравнимост.

3. От държавите-членки се изисква да прилагат процедури за сезонна корекция на тримесечните данни за свободните работни места. Необходимите процедури за сезонна корекция се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3.


Член 4
Източници
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Приети текстове на iconПрофесор Бакалюк О. Й. Текстове супроводження лекції для студентів у курсу
При термінальній нн кількість функціонуючих нефронів становить менше 10 від початкової. У середньому хнн виявляють у 100 чоловік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница