Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова
НазваниеПравила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова
страница1/10
Дата12.11.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Державний нормативний акт про охорону праці

ДНАОП 0. 00-1.16-96


Правила

атестації зварників


Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій,
підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності),
юридичних та фізичних осіб.

Передмова

Розроблені Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

Внесені Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду.

З вступом в дію даних Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила аттестации сварщиков”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.1971 р., ДНАОП 0.00-1.16-71.

За основу при опрацюванні Правил були використані:

1. “Правила аттестации сварщиков”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22 червня 1971 р.

2. "Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПН АЭГ-7-003-87", затверджені постановою Держатоменергонагляду СРСР 2 квітня 1987 р. № 5

3. ДСТУ 2944-94 “Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1: Сталі”.

4. "Правила аттестации сварщиков", затверджені Держгіртехнаглядом Росії 16 березня 1993 р.

5. Проект міжнародного стандарту ISO 9606-1 "Атестація зварників. Зварювання плавленням. Частина 1: Сталі"

6. Європейський стандарт E№ 287-1 "Атестація зварників. Зварювання плавленням. Частина 1: Сталі".


@ Передрукування заборонено

Держнаглядохоронпраці України, 1996


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комiтету України по нагляду за охороною праці

вiд "19" квітня 1996 р. № 61
ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

31 травня 1996 р. за № 262/1287


ПРАВИЛА
АТЕСТАЦIЇ ЗВАРНИКIВ


1. Загальнi положення1.1. Правила атестації зварникiв (далі - Правила) обов’язковi для пiдприємств, органiзацiй i громадян, незалежно вiд вiдомчої належностi та форм власностi, якi проводять зварювальнi роботи при виготовленні, монтажі, реконструкцiї i ремонті об`єктів та обладнання згiдно з Правилами Держнаглядохоронпрацi України, Державними будiвельними нормами України (далi - ДБН, СНиП), а також у всiх iнших випадках, коли нормативною документацiєю передбачено атестацiю як засiб забезпечення якостi зварювальних робiт.

1.2. Правила регулюють взаємодію атестацiйних органiв та їх компетенцiю, порядок проведення і оформлення результатів атестації зварникiв (у тому числi операторiв зварювальних установок) на допуск до виконання робiт по зварюванню об'єктiв та обладнання, передбачених Правилами охорони (безпеки) праці, безпечної експлуатації та iншими, затвердженими Держнаглядохоронпрацi України (далi - Правила Держнаглядохоронпрацi).


1.3. Термiни i визначення


1.3.1. Зварник - особа, яка виконує зварювання металiв. Загальне поняття для електрозварника ручного зварювання, електрогазозварника, газозварника i електрозварника на напiвавтоматичних i автоматичних машинах.

1.3.2. Український атестацiйний комiтет зварникiв (далі - УАКЗ) - незалежна компетентна органiзацiя, уповноважена Держнаглядохоронпрацi України керувати пiдготовкою i проведенням атестацiї зварникiв згiдно з цими Правилами.

1.3.3. Атестацiйний центр - компетентна органiзацiя, незалежна вiд пiдприємства (органiзацiї), де працює зварник, уповноважена Українським атестацiйним комiтетом зварників організовувати та координувати роботи щодо пiдготовки та проведення атестацiї зварникiв згiдно з цими Правилами.

1.3.4. Атестацiйна комiсiя - група спеціалістів, уповноважених проводити випробування зварникiв, в результатi яких визначається квалiфiкацiя зварника, необхiдна для виконання певного виду робiт, а також видавати посвiдчення про атестацiю.

1.3.5. Експерт - висококваліфікований спеціаліст, атестований УАКЗ як керівник робіт з атестації зварників, який несе відповідальність за об`єктивність і достовірність результатів атестації.

1.3.6. Поширення атестації - обсяг визнання основних величин i параметрiв випробовувань.

1.3.7. Зразок - зварена деталь, яка використовується для випробувань.

1.3.8. Проба - частина зразка, яка використовується для проведення руйнiвного випробування.

1.3.9. Атестацiя - сукупнiсть дiй щодо визначення кваліфікації зварника і встановлення допуску до виконання конкретного виду зварювальних робіт.


1.4. Атестацiя зварникiв включає перевiрку теоретичних знань i практичних навичок з конкретних способiв зварювання i визначеного виду робiт iз використанням стандартних зразкiв, проведення їх випробовувань, складання протоколу і оформлення посвідчення зварника.

При перевiрцi теоретичних знань зварники складають екзамен атестацiйнiй комiсiї.

При перевiрцi практичних навичок зварники виконують контрольнi зварнi з'єднання.

1.5. Атестацiя зварникiв здiйснюється атестацiйними комiсiями, які створюються на пiдприємствах, в навчальних закладах, спецiалiзованих органiзацiях та установах, що мають квалiфi­кованих спецiалiстiв по зварюванню, а також необхiдну для пiдготовки i проведення перевiрок зварникiв учбово-випробовувальну базу.

1.6. До складу атестацiйної комiсiї входять:

- керiвник зварювальних робiт пiдприємства (органiзацiї), атестований як експерт УАКЗ,

- голова комiсiї;

- спецiалiсти служби зварювальних робiт пiдприємства, вiдповiдальнi за органiзацiю атестацiї зварникiв;

- представники служби технiчного контролю, вiдповiдальнi за контроль зварювання;

- представник служби охорони працi пiдприємства.

Склад комісії затверджується наказом по підприємству.

1.7. Дозвiл на роботу атестацiйної комiсiї видають територiальнi управлiння Держнаглядохоронпрацi України на пiдставi спiльного висновку УАКЗ та експертно-технiчних центрiв Держнаглядохоронпрацi (далi - ЕТЦ). Термiн дiї дозволу - 3 роки.

1.8. Для підготовки висновку необхідно здійснити:


1.8.1. Перевiрку учбово-випробовувальної бази комiсiєю, складеною з фахiвцiв УАКЗ i ЕТЦ.

1.8.2. Атестацiю голови атестацiйної комiсiї як експерта УАКЗ.

1.8.3. Перевiрку знання нормативної документацiї (далi — НД) щодо атестацiї зварникiв у членiв комiсiї, яка проводиться у порядку, встановленому Держнаглядохоронпрацi України.

1.9. Нормативнi посилання

У даних Правилах використанi дiючi в Українi такi нормативнi документи, котрими передбачено атестацiю зварникiв:


№ п/п

Скорочене позначення

Назва нормативного документа

1

ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будівництва i безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

2

ДНАОП 0.00-1.11-90

Правила будівництва і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

3

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила i будівництва безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiд тиском

4

ДНАОП 0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

5

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будівництва i безпечної експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв

6

СНиП 3.05.02-88

Строительные нормы и правила. Газоснабжение

7

СНиП 3.05.03-85

Строительные нормы и правила. Тепловые сети

8

СНиП 3.05.05-84

Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

9

СНиП 3.05.04-85

Строительные нормы и правила. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

10

СНиП 3.03.01-87

Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции

11

СНиП III-18-75

Строительные нормы и правила. Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ

12

СНиП III-42-80

Строительные нормы и правила. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова iconПравила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи, організації (далі підприємства) незалежно від форм власності та відомчої належності,...
Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова iconЦивільний захист. До тем для дипломних робіт
Цивільним захистом відповідно до її побудови покладається на: Кабінет Міністрів України, Міністерства, інші центральні органи виконавчої...
Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова iconНаказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Технічні правила ремонту І утримання вулиць та доріг населених пунктів (далі Технічні правила) є обов'язковими для суб'єктів господарювання...
Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова iconНауково-практичних робіт для провізорів-інтернів організація, управління та економіка фармації Господарський
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (№755-іу)
Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова icon1 Правила складання та оформлення документів
Оформлення юридичних документів І організація їх обігу відіграють важливу роль у конкурентоспроможності підприємств різних форм,...
Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова icon4 Практичні (семінарські заняття)
Оформлення юридичних документів І організація їх обігу відіграють важливу роль у конкурентоспроможності підприємств різних форм,...
Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова icon“Затверджую”
П. Котляревського 2011/2012 н р за державним замовленням та за кошти юридичних та фізичних осіб
Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова iconПлан роботи навчально-методичного центру підвищення кваліфікації
Міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 р №930, Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ,...
Правила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова iconНп-06 “Економіка І організація діяльності об’єднань підприємств”
Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Економіка І організація діяльності об’єднань...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница