Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008
НазваниеТеорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008
страница1/10
Дата23.10.2012
Размер1.55 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ


Тези звітної науково-практичної конференції


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР


23-24 квітня 2008 року


Київ – 2008

УДК 371.1:(4)

ББК 74.56:(4)

Т33


У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах європейської інтеграції, науково обґрунтовано пропозиції щодо оновлення змісту професійної освіти, розробки інноваційних технологій і методик навчання.

Для науковців, докторантів, аспірантів, інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.


Рекомендовано до друку вченою радою

Інституту професійно-технічної освіти АПН України.

Протокол № 4 від 17.04.2008 р.


Редакційна колегія: Кудикіна Н.В.; д.пед.н., проф.

Кулик Є.В.; д.пед.н., проф.

Лозовецька В.Т.; д.пед.н., ст.н.сп.

Лузан П.Г.; д.пед.н., проф.

Манько В.М.; д.пед.н., проф.

Радкевич В.О.; к.пед.н., ст.н.сп.,

член-кор. АПН України.

Скульська В.Є.; к.пед.н., ст.н.сп.


За загальною редакцією В.О.Радкевич


Теорія і практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції України в європейський освітній простір: тези звітної науково-практичної конференції (23-24 квітня 2008 р.) / За заг. ред. В.О. Радкевич. – К.: Всеукр. інформ.-аналіт. центр ПТО. – Ч.1, 2008. – 140 с.


© Інститут професійно-

технічної освіти

АПН України, 2008

УДК 377:006.03 Радкевич Валентина

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ РИНКУ ПРАЦІ


Ринкова стратегія розвитку вітчизняної економіки посилила в суспільстві увагу до проблеми підготовки персоналу в сфері виробничої та обслуговуючої діяльності, а водночас ускладнила її розв’язання: зріс рівень вимог ринку праці до рівня професіоналізму й трудової активності фахівців. Наявна на ринку праці неузгодженість між попитом і пропозицією у кваліфікованій робочій силі свідчить про недосконалість механізму реагування професійно-технічних навчальних закладів на сучасні потреби виробництва у фахівцях з конкретних професій на загальнодержавному, регіональному й місцевому рівнях. У дослідженні рівноваги між попитом і пропозицією робочої сили є механізм забезпечення відповідності професійної підготовки попиту на ринку праці, який успішно використовується в інших країнах: „немає роботи, немає і навчання”. Такий підхід, насамперед, унеможливлює невдале бюджетне капітолавкладення, а також спонукає державу підтримувати ті професійно-технічні навчальні заклади, які працевлаштовують за фахом своїх випускників і активно взаємодіють з роботодавцями відповідних галузей економіки. Водночас у здійсненні моніторингу та прогнозуванні потреби у кваліфікованій робочій силі, у тому числі і з нових професій, поява яких зумовлена динамічними техніко-технологічними змінами в процесах виробництва, партнерами ПТНЗ мають бути також і провідні фахівці зацікавлених міністерств і відомств, зокрема Міністерства економіки України, Міністерства праці і соціальної політики України тощо.

Важливим завданням, яке постало перед професійно-технічною освітою в умовах ринкового розвитку економіки країни є формування системи управління якістю підготовки виробничого персоналу необхідної кваліфікації та професійної компетентності.

Зауважимо, що формування системи високоякісної професійної освіти і навчання було визнано невід’ємною складовою стратегії економічного розвитку країн Європейського Союзу, заснованої на знаннях. Урахування провідних положень Копенгагенської декларації має важливе значення і для стратегії розвитку вітчизняної системи професійно-технічної освіти, зокрема в напрямі розробки єдиного інструментарію, що забезпечує прозорість професійних кваліфікацій, узгодженість кваліфікаційних рівнів (рівнів компетенцій), розробки загальних принципів, методів, критеріїв і інструментів забезпечення якості професійної підготовки, розробки на галузевому рівні кваліфікаційних вимог на основі професійних компетенцій, системи кваліфікаційних кредитів для професійної освіти тощо [1].

Реалізація зазначених положень сприятиме входженню України в європейський освітній простір, розширенню міжнародного співробітництва в галузі забезпечення якості й відкритості професійної освіти і навчання, підвищенню соціальної активності, конкурентоспроможності й мобільності виробничого персоналу, можливостей його працевлаштування на вітчизняному й міжнародному ринках праці.

Підтвердженням цьому є філософське осмислення освітнього суспільства ХХІ ст, в якому освіта поширюється на всі сфери життя суспільства: вона стає формою існування „цивілізації на базі суспільного інтелекту”, що забезпечує стійкість соціоприродної еволюції [3, 71]. За таких умов актуальним стає перехід до діяльнісно-ціннісної парадигми неперервної професійної освіти на гуманістичних і фундаментальних засадах, спрямованих на інтелектуальний і творчий розвиток особистості фахівця, формування духовно-моральних якостей, які допоможуть їй гармонійно взаємодіяти в еко-економіці й еко-суспільстві. На важливості забезпечення високого рівня функціональності людини в умовах, коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна покоління людей, наголошує В.Г. Кремень [2, 9]. Стратегічним завданням сучасної професійно-технічної освіти є створення необхідних організаційно-педагогічних умов для формування у майбутніх кваліфікованих робітників фундаментальних знань і вмінь, спрямованих на сприйняття наукової картини навколишнього світу, інтелектуальний і культурний розвиток, неперервне професійне самовдосконалення. Адже не секрет, що сучасному виробництву потрібні фахівці, не тільки технічно ерудовані в конкретній професійній галузі, й здатних до професійного вдосконалення, використання нових знань у конкретній виробничій діяльності, для розв’язання технологічних проблем, завдань тощо.

У забезпеченні такого рівня підготовки майбутніх фахівців важлива роль належить новому поколінню державних стандартів, в яких будуть відображені сучасні кваліфікаційні вимоги до фундаментальних знань, необхідних для досягнення ефективних результатів у роботі, а також професійно значущих знань і вмінь, які можна використовувати на різних робочих місцях, у різних виробничих ситуаціях.

На особистісному рівні фундаментальність професійної підготовки кваліфікованих робітників забезпечує формування фахівця як цілісної особистості, здатної на основі оволодіння фундаментальними знаннями інтегрально розв’язувати професійні завдання і життєві проблеми. Це особливо актуально в ситуаціях, коли метою праці стають не конкретні операції, а завершений технологічний цикл, що потребує від фахівця розуміння загального кінцевого результату, коли зміст праці грунтується не на емпірично накопичених навичках, а на відповідному обсязі теоретичних і спеціальних знань, умінь, котрі дають можливість творчого осмислення виробничої ситуації, що склалася.

У забезпеченні фундаменталізації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників провідним має стати формування у них інтегральних характеристик мислення і діяльності, зокрема аналітико-синтетичних, рефлексивних умінь, умінь синтезувати, інтегрувати різні за значенням знання в цілісну картину світу, професії, уміння бачити завдання в практичному контексті, зреалізовувати системний підхід до технологічного процесу тощо.

Отже, фундаментальна підготовка сучасного виробничого персоналу грунтується на оволодінні особистістю новими теоретичними, техніко-технологічними, інформаційно-телекомунікаційними та іншими знаннями, змістом інноваційної професійної діяльності, уміннями системного структурування досвіду творчої, дослідно-пошукової роботи, грунтовного аналізу й осмислення результатів власної діяльності, творчий саморозвиток у ній.


Література

  1. Копенгагенская Декларация по усилению европейской кооперации в професиональном образовании (подписано Министрами образования 31 страны и представителями Еврокомисии 29 – 30 ноября 2002 г.). Режим доступу: http://www.rusmagistr.ru/page 0002/page 0026/page0043/

  2. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 276 с.

  3. Макарова Н.И., Наливайко Н.В. Насилие-ненасилие в современном образовании. – Новосибирск: Изд-во СОРАН, 2004 – 264 с.УДК 377:006.03 Ольга Щербак

НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ


Система підготовки кадрів в Укіраїні сьогодні не дає змоги повною мірою дати молодим людям професійну освіту такої якості, яка задовольнила б потреби ринку праці. Роботодавці незадоволені якістю освіти випускників професійних навчальних закладів, а випускники часто не можуть знайти роботу з цієї причини. Така ситуація багато в чому зумовлена відсутністю єдиних, об'єктивних і обґрунтованих вимог до змісту і форм навчання майбутніх працівників, що відображають завдання трудової діяльності.

Для того, щоб забезпечити професійну освіту і навчання, що відповідає технологічному та економічному розвитку, необхідно постійно переглядати та оновлювати стандарти.

Необхідно більш активно переходити до стандартів професійної освіти, орієнтованих на результат, у вигляді освоєних компетенцій.

Освіта, що орієнтована на результат, базується на двох важливих чинниках: результати навчання встановлюються експертами галузі, тоді як успішність визначається тим, чи досягли вони цих результатів. Завдяки тому, що відповідні навчальні результати встановлюють представники роботодавців, навчальні програми відповідають сучасним вимогам робочого місця, а випускники мають більше шансів знайти роботу. Оскільки мета професійно-технічної освіти – забезпечити працевлаштування випускників, складовими її досягнення є залучення представників роботодавців, впровадження освіти, що орієнтована на результат та методик особистісно-орієнтованого навчання.

Освіта, орієнтована на результат, важлива для розробки стандартів професійної освіти і навчання тому, що завдяки їй випускники можуть на належному рівні демонструвати конкретні навички, яких вимагають роботодавці на місцевому та регіональному рівнях.

Розробка програм професійно-технічної освіти має починатися з професійної специфікації, яка відповідає вимогам ринку праці. Професійну специфікацію визначають роботодавці та інші соціальні партнери, які більш компетентні в питаннях ринку праці. Навчальну специфікацію визначають фахівці в галузі освіти, соціальні партнери надають підтримку процесу освіти та його оцінюванню, надають консультації, виділяють місця для проходження практики на підприємствах, беруть участь в оцінці знань та вмінь [1].

Професійні стандарти є основою для формування галузевої рамки кваліфікацій, де кожен рівень кваліфікації описаний чітким набором вимог до знань, умінь та компетенцій працівників. Виявлення і опис функцій і вимог до якості їхнього виконання дає можливість обґрунтовано визначити рівні кваліфікації, що пов’язані не тільки з одержанням професійної освіти, і досвідом практичної роботи на підприємствах.

Таким чином, роботодавці на підставі професійних стандартів можуть оцінювати і підвищувати професіоналізм своїх працівників, активізувати мотивацію, домагатися підвищення ефективності і якості праці. Крім того, вимоги професійного стандарту використовуються при складанні навчальних програм і методичних матеріалів, виборі форм і методів навчання в системі професійної освіти і внутрішньофірмового навчання персоналу.

Таким чином, можна відзначити, що професійні стандарти дають змогу контролювати професіоналізм працівників, підтримувати і удосконалювати стандарти якості для визначеної галузі діяльності. При використанні професійних стандартів працівники, роботодавці, освітні установи й органи управління освітою дістають значні переваги.

Роботодавцям професійний стандарт допомагає: добирати кваліфікований персонал на ринку праці, оскільки стандарт є основою для визначення критеріїв добору персоналу; забезпечити необхідну якість праці персоналу; забезпечити професійне зростання персоналу; підтримувати і поліпшувати стандарти якості на підприємстві через контроль і підвищення рівня професіоналізму працівників; підвищувати мотивацію персоналу на підприємстві; підвищувати ефективність, забезпечувати стабільність і високу якість праці, а отже, домагатися високих економічних результатів.

Працівникам професійний стандарт допомагає: визначити власний професійний рівень і напрями професійного навчання; ефективно функціонувати на підприємстві; забезпечити власну затребуваність на ринку праці, скоротити терміни пошуку роботи; домогтися кар’єрного зростання і збільшення доходів.

Для органів управління освітою професійні стандарти створюють можливість: сформулювати реальні цілі професійної освіти; планувати обсяги і профілі навчання; визначати траєкторії навчання протягом усього життя.

Для освітніх навчальних закладів професійні стандарти створюють основу для розробки: освітніх програм; курсів навчання, навчальних планів і навчально-методичних матеріалів для різних цільових груп (учні, студенти системи професійної освіти, доросле населення, безробітні громадяни, що бажають працевлаштуватися та ін.).

Як було зазначено, професійний стандарт формує основу створення освітніх стандартів і програм. Професійні стандарти засновані на аналізі вимог до трудової діяльності і її результатів і підлягають постійному моніторингу і відновленню змісту діяльності.

Необхідність розробки стандартів професійної (професійно-технічної) освіти нового покоління в Україні зумовлена потребами підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці, забезпечення їх конкурентоспроможності та мобільності.

Розробка освітніх стандартів на підставі професійних стандартів, з орієнтацією професійної освіти на кінцевий результат, на компетенції, на вимоги роботодавців буде сприяти готовності випускників якісно і ефективно виконувати трудові функції через забезпечення практико-орієнтованого навчання.

Оскільки стандарти професійної освіти нового покоління повинні базуватися на вимогах роботодавців, важливого значення набуває розробка галузевих професійних стандартів.

Нові підходи до розробки стандартів потребують внесення змін до нормативно-правової бази діяльності професійно-технічної освіти.

Для забезпечення нових підходів до розробки стандартів професійної освіти необхідне проведення навчальних семінарів для роботодавців, управлінців професійної освіти, педагогів з метою ознайомлення їх з новими підходами до розробки стандартів з урахуванням міжнародного досвіду у контексті європейської інтеграції.

Ринок праці потребує чіткості та об’єктивності у визначенні професійної здатності громадян до праці, їх професійної компетентності. Тому основна мета професійної освіти і навчання полягає у підготовці компетентних фахівців, які володіють адекватними уміннями і навичками для задоволення потреб ринку праці. Головне завдання професійної освіти – оволодіння учнями уміннями і навичками, знаннями і здатністю, що відповідали б потребам та вимогам ринку праці.

Для забезпечення інтеграції системи професійної освіти України до загальноєвропейської важливо зрозуміти суть і напрями загальноєвропейских процесів і визначити перспективи розвитку з максимальним врахуванням власних інтересів і використанням усіх можливостей, що є для цього в системі професійної освіти України.


Література

  1. Щербак О.І. Зв’язок стандартів професійної освіти з вимогами ринку праці // Педагогіка і психологія професійної освіти / Науково-методичний журнал. – 2006. – № 1.– С. 181 – 188.УДК 371.134:379.85 Валентина Лозовецька

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ТУРИЗМУ


Сьогодні фахівець з туризму, який безпосередньо забезпечує якість туристичних послуг, має усвідомлювати ринкові реалії щодо відповідальності за результати праці, особистісну професійну компетентність у контексті конкурентоспроможності фірми, її подальшого розвитку.

На нашу думку, розв’язання сучасних соціально-економічних завдань потребує формування відповідної компетентності фахівця, а саме, володіння фахівцем системою сучасних професійних цінностей щодо задоволення потреб та уподобань споживача послуг, забезпечення конкурентоспроможності продукту діяльності на ринку туристичних послуг.

Ми вважаємо, що проблема забезпечення потрібного рівня професійної компетентності майбутнього фахівця сфери послуг і туризму залишається однією з найважливіших у дослідженні чинників якості професійної готовності кадрового персоналу до діяльності в умовах ринкового середовища.

Слід зазначити, що головним чинником професійного успіху фахівця на ринку праці є здатність самостійно приймати професійні рішення, прогностичне бачення позитивних і негативних результатів своєї діяльності, розробка конкретних пропозицій, програм і проектів.

Все це зумовлює потребу формування відповідних умінь фахівця щодо аналізу соціально-економічних змін на ринку послуг і туризму, адекватного сприйняття вимог і потреб споживача послуг, необхідності набуття сучасних ринкових цінностей, усвідомленого сприйняття цілей та мотивів сучасної професійної діяльності.

Основними показниками конкурентоспроможності працівника є: чіткість цілей і ціннісних орієнтацій, працьовитість, творче ставлення до професійної діяльності, здатність до ризику, незалежність, здатність бути лідером, здатність до неперервного саморозвитку і професійного зростання, прагнення до високої якості кінцевого продукту праці, стійкість до стресу.

Застосування компетентісного підходу у підготовці фахівця сфери послуг і туризму має передбачати формування відповідної цілісної системи професійних знань, щодо забезпечення конкурентоспроможності того чи іншого туристичного продукту, або тієї чи іншої послуги.

Все більшого значення на ринку сфери послуг і туризму надають психологічним характеристикам емоційної інтелігентності працівника, яка розглядається як головний чинник його конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

На наш погляд, володіння працівником особистісними професійними цінностями щодо емоційної інтелігентності є визначальним чинником якості послуг і якості туристичного продукту.

Професійна підготовка фахівця сфери послуг і туризму, його здатність до ефективного забезпечення індивідуальних ініціатив і уподобань споживачів послуг значною мірою зумовлюються умінням послугуватися емоційною інтелігентністю.

Ми вважаємо доцільним застосування компетентнісного підходу у підготовці фахівця сфери послуг і туризму, який передбачає створення оптимальних психолого-педагогічних умов у поєднанні з формуванням професійного мислення, спрямованого на:

• адаптацію особистості до сучасних соціально-економічних умов праці;

• вироблення комунікативності особистості, здатності до відкритого спілкування, налагодження міжособистісних стосунків;

• формування функціональних професійних знань і умінь;

• оволодіння у професійній діяльності сучасними технологіями особистісного впливу на якість послуг і туристичного продукту.

На підставі викладеного, можна стверджувати, що професійна підготовка фахівців сфери послуг і туризму в умовах ринкового середовища має здійснюватися на основі застосування компетентнісного підходу з обґрунтуванням відповідних освітніх цілей і мотивів. Це передбачає оновлення змісту, форм та методів професійно орієнтованого навчання, координацію навчально-виховної діяльності, що спрямована на формування ринкових цінностей, конкурентоспроможність фахівця на сучасному ринку праці, його адаптацію в сучасних умовах діяльності, готовність до розв’язання реальних професійних завдань і проблем.

Професійна підготовка, зорієнтована на формування професійних ринкових цінностей, вимагає застосування нових форм навчально-пізнавальної діяльності, обґрунтування мотиваційних чинників, організації та проектування відповідних психолого-педагогічних умов навчання. При цьому організаційно-методичні засади професійної підготовки майбутнього фахівця сфери послуг і туризму мають ґрунтуватися на цілісному сприйнятті процесу формування продукту праці в контексті ефективної діяльності інфраструктур, що забезпечують цей процес.

Отже, сучасні вимоги і потреби ринку туристичних послуг зумовлюють нові методологічні підходи до перебудови структурних елементів підготовки із застосуванням компетентісного підходу, за умови формування відповідного рівня компетентності фахівця з дотриманням принципів системності й свідомості щодо професійного мислення фахівця. Причому професійна підготовка фахівця сфери послуг і туризму на таких засадах, має передбачати аналіз соціально-економічних потреб та вимог суспільства, урахування особливостей сучасної професійної праці, системну організацію професійно-зорієнтованої проектної діяльності, спрямованої на розв’ професійних завдань і проблем.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008 iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти лабораторія управління пто на допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу Електронна серія збірників наукових праць Випуск 3 київ-2012
Друкується за рішенням лабораторії управління професійно-технічною освітою іпто напн україни
Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008 iconПроцес європейської інтеграції впливає на всі сфери життя держави: Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи
Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності...
Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008 iconКомплексна програма розвитку професійно-технічної освіти Хмельницької області на період до 2012 року І. Паспорт Комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти в області на період до 2012 року
Паспорт Комплексної програми розвитку професійно-технічної освіти в області на період до 2012 року
Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008 iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008 iconКодекс україни із змінами І доповненнями, внесеними
...
Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008 iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008 iconМіністерство культури І туризму України Національна парламентська бібліотека України Примірна тематика семінарів працівників районних І міських бібліотек Вип. 3 Україна – шлях до Європи Київ 2006
Третій випуск «Примірної тематики районних І міських семінарів працівників бібліотек» присвячено актуальній проблемі нашого часу...
Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008 iconНа конкурсну комісію з Державної премії України в галузі освіти
Науково-методичний центр професійно-технічної овіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у хмельницькій...
Теорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008 iconМетодика формування у майбутніх пілотів професійно важливих якостей у процесі тренажерної підготовки 13. 00. 02 теорія та методика навчання (технічні дисципліни)
Робота виконана в Державній льотній академії України, Міністерство освіти І науки України, м. Кіровоград
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница