Щодо оформлення курсових І диплом
НазваниеЩодо оформлення курсових І диплом
страница1/7
Дата08.11.2012
Размер0.95 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки україни

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ. ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ

для студентів спеціальності 7.091401

"Системи управління і автоматики"

денної та заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Зміст

С.


Основні позначення 5

1 Загальні відомості 6

1.1 Цілі та завдання проектування 6

1.2 Типові питання 8

2 Тематика проектів 9

3 Об'єм і зміст проектної документації 13

3.1 Характеристика змісту проектів 14

3.2 Технічне завдання для проектування 16

3.3 Пояснювальна записка 22

3.4 Конструкторські документи 27

3.5 Технологічні та проектно – будівельні документи 28

4 Демонстраційні плакати 29

5 Нормоконтроль документації проектів 29

6 ВідміНнІ особливості дипломних і курсових робіт 30

7 ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ 30

7.1 Загальні вимоги 30

7.2 Нумерація 31

7.3 Ілюстрації 33

7.4 Таблиці 34

7.5 Формули 35

7.6 Загальні правила цитування та посилання

на використану літературу 36

7.7 Оформлення списку літератури 37

7.8 Додатки 38


СПИСОК літературИ з питань проектування 39

Додаток А ПереЛІК основних стандартів 42

Додаток Б Форма титульного АРКУШа дипломного

проектУ (роботи) 47

Додаток В Форма титульного АРКУШа курсового

проектУ (роботи) 48

Додаток Г ЗРАЗОК листа-замовлення підприємства на тему дипломного проектУ (роботи) 49

Додаток Д Форма завдання кафедри ДЛЯ дипломнОГО

проекту (роботи) 50

Додаток Е Форма завдання кафедри ДЛЯ курсового

проекту (роботи) 52

Додаток Ж ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ відомості проектУ 54

Додаток К ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ рефератІВ 56

Додаток Л Форма титульного АРКУША технічного

завдання для проектування 57

Додаток М Форма титульного АРКУША пояснЮВАЛЬНОЇ

записки дипломного (курсового) проектУ 58

Додаток Н Структурна схема видів виробів ТА їх

складових частин 59

Додаток П Зразок оформлення ПЕРЕЛІКУ ЕЛЕМЕНТІВ 60

ДОДАТОК Р ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО

ОПИСУ В СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 61


Основні позначення


ДП - дипломний проект

КП| - курсовий проект

ДР – дипломна робота

КР| – курсова робота

НДР - науково-дослідна робота

ЄСКД| - Єдина система конструкторської документації

ЄСТД| - Єдина система технологічної документації

СПДБ| - Система проектної документації для будівництва

КД| - конструкторська документація

ПЗ| - пояснювальна записка

ТЗ| - технічне завдання

ТА - технологічний агрегат

ЛСК| - локальна система керування

АСК - автоматизована система керування

АСКТП| - автоматизована система керування технологічним процесом

САК| - система автоматичного керування

СК - система керування


1 Загальні відомості


Методичні вказівки складені відповідно до навчального плану спеціальності 7.191401 "Системи управління і автоматики" і кваліфікаційної характеристики фахівця з даної спеціальності. У них узагальнено досвід кафедри комп'ютеризованих систем управління та враховано сучасні тенденції у сфері курсового і дипломного проектування. Метою методичних вказівок є встановлення загальних вимог до структури і змісту курсових проектів зі спеціальних дисциплін і дипломних проектів, а також надання рекомендацій студентам і викладачам кафедри з організації курсового і дипломного проектування. Даними вказівками можна користуватися також при виконанні курсових і дипломних робіт.


1.1 Цілі та завдання проектування


Дипломне проектування - завершальний етап в підготовці спеціаліста. Відповідальність його визначається важливістю кінцевого результату - захисту проекту і присвоєння студентові кваліфікації фахівця.

Дипломний проект (ДП) є навчальною роботою студента, підсумки виконання якої підтверджують (або не підтверджують) професійну підготовленість фахівця до самостійного вирішення завдань розроблення, проектування і дослідження комп'ютеризованих систем будь-якого призначення, засобів автоматизації та систем керування. У процесі дипломного проектування повинні бути реалізовані знання, уміння та навички, отримані студентом з різних галузей, для вирішення конкретного, достатньо складного завдання інженерного проектування або наукового дослідження.

Загальноінженерна та загальнотехнічна підготовка студента повинна виявлятися в глибоких знаннях обчислювальної техніки та програмування, електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки, засобів автоматики, гідро-|, пневмо-| та електроприводу, програмних засобів керування, систем автоматичного керування та інших наукових дисциплін.

Проектування та конструювання повинні забезпечуватися знаннями методів розрахунку та конструкторського розроблення систем керування (СК) електромеханічними об'єктами, систем взаємозв'язаного електропривода, програмних засобів СК, інформаційно-вимірювальних систем, інтегрованих комп'ютеризованих СК, умілим використанням діючих стандартів, норм і правил Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД|), навичками виконання текстових документів, схем і креслень на паперових і електронних| носіях інформації.

Важливим чинником правильного вирішення проектних завдань є техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень, які приймаються, на основі системного підходу. При цьому повинні бути чітко визначені цілі, сформульовані технологічні умови та обмеження. Необхідно прагнути до того, щоб рішення, які приймаються, були оптимальними за заданих умов (обмежень). Економічна підготовка повинна забезпечити прийняття економічно обґрунтованих рішень з вибору устаткування та засобів автоматизації, виконання економічних розрахунків (собівартості, економічної ефективності та ін.).

На сучасному етапі найважливіше значення має науково-дослідна підготовка студентів, оскільки високі темпи науково-технічного прогресу вимагають від фахівця уміння вирішувати завдання, з якими він не стикався в процесі навчання. Тому в процесі дипломного| проектування обов'язковим є виявлення умінь і навичок експериментального дослідження, фізичного та математичного моделювання, використання сучасних засобів обчислювальної техніки. Більш того, ДП повинен розглядатися, по можливості, як завершальний етап науково-дослідної роботи, розпочатої студентом на молодших курсах. При цьому спеціальна частина ДП повинна містити самостійне розроблення достатньо складних, нетипових питань, тісно пов'язаних із загальною темою проекту. Технологічна та організаційна підготовка студента повинна дати йому можливість оцінити рівень ухвалених в проекті технічних рішень згідно з пропонованою конструкцією елементів СК з точки зору їх експлуатації, виготовлення, організації виробництва, правил охорони праці та техніки безпеки, промислової екології. При цьому в проекті повинні знайти відображення вимоги економії енергоресурсів, підвищення продуктивності праці та якості продукції за рахунок автоматизації виробництва, оптимізації технологічних процесів і робочих режимів виконавчих механізмів на основі широкого застосування керуючих обчислювальних машин (мікропроцесорних систем).

Набуті студентом навички інформаційного пошуку необхідні для якісного виконання проекту. Тільки на базі глибокого аналізу літературних джерел, зокрема, періодичних видань, каталогів і патентної інформації, можливо вдало вирішити поставлене проектне завдання.

Дипломні та курсові проекти відносять до категорії технічних, в окремих випадках – техноробочих| проектів. Вони відрізняються тільки масштабами проектних розробок. Наприклад, курсовий проект (КП|) на тему "Система автоматизації технологічної лінії ізоляції труб" може бути частиною дипломного проекту на тему "Об'єктна орієнтована комп'ютеризована система керування технологічною лінією ізоляції труб". Відповідно цілі та завдання курсового проектування дещо вужчі, ніж дипломного, однак лише в частині, що стосується обсягу накопичених студентом знань з спеціальних дисциплін до початку проектування. Інакше кажучи, курсове і дипломне проектування розрізняються широтою охоплення і глибиною розроблення питань. Конкретний перелік питань визначається завданням для проектування.

При курсовому і дипломному проектуванні необхідно керуватися тільки діючими нормами, використовувати устаткування, що випускається, спиратися на результати опублікованих науково-дослідних робіт, а також на досягнення науки і техніки з суміжних галузей.

Автор проекту відповідає за достовірність розрахунків, прийняті технічні рішення та виконані конструкторські розробки, тобто несе повну відповідальність за якість поданого до захисту проекту. Керівник проекту і консультанти контролюють загальний напрям роботи студента, графік виконання проекту, консультують студента під час прийняття відповідальних технічних рішень.


1.2 Типові питання


Під час виконання дипломних і курсових проектів (робіт) найчастіше трапляються такі окремі питання, які можна вважати типовими для даної спеціальності: аналіз доцільності автоматизації технологічного процесу або окремої операції; технологічна і технічна характеристика об'єкта автоматизації; розроблення технічного завдання на проектування; обґрунтування ступеня і форми автоматизації, вибору керованих змінних, закону зміни вихідної величини, виду використовуваної енергії, класу автоматичного (керуючого) пристрою, типу привода; розроблення автомата, що працює за заданим циклом, у вигляді релейно-контактної або безконтактної схеми автоматики; вибір мікропроцесорного керуючого пристрою; вибір комплектного електропривода (гідро-|, пневмопривода|) виконавчого механізму; розроблення системи автоматичного керування (САК|) приводом виконавчого механізму (вибір структури і розрахунок параметрів ланок); складання структурної схеми САК| технологічного агрегату, розрахунок її параметрів; розроблення функціональної схеми САК| технологічного агрегату, приводу виконавчого механізму; вибір вимірювальних і задавальних пристроїв САК|, підсилюючих блоків і регулюючих пристроїв; розрахунок передавальних функцій і частотних характеристик САК| та її ланок; розрахунок перехідних процесів в САК| приводом виконавчого механізму, оцінка їх якості та стійкості системи; корекція САК|; розроблення принципових і монтажних схем САК|; розрахунок нестандартного елемента САК| і розроблення його конструкції; аналіз надійності САК| і розроблення заходів щодо її підвищення; вибір щитів і пультів для монтажу САК|, а за відсутності щитів і пультів, що серійно випускаються, - розроблення їх конструкції; програма робіт з монтажу та налагодження САК|; розрахунок економічної ефективності системи автоматизації, нової системи приводу виконавчого механізму, локальної або інтегральної СК на більш довершеній технічній базі; розроблення системи інженерних заходів, що забезпечують охорону праці обслуговуючого персоналу або знижують рівень екологічної шкідливості виробництва; вибір програмованого контролера або керуючої обчислювальної машини (КОМ|); розроблення мікропроцесорного пристрою керування автоматизованим електроприводом або іншим об'єктом, що характеризується високою швидкістю перебігу перехідних процесів.


2 Тематика проектів


Теми дипломних проектів враховують існуючі технічні тенденції та перспективи науково-технічного прогресу в галузях автоматизації виробництва, автоматизованого електро-|, гідро-| та пневмоприводу| виконавчих механізмів технологічних агрегатів, локальних систем керування приводами, інтегрованих СК технологічним устаткуванням і виробництвом, інформаційно-керуючих систем і комп'ютерних мереж.

Оскільки випускова кафедра готує фахівців для різних галузей промисловості, теми ДП і дипломних робіт (ДР) варіюються в широкому тематичному діапазоні. Це обумовлює наявність особливостей в їх структурі та змісті, проте у всіх випадках вони повинні відповідати загальним вимогам, визначеним профілем спеціальності.

Для кожного студента кафедра призначає керівника ДП (ДР), який спільно із студентом підбирає тему проекту (роботи). При цьому враховуються професійна орієнтація і наукові інтереси керівника, пропозиції студента і підприємства, на якому передбачається працевлаштування студента після закінчення університету. При виборі теми проекту слід прагнути до його реальності, щоб проект був присвячений розробленню питань, актуальних для підприємства. Можливе видання тем, які визначаються тематикою госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються на кафедрі, або тематикою наукових досліджень, які виконувалися студентами до початку дипломного проектування. Теми реальних проектів в окремих випадках можуть бути присвячені розробленню дослідницьких лабораторних стендів кафедри для навчальних або наукових цілей. Доцільне виконання комплексних проектів (робіт), коли декілька студентів розробляють окремі питання достатньо складного загального завдання. При цьому обсяг роботи кожного студента повинен відповідати звичайному проекту. На комплексний проект (роботу), як правило, призначається один керівник.

Відповідно до профілю спеціальності 7.091401 можна виділити декілька основних напрямів тематики ДП (ДР). Перший з них пов'язаний з розробленням або модернізацією СК технологічними комплексами та окремими технологічними агрегатами. У проектах з цієї тематики розглядаються такі питання, як: опис технологічного комплексу (агрегату), його структура, склад устаткування, характеристика приводів виконавчих механізмів, номенклатура продукції; опис технологічного процесу; вимоги до законів руху робочих органів виконавчих механізмів; взаємодія механізмів; опис локальних систем керування (ЛСК|) приводами виконавчих механізмів та їх математичні моделі; вимоги до інтегральної СК технологічним комплексом (агрегатом); вибір керуючого пристрою (КОМ| програмованого контролера), його опис; замовлення на комплектацію СК; додаткова комплектація СК; алгоритм керування; моделювання процесів керування; аналіз чутливості алгоритму керування до збурень; програмування обчислювальних пристроїв та ін.

Графічна частина таких проектів містить: план розміщення устаткування технологічного комплексу (агрегату); загальний вигляд робочої машини; функціональні та структурні схеми ЛСК| та систем вищих рівнів керування; схеми електричні принципові апаратних блоків систем керування; блок-схеми (операторні схеми) алгоритмів керування; графіки законів руху робочих органів виконавчих механізмів (потрібні та фактичні); таблиці техніко-економічних показників та ін. У графічній частині можуть бути подані і демонстраційні плакати. Зміст останніх не регламентується.

Прикладами тем проектів цього тематичного напряму можуть бути такі:

• автоматизована система керування ділянкою цеху комплексної механообробки|;

• автоматизована система керування станом холодного прокатування труб;

• АСКТП| вугільної шахти;

• об'єктно-орієнтована комп'ютеризована система керування центральним теплопунктом|;

• система автоматизації парового котла;

• система автоматизації штампувально-пресової лінії;

• система автоматизації газоперекачувальної станції;

• система керування автоматизованою лінією гальванопокриттів|;

• система програмного керування летючим механізмом лінії розпилювання деревостружкової плити;

• система керування фільтруючою підвісною центрифугою;

• система керування насосним агрегатом;

• мікропроцесорна система керування електронним мікроскопом.

До другого тематичного напряму відносять дипломні проекти, присвячені розробленню (проектуванню) автоматизованих приводів технологічних агрегатів (ТА). До кола питань, що розглядаються в цих проектах, входять: технічний опис ТА; опис технологічних функцій, що виконуються ТА; функції виконавчого механізму ТА в технологічному процесі; вимоги до приводів виконавчих механізмів; уніфікація приводів виконавчих механізмів і ЛСК| приводами; вибір типів приводів виконавчих механізмів; розрахункова схема механічної частини електропривода (гідро-|, пневмопривода|); розрахунок потужності та вибір комплектного електропривода (гідро-|, пневмопривода|); технічний опис комплектного автоматизованого привода; функціональна та структурна схеми автоматизованого привода; додаткова комплектація ЛСК| приводом; параметри незмінної частини ЛСК| приводом; синтез САК| приводом, розрахунок параметрів регуляторів, корекція; аналіз якості процесів керування приводом; алгоритм цифрового керування приводом на базі мікропроцесорного керуючого пристрою; програмування мікропроцесорної СК приводом; техніко-економічні показники та ін.

Графічна частина дипломних проектів, що відносять до даного тематичного напряму, передбачає наявність: загального вигляду ТА; розрахункової схеми механічної частини привода виконавчого механізму; діаграм навантажень привода; функціональної та структурної схем привода; схем електричних з'єднань і принципових схем; графіків перехідних процесів; блок-схем алгоритмів; таблиць техніко-економічних показників та ін.

Приклади тем дипломних проектів другого тематичного напряму:

* мікропроцесорний асинхронний електропривод галузевого (функціонального) призначення;

* автоматизований електропривод ліфта висотної будівлі;

* система керування гідроприводом радіальної кувальної машини;

* система мікропроцесорного двозонового керування асинхронним електроприводом головного руху металорізального верстата.

До третього тематичного напряму відносять дипломні проекти, присвячені розробленню (проектуванню) елементів| (пристроїв) систем керування і автоматики. До кола питань, що розглядаються в цих проектах, входять: функціональне призначення та галузь застосування проектованого пристрою; математичний і алгоритмічний опис функцій, що виконуються цим пристроєм; технічні вимоги; схемотехніка пристрою та його конструктивне виконання; вибір комплектуючих; принцип роботи пристрою; моделювання; програмне забезпечення; виготовлення дослідного зразка пристрою та його випробування; техніко-економічні показники та ін.

Графічна частина дипломних проектів, що відносять до даного тематичного напряму, передбачає наявність: загального вигляду пристрою; функціональної та структурної схем; схем електричних з'єднань, підключення та принципових схем; графіків перехідних процесів; блок-схем алгоритмів; таблиць техніко-економічних показників та ін. У графічній частині можуть бути подані і демонстраційні плакати. Зміст останніх не регламентується.

Приклади тем проектів: "Спеціалізований мікропроцесорний| пристрій для аналізу складових енергоспоживання|"; "Вимірювач натягу сталевої стрічки в роликовій правильній лінії"; "Адаптивний кодер для системи передачі даних"; "Оптичний датчик стріли провисання нитки для лінії виробництва синтетичного волокна"; "Перетворювач рівноважного двійкового коду в код Грея".

Четвертий напрям відносять до галузі інформаційних| технологій і комп'ютерних систем. До кола питань, що розглядаються в цих проектах, входять: опис функцій, що виконуються інформаційною системою; алгоритм функціонування системи; архітектура комп'ютерної мережі; програмне забезпечення; вибір технічних засобів комп'ютерної мережі; протоколи передачі та обробки інформації; техніко-економічні показники та ін.

Графічна частина таких проектів містить: структурні схеми керування технологічним об'єктом (комплексом); план розміщення устаткування інформаційно-обчислювальної системи; схеми електричні принципові, схеми підключень і з'єднань; блок-схеми (операторні схеми) алгоритмів функціонування системи; таблиці техніко-економічних показників та ін. У графічній частині можуть бути подані і демонстраційні плакати. Зміст останніх не регламентується.

Приклади тем: "Програмне забезпечення стенда для випробування насосів високого тиску"; "Архітектура і технічне виконання корпоративної обчислювальної мережі підприємства"; "Дискретний інформаційний канал для адаптивної системи| передачі даних|"; "Комп'ютеризована система автоматизації облікових операцій складського господарства металургійного заводу".

П'ятий тематичний напрям пов'язаний з розробленням наукових проблем в галузях, що визначаються попередніми тематичними напрямами. У таких випадках виконується, як правило, дипломна робота, але не виключається можливість виконання проекту. Приклади тем ДР (ДП) науково-дослідного характеру: "Автоматичне регулювання розмірів поперечного перетину сортового прокату в лінії виробництва алюмінієвого профілю"; "Адаптивна система керування процесом передачі дискретної інформації"; "Порівняльний аналіз ефективності| кодування| дискретних повідомлень за допомогою групових| і нероздільних кодів"; "Спосіб (метод) підвищення швидкодії електропривода| змінного струму при обмеженні з нагрівання двигуна"; "Об'єктно-орієнтований структурно-алгоритмічний базис системи| керування насосною станцією"; "Аналіз способів економії енергоресурсів при виробництві пари на ТЕЦ|"; "Об'єктне моделювання системи керування технологічним устаткуванням насосної станції"; "Системний аналіз металургійних рольгангів| як технологічних об'єктів керування".

Коло питань, що розглядаються в цих роботах (проектах), визначається поставленням завдань дослідження. Як правило, це завдання аналізу і синтезу систем керування технологічними і інформаційними процесами в технологічних, електромеханічних та інформаційних системах. Багато подібних аналітичних, розрахункових і економічних завдань до робіт (проектів) попередніх чотирьох тематичних напрямів.

Графічна частина дипломних робіт (проектів) даного тематичного напряму містить: функціональні та структурні схеми; математичні моделі, формули та рівняння; графіки перехідних процесів, аналітичних і експериментальних залежностей; блок-схеми алгоритмів; таблиці техніко-економічних показників та ін., переважно у вигляді рисунків і таблиць, які при захисті роботи (проекту) ілюструються на демонстраційних плакатах.

Слід мати на увазі, що у багатьох випадках між описаними тематичними напрямами чітке розмежування відсутнє. Формулювання теми дипломного проекту повинне розкривати його основну спрямованість і особливості, технічну або технологічну суть об'єкта проектування, бути по можливості стислим, не містити яких-небудь специфічних термінів і скорочень. Не допускається застосовувати такі формулювання тем проектів, як: "Проектування . . . ", "Розроблення . . . ". Теми ДП затверджуються наказом ректора університету за поданням кафедри після повернення студентів з переддипломної практики. Попередній підбір тем може здійснюватися значно раніше.

Тематика і конкретний зміст курсових проектів з окремих навчальних дисциплін і комплексних КП| визначаються робочими програмами відповідних дисциплін (комплексу дисциплін навчального плану спеціальності). Теми КП| і керівники проектів затверджуються кафедрою до початку проектування. Якщо за результатами захисту КП| студент отримує оцінку "незадовільно", то йому видається, за рішенням кафедри, завдання на КП| з іншої теми.


3 ОбСЯГ і зміст проектної документації


Дипломний проект містить графічну частину обсягом не менше 6 листів формату А1 і пояснювальну записку (ПЗ|) , що містить 100-120 сторінок рукописного тексту російською або українською мовою на аркушах формату А4, оформлених відповідно до вимог ЄСКД| [1, 2], відображених у стандартах (дод|. А). Допускається подання до захисту розроблених студентами макетів технічних пристроїв і лабораторних установок. У цьому випадку обсяг графічної частини і ПЗ| може бути істотно скорочений. У П3 розміщуються необхідні документи, що визначають тему і специфіку даного проекту, і основні розділи, які відносять безпосередньо до завдання проектування.

Графічна частина проекту, як правило, містить такі креслення і схеми: креслення загального вигляду устаткування; технологічну схему об'єкта з розміщенням засобів автоматизації; структурну схему СК технологічним процесом; функціональну схему СК; складальні креслення устаткування; графіки статичних характеристик СК і динамічних процесів; схеми електричні з'єднань і принципові схеми; структурні схеми; монтажні схеми та ін. До складу графічної частини проекту входять також демонстраційні плакати (що виконуються тушшю), до того ж у разі дипломного проекту до їх складу обов'язково повинен входити плакат "Техніко-економічні показники проекту". ПЗ|, конструкторські креслення, схеми, специфікації та переліки устаткування, а в деяких випадках й інші проектні документи складають в сукупності комплект проектної документації.

Курсовий проект, як і дипломний, подається у вигляді ПЗ| і графічної частини. Обсяг ПЗ| курсового проекту з окремої навчальної дисципліні становить 30-40 сторінок рукописного тексту на аркушах формату А4, оформлених відповідно до вимог ЄСКД| (дод|
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Щодо оформлення курсових І диплом iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»...
Щодо оформлення курсових І диплом iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»...
Щодо оформлення курсових І диплом iconМетодичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії)
Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення курсової роботи студентів: вибір теми,...
Щодо оформлення курсових І диплом iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання
Курсова робота з кримінального права України є однією із форм звіту про набуті в період навчання теоретичні знання та практичні навички...
Щодо оформлення курсових І диплом iconУкладачі: С. О. Обухов, Ю. М. Пивненко Рецензент: Ю.І. Жигло
Тому, з набуттям Україною незалежності, враховуючи досвід економічно розвинених країн, було розпочато законодавче оформлення цивільного...
Щодо оформлення курсових І диплом icon1 Правила складання та оформлення документів
Оформлення юридичних документів І організація їх обігу відіграють важливу роль у конкурентоспроможності підприємств різних форм,...
Щодо оформлення курсових І диплом iconГазетного дизайну написано Валерієм Івановим. Він пропонує курс лекцій «Техніка оформлення газети», який має на меті дати студентам теоретичні знання І практичні навички графічного оформлення газети [23]
Опис процесу підготовки І використання технічних засобів
Щодо оформлення курсових І диплом iconПрограмма вступительного экзамена в магистратуру по направлению 221700. 68 «стандартизация и метрология»
Программа предназначена для лиц, имеющих диплом бакалавра или диплом специалиста
Щодо оформлення курсових І диплом iconПро затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними
Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон...
Щодо оформлення курсових І диплом iconДиплом II степени 3 Оркестр дмш №1, г. Нижний Тагил; Буковская Н. С. Диплом II степени Номинация «Ансамбли»
Результаты Первого открытого областного конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах «Уральские самоцветы»
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница