Реферат роботи
Скачать 264.47 Kb.
НазваниеРеферат роботи
Дата21.10.2012
Размер264.47 Kb.
ТипРеферат
РЕФЕРАТ РОБОТИ

завідувача кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету, доктора економічних наук, доцента, Пилипенка Андрія Анатолійовича, викладений у вигляді циклу наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання", поданого на  здобуття щорічної                    премії Президента України для молодих вчених


Актуальність теми роботи. Забезпечення сталого зростання національних товаровиробників потребує активізації інноваційних процесів й орієнтації на новітні вимоги глобалізованого середовища. Разом з тим, при встановленні стратегічних імперативів діяльності суб’єктів господарювання слід враховувати розширення інтеграційних тенденцій, що проявляються через виникнення інтегрованих структур бізнесу (ІСБ) як гібридного типу, так і з чітко визначеною юридичною й організаційною структурою. Відповідно актуалізується потреба формування механізму управління новими формами співпраці суб’єктів господарювання, взаємодія яких утворює принципово нову предметну область дослідження. Однак в наявних розробках провідних вчених світу й пострадянського простору відсутній ком­плексний підхід до вирішення проблеми організації уп­равління інтеграційним розвитком (ОУІР) підприємств. Так, найбільш дослідженими є питання ідентифікації і визначення особливостей управління процесами розвитку підприємства. При цьому, як правило, аспекти інтеграційних перетворень виводяться за межі уваги чи розглядаються як один з елементів стратегії зростання.

Означена проблематика перетинається з галуззю корпоративного управління, яка орієнтується переважно на відбиття майнових відносин у процесі формування й використання акціонерного капіталу та не торкається питань розвитку гібридних інтеграційних утворень. Також, навіть при значній представленості у літературі, відбиття теоретичних засад активізації інтеграційних процесів та розробки систем управління безпосередньо ІСБ, вони в більшості випадків обминають питання виділення ознак процесу розвитку та здійснення трансформаційних перетворень при якісній зміні стану чи поведінки. Активізація інтеграційних процесів тісно перетинається з розглядом питань формування економіки знань, однак наявні дослідження не розглядають співвіднесення інформатизації економіки з розвитком, а зводяться до створення необхідного інформаційно-технологічного забезпечення.

Аспекти інтеграційної динаміки в частині дисциплін стратегічного управління розглядаються або без належного рівня деталізації, або у вузькому розумінні, без відтворення усього потрібного контексту інтеграційної взаємодії. Найбільш повне відображення питань інтеграційного розвитку (ІР) можна знайти в набутках інституціональної теорії хоча й при певній обмеженості розгляду трансформаційних витрат і особливостей інтеграції технологічних процесів. Також можна відзначити прихильність дослідників до розгляду феномену інтеграції в кластерних і мережних утвореннях та через виникнення альянсів. Однак дані розробки переважно орієнтовані на оперативні аспекти взаємодії чи відображення фактичного стану та динаміки розвитку даних утворень, іноді навіть без наведення теоретичних узагальнень.

Таким чином, саме потреба розробки дієвого інструментарію ОУІР нових типів суб’єктів господарювання, актуальність й недостатня дослідженість означеної проблематики обумовили вибір спрямованості означеного циклу наукових праць, зміст поставлених завдань та теоретико-методологічне підґрунтя їх вирішення.

Мета роботи. Спільною метою для всіх включених до циклу наукових праць є обґрунтування концепції, формування теоретико-методологічного та методичного забезпечення організації управління інтеграційним розвитком підприємств переробної промисловості. Відповідно, об'єктом дослідження обрано процеси функціонування, розвитку та взаємодії локально організованих інтегрованих об’єднань промислових підприємств; предметом – теоретико-методологічні засади організаційної регламентації інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання машинобудівної галузі промисловості та методичні підходи, методи й прикладні аспекти формування відповідного механізму управління.

Кількість публікацій. Загальна кількість робіт, включених до циклу наукових праць становить 74 роботи, обсягом 132,67 ум.-друк. арк. Загальний обсяг публікацій, що належить автору, становить 85,23 ум.-друк. арк., серед них – 2 одноосібні монографії обсягом 38,15 ум.-друк. арк.; 4 монографії у співавторстві (особисто автору належить 24,2 ум.-друк. арк.); 43 статті у наукових фахових виданнях (із них 12 – у співавторстві), з яких автору належить 17,23 ум.-друк. арк.; 25 статей в інших наукових виданнях й матеріалах конференцій (із них 2 – у співавторстві), авторський внесок – 5,65 ум.-друк. арк. Окремо матеріали досліджень представлено у 2 підручниках і навчальному посібнику з грифом Міністерства освіти і науки України у співавторстві (авторський внесок – 27,85 ум.-друк. арк.).

Загальна кількість оприлюднених наукових робіт становить 123 роботи, загальним обсягом 292,22 ум.-друк. арк., серед них, особисто здобувачу стипендії Президента України для молодих вчених належить 170,74 ум.-друк. арк.

Доцільність об’єднання наведених публікацій у єдину роботу (цикл наукових праць) обумовлюється:

однаковою спрямованістю виконаних наукових досліджень (всі включені до циклу наукових праць роботи спрямовані на вирішення науково-практичної проблеми методологічного й організаційного забезпечення формування й розвитку інтегрованих структур бізнесу);

подібністю використаного для вирішення поставленої проблеми теоретико-методологічного обґрунтування (поставлена науково-практична проблема розкрита в розрізі поглиблення теорії інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання, розбудови інституціональної динаміки інтеграційного розвитку, удосконалення організації й управління інтеграційним процесом та забезпечення ефективного функціонування утвореної інтегрованої структури бізнесу);

логічною узгодженістю та змістовною єдністю одержаних результатів (результати різних наукових праць у якості спільного елементу містять розкриття складових елементів механізмів управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання та управління утвореної інтегрованою структурою бізнесу);

однорідністю методологічної основи проведених досліджень (переважне теоретичне підґрунтя для проведених досліджень склали інституціональна теорія й концепція організаційної екології, розширені набутками решти з наявних теорії пізнання природи економічних явищ і процесів);

єдністю цілей і завдань, предмету та об’єкту дослідження (використання в поданих на здобуття стипендії роботах науково-методичного інструментарію підпорядковано розкриттю різних аспектів авторської концепції організації управління інтеграційним розвитком підприємств переробної промисловості);

подібністю тематичної орієнтації одержаних нових наукових результатів (оприлюднені в наукових працях результати одержані претендентом під час виконання змістовно взаємо доповнюваних держбюджетних на госпдоговірних робіт, виконуваних Харківським національним економічним університетом та Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України).

Наукова новизна пропонованого циклу наукових робіт міститься в розрізі розкриття обраної автором проблематики розбудови методологічного й організаційного забезпечення формування й розвитку інтегрованих структур бізнесу. Розгляд поданих наукових праць дозволяє їх співвіднести з складовими використаного теоретико-методологічного обґрунтування та докладно охарактеризувати представлені в циклі нові наукові результати:

1. Вперше теоретично обґрунтовано концепцію організації управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання через представлення інтегрованої цілісності в межах континууму інтеграційних форм локально організованих систем; виділення фізичних (технологічна парадигма інтеграції), владних (інституціональна концепція) та інформаційних (теорія інформаційної вартості) границь інтегрованого утворення та здійснення диференціації стимулів до ініціалізації процесів інтеграційного розвитку в межах означених границь. Відповідну зміну парадигми інтеграційної взаємодії акторів під час реалізації узгоджених трансформаційних змін проведено шляхом їх підпорядкування самоорганізації клієнтальних відносин в ракурсі запропонованих контекстів розгляду інтегрованої цілісності та розроблених структурних моделей предметної області дослідження. Об’єднання запропонованих елементів концепції здійснено в рамках розробки референтної моделі впровадження відповідного механізму управління, заснованої на рекурсивному відбитті об’єкту спрямування організаційного впливу (Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств: теоретичні основи, механізм управління та моделювання розвитку. Монографія / А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2008. – 350 с.; Пушкарь А.И. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание / А.И. Пушкарь, Ю.Е. Жуков, А.А. Пилипенко. – Харьков: ООО "Кросс-Роуд", 2006. – 440 с.; Пилипенко А.А. Референтная модель управления процессом интеграционного развития предприятия / А.А. Пилипенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 30(114). – С. 118 – 124; Пилипенко А.А. Концептуальні засади управління стійким розвитком підприємства / А.А. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 207. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 2. – С. 366–373; Іванов Ю.Б. Концепція та онтологія предметної області управління інтеграційним розвитком підприємства / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Економіка промисловості. – 2006. – №1(32). – С. 162 – 171; Пилипенко А.А. Формирование системы управления интегрированным объединением предприятий / А.А. Пилипенко // Научно-практический и теоретический журнал "Современный научный вестник". – Белгород: Руснаучкнига, 2005. – № 1. – С. 89 – 92; Пилипенко А.А. Концептуальні основи побудови системи управління об'єднанням підприємств / А.А. Пилипенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наука та інновації – 2005". Том.10 Економічні науки. – Дніпропетровськ. – С. 70-72).

2. Вперше визначено теоретико-методологічний базис управління інтеграційним розвитком через виділення властивостей, закономірностей, системи принципів та онтологічних моделей інтеграційної діяльності. Особливістю положення є представлення предметно-змістовного взаємозв’язку дефініцій понятійно-категоріального апарату у вигляді тезаурусу, в межах якого проведено удосконалення понять "інтеграція" (шляхом виділення аспектів статики й динаміки та характеристик цілісності, співвіднесення з накладенням системи інтеграційних обмежень та розглядом як механізму захисту інтересів), "інтегрована структура бізнесу" (у частині виділення істотних, з точки зору забезпечення розвитку, системи базових і комплементарних ознак, комбінування яких дозволить відобразити розмаїття наявних організаційно-правових форм), "розвиток" (в аспекті встановлення параметрів трансформаційних процесів, додавання властивості саморозвитку та переорієнтацією на виділення майбутніх структур-атт­рак­торів, відповідно до яких відбуватиметься фіксування й зміна правил поведінки акторів), "інтеграційний розвиток" (в аспекті визначення певної організованості та накладення її як форми задля організації управління системами діяльності різних акторів), "розвиток інтегрованої структури бізнесу" (через визначення залученості акторів до певного роду стратегічних дій та виділення напрямків потрібних змін) та "організація управління інтеграційним розвитком" (через орієнтацію на упорядкування виконуваних функцій, подолання наявних протиріч інтегрованих акторів, рекурсивне відображення управлінських циклів і сполучення процесів організацій та самоорганізації).

Розкриття даного результату подано в наступних працях висуваного циклу: Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств: теоретичні основи, механізм управління та моделювання розвитку. Монографія / А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2008. – 408 с.; Пилипенко А.А. Менеджмент: підручник / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко, І.П. Отенко. – Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2005. – 456 с.; Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю: підручник / А.А. Пилипенко, В.І. Отенко. – Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2005. – 424 с.; Пилипенко А.А. Розбудова теоретико-методологічного базису стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання / А.А. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2008. – №80. – С. 50- 59; Пилипенко А.А. Институциональные основы организации налогового менеджмента в интегрированных структурах бизнеса / А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2007. – № 12(2). – С. 52-55; Пилипенко А.А. Организация логистического управления деятельностью промышленного предприятия / А.А. Пилипенко, А.М. Поспєлов // Бизнес Информ. – 2008. – №1. – С.100-106; Пушкарь А.И. Налоговые аспекты управления стратегическими интегрированными группами предприятий / А.И. Пушкарь, А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2006. – №9. – С. 86-89

3. Вперше подано закономірності формування та відбиття підпорядкованості простору рекурентної інституціоналізації відносин (РІВ-простору) учасників інтеграційних процесів і динамічних мереж узгодження параметрів взаємодії (УПВ-мереж), заснованих на співвіднесенні можливостей (М), компетенцій (К) і потреб (Б) акторів, обмежень на їх активність (О) і винагород за відмову від опортуністичної поведінки (В) через оптимізацію розподілу (Р) влади та свободи в рамках МКБОВР-балансу. Означена підпорядкованість забезпечує обмеження кількості ступенів свободи акторів через впровадження динамічних стереотипів циклічного повторення поведінки в межах феномену самоорганізації та формування відносин взаємосприяння наявних систем діяльності при пульсарній реалізації інтеграційно-дезінтеграційних процесів. Для формалізації представлення РІВ-простору обґрунтовано технологію інституціонального проектування правил, концепцій контролю й організаційних рутин потрібних інтегрованій цілісності для подолання конфліктів локально оптимізованих систем і забезпечення бажаного рівня соціальної інтеграції, реалізованої через механізми репутаційного примусу та процедури заміщення опортунізму кооперативними відносинами (Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств: теоретичні основи, механізм управління та моделювання розвитку. Монографія / А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2008. – 350 с.; Кизим М.О. Управління створенням і розвитком видатної корпорації. Монографія / М.О. Кизим, А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 208 с.; Пилипенко С.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник / С.М. Пилипенко, А.А. Пилипенко, І.П. Отенко. – Харків: ВИД. ХНЕУ, 2004. – 224 с.; Пилипенко А.А. Інституціональна динаміка інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання / А.А. Пилипенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2007. – Выпуск 31-2(117). – С. 9 – 15; Пилипенко А.А. Институциональные основы стратегической интеграции субъектов хозяйствования / А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2007. – № 5. – С. 6-10; Пилипенко А.А. Інституціональні засади управління інтеграційним розвитком підприємства / А.А. Пилипенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2006. – Выпуск 103-2. – С. 227 – 234).

4. Вперше обґрунтовано структуру та послідовність організації провадження механізму управління інтеграційним розвитком (МУІР), заснованого на архітектурному представленні інтегрованої цілісності, врахуванні колективної природи інтеграційних дій, 4D онтологічному моделюванні співпраці учасників господарських відносин та емерджентному узгодженні елементів через створення мультиагентської системи. Дію формованого механізму управління підпорядковано гіпотезі поєднання регламентації взаємин із можливістю зміцнення владних позицій через динамічне структурування учасників інтеграційного утворення, що моделюється, як точка динамічної рівноваги параметрів УПВ-мережі. У рамках даного положення розроблено онтологічний базис опису концептів, у структуру якого введено параметри інтеграційних обмежень, диференційовані залежно від виділених класів формованої онтології інтеграційної діяльності (Пилипенко А.А. Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників. Монографія / А.А. Пилипенко, І.В. Ярошенко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 152 с.; Кизим М.О. Збалансована система показників: Монографія / М.О. Кизим, А.А. Пилипенко, В.А. Зінченко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 192 с.; Пилипенко А.А. Реконфігурація ланцюгів постачань в циклі інтеграційного розвитку підприємства / А.А. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2006. – №73. – С. 289 – 296; Пилипенко А.А. Формування механізму управління стратегічною інтеграцією суб’єктів господарювання / А.А. Пилипенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Управліня підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення". – Ялта: ДонДУЕТ. – 2007. – Т.1. – С. 245-248; Пилипенко А.А. Формування механізму корпоративного управління / А.А. Пилипенко // Тези доповідей всеукраїнської наук.-практ. конф. "Теорія та практика управління у трансформаційний період". – Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. – Т.1. – С.48-52).

5. Удосконалено технологію ідентифікації потенціалу інтеграційної взаємодії, відмінність якої полягає в розширенні ресурсної парадигми через сполучення у системі координат "архітектурна проекція-рівень деталізації" знань про можливості використання матеріального чи нематеріального об'єкта в умовах виникнення певної події та орієнтацію організації управління на використовування наявної комбінації ресурсів. Архітектурне представлення потенціалу, що базується на виділенні адаптивної, конкурентної, інноваційної й трансформаційної компоненти та сполученні потенціалів базового та комплементарного набору акторів, дозволяє ввести ефект синергії потенціалів в контур організації управління інтеграційним розвитком і забезпечити прояв самоорганізації при клієнтальній взаємодії акторів. Запропонований розвиток потенціалу співвідноситься зі структуруванням відносин між інтегрованими акторами на підґрунті моделювання спроможності ІСБ до реконфігурування, що дозволяє розглядати його як звуження зони компромісів між автономією відокремлених акторів і загальними установками РІВ-простору (Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств: теоретичні основи, механізм управління та моделювання розвитку. Монографія / А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2008. – 350 с.; Пилипенко А.А. Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників. Монографія / А.А. Пилипенко, І.В. Ярошенко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 152 с.; Кизим М.О. Збалансована система показників: Монографія / М.О. Кизим, А.А. Пилипенко, В.А. Зінченко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 192 с.; Пилипенко А.А. Інтеграційний потенціал інноваційного співробітництва: онтологічне моделювання / А.А. Пилипенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №3. – С.22–27; Пилипенко А.А. Збалансована система показників як нова парадигма інтеграційного розвитку підприємства / А.А. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 236. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Том 3. – С. 739–345; Пилипенко А.А. Ресурсное обеспечение развития предприятия / А.А. Пилипенко // Вісник харківського університету. Серія "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". Частина 2. – 2002. – № 551. – С. 134 – 138; Пилипенко А.А. Логістичний потенціал підприємства: обмеження, методика оцінювання та організація управління / А.А. Пилипенко, О.М. Поспєлов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. – №1. – С. 13-18; Иванов Ю.Б. Разработка архитектуры стратегически интегрированных структур бизнеса / Ю.Б. Иванов, А.А. Пилипенко // Сборник научных трудов междунар. Научн.-практ. конфер."Новые тенденции в экономике и управлении организацией". – Екатеринбург. – 2008. – Том. 1. – С. 203-206).

6. Удосконалено методичний підхід щодо розробки стратегії інтеграційного розвитку і трансформації локального бачення учасників інтегрованої цілісності щодо спільно встановлених імперативів діяльності шляхом використання орієнтованих на коригування результатів інтеграційного розвитку схем портфельного аналізу, співвіднесених з опціонним підходом до відбиття стадії інтеграційно-дезінтеграційного циклу. Організаційне забезпечення стратегії інтеграційного розвитку підпорядковане розширеному розумінню бізнес-моделі суб’єкта господарювання, запропонованій технологію їх об’єднання до консолідованої бізнес-моделі на підґрунті використання багаторівневої архітектури агентської взаємодії та врахуванню контексту розгляду інтегрованої цілісності (стратегія інтеграційного розвитку або як вибір контрагентів та визначення видів і способів взаємодії з рештою акторів з максимізацією віддачі від взаємодії, або як формування стандартних шаблонів і паттернів поведінки акторів в рамках РІВ-простору).

Розкриття даного результату подано в наступних працях висуваного циклу: Пилипенко А.А. Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників. Монографія / А.А. Пилипенко, І.В. Ярошенко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 152 с.; Пушкарь А.И. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание / А.И. Пушкарь, Ю.Е. Жуков, А.А. Пилипенко. – Харьков: ООО "Кросс-Роуд", 2006. – 440 с.; Пилипенко А.А. Сбаласированная система показателей: альтернативные концепции их использования / А.А. Пилипенко, И.В. Ялдин // Бізнес Информ. – 2007. – № 11. – С. 105-112; Булеев И.П. Инструментраий и методы организации внедрения сбалансированной системы показателей / И.П. Булеев, А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2007. – № 10(2). – С. 70-79; Иванов Ю.Б. Концептуальные основы формирования стратегии развития промышленного кластера в машиностроении / Ю.Б. Иванов, А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2006. – №6. – С. 26 – 35; Пилипенко А.А. Планування гнучкого розвитку підприємства / А.А. Пилипенко // Зб. Докладів четвертої наук.-практ. конфер. "Модель Всесвіту". Харків, 2000. – С.86–88; Пилипенко А.А. Формування корпоративної стратегії розвитку акціонерного товариства / А.А. Пилипенко // Труды 5-й Междун. науч.-техн. конфер. "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2002. – 771с. – С. 525 – 532; Пилипенко А.А. Розробка системи стратегічного управління альянсом підприємств / А.А. Пилипенко // Труды 10-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2004. – C. 251 – 254; Пилипенко А.А. Розробка стратегії розвитку групи підприємств / А.А. Пилипенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу – 2005". Том.3 Економіка підприємства. – Дніпропетровськ. – С. 43- 45; Пилипенко А.А. Стратегія розвитку кластерно-сітьових структур / А.А. Пилипенко // Материалы между-народной научно-практической конференции ученых и специалистов "Теория и практика предпринимательской деятельности". – Симферополь: Таврический университет им. В.И. Вернадского, 2006. – С. 186 – 188; Пилипенко А.А. Маркетингова стратегія й безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства / А.А. Пилипенко // Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции "Научные исследования и их практическое применение". – Одесса: Черноморье, 2005. – Т.3. – С. 46 – 51

7. Удосконалено розуміння конкурентної поведінки учасників процесу інтеграційного розвитку в аспекті орієнтації на випереджальне створення ефективної композиції компетенцій в межах УПВ-мережі через боротьбу за акторів у непов'язаному стані чи за збільшення влади на підґрунті зсуву інтеграційних обмежень у вузлах перетину кластерно-мережних структур та конструювання ніші присутності через моделювання агентської поведінки в термінах передбачення майбутнього адаптивного результату дій інтегрованої цілісності. Виділення внутрішньої (конкуренція в рамках ринку систем діяльності акторів і розподілу консолідованого прибутку ІСБ) та зовнішньої (конкуренція за об’єднання чи розширення контролю життєво важливих ресурсно-компетен­т­нісних полів) конкурентної поведінки сприяє її зведенню до управління запропонованим континуумом інтеграційних обмежень в розрізі виділення унікальних та компліментарних ресурсів. МУІР виступає у якості домінуючої функціональної системи, яка забезпечує складність відтворення конфігурації потоків знань про ресурси в рамках запропонованої моделі інтеграційної мережі конкурентами (Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств: теоретичні основи, механізм управління та моделювання розвитку. Монографія / А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2008. – 350 с.; Пушкарь А.И. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание / А.И. Пушкарь, Ю.Е. Жуков, А.А. Пилипенко. – Харьков: ООО "Кросс-Роуд", 2006. – 440 с.; Пилипенко А.А. Конкурентоспособность интегрированных структур бизнеса в контексте теории организационной экологии / А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2007. – № 9(1). – С. 24-27; Пилипенко А.А. Розробка міжнародної маркетингової стратегії та проблеми оцінки рівня конкурентоспроможності продукції підприємства / А.А. Пилипенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 205. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Том 4. – С.916–924; Пилипенко А.А. Конкуренція в системі стратегічних альянсів / А.А. Пилипенко // Економіка розвитку. – 2005. – №3(35). – С. 8-11; Іванов Ю.Б. Інтеграція суб’єктів господарювання як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності / Ю.Б. Іванов, А.А. Пилипенко // Теоретичні та практичні питання економіки. – 2008. – №15. – С.113-120; Пилипенко А.А. Формирование конкурентных преимуществ и устойчивость процесса выбора поставщиков / А.А. Пилипенко, С.Н. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника, 2000. – № 26. – С. 57 – 62; Пилипенко А.А. Постанова задачі оцінки рівня й організації управління конкурентоспроможністю продукції підприємства / А.А. Пилипенко // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні проблеми й шляхи їх вирішення в науці, транспорті й освіті". – Одесса: Черноморье, 2005. – Том 5. – С. 59 – 63).

8. Удосконалено методичний підхід до забезпечення трансферту компетенцій в межах УПВ-мережі та вироблення відповідного організаційного забезпечення через застосування профілю інноваційної політики ІСБ і моделі інтеграційного процесу інституціоналізації інноваційного проекту. Особливістю такого підходу є орієнтація на організацію управління консолідованим інноваційним знанням на підґрунті впровадження аналітичних систем, заснованих на виділенні функцій стратегічного обліку в наявних інформаційних системах учасників інтеграційного розвитку через додавання ознак ситуаційних баз знань до рахунків бухгалтерського обліку, формування бізнес-правил взаємодії акторів і бази знань ситуаційного управління інтегрованою цілісністю як елементу РІВ-простору, створення систем підтримки життєвого циклу взаємодії акторів, орієнтованих на забезпечення взаємного підсилення і синергії знань (Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств: теоретичні основи, механізм управління та моделювання розвитку. Монографія / А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2008. – 350 с.; Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: Наукове видання / А.А. Пилипенко. – Х.: ВИД. ХНЕУ, 2007. – 276 с.; Пилипенко А.А. Организация управления инновационным знанием в процессе интеграционного развития предприятия / А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2006. – №10. – С. 10-15; Пилипенко А.А. Організація управління знаннями в об’єднанні підприємств / А.А. Пилипенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №15-16. – С. 88 – 92; Пилипенко А.А. Інноваційні аспекти організації облікового процесу / А.А. Пилипенко // Управління розвитком. – 2005. - №3. – С. 163 – 164; Иванов Ю.Б. Инновационная модель интеграционного развития предприятия: институциональный аспект / Ю.Б. Иванов, А.А. Пилипенко // Материалы между-народной научно-практической конференции "Управление инновациями – 2007". – М.: Доброе слово, 2007. – С. 81-85; Пилипенко А.А. Особливості організації інформаційного забезпечення стратегічного розвитку в умовах партнерства підприємств / А.А. Пилипенко // Труды 13-й Международной научно-технической конференции "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2007. – C. 647 – 650; Пилипенко А.А. Інтеграційний розвиток підприємства в контексті інституціональної теорії / А.А. Пилипенко // Матеріали міжн. наук.-практ. конфер. "Сучасні наукові дослідження". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Том 29. Економічні науки. – С. 35-37; Пилипенко А.А. Управління інноваційним знанням об’єднання підприємств / А.А. Пилипенко // Матер. міжн. наук.-практ. конфер. "Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки". – Запоріжжя: ЗІДМУ. – 2006. – Т.1. – С. 248-249; Пилипенко А.А. Інноваційна політика об’єднання підприємств / А.А. Пилипенко // Вісник економіки транспорту і промисловості (Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України"). – Коктебель. – 2006. – №14. – С. 105 – 106; Пилипенко А.А. Організація управління інноваційною діяльністю в процесі інтеграційного розвитку підприємства / А.А. Пилипенко // Збірник тез доповідей міжн. наук.-практ. конфер. "Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – С. 387 – 388; Пилипенко А.А. Організаційні аспекти розвитку спільної інформаційної системи інтегрованого об’єднання підприємств / А.А. Пилипенко // Труды международной научно-практиеской конференции "Развитие учета и аудита как основы информационно-аналитической системы предприятия". – Харьков: НТУ "ХПИ", 2005. – С. 38; Пилипенко А.А. Бухгалтерський облік і вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства / А.А. Пилипенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Основа, 2001. – С. 108 – 109).

9. Дістали подальшого розвитку методологічні засади подолання наявних протиріч розвитку через виділення контуру організації управління трансформаційними змінами учасників інтеграційної взаємодії, що враховує циклічність інтеграційного процесу та орієнтується на додержання динамічного стану інституціональної рівноваги в межах взаємодії матриць базових і компліментарних інститутів. Відповідні інституціональні зміни зведено до узгодженої трансформації мікроінститутів і реструктуризації набору мікроінститутів РІВ-простору у точці біфуркації (процедурі реконфігурування при забезпеченні спадкоємності організаційних рутин і комплементарних мікроінститутів) та еволюційного перегляду наявних правил й організаційних рутин на детерміністських етапах. Організаційне регламентування узгодженого формування програми змін окремих акторів, в рамках розробленої системи ролей та поточного рівня архітектурного представлення інтегрованої цілісності, підпорядковане визначеним характеристикам процесу змін, розробленій технології розрахунку трансформаційного потенціалу та потребі оцінювання сприйнятливості окремого актора до змін та її відповідності масштабам реконфігураційної трансформації (Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: Наукове видання. – Х.: ВИД. ХНЕУ, 2007. – 276 с.; Пилипенко А.А. Деякі аспекти моделювання організаційних змін / А.А. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2005. – №65. – С. 293 – 300; Пилипенко А.А. Моделювання стійких трансформаційних процесів і змін на підприємстві / А.А. Пилипенко // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 2005. – С. 232 – 242; Пилипенко А.А. Економічне обгрунтування трансфрмаційних змін в процесі розвитку акціонерного товариства / А.А. Пилипенко // Труды 6-й Междун. науч.-техн. конфер. "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве". – Харьков ХНПК "ФЭД", 2002. – С. 257-259).

10. Дістала подальшого розвитку модель кластерно-мережної взаємодії як елемента концепції інтеграційного розвитку в аспекті визначення параметрів ідентифікації кластеру шляхом встановлення його меж, визначення компліментарності владних потенціалів окремих акторів, співвіднесення швидкості контрактування і ступеню пов'язаності акторів. Для підтримки поетапної трансформації механізмів управління життєдіяльністю економічних агентів в єдину скоординовану відкриту саморегулюючу систему, засновану на балансі очікувань і конкурентно-коопераційній взаємодії, що регулюється формалізованою економіко-владною структурою, запропоновано набір варіантів атомарного відображення феномену мережної інтеграції та розроблено імітаційну модель кластерної взаємодії, яка відбиває ефективність мережі в залежності від параметрів композицій акторів та ступеню прояву фрактальних властивостей утвореної інтегрованої цілісності (Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств: теоретичні основи, механізм управління та моделювання розвитку. Монографія / А.А. Пилипенко. – Харків: ВД "Інжек", 2008. – 350 с.; Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: Наукове видання. – Х.: ВИД. ХНЕУ, 2007. – 276 с.; Пилипенко А.А. Розвиток сітьових форм інтеграції підприємств / А.А. Пилипенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2007. – №17. – С. 39 – 42; Пилипенко А.А. Інтегроване управління кластерно-сітьовими структурами / А.А. Пилипенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – 2007. – № 743. – C. 113 – 118; Пилипенко А.А. Интеграционные аспекты развития региональных кластерно-сетевых структур / А.А. Пилипенко // Бизнес-информ. – 2007. – № 3-4. – С. 25-27; Пилипенко А.А. Організація кооперативних відносин віртуального підприємства / А.А. Пилипенко // Материалы международной научно-практической конференции "Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте". – Одеса: Черноморье. – 2007. – Т.6. – С. 81-83).

11. Дістав подальшого розвитку методичний підхід до регламентації динамічних стандартів функціонування суб’єктів господарювання, який відрізняється поєднанням потокового та агентського підходів та встановленням ієрархії сценаріїв інтеграційної взаємодії. Відповідно, організацію управління інтеграційним розвитком зведено до розподілу ролей учасників інтегрованої цілісності та їх формалізації у вигляді кольорових і предикатних мереж Петрі; проведення еволюційного моделювання задля визначення раціонального варіанту контрактації акторів та звуження зони компромісів в частині управління витратами та ресурсним забезпеченням; динамічного відбиття зміни уподобань учасників УПВ-мережі та трансформації наявних інтеграційних обмежень в рамках програми лояльності через застосування імітаційного моделювання; проведення формалізації взаємин і ранжування можливих учасників для інтеграційної взаємодії через використання машини нечіткого логічного висновку в частині співвіднесення якісних та кількісних показників можливості та доречності взаємодії (Пушкарь А.И. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание / А.И. Пушкарь, Ю.Е. Жуков, А.А. Пилипенко. – Харьков: ООО "Кросс-Роуд", 2006. – 440 с.; Пилипенко А.А. Моделювання взаємодії агентів та інституціональної динаміки кластерно-сітьової структури / А.А. Пилипенко // Економіка промисловості. – 2007. – №1(36). – С.55-60; Пилипенко А.А. Управління розвитком підприємства на основі поширення процесів самоорганізації / А.А. Пилипенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №11. – С. 84 – 89; Пилипенко А.А. Самоорганізація в процесі реалізації корпоративної стратегії розвитку акціонерного товариства / А.А. Пилипенко // Управління розвитком. – 2002. – №1. – С. 70 – 73; Пилипенко А.А. Державна підтримка функціонування логістичних систем / А.А. Пилипенко // Вісник ХДЕУ. – 2001. – №3(19). – С. 71-74; Пилипенко А.А. Разработка процессно-ориентированного бюджета на основе модели логистического цикла / А.А. Пилипенко, А.М. Поспелов // Бизнес Информ. – 2008. – №2. – С. 98-104; Пилипенко А.А. Моделювання діяльності промислового кластеру / А.А. Пилипенко // Труди Міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум – 2006". – Х.: НТУ "ХПІ", 2006. – С. 57 – 58; Пилипенко А.А. Економічна безпека акціонерного товариства в умовах протидії недружньому поглинанню / А.А. Пилипенко // Труды 7-й Междун. науч.-техн. конфер. "Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве", Харьков: ХНПК "ФЭД", 2003. – C. 187 – 189).

12. Дістало подальшого розвитку інструментальне забезпечення механізму управління інтеграційним розвитком через введення процедури нечіткого узгодження параметрів інтеграційної взаємодії, удосконалення протоколів переговорів та підпорядкування логістичного матчингу архітектурі РІВ-простору, як надструктурі для дуальних взаємин акторів, формалізованої через принципи моделі життєздатних систем і логіку концепції збалансованої системи показників. Відмінність пропозицій полягає у розробці переліку та обґрунтуванні типології агентів та їх ролей в межах МУІР, створенні ситуаційної бази знань та регламентів поведінки агентів, визначення агрегованого переліку важелів впливу на параметри інтеграційного розвитку, що регламентуються агентськими моделями, підпорядкованими УПВ-мережі онтологічному базису, розширеному введенням предикатних співвідношень та додаванням часового виміру й тривалості операцій

(Кизим М.О. Управління створенням і розвитком видатної корпорації. Монографія / М.О. Кизим, А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 208 с.; Пушкарь А.И. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание / А.И. Пушкарь, Ю.Е. Жуков, А.А. Пилипенко. – Харьков: ООО "Кросс-Роуд", 2006. – 440 с.; Пилипенко А.А. Віртуальне підприємство як форма інтеграції суб’єктів господарювання / А.А. Пилипенко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2007. – Выпуск 33-1(128). – С. 125 –130; Пилипенко А.А. Економічна безпека логістичних процесів підприємства / А.А. Пилипенко // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – 2005. – №58. – Том 2. – С. 162 – 164; Пилипенко А.А. Стратегічне управління витратами в системі інтеграційного розвитку підприємства / А.А. Пилипенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – №12. – С. 43 – 48; Пилипенко А.А. Концепція інтеграційного маркетингу в стратегічному управлінні розвитком підприємства / А.А. Пилипенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №13. – С. 90 – 96; Пилипенко А.А. Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства / А.А. Пилипенко // Вісник Харківського національного університету. – 2006. – № 668. – C. 128 – 131; Пилипенко А.А. Управление затратами на качество и освоение продукции / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. – К.: Техника. – 2002. – №40. – С. 128 – 133).

Практична значимість оприлюднених наукових результатів полягає в доведенні розроблених теоретико-методологічних положень до рівня практичних рекомендацій, спрямованих на збільшення ефективності взаємоузгодженої діяльності та результативності функціонування окремих акторів на підґрунті розбудови механізму інтеграційного розвитку. Прикладний аспект підтверджується практичним застосуванням ок­ремих результатів у державних установах і підприємствах машинобудування та відповідними довідками. Так, Комітетом з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України (довідка № 09-08/1/79 від 08.09.2008 р.) використовуються пропозиції щодо оцінювання потенціалу інтеграційного співробітництва та динамічного представлення процесів інституціоналізації взаємодії; Головним управлінням промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації (довідка № 05/2-42/2896 від 10.09.2008 р.) застосовуються рекомендації щодо імітаційного моделювання взаємодії агентів в циклі інтеграційного розвитку, реорганізації архітектури інтегрованої цілісності, оцінювання її впливу на рівень розвитку інтеграційного і трансформаційного потенціалу учасників гібридних гетерархічних утворень; на ВАТ "Мотор Січ" (довідка № УЗМА-21947 від 26.06.2008 р.) використано рекомендації щодо застосування ресурсно-ком­пе­тен­тнісної концепції організації управління інтеграційним розвитком задля моделювання конкурентної поведінки в умовах дії інтеграційних обмежень, організації стратегічного управління витратами та здійснення змін в процесі визначення параметрів трансферту компетенцій; на ВАТ "Івеко Мотор Січ" (довідка № 266 від 26.06.2008 р.) застосовуються рекомендації відносно створення обліково-ана­літич­ного забезпечення формалізації знань та розробки онтологічної моделі мультиаген­т­ського механізму управління квазіінтегрованими суб’єктами господарювання; на ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес" (довідка № 79-01/2203 від 26.06.2008 р.) реалізовано онтологічний підхід до моделювання процесів інтеграційного розвитку через організацію управління субконтрактними відосинами інтегрованих підп­риємств та впровадження технології накладення інтеграційних обмежень; у ВАТ "Нау­ково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування "ВЕЛТ" (довідка № 185 від 09.09.2008 р.) здійснено оцінювання трансформаційного потенціалу з метою встановлення параметрів проведення інституціональних змін; на ДП "Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка" (довідка № 09-П/342 від 01.09. 2008 р.) проведено оптимізацію параметрів взаємодії підприємства з учасниками кластеру енергетичного машинобудування на основі авторської моделі участі підприємства у мережній структурі та використання індикаторів оцінки ефективності кластерної стратегії; у ВАТ "Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва" (довідка № 235/11 від 17.05.2008 р.) використано розробки щодо поширення інтеграційного співробітництва та організації управління реконфігурацією в межах єврорегіону "Слобожанщина"; в ТОВ "Міжрегіональний маркетинговий центр "Харків-Бєлгород" впроваджено методику інтеграції через застосування концепції маркетингу партнерських відносин (довідка № 127-62 від 11.04.2008 р.). Окремі результати дослідження застосовуються в навчальному процесі Харківського національного економічного університету при викладанні дисциплін напряму "Економіка та підприємництво" (довідка № 86/35-239 від 12.09.2008 р.)


Претендент на здобуття щорічної

Премії Президента України

для молодих учених

зав. кафедрою бухгалтерського

обліку ХНЕУ, докт. екон. наук, доц. А.А. Пилипенко

Похожие:

Реферат роботи iconРеферат роботи, яку подано на здобуття державної премії України в галузі науки І техніки
Метою роботи є створення та впровадження новітніх способів інтенсифікації масо- та енергообмінних процесів, що стосуються харчових...
Реферат роботи iconРеферат роботи
Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини
Реферат роботи iconРеферат роботи
«Підвищення ресурсу гірничо-металургійного устаткування на базі створення та впровадження інноваційних технологій І матеріалів»
Реферат роботи iconРеферат роботи циклу праць
Премії Президента України для молодих вчених в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук
Реферат роботи iconРеферат, вступ, розділи 1, 1, висновки
Мета роботи – розвиток науково-методичних основ формування екологічно-збалансованих територіальних соціально-економічних систем
Реферат роботи iconI. загальні положення
Теоретична соціологія”,„Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”,...
Реферат роботи iconРеферат роботи
Наукова робота Шестопалки Р.І. «Діагностика І методи патогенетичної терапії собак породи німецька вівчарка за гострого І хронічного...
Реферат роботи iconСоціологія соціальної роботи: право на інституалізацію
У статті обґрунтовані підстави для виділення нової галузі соціологічних знань – соціологія соціальної роботи, розкрито її атрибутивні...
Реферат роботи iconРеферат Київ 2012
Віктор Валерійович – доктор економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Житомирський...
Реферат роботи iconРеферат роботи, яку подано на здобуття державної премії України в галузі науки
«Підвищення маневреності, надійності І економічності енергоблоків з пиловугільними І газомазутними котлами та ефективності систем...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница