Щодо оформлення курсових І диплом
НазваниеЩодо оформлення курсових І диплом
страница2/7
Дата08.11.2012
Размер0.95 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7
. А) російською або українською мовою. Обсяг ПЗ| курсового проекту істотно менший, ніж дипломного, за рахунок повного виключення або істотного скорочення ряду документів і розділів. Як і у випадку дипломного проекту, допускається подання до захисту макетів технічних пристроїв при відповідному скороченні обсягу ПЗ|. Графічна частина КП| містить не менше 2 листів конструкторських креслень і схем (формату А1) і плакати у необхідній кількості. Конкретний зміст КП| в цілому, ПЗ| і графічної частини визначаються завданням кафедри до проекту, яке видає студентові керівник проекту. Відмінною особливістю курсових проектів є те, що в змісті ПЗ| немає чіткого поділу матеріалу на загальну, спеціальну та організаційно-економічну частини. У цілому ж склад ПЗ| курсового проекту повинен бути таким, як і ДП з такими самими вимогами до форми і змісту документів і розділів.


3.1 Характеристика змісту проектів


Дипломний (курсовий) проект містить такі документи (за порядком внесення до переплетеної брошури):

• титульний аркуш проекту;

• відомість проекту;

• документи, перелічені у відомості проекту (лист-замовлення підприємства на тему проекту, завдання кафедри до проекту, технічне завдання (ТЗ|) для проектування, довідка підприємства про використання проекту, реферати російською, українською і англійською мовами, ПЗ|, специфікації та переліки устаткування).

ТЗ| розробляється студентом, становить 2-5 сторінок тексту (враховуючи рисунки і таблиці). Графічна частина проекту (конструкторські креслення, схеми та демонстраційні плакати) до брошури не входить.

ПЗ| містить (за порядком внесення до брошури):

• титульний аркуш ПЗ|;

• зміст ПЗ|;

• фрагменти ПЗ|, перелічені в змісті, із збереженням їх послідовності (список скорочень і позначень, вступ, розділи основного змісту ПЗ| (матеріали проектного розроблення), висновок або загальні висновки (2-3 аркуша), список літератури, додатки). Розділи основного змісту ПЗ| дипломного проекту умовно відносять до загальної, спеціальної та організаційно-економічної частин проекту. Проте спеціальне відокремлення цих частин за допомогою відокремлюваних аркушів необов'язково.

Кожен проектний документ (ПЗ|, креслення, схеми, специфікації, переліки) містить заголовний та інші аркуші, основні написи яких відрізняються за формою (ГОСТ 2.104-68). Проект повинен бути виконаний відповідно до тих діючих ГОСТів, які входять до ЄСКД|, і повинен розглядатися як виконання інженерного завдання. Тому всі пояснення, міркування і описи повинні бути викладені чітко, стисло, цілком зрозуміло, з посиланнями на креслення, формули, таблиці, використану літературу.


3.1.1 Титульні аркуші КП| і ДП оформляються за формами, опис яких наведений у дод|. Б і В.

3.1.2 Лист-замовлення підприємства на тему дипломного (курсового) проекту оформляється за зразком, наведеним у дод|. Г.


3.1.3 Завдання кафедри на КП| і ДП складаються керівником проекту за формами, наведеними у дод|. Д і Е.


3.1.4 Відомість проекту оформляється згідно з дод|. Ж. У відомість записуються всі документи, використані та розроблені в даному проекті. Запис проводять за розділами:

1 Документація загальна.

2 Документація конструкторська.

3 Документація технологічна.

4 Документація проектна для будівництва.

5 Документація по плакатах.

У розділі "Документація загальна" зазначають: лист-замовлення підприємства, завдання кафедри до проекту, реферат, ТЗ| і ПЗ|. До решти розділів відповідно записують ті, що входять до складу проекту (але не входять до ПЗ|): конструкторські, технологічні, проектно-будівельні документи та плакати. Якщо в проекті відсутній який-небудь вид документації, то відповідний розділ виключають. Перший і другий розділи відомості проекту обов'язкові для всіх видів проектів.

Графи відомості проекту заповнюють наступним чином. У графі "Найменування виробу або об'єкта" зазначають назву виробу або об'єкта, на який розроблений документ, у графі "Найменування документа" - назва розробленого документа, в графі "Формат"- формат аркушів паперу, на яких виконаний документ. Якщо документ виконаний на кількох аркушах різного формату, то в цій графі ставлять зірочку, а в графі "Примітки" перелічують ці формати. У графі "Кільк. арк." зазначають кількість аркушів, на яких виконаний документ.

Основний напис відомості проекту виконують за ГОСТом 2.104-68, форма 2 [1]. У графі 1 зазначають тему проекту і вид документа (відомість проекту). У графі 2 зазначають шифр проекту, наприклад: СУ51.7.091401.ДП. У цьому написі СУ51 - шифр групи, 7.091401 -шифр спеціальності, ДП - позначення виду проекту (ДП - дипломний, КП| - курсовий проект). У графі 4 наводять літеру етапу проектування (наприклад, Э – ескізне, Т – технічне, Р - робоче). У графі 9 зазначають назви університету і кафедри.


3.1.5 Реферат (обсяг до 0,5 стор.) є стислим викладенням основного змісту проекту. Реферат складається за такою схемою (дод|. К):

- тема і вид проекту (ДП, КП|), його автор, назва університету, рік видання| проекту;

- відомості про обсяг ПЗ| та кількість ілюстрацій і таблиць в ній;

- відомості про кількість графічних конструкторських документів (креслень і схем);

- відомості про кількість демонстраційних плакатів;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Ключові слова відображують окремі поняття, суттєві для розкриття змісту тексту ПЗ|. Перелік містить до 15 ключових слів, написаних у рядок через коми в називному відмінку.

Текст реферату повинен мати:

- основну частину, що відображає суть проектної роботи і методи досліджень;

- конкретні відомості, що пояснюють і уточнюють зміст основної частини реферату;

- короткі висновки про особливості, ефективність і галузь застосування проектного розроблення або результатів досліджень;

- застосування проектного розроблення або результатів досліджень.


3.2 Технічне завдання для проектування


ТЗ| складається відповідно до ГОСТ 84.602-39 обсягом| 2-5 сторінок. Титульний аркуш ТЗ| оформляється за формою, наведеною у дод|. Л. Наявність змісту в ТЗ| необов'язково. ТЗ| може оформлятися на аркушах формату А4 без основних написів і рамок. Це відповідальний документ, що містить початкову інформацію для проектування. У результаті розроблення ТЗ| закладається основа для визначення основних напрямів і вимог, які забезпечать високий техніко-економічний рівень вирішення проектного завдання (розроблення нового виробу або розроблення проекту модернізації виробу). Зважаючи на великий обсяг роботи, під час детального розроблення ТЗ| студент може обмежитися, за узгодженням з керівником, розробленням лише частини розділів і пунктів ТЗ|, найбільш актуальних для теми даного проекту.

Розроблення ТЗ| здійснюється на основі аналізу завдання кафедри до проекту. При цьому встановлюються додаткові умови і дані для виконання проекту, визначаються його спрямованість, основні цілі та шляхи їх досягнення, уточнюються зміст графічної частини проекту і особливості її подання.

Під час складання ТЗ| може бути встановлено, що початкові технічні вимоги не забезпечують необхідного рівня виконання поставленого завдання або на підставі цих вимог не може бути досягнута необхідна економічна ефективність. Тоді проводиться необхідне коректування початкових технічних вимог з метою приведення їх у відповідність до параметрів, встановлених технічним завданням.

Розділи ТЗ| для розробленням СК визначені ГОСТ 34.602-89. Стосовно навчального проекту рекомендується поділити ТЗ| на 12 розділів, перелічених нижче.

1 Назва та галузь застосування об'єкта проектування (СК, пристрої). Тут розглядаються питання призначення і галузі застосування об'єкта, даються посилання на аналоги, наводяться його коротка характеристика і принципи функціонування.

2 Підстави для розроблення. Зазначаються всі документи (наказ по університету, лист-замовлення підприємства, завдання кафедри для проекту, ухвали, науково-технічні програми та ін.), на підставі яких виконується проект.

3 Мета і призначення проекту. Метою проекту може бути створення нової або модернізація діючої СК, розроблення пристрою певного функціонального призначення. Мета і призначення проекту зумовлені, як правило, поставленням завдання підвищення техніко-економічних показників технічного пристрою, технологічної або інформаційної системи.

4 Джерела розроблення. Зазначаються всі джерела, на основі яких виконується проект СК (звіти, схемні рішення, типові проекти та ін.)

5 Режими роботи об'єкта. У розділі наводяться вихідні параметри об'єкта, технологічні режими, програми переходу з режиму на режим і алгоритми керування.

6 Умови експлуатації. Наводиться опис джерел енергії|, джерел потенційної небезпеки для обслуговуючого персоналу, стану зовнішнього середовища.

7 Технічні вимоги. Наводиться комплекс вимог, що визначають показники якості та експлуатаційні характеристики, яким повинен відповідати об'єкт проектування. Вимоги встановлюються і формулюються з урахуванням діючих стандартів і норм.

8 Економічні показники. Визначаються джерела техніко-економічної ефективності, зазначаються термін окупності та економічні наслідки відмов.

9 Стадії та етапи розроблення. Наводиться графік виконання проекту.

10 Особливі умови.

11 Порядок контролю виконання і здавання-приймання проекту.

12 Додатки.

Проект може містити декілька ТЗ. Так, обов'язковим є основне ТЗ| на СК технологічним процесом, проте якщо в проекті розробляється пристрій (наприклад, датчик), то розділ конструктивного розроблення пристрою необхідно починати з ТЗ| для розроблення даного пристрою.


3.2.1 Деталізація змісту розділів ТЗ|. ГОСТ 34.602-89 конкретизує зміст розділів ТЗ| залежно від тематичного напряму проекту.

ТЗ| для проектування системи керування (автоматизації) деталізується за його розділами такими елементами їх змісту.

1 Назва і галузь застосування: назва технологічного процесу; різновид СК технологічним процесом (системи автоматизації): керування (назва об'єкта або процесу) з метою (зазначити мету), за допомогою (зазначити спосіб регулювання і регульовані параметри); галузь застосування (зазначити основну галузь застосування, для якої розробляється СК, а також інші галузі, в яких вона може знайти застосування); коротка характеристика СК (зазначити основні показники технологічного процесу, які повинні бути забезпечені СК, зазначити принцип керування і алгоритм функціонування СК при досягненні зазначених показників).

2 Підстави для розроблення: назва документа, на підставі якого розробляється даний проект; наказ ректора (вказати назву університету) № (вказати номер наказу) від (вказати число, місяць, рік), пункт (вказати номер, під яким закріплена тема дипломного проекту); постанови і рішення, в яких визначаються важливість і необхідність автоматизації даного технологічного процесу (зазначити назву і дату ухвалення документів уряду, органів місцевої влади, керівництва господарства); державні і відомчі програми науково-дослідних робіт (зазначається шифр і назва проблеми або програми).

3 Мета і призначення розроблення: назва і характеристика існуючої або взятої за прототип СК; орієнтовна потреба в СК, що розробляється, на п'ять років у галузі техніки, для якої розробляється проект; джерело фінансування (зазначити статтю витрати, за якою відбуватиметься фінансування роботи); максимально допустима вартість робіт; вимоги до техніко-економічних показників об'єкта після його реалізації.

4 Джерела розроблення: звіти про науково-дослідні та експериментальні роботи, що обґрунтовують основні параметри СК (зазначити номери і назви); конструкторські опрацьовування схемних рішень; результати НДР університету, а також інших науково-дослідних і навчальних установ (зазначаються номери державної реєстрації звітів, їх назви, а також назви інших офіційних видань); типові проекти (зазначається їх реєстраційний номер); матеріали авторських свідоцтв, патентів, раціоналізаторських пропозицій, заявок на винаходи, як самого проектанта, так й інших осіб (зазначаються назва авторського свідоцтва, номер і дата видачі, номер бюлетеня винаходів, в якому воно опубліковане, номер заявки, заявник); результати науково-дослідної роботи студента (зазначається назва звіту або доповіді); назва теми НДР та її короткий зміст.

5 Режими роботи об'єкта: вихідні параметри об'єкта, режими роботи і граф-схема дозволених переходів з їх описом (з відповідного розділу проекту з посиланням); програма переходу системи з режиму на режим (подається в додатку до ТЗ|); алгоритм функціонування СК.

6 Умови експлуатації СК: умови живлення схеми; характер роботи об'єкта керування (зазначити характер роботи об'єкта керування з наведенням добового, тижневого, місячного і річного графіків роботи із зазначенням тимчасових інтервалів); умови ремонту СК і догляду за нею; шкідливий вплив навколишнього середовища (табл|. 3.1).

7 Технічні вимоги: стандарти і нормативно-технічні документи, яким повинна відповідати СК; склад СК і вимоги до її конструктивного виконання; показники призначення (надійність, якість); додаткові функції СК, що реалізуються; вимоги до рівня уніфікації та стандартизації вузлів і елементів СК (зазначається коефіцієнт уніфікації); вимоги до безпеки під час монтажу, експлуатації, обслуговування та ремонту і до дотримання санітарно-гігієнічних норм.

8 Економічні показники: джерела економічної ефективності та очікуваний економічний ефект; наведені розрахункові витрати; термін окупності витрат (з нормативних даних); економічні й технічні переваги в порівнянні з кращими вітчизняними і зарубіжними зразками; техніко-економічні та інші наслідки відмови СК.


Таблиця 3.1 –Умови експлуатації системи керування

Найменування

і характеристика приміщення (середовища)

Умови кліматичні

темпера-тура,| °С

вологість, %

запиленість|, г/м3

Складові пилу, мг/м3

орга-нічні

мета-леві

інші

1

2

3

4

5

6

7
Продовження таблиці 3.1

Найменування

і характеристика приміщення (середовища)

Умови механічні

Наявність перешкод

амплітуда і частота вібрації, мм, Гц

трясіння (наявність)

пере-коси, люфти

від елек-тричних полів

від магніт-них полів

радіо-пере- шкоди

1

8

9

10

11

12

13
9 Стадії та етапи розроблення: перелічуються основні етапи розроблення проекту із зазначенням контрольних термінів виконання; складається графік виконання проекту.

10 Особливі умови: специфічні (особливі) умови, що стосуються устаткування, рівня уніфікації або стандартизації; вимоги до патентної чистоти, безпеки; ергономічні вимоги і вимоги із взаємозамінності складових частин СК, що розробляється .

11 Порядок контролю і приймання: перелік матеріалів проекту, що підлягають узгодженню і затвердженню на окремих етапах розроблення; перелік організацій, кафедр і їх співробітників, які повинні затверджувати матеріали проекту (перелічуються кафедри і консультанти проекту із зазначенням розділів, які вони консультують, називаються нормоконтролер|, завідувач випускової кафедри); умови дослідження макетів і моделей.

12 Додатки: наводяться у разі потреби переліки науково-дослідних| та інших робіт, графічні матеріали і описи, які можуть бути використані під час розроблення проекту, довідкові матеріали, технічні матеріали переддипломної практики, матеріали вивчення патентної документації та інші, на основі яких буде виконаний даний проект.

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Щодо оформлення курсових І диплом iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»...
Щодо оформлення курсових І диплом iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»...
Щодо оформлення курсових І диплом iconМетодичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії)
Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення курсової роботи студентів: вибір теми,...
Щодо оформлення курсових І диплом iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання
Курсова робота з кримінального права України є однією із форм звіту про набуті в період навчання теоретичні знання та практичні навички...
Щодо оформлення курсових І диплом iconУкладачі: С. О. Обухов, Ю. М. Пивненко Рецензент: Ю.І. Жигло
Тому, з набуттям Україною незалежності, враховуючи досвід економічно розвинених країн, було розпочато законодавче оформлення цивільного...
Щодо оформлення курсових І диплом icon1 Правила складання та оформлення документів
Оформлення юридичних документів І організація їх обігу відіграють важливу роль у конкурентоспроможності підприємств різних форм,...
Щодо оформлення курсових І диплом iconГазетного дизайну написано Валерієм Івановим. Він пропонує курс лекцій «Техніка оформлення газети», який має на меті дати студентам теоретичні знання І практичні навички графічного оформлення газети [23]
Опис процесу підготовки І використання технічних засобів
Щодо оформлення курсових І диплом iconПрограмма вступительного экзамена в магистратуру по направлению 221700. 68 «стандартизация и метрология»
Программа предназначена для лиц, имеющих диплом бакалавра или диплом специалиста
Щодо оформлення курсових І диплом iconПро затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними
Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон...
Щодо оформлення курсових І диплом iconДиплом II степени 3 Оркестр дмш №1, г. Нижний Тагил; Буковская Н. С. Диплом II степени Номинация «Ансамбли»
Результаты Первого открытого областного конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах «Уральские самоцветы»
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница