Ģeoloģijas doktora studiju programma
НазваниеĢeoloģijas doktora studiju programma
страница5/16
Дата21.10.2012
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Kopš 1995: Lietišķā ģeoloģija (48 stundas)- B. Sc.geol.


1995-1998: Vietu un reģionu teritoriālplānošanas organizācija (48 stundas)

1996-1998: Baltijas jūras ģeoloģija (32 stundas) – B.Sc.geol.

Kopš 1998: Ģeofizika M. Sc. phys. Vides politika un pārvalde – B. Sc. env., Vides novērtējums un pārvalde – M. Sc. env.


Kopš 1999: Tektonika- B. Sc. geol., Dabas zinātņu pamati – B. Sc. geol, B.Sc. geog., B. Sc. env Zinātniskā darba izstrādes pamatprincipi – M. Sc. geol., M. Sc. geogr., M. Sc. env.

Kopš 2000: Vides dinamiskās sistēmas – M. Sc. geol

Kopš 2002: Kvartārģeoloģija – B. Sc. geol; Struktūrģeoloģija – B. Sc. geol. Kvartāra paleoģeogrāfija un stratigrāfija – M.Sc. geol.


Zinātniski pētnieciskā darbība:

Kvartāra nogulumu uzbūves un stratigrāfijas pētījumi, vides politika un institūcijas.

Starptautiska pētnieciskā darba pieredze ES 4. un 5. ietvara programmas, Eiropas Padomes PACT, Eiropas savienības PECO un ANO GIWA pētniecības programmu ietvaros


Līdzdalība profesionālās organizācijās:

1994 - International Union of Hydrogeologists

1995 - US National Geographic Society

1996 - Estonian Union of Geologists

1995 - Baltic Stratigraphic Association

1995 - Latvijas stratigrāfiskā Komisija

Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolās


Roskildes universitāte, Berlīnes Brīvā universitāte – 1995

Stokholmas universitāte (regulāri 1996-1990)

Viļņas universitāte (regulārs pasniedzēja darbs 1997-1999)

Regulāra kvalifikācijas celšana Ziemeļvalstu un Baltijas universitātēs pasniedzot NorFa maģistru studijās (1995-2002)

2002.g. 25. oktobrī Valdis Segliņš

Ģirta Stinkuļa dzīves un darba gājums

(Curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1971

Personas kods: 140471-12745

Izglītība:

1989-1993

LU Ģeogrāfijas fakultāte, ģeoloģijas bakalaura studijas

1993-1995

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, studijas ģeoloģijas maģistratūrā

1995-1998

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, studijas ģeoloģijas doktorantūrā vispārīgās ģeoloģijas apakšnozarē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1998

Ģeoloģijas doktors (Dr. ģeol.)

1999

Docents

Nodarbošanās:

1991-1992

tehniķis, VU “Latvijas ģeoloģija”

1992-1998

tehniķis, ģeologs, asistents, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts

1992-1994

laborants, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes Ģeoloģijas katedra

1994-1997

asistents, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas katedra, kopš 1996.g. - Ģeoloģijas nodaļa

1997-1999

lektors, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļa

kopš 1998

pētnieks, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts

kopš 1999

docents, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļa

kopš 1999

katedras vadītājs, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļa, Vispārīgās ģeoloģijas katedra

kopš 2001

vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

  1. Brangulis A. J., Kuršs V., Misāns J., Stinkulis Ģ. (1998) Latvijas ģeoloģija. 1:500 000 mēroga ģeoloģiskā karte un pirmskvartāra nogulumu apraksts. Redaktors Misāns J. - Rīga: Valsts ģeoloģijas dienests. 70 lpp.

  2. Stinkulis Ģ. (1997) Karbonātu minerālu veidošanās devona Burtnieku-Amatas svītu klastiskajos iežos Latvijā. Latvijas Ģeoloģijas Vēstis. Nr. 3. Rīga: Valsts ģeoloģijas dienests. lpp. 3-11.

  3. Stinkulis Ģ. (1999) Dolomīta oolīti un pseidooolīti devona Rēzeknes un Pērnavas svītu nogulumos. Latvijas Ģeoloģijas Vēstis. Nr. 6. Rīga: Valsts ģeoloģijas dienests. lpp. 18-30.

Nozīmīgākā mācību literatūra:

1. Lukševičs E., Stinkulis Ģ. (compilers) (2001) Field trip of the geology students, University of Tartu and University of Latvia, to the Holy Cross Mountains, Poland. July 31 - August 31, 2001. Field Guide. Riga, 27 p.

2. Stinkulis Ģ. (1995) Ģeoloģijas lauka studijas Ziemeļigaunijā: Mācību līdzeklis. Rīga: LU, 56 lpp.

Publikāciju kopējais skaits 23, t.sk. 3 zinātniskie raksti, 13 zinātnisko konferenču tēzes, 2 citas zinātniskās publikācijas, 2 mācību grāmatas, 3 citas publikācijas.

Zinātniski pētnieciskā darbība: devona karbonātisko un klastisko nogulumu sedimentoloģija; pamatiežu derīgo izrakteņu ģeoloģija.

Akadēmiskie kursi:

kopš 1996

Latvijas ģeoloģija (kopš 2000 Latvijas pamatiežu ģeoloģija), B.Sc.geol.

64 st.

kopš 1999

Sedimentoloģija, B.Sc.geol.

64 st.

kopš 1999

Iežu pētījumu metodes, B.Sc.geol.

32 st.

kopš 1994

Lauka kurss reģionālajā ģeoloģijā, B.Sc.geol.

120 st.

kopš 1999

Ģeoloģisko darbu tehnika un metodika, B.Sc.geol.

48 st.

kopš 2001

Sedimentācijas vide un procesi, M.Sc.geol.

64 st.

kopš 2001

Zemes dinamiskās sistēmas (daļēji), M.Sc.geol.

80 st.

kopš 2001

Nogulumiežu slāņkopu uzbūve un kolektorīpašības, M.Sc.geol.

64 st.

kopš 2002

Latvijas reģionālā ģeoloģija un ģemorfoloģija (daļēji), M.Sc.geol.

80 st.


Papildus ziņas par profesionālo darbību

Cita nozīmīga pieredze:

Līdzdalība starptautiskos pētnieciskos projektos:

1998-2001 (1. fāze)

2002-2005 (2. fāze)

Baltijas devona paleobaseina tektoniskā un sedimentoloģiskā attīstība saistībā ar Skandināvijas Kaledonīdu attīstību. Zviedru institūta finansējums.

Darbība profesionālās/sabiedriskās organizācijās:

Starptautiskā sedimentologu asociācija (IAS) - kopš 1997

Latvijas stratigrāfijas komisija - no 1998

Kvalifikācijas celšana ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs:

Gēteborgas Universitāte; 2000. gada 25. janvāris – 14. februāris


2002. gada 18. decembrī Dr. Ģirts Stinkulis


Vitālija Zelča dzīves un darba gājums

(Curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1952

Personas kods: 030752-10605

Izglītība: 1970 – 1975 Latvijas Valsts Universitāte, Ģeogrāfijas fakultāte, ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs

1980 M. Lomonosova Maskavas Valsts Universitāte, Kvalifikācijas celšanas fakultāte, ainavu ģeogrāfija

1983 – 1987 Latvijas Valsts Universitāte, Ģeogrāfijas fakultāte, neklātienes aspirantūra, specialitāte “Geomorfoloģija un paleoģeogrāfija”

1992 Ģeogrāfijas maģistrs, ģeomorfoloģija un paleoģeogrāfija

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2002 LU profesors ģeoloģijā

1994 LU docents

1993 Ģeoloģijas doktors, kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozare

Nodarbošanās:

no 2002

LU profesors ģeoloģijā (kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā)

no 1999

LU Ģeomorfoloģijas un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu katedras vadītājs

1999 – 2002

LU Ģeogrāfijas fakultāte, asociētais profesors

1997 – 1998

Pirmshabilitācijas atvaļinājums

1994 – 1997

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, dekāns

1994 – 1999

LU Ģeogrāfijas fakultāte, Dabas ģeogrāfijas katedra, docents

1995 – 1996

Ģeologijas bakalaura programmas direktors

1994 – 1996

Ģeogrāfijas bakalaura programmas direktors

1978 – 1994

LVU Ģeogrāfijas fakultāte, Fiziskās ģeogrāfijas katedra, vecākais pasniedzējs, lektors

1975 – 1977

LVU Ģeogrāfijas fakultāte, Fiziskās ģeogrāfijas katedra, asistents

1974 – 1975

Vissavienības jūras ģeoloģijas un ģeofizikas institūts (VNIIMORGEO), inženieris, vecākais tehniķis

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Zelčs V., Markots A., 2003. Deglaciation history of Latvia. In: Ehlers J., Gibbard P. L. (eds.). Extent and Chronology of Glaciations, v.1 (Europe). Elsevier (in press).

Rinterknecht V. R., Clark P. U., Raisbeck G. M., Yiou F., Bitinas A., Marks L., Zelčs V, Brook E. J. (in press). 10Be dating of the last retreat of the southern margin of the Scandinavian Ice Sheet: preliminary results. In: Eos Trans. American Geophysical Union, 82(47).

Zelčs V., Markots A., 1999. Ģeoloģiskās informācijas izmantošana teritorijas attīstības plānošanā. ZB Zalktis, Rīga, 123 lpp.

V.Zelčs, A.Dreimanis, 1997. Morphology, Internal Structure and Genesis of the Burtnieks Drumlin Field, Northern Vidzeme, Latvia. Journal of Sedimentary Geology, Vol. 111, Nos.1-4, p.73-90.

A.Dreimanis, V.Zelčs, 1995. Pleistocene stratigraphy of Latvia. In: J.Ehlers, S.Kozarski, Ph.Gibbard (eds.), Glacial Deposits in North-East Europe. A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield, pp. 105-113.

V.Zelčs, 1993. Glaciotectonic landforms of divergent type glaciodepressional lowlands. Dissertation work synthesis. University of Latvia, Riga, 105 pp.

Nozīmīgākā mācību literatūra:

  1. Zelčs V., Dreimanis A., 1996. Latvijas ģeomorfoloģiskā karte. Latvijas ģeogrāfijas atlants. Jāņa sēta, Rīga, 6. lpp.

  2. Grīne I., Zelčs V., 1998. Ģeomorfoloģisko terminu vārdnīca. Rīga, K&P, 236.

Publikāciju kopējais skaits 285, t.sk. zinātniskās publikācijas 86, mācību publikācijas 19.

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Latvijas ledāja zemieņu klasifikācija, atklātas jaunas ledāja reljefa formas un izsekoti to paraģenētiskie kompleksi, pēdējos gados – glaciotektonisko parādību kartēšana un pēdējā apledojuma dinamikas un deglaciācijas gaitas pētījumi, dabas un ģeomorfoloģiskā rajonēšana; lietišķie pētījumi par glaciālas izcelsmes smilts un grants iegulu tipiem un ģeoloģiskās informācijas izmantošanu attīstības plānošanā.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница