Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте
Скачать 401.25 Kb.
НазваниеФункції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте
страница1/14
Дата29.08.2012
Размер401.25 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
№ 8/2011
Щомісячний навчально-практичний 
та бібліографічний журнал
Видається з січня 2011 року
Передплатний індекс 49563
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу 
масової інформації: КВ № 16396-4868-Р від 23.02.2010
Засновник і видавець 
ТОВ «Український інститут нормативної інформації»
Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, 
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
Серія ДК № 2031 від 15.12.2004 
Головний редактор 
Лівінська О.В.
Заступник головного редактора 
Затуливітер Т.П. 
Адреса редакції:
Редакція журналу «Шкільний бібліотечно-
інформаційний центр»
03150, м.Київ, вул. Горького 172, кімн. 720
Телефон/факс: (044) 528-28-60
E-mail: bizred@ukr.net
Відділ передплати: 
Маслова А.Ю.
Телефони/факси: (044) 528-28-75; 528-22-16, 
E-mail: amaslova@il .com.ua
Відділ реклами:
Телефон/факс: (044) 528-25-07
E-mail: zvu2_2007@ukr.net
Підписано до друку 07.08.2011
Друк – ТОВ «Лазурит-поліграф»
Формат 60 × 84 1/8
Папір офсетний № 1 
Замовлення № ??
© ТОВ «УкрІНІ», 2011
Усі права захищені і належать видавцю. Будь-яке використання структури 
журналу, назв, складових та матеріалів публікацій, копіювання електронного 
додатка не дозволяється. Позиція редакції може не збігатися з позицією 
автора. Редакція не несе відповідальність за зміст рекламних матеріалів.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Войцеховський М.Ф. — директор Інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти Київського університету імені Бо-
риса Грінченка
Даниленко Л.І. — президент ГО «Академія педагогічних 
наук», доктор педагогічних наук, професор 
Єльникова Г.В. — директор «Університету менеджменту 
освіти» Національної академії педагогічних наук України, 
доктор педагогічних наук
Кириленко С.В. — начальник відділу інноваційних техно-
логій в освіті Інституту інноваційних технологій та змісту 
освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни, кандидат педагогічних наук
Кириченко В.І. — науковий співробітник лабораторії пре-
вентивного виховання Інституту проблем виховання На-
ціональної академії педагогічних наук України
Клименко А.І. — начальник управління соціально-економіч-
ного захисту Центрального комітету профспілки працівни-
ків освіти і науки України
Лікарчук І.Л. — доктор педагогічних наук
Рябова З.В. — докторант ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» Національної академії педагогічних наук України, 
кандидат педагогічних наук, доцент
Сазоненко Г.С. — директор Українського гуманітарного лі-
цею Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат педагогічних наук
µ§¨¹ª¥¦
¨«¯¢´ª«
ª±«­©³¦ª¥¦³¢ª¯­
¶ËÉÎÜÔÊÅÆʽ¿Ô½ÈÙÊËÌͽÇÏÅÔÊÅÆϽ¾¾ÈËÀͽÑÔÊÅÆÃÐÍʽÈ

¯­¢ª¹
8/2011
8/2011
ÑÅÐÏÅÍÜ
щбиц #8.indb  1
щбиц #8.indb  1
04.08.2011  23:25:49
04.08.2011  23:25:49
2
№ 8 
СЕРПЕНЬ
 2011
Ç̲ÑÒ
5
64
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Оксана MАЛА    
Інформаційний паспорт. Алгебра і початки аналізу. 10 клас 
  
5
Тема: Функції, многочлени, рівняння і нерівності
Оксана ДАЦЕНКО   
Інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 
  
15
Тема: Тепловий стан тіл 
Оксана АРТЕМ’ЄВА   
Інформаційний паспорт. Хімія. 7 клас 
  
23
Тема: Прості речовини метали і неметали 
Людмила БУХНО   
Інформаційний паспорт. Біологія. 9 клас 
  
31
Тема: Кровообіг і лімфообіг
Любов ГАВРИЛЮК    
Інформаційний паспорт. Історія України. 7 клас 
  
43
Тема: Виникнення та розвиток Київської Русі
Юлія МАЛІЄНКО   
Історія України (середина ХІХ – 20- ті рр. ХХ СТ.) 
  
51
Інформаційні матеріали (підготовка до ЗНО)
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ
Моніторинг законодавства  
     
64
Антоніна КЛИМЕНКО  
Колективно -договірне регулювання трудових 
та соціально -економічних відносин у навчальних закладах
  
67
У зв’язку із запитами від виборних профспілкових органів та керівників на-
вчальних закладів щодо правомірності передбачення в колективних догово-
рах положень про надання додаткових порівняно із законодавством пільг та 
гарантій працівникам закладів і установ освіти Центральним комітетом 
Профспілки працівників освіти і науки України спільно з Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України підготовлено роз’яснення щодо 
застосування норм законодавства при укладанні колективних договорів та 
виконанні зобов’язань, узятих на себе адміністрацією навчального закладу 
та виборним органом первинної профспілкової організації у колективних 
договорах. 
Анатолій РОЖКОВ 
Пожежна безпека в приміщеннях шкільної бібліотеки
  
69
Приміщення шкільних бібліотек містять велику кількість легкозаймистих 
матеріалів (папір, картон, дерев’яні меблі тощо), що у разі пожежі може 
призвести до швидкого її розповсюдження та різкого зростання темпера-
тури. Тому необхідно докласти усіх зусиль, аби унеможливити виникнення 
пожеж у цих приміщеннях.
щбиц #8.indb  2
щбиц #8.indb  2
04.08.2011  23:25:54
04.08.2011  23:25:54
3
№ 8 
СЕРПЕНЬ
 2011
Ç̲ÑÒ
90
Тетяна БІРЮКОВА 
Зміни у заробітній платі працівників шкільних бібліотек 
  
75
Відповідно до чинного законодавства протягом 2011 року змінювати-
меться розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника 
1-го тарифного розряду за ЄТС. Ураховуючи те, що розмір посадового 
окладу працівника бюджетної сфери обчислюють з урахуванням заробіт-
ної плати працівника 1-го тарифного розряду, простежимо, як змінюва-
тиметься розмір заробітної плати бібліотекаря протягом року. 
Антоніна КЛИМЕНКО 
Відображення роботи вчителя у табелі обліку робочого часу
  
79
Як має відображатися у табелі обліку робочого часу робота вчителя, який 
має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень і за розкладом про-
водить заняття протягом 3-х днів тижня по 5 годин у день і 1 день — 
4 години, та, крім того, ще замінює тимчасово відсутнього колегу?
 
Олег СМИРНОВ
Державний службовець викладає у школі 
   
82
Державний службовець викладає у школі. Його педагогічне навантаження 
становить 6 годин на тиждень (менше ніж 240 годин на рік). Як правильно 
оформити прийняття його на цю роботу? 
Олена МОРЕВА  
І вчитель, і бібліотекар в одній особі 
  
83
Учитель загальноосвітнього навчального закладу має педагогічне наван-
таження 19 год/тиждень і у цьому самому закладі працює за сумісництвом 
бібліотекарем. Як оплачувати цьому працівнику роботу за посадою біблі-
отекаря? Чи треба йому за відсутності бібліотечної освіти виплачувати 
за посадою бібліотекаря доплату за вислугу років і надбавку за 
особливі умови роботи?
Посадова інструкція бібліотекаря навчального закладу 
  
86
У журналі «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» № 7/2011 ми роз-
повідали про вимоги щодо складання посадових інструкцій. Пропонуємо 
приклад посадової інструкції для бібліотекаря загальноосвітнього навчаль-
ного закладу.
ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Наталія БУТ- ГУСАІМ  
Сторінка «Шкільна бібліотека» на сайті школи 
  
90
Візитною карткою шкільної бібліотеки може бути сторінка на сайті школи. 
Вона стане потужним інформаційним ресурсом, що працюватиме 
на залучення всіх учасників навчально-виховного процесу до актуальної 
інформації.
щбиц #8.indb  3
щбиц #8.indb  3
04.08.2011  23:25:55
04.08.2011  23:25:55
4
№ 8 
СЕРПЕНЬ
 2011
103
Валентина МОЗГОВА  
Як поставити на облік подарункові надходження 
  
95
Книжковий фонд шкільної бібліотеки можна поповнювати по-різному: 
купувати видання або отримувати їх у подарунок. Проте будь-які надхо-
дження, незалежно від способу їх отримання, мають бути поставлені на 
облік.
КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ 
Вересень
   
98
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАННЯ 
   
100
ДОДАТКИ (в окремому пакуванні)
Електронний компакт-диск «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» 
Бібліографічні списки
Бібліографічні картки за формами 1, 2, 3
Ç̲ÑÒ
щбиц #8.indb  4
щбиц #8.indb  4
04.08.2011  23:25:56
04.08.2011  23:25:56
5
№ 8 
СЕРПЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ. МАТЕМАТИКА. 10 КЛАС
MАЛА Оксана Леонідівна, 
учитель вищої категорії, старший учитель, 
Луцький навчально-виховний комплекс № 9,
м. Луцьк
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ®
навчальної теми 
Функції, многочлени, рівняння 
і нерівності
Навчальний предмет: алгебра і початки аналізу
Клас: 10-й, профільний рівень
Навчальна програма з математики для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів, тема № 1
Частина 1 
Джерела навчальної інформації
У частині 1 (таблиця 1.1) наведено джерела інформації, за 
якими учень може самостійно вивчати тему. Для їх визначення ви-
користаний Перелік підручників, навчальних посібників, які реко-
мендовані Міністерством освіти і науки України на 2010/2011 на-
вчальний рік. Крім цього, до частини включені і джерела, що реко-
мендовані самим автором для розширення і поглиблення знань 
з відповідної теми.
Таблиця 1.1
Перелік джерел навчальної інформації
№
з/п
Вид
Назва
Автор      Видавництво
Рік 
видання
1. Основні підручники та навчальні посібники, рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України
1  Підручник    Алгебра і початки аналізу. 
10 клас (профільний 
рівень)
Мерзляк А.Г., 
Номіровський Д.А., 
Полонський В.Б., 
Якір М.С.
Гімназія       2010
2  Підручник    Алгебра і початки аналізу. 
10 клас (профільний рівень)
Нелін Є.П       Гімназія       2010
2. Додаткові підручники та навчальні посібники, рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України
3  Збірник 
завдань
Алгебраїчний тренажер   Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б., 
Рабінович Ю.М., 
Якір М.С.
Гімназія       2009
щбиц #8.indb  5
щбиц #8.indb  5
04.08.2011  23:25:56
04.08.2011  23:25:56
6
№ 8 
СЕРПЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
№
з/п
Вид
Назва
Автор      Видавництво
Рік 
видання
4  Збірник 
тестових 
завдань
Тестові завдання 
з математики
Захарійченко Ю.О., 
Школьний О.В.
Генеза        2007
5  Навчальний 
посібник
Задачі з параметрами Репета В.К. та ін.Освіта         2004
6  Збірник 
тестових 
завдань
Разом до вершин         Захарійченко Ю.О.,
Школьний О.В.
Генеза        2009
7  Посібник     Різнорівневі завдання для 
тематичних і підсумкових 
контрольних робіт 
з алгебри
Федченко Л.Я., 
Литвиненко Г.М.
НТ ПТУ, 
Донецьк
2004
8  Посібник     Алгебра Матеріали для 
підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання
Адруг Л.М.Країна мрій    2009
9  Практичний 
довідник
Математика           Каплун О.І., 
Роганін О.М.
Весна         2009
3. Додаткові джерела інформації, рекомендовані автором
10 Навчальний 
посібник
Форсований курс шкільної 
математики
Титаренко О.М.ТОРСІНГ 
ПЛЮС
2008
11 Навчальний 
посібник
Задачі математичних 
олімпіад та методи їх 
розв’язування
Ясінський В.А.Богдан        2008
12 Навчально-
практичний 
довідник
Математика              Забелешинсь -
ка М.Я. 
Ранок         2010
13  Збірник задач 
і контрольних 
робіт
Алгебра           Мерзляк А.Г., 
Полонський В.Б., 
Рабінович Ю.М.,
Якір М.С.
Гімназія       2010
14  Словник 
шкільної 
термінології
Математика            Чепіга Ю.В.Торсінг        2010
15  Збірник 
завдань для 
контролю 
знань
Алгебра і початки аналізу. 
10 клас (профільна школа)
Гальперина А.Р., 
Золотарьова І.О. 
Ранок         2010
Закінчення таблиці
З метою створення необхідних умов для більш повної реалі-
зації освітньої складової навчання математики автор радить ско-
ристатись, у першу чергу, підручниками з предмета та збірника-
ми завдань для контролю знань (п. 1, 2, 3, 4, 6).
Посібник «Форсований курс шкільної математики» (п. 10) 
містить стислий виклад основних понять теорії множин, прикла-
ди розв’язування рівнянь вищих степенів з докладними комента-
рями. У ньому розглянуто різні види рівнянь, нестандартні мето-
ди їх розв’язання. У посібнику учні можуть знайти всі необхідні 
відомості про елементарні функції і їх графіки. 
Таким чином, запропонована література допоможе вивчити 
тему, підготуватись до успішної здачі ЗНО та вступу до вищого 
учбового закладу.
щбиц #8.indb  6
щбиц #8.indb  6
04.08.2011  23:25:57
04.08.2011  23:25:57
7
№ 8 
СЕРПЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ. МАТЕМАТИКА. 10 КЛАС
2.1. Загальна характеристика теми
Вивчаючи тему «Функції, многочлени, рівняння і нерівності», 
учні не вперше ознайомлюються з даними поняттями, оскільки 
вони зустрічаються протягом усього навчання і є фундаменталь-
ними поняттями алгебри і надійними знаряддями для вивчення 
природи, розкриття її законів. Тема узагальнює і систематизує 
знання, розширює новими відомостями і спрямована на нарощу-
вання арсеналу різних прийомів, які використовуються учнем 
для розв’язування різноманітних задач.
Набуті знання формують вміння моделювати явища, що зу-
стрічаються у повсякденному житті, це один із ключів у вивченні 
багатьох наук, зокрема фізики, економіки, хімії та ін.
Особливістю теми є встановлення зв’язків між поняттями 
функція, рівняння, нерівність, оскільки властивості функцій є під-
ґрунтям для їх розв’язання. Для формування математичної культу-
ри важливо засвоїти графічний метод розв’язування рівнянь, не-
рівностей та їх систем. Для цього необхідно чітко знати графіки 
елементарних функцій та володіти вміннями їх перетворювати. 
У таблиці 2.1 подано витяг з програми щодо змісту навчаль-
ного матеріалу з теми та вимог до навчальних досягнень учнів 
з її засвоєння.
Частина 2 
Рекомендації для вивчення теми
Таблиця 2.1
Зміст навчального матеріалу              Навчальні досягнення учнів
Тема 1. Функції, многочлени, рівняння 
і нерівності
Множини, операції над множинами. Взаємно 
однозначна відповідність між елементами 
множин. Рівнопотужні множини. [Зліченні 
множини.]
Числові множини. Множина дійсних чисел.
Числові функції. Способи задання функцій. 
Область визначення і множина значень 
функції. Графік функції. Зростання 
і спадання, парність і непарність функцій, 
найбільше та найменше значення 
функції. Властивості і графіки основних 
видів функцій.
Побудова графіків функцій за допомогою 
геометричних перетворень відомих 
графіків функцій.
Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-
наслідки. Застосування властивостей функцій 
до розв’язування рівнянь.
Рівносильні перетворення нерівностей. 
Метод інтервалів.
Учень (учениця):
зображує на діаграмах або числовій прямій 
об’єднання і переріз множин та ілюструє 
поняття підмножини;
формулює означення підмножини, 
об’єднання і перерізу множин;
знаходить об’єднання і переріз числових 
множин;
користується різними способами задання 
функцій;
формулює означення числової функції, 
зростаючої та спадної функцій, парної 
та непарної функцій; 
знаходить область визначення 
функціональних залежностей, значення 
функцій при заданих значеннях аргументу 
і значення аргументу, за яких функція 
набуває даного значення; 
встановлює за графіком функції її 
властивості; виконує і пояснює перетворення 
графіків функцій;
досліджує функції і використовує одержані 
результати при побудові графіків функцій; 
застосовує властивості функцій та 
многочленів до розв’язування рівнянь 
і нерівностей;
щбиц #8.indb  7
щбиц #8.indb  7
04.08.2011  23:25:57
04.08.2011  23:25:57
8
№ 8 
СЕРПЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.2. Поради щодо вивчення теми
Вагомими питаннями теми є вивчення множин, елементів мно-
жин та операцій над ними, знайомство з функціями Діріхле, вивчення 
ділення многочленів, знайомство з методом математичної індукції.
Зверніть увагу на розширення відомостей про функцію, по-
няття про обернену функцію. Знання парності чи непарності функ-
цій спрощує побудову їх графіка. Властивості функції використо-
вуються для розв’язання рівнянь. 
Особливо ретельно опрацюйте матеріал, де йдеться про об-
ласть визначення рівняння, рівняння-наслідок, рівносильні рів-
няння. При розв’язуванні рівнянь не забувайте про перевірку 
отриманих розв’язків на відповідність області допустимих зна-
чень. Розуміння цієї теми дозволить вам легко розв’язувати рів-
няння, які вивчатимуться у подальшому. 
Важливе місце при здачі ЗНО, ДПА займають рівняння та не-
рівності з параметрами, які вимагають навичок дослідження, 
творчості. Метод математичної індукції допоможе при доведенні 
більш складних тотожностей, нерівностей і є ефективним при 
знаходженні формул для обчислення сум.
Відпрацюйте навички на завданнях із збірника. Спробуйте, 
якщо це можливо, розв’язати завдання декількома способами, 
зробіть висновок про оптимальність методу. 
Після вивчення теми обов’язково зробіть узагальнення, засвой-
те алгоритми розв’язання типових вправ, виготовте «Пам’ятки», 
намалюйте схеми.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте iconФункціональні методи розв’язування рівнянь
Аналіз таблиці кількісного розподілу змістовних ліній програми зно з математики (Рівняння та нерівності – 21% тесту)
Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте iconДоцент Оксана Матласевич видала посібник з грифом монмсу

Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте iconКомарова Оксана Владимировна учитель технологии мбоу «Высоковская сош» Зырянского района
Комарова Оксана Владимировна – учитель технологии мбоу «Высоковская сош» Зырянского района
Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте iconПрограмма дисциплины
Авторы программы: профессор Кучмаева Оксана Викторовна, преподаватель Козлов Владимир Александрович
Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте iconПрограмма дисциплины
Авторы программы: профессор Кучмаева Оксана Викторовна, преподаватель Козлов Владимир Александрович
Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте iconПрограмма дисциплины
Авторы программы: профессор Кучмаева Оксана Викторовна, преподаватель Козлов Владимир Александрович
Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте iconBreach of the copyrights in using informational networks. Паферова Оксана Александровна, Институт государства и права нан беларуси, аспирант В

Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте iconКлассный час Мясникова Оксана Викторовна
Звучит песня «Спят усталые игрушки» ( сл. З. Петрова, муз. А. Островского). (Слайд 2)
Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте iconРазные виды спорта – different types of sports
Евгений Устюгов, б Екатерина Илюхина, в Иван Скобрев, г Оксана Домнина и Максим Шабалин
Функції, многочлени, рівняння І нерівності Оксана даценко інформаційний паспорт. Фізика. 8 клас 15 Тема: Тепловий стан тіл Оксана арте iconПрограмма первого национального форума “музеи беларуси”
Модератор: Торопова Оксана Валерьевна – директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница