Ģeoloģijas doktora studiju programma
НазваниеĢeoloģijas doktora studiju programma
страница3/16
Дата21.10.2012
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Promocijas darba izstrādāšana – V (A daļa)

aprobācija un promocijas darba aizstāvēšana

25

Kamerālie un lauka pētījumi

A

160

4
ieskaite

26

Zinātniskās publikācijas sagatavošana

A

160

4
ieskaite

27

Referāta sagatavošana un piedalīšanās konferencē

A

160

4
ieskaite

28

Zinātniskais seminārs - priekšaizstāvēšanās kolokvijs

A

32

2
ieskaite

29

Promocijas darba izstrāde

A

160

10
ieskaite

30

Promocijas darba izstrāde

A

960
24

ieskaite

A daļa, kredītpunkti semestrī18

12

24

24

24

24

126
B daļa, kredītpunkti semestrī6

10

16
C daļa, kredītpunkti semestrī


2

2
KOPĀ24

24

24

24

24

24

144ĢEOLOĢIJAS doktora STUDIJU PROGRAMMAs KURSU PLĀNS


Nr.

Kurss

Docētājs

Kredīts

Pārbaudījums

1. gads 1. semestris

A daļa

Obligātie kursi [18]:

1.

Specializācija un integrācija Zemes zinātnēs

Ģ. Stinkulis

8

eksāmens

2.

Doktorantūras studiju un promocijas darba plāna izstrāde

promoc. darba vad.

2

ieskaite

3.

Pētījumu metožu izvēle un tās pamatojums

promoc. d. v.

6

ieskaite

4.

Zinātniskais seminārs

promoc. d. v.

2

ieskaite

B daļa

Brīvās izvēles kursi [6]

1.

Svešvaloda
2

ieskaite

2.

Augstskolu pedagoģija
4

ieskaite

3.

Zinātniskā darba izstrāde un noformēšana

M. Kļaviņš

6

ieskaite

1. gads 2. semestris

A daļa

Obligātie kursi [12]

1.

Pētnieciskais darbs

promoc. d. v.

6

ieskaite

2.

Literatūras studijas

promoc. d. v.

2

ieskaite

3.

Ģeoloģiskаs zināšanas un informācija sabiedrībai

V. Segliņš

2

eksāmens

4.

Zinātniskais seminārs

promoc. d. v.

2

ieskaite

B daļa

Izvēles kursi [10]

1.

Baltijas pamatiežu ģeoloģija

Ģ. Stinkulis,

E. Lukševičs

10

eksāmens

2.

Kvartāra ģeoloģija un ģeomorfoloģija

V. Zelčs,

V. Segliņš

10

eksāmens

3.

Lietišķā ģeoloģija

V. Segliņš

10

eksāmens

C daļa

Brīvаs izvēles kursi [2]

1.

Svešvaloda
2

eksāmens

2.

Citi LU piedāvātie kursi
2
2. gads 3. semestris

A daļa

Obligātie kursi [24]

1.

Kamerālie un lauka pētījumi

promoc. d. v.

14

ieskaite

2.

Zinātniskаs publikācijas sagatavošana

promoc. d. v.

4

ieskaite

3.

Datu apstrādes un interpretācijas metodes: zinātniskais seminārs

A. Bauls

2

ieskaite

4.

Referāta sagatavošana un piedalīšanās konferencē

promoc. d. v.

4

ieskaite

2. gads 4. semestris

A daļa

Obligātie kursi [24]

1.

Kamerālie un lauka pētījumi

promoc. d. v.

15

ieskaite

2.

Pedagoģiskais darbs ar studentiem

nodaļas vad.

3

ieskaite

3.

Zinātniskais seminārs

promoc. d. v.

2

ieskaite

4.

Zinātniskās publikācijas sagatavošana

promoc. d. v.

4

ieskaite

3. gads 5. semestris

A daļa

Obligātais kurss [24]

1.

Kamerālie un lauka pētījumi

promoc. d. v.

4

ieskaite

2.

Zinātniskās publikācijas sagatavošana

promoc. d. v.

4

ieskaite

3.

Referāta sagatavošana un piedalīšanās konferencē

promoc. d. v.

4

ieskaite

4.

Zinātniskais seminārs

promoc. d. v.

2

ieskaite

5.

Promocijas darba izstrāde

promoc. d. v.

10

ieskaite

3. gads 6. semestris

A daļa

Obligātais kurss [24]

1.

Promocijas darba izstrāde

promoc. d. v.

24

ieskaite
Studiju programmas daļa

Kredītpunkti

A daļa
Teorētiskie kursi

10

Pedagoģiskais darbs

3

Zinātnisko publikāciju sagatavošana

12

Piedalīšanās konferencēs

8

Zinātniskie semināri

10

Promocijas darba izstrāde

79

Kopā

126

B daļа
Teorētiskie kursi

16

C daļa

2

Pavisam kopā

144kursu apraksti


B daļa

BALTIJAS PAMATIEŽU ĢEOLOĢIJA

Kursa kods: Ģeol

Apjoms: 160 stundas, t.sk. literatūras studijas 100 stundas, lekcijas 20 stundas, semināri 24 stundas, praktiskie darbi 16 stundas

Kredītpunkti: 10,0 kp.

Zinātnes nozare: Ģeoloģija

Zinātnes apakšnozare: Pamatiežu ģeoloģija

Kurss apstiprināts: LU ĢZZF Domes sēdē 2003. gada 25. februārī, protokols nr. 02/2003.

Autori: Doc. Dr. ģeol. Ģ. Stinkulis, asoc. prof. Dr. ģeol. E. Lukševičs, prof. T. Meidla (Tartu Universitāte, Igaunija), prof. K. Kirsimäe (Tartu Universitāte, Igaunija)

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai:

Kursa anotācija: studiju mērķis ir raksturot Baltijas ģeoloģisko uzbūvi un tās ģeoloģisko vēsturi pirmskvartārā, sniedzot studentiem padziļinātas zināšanas par globālo un reģionālo tektonisko procesu, Zemes klimata izmaiņu, nogulummateriāla uzkrāšanās īpatnību un organismu pasaules evolūcijas atspoguļojumu Baltijas zemes dzīlēs. Studiju uzdevumi ir: 1) sniegt zināšanas par Baltijas paleokontinenta ģeoloģiskās attīstības vēsturi un tās atšķirībām dažādos Baltijas reģionos; 2) raksturot Austrumeiropas platformas ziemeļrietumu daļas ģeoloģisko uzbūvi; 3) sniegt padziļinātas zināšanas par globālo un reģionālo tektonisko procesu, mūsu planētas klimata izmaiņu, nogulummateriāla sanešu avotu, sedimentācijas procesu, apledojumu, okeāna ūdens līmeņa izmaiņu un organismu pasaules evolūcijas iespaidu uz Baltijas pamatiežu veidošanās apstākļiem; 4) sniegt informāciju par mūsdienu Baltijas pamatiežu ģeoloģijas pētījumu virzieniem un sadarbības iespējām ar Latvijas un ārvalstu pētnieku kolektīviem.

Kursa saturs:

 1. tēma.  Baltijas paleokontinenta robežas, veidošanās vēsture, ģeoloģiskā uzbūve un tās īpatnības, salīdzinot ar apkārtējām globālajām tektoniskajām struktūrām. Zemes garozas dziļākie slāņi un to pētījumu metodes (Ģ. Stinkulis, K. Kirsimäe).

 2. tēma. Arhaja un proterozoja veidojumi Austrumeiropas platformas ziemeļrietumu daļā, to uzbūve, sastāvs un ģenēze. Kristāliskā pamatklintāja mūsdienu pētījumu metodes (Ģ. Stinkulis).

 3. tēma. Baltijas proterozoja, paleozoja, mezozoja, paleogēna un neogēna nogulumiežu slāņkopu uzbūve, sastāvs un veidošanās. Tektonisko kustību intensitātes, reģionālo tektonisko struktūru izvietojuma un attīstības, litosfēras plātņu kustības, sanešu avotu izvietojuma un īpatnību, klimatisko apstākļu izmaiņu, okeāna ūdens līmeņa svārstību, faunas un floras evolūcijas un citu faktoru ietekme uz nogulumiežu veidošanos Baltijā (Ģ. Stinkulis, E. Lukševičs, K. Kirsimäe, T. Meidla).

 4. tēma. Mūsdienu pētījumu virzieni Baltijas pamatiežu ģeoloģijā. Problēmas un aktualitātes magmatisko un metamorfo iežu petroloģijā, tektonikā, sedimentoloģijā, stratigrāfijā, paleontoloģijā, mineraloģijā un citos pamatiežu ģeoloģijas virzienos Baltijā. Sadarbības iespējas pamatiežu ģeoloģijas pētījumos ar Latvijas un ārvalstu pētnieku kolektīviem (Ģ. Stinkulis, E. Lukševičs, K. Kirsimäe, T. Meidla).

Prasības kredītpunktu iegūšanai: piedalīšanās semināros, ieskaite praktiskajos darbos. Kursa pārbaudes forma: eksāmens mutiski.

Literatūra:

01 - Studiju pamatliteratūra

Brangulis A. J., Kuršs V., Misāns J., Stinkulis Ģ. (1998). Latvijas ģeoloģija. 1:500 000 mēroga ģeoloģiskā karte un pirmskvartāra nogulumu apraksts. Misāns J. (red.). Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga, 70 lpp.

Brangulis A. J., Kaņevs S. (2002). Latvijas tektonika. 1:500 000 mēroga ģeoloģiskā karte un pirmskvartāra nogulumu apraksts. Misāns J. (red.). Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga, 50 lpp.

Paškevičius J. (1997) The Geology of the Baltic Republics. Vilnius, Lietuvos geologijos tarnyba. 387 p.

02 - Studiju papildliteratūra:

Brenchley, P.J., G.A. Carden, L. Hints, D. Kaljo, J.D. Marshall, T. Martma, T. Meidla, J. Nõlvak, 2003. High-resolution stable isotope stratigraphy of Upper Ordovician sequences: Constraints on the timing of bioevents and environmental changes associated with mass extinction and glaciation. Geological Society of America Bulletin: Vol. 115, No. 1, pp. 89–104.

Geology and Mineral Resources of Estonia (1997). Raukas A. & Teedumäe A. (comps. and eds.). Tallinn, Estonian Academy Publishers. 436 p.

Jõeleht, A., Kirsimäe, K., Shogenova, A., Šliaupa, S., Kukkonen, I.T., Rasteiniene, V. & Zabele A. 2002. Thermal conductivity of Cambrian siliciclastic rocks from the Baltic basin. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 5-15.

Männil, R., Meidla, T. 1994. The Ordovician System on the East European Platform (Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova). - In: Webby, B. D., Williams, S. H., (eds.). The Ordovician System of the East European Platform and Tuva (Southeastern Russia). IUGS Publication No. 28, A, 1-52.

Shogenova, A., Kirsimäe, K., Bitjukova, L., Jõeleht, A., Mens, K. 2001. Petrophysical properties and composition of cemented siliciclastic Cambrian rocks, Estonia. In: Fabricius, I. (ed.) Research in Petroleum Technology, Nordisk Energi-Forskningsprogram, Ås, Nordic Petroleum Technology Series V, 123-149.

Shogenova, A., Jõeleht, A., Kirsimäe, K., Šliaupa, S., Rasteniene, V., Zabele, A. 2001. Electric properties of siliciclastic rocks in the Baltic Cambrian basin. Proceedings of 6th Nordic Symposium on Petrophysics on CD, Nordisk Energi-Forskningsprogram, Ås, Norway, 24 pp.

Брангулис А. П. (1985). Венд и кембрий Латвии. Зинатне, Рига. 136 с.

Гайлите Л. К.‚ Ульст Р. Ж.‚ Яковлева В. И. (1987). Стратотипические и типовые разрезы силура Латвии. Зинатне, Рига Зинатне, 182 с.

Геологическое строение и полезные ископаемые Латвии (1979). Мисанс Я. (отв. ред.). Зинатне, Рига‚ 543 с.

Геология Финского залива (1992). Под ред. Раукаса А. и Хюваринена Х. Таллин, 421 с.

Кольская сверхглубокая (1984). Исследование глубинного строения континентальной коры с помощъю бурения Кольской сверхглубокой скважины. - Недра, Москва, 490 с.

Куршс В. М. (1992) . Девонское терригенное осадконакопление на Главном девонском поле. Зинатне, Рига‚ 208 с.

Куршс В. М.‚ Савваитова Л.С. (1986) Пермские известняки Латвии. Зинатне, Рига‚ 94 с.

Можаев Б. Н. (1973). Новейшая тектоника. Недра, Ленинград, 231 с.

Савваитова Л. С. (1977). Фамен Прибалтики. Зинатне, Рига‚ 128 с.

Сорокин В. С. (1978). Этапы развития Северо–Запада Русской платфомы во Франском веке. Зинатне, Рига‚ 282 с.

Тектоника Европы и смежных областей (1976). Авторы Богданов А. А., Муратов М. В., Хаин В. Е., Колчанов В. П., Леонов Ю. Г., Черноок С. В. Наука, Москва.

Ульст Р. Ж.‚ Гайлите Л. К.‚ Яковлева В. И. (1982). Ордовик Латвии. Зинатне, Рига‚ 294 с.

03 - Periodika:

Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences.

Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology.

Geologija (Lietuva).

Norsk Geologisk Tidsskrift (Norvēģija).

Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar (Zviedrija)

Tectonophysics (Amsterdama)A daļa

DATU APSTRĀDES un interpretācijas METODES

Kursa kods: Ģeol

Apjoms: 32 akad. stundas

Kredītpunkti: 2,0 kp. (3,0 ECTS)

Zinātnes nozare: Ģeoloģija, ģeogrāfija

Zinātnes apakšnozare:

Kurss apstiprināts: LU ĢZZF Domes sēdē 2003. gada 25. februārī, protokols nr. 02/2003.

Autori: Doc. Dr. ģeogr. A. Bauls

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai:

Kursa anotācija: studiju mērķis ir sniegt padziļinātu priekšstatu par ģeoloģijā un ģeogrāfijā mūsdienās plašāk lietotām datu apstrādes un interpretācijas metodēm, prast pielietot un novērtēt tās konkrētu problēmu risināšanā. Stuiju uzdevumi ir: 1) iepazīstināt doktorantus ar galvenajām mūsdienu datu apstrādes un analīzes metodēm; 2) apgūt šīs metodes, novērtēt dažādu metožu pielietošanas iespējas un pielietošanas efektivitāti; 3) praktiski pielietot šīs metodes konkrētu problēmu risināšanā.

Kursa saturs:

1. tēma. Ieskats mūsdienu lauka pētīšanas metodēs.

2. tēma. Datu bankas, reģistri un ĢIS.

3. tēma. Kvalitatīvas analīzes metodes. Kontekstuālā metode.

4. tēma. Datu apstrādes un analīzes statistiskās metodes.

5. tēma. Datu apstrādes un analīzes matemātiskās metodes.

6. tēma. Kartogrāfiskās pētījumu un analīzes metodes.

7. tēma. Klasifikācijas un rajonēšanas metodes.

8. tēma. Ģeogrāfiskās analīzes un kartogrāfiskās metodes saistībā ar statistiskajām un matemātiskajām metodēm.

9. tēma. Konkrētu problēmu risināšana ar dažādu metožu palīdzību. Katras metodes pielietošanas iespēju un efektivitātes noteikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai: zinātniskais seminārs un praktisko zināšanu demonstrācija atbilstoši pētnieciskā darba tematam; ieskaite.

Literatūra:

01 - Studiju pamatliteratūra

Clarc W. A. V., Hosking P. L. (1986) Statistical Methods for Geographers. USA, J. Wiley & Sons.

Methods in Hyman Geography. (1998). Edited by R. Flowerdew and D. Martin Longman. England.

Walford Nigel. (1997). Geographical Data Analysis. Wiley.

02 - Studiju papildliteratūra

Bryman A. and Cramer D. (1998). Quantitative data analyse with SPSS fof Windows. Routledge. London and New York.

Geography into the Twenty-first century. (1997). Edited by E. M. Rawing and R. A. Daugherty. Wiley.

Geostatistics for Natural Resources Evaluation (Applied Geostatistics Series) (1997). Oxford University Press, 483 pages

Isaaks E. H. (1989) Applied Geostatistics. Oxford University Press, 561 pages.


A daļa

ĢEOLOĢISKĀS ZINĀŠANAS UN INFORMĀCIJA SABIEDRĪBAI

Kursa kods: Ģeol

Apjoms: 32 stundas, t.sk. lekcijas 12 stundas, semināri 16 stundas, praktiskie darbi 4 stundas

Kredītpunkti: 2,0 kp. (3,0 ECTS)

Zinātnes nozare: Ģeoloģija

Zinātnes apakšnozare: Pamatiežu ģeoloģija, Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, Lietišķā ģeoloģija

Kurss apstiprināts: LU ĢZZF Domes sēdē 2003. gada 25. februārī, protokols nr. 02/2003.

Autors: asoc.prof., Dr. ģeol. V. Segliņš

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai: reģistrācija pēc pārrunām ar kursa docētāju

Kursa anotācija: Kursa mērķis ir nodrošināt pamata zināšanas un prasmes zinātnisko un profesionālo ģeoloģisko zināšanu nodošanai sabiedrībai, tās izglītošanai un iesaistīšanai, kā arī attīstīt kritisku un analītisku domāšanu.

Kursa saturs:

 1. tēma.  Informācijas atklātība un pieejamība, profesionālā ētika un ierobežojumi ģeoloģiskās informācijas apritē. Nozīmīgākie informācijas avoti valstī, reģionā un pasaulē, to pieejamība. Autortiesības un blakustiesības (lekcija).

 2. tēma. Ģeoloģiskās informācijas lietotāji un patērētāji, mērķgrupu noteikšana un analīze (lekcija, seminārs).

 3. tēma. Informācijas marketinga pamati un pieprasījuma veicināšana šauri specializētai un specifiskai informācijai (lekcija, seminārs).

 4. tēma. Ģeoloģisko zināšanu un informācijas sagatavošanas un pasniegšanas dominējošās formas un veidi, nepieciešamās prasmes un iemaņas (lekcija, seminārs).

 5. tēma. Patstāvīga žurnālistikas iemaņu apguve sagatavojot un nodot publicēšanai 2-3 īsus rakstus dienas avīzēm populāri par ģeoloģiju un konteksta problemātiku atbilstoši doktora darba tēmai (praktiskais darbs konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju).

 6. tēma. Gaujas Nacionālā parka un dabas muzeja apmeklējumi, ekspozīciju un prezentāciju novērtēšana, iesaistīšanās praktiskā informācijas apritē ar sabiedrību.(seminārnodarbības).

 7. tēma. Atklāta priekšlasījuma sagatavošana plašai studentu auditorijai par doktora darba tēmu (praktiskā nodarbība darba zinātniskā vadītāja pārraudzībā).

Prasības kredītpunktu iegūšanai: gala eksāmens rakstiskā veidā - 60%, semināri un praktiskie darbi - 40% no gala vērtējuma 10 baļļu sistēmā.

Literatūra:

01 - Studiju pamatliteratūra

Barnes R. (1995). Successful study for degrees. Routledge:London

Booth V. (1981). Writing a scientific paper and speaking at scientific meetings. 5th ed. The Biochemical Society, London

02 - Studiju papildliteratūra:

Berry R. (2000). The research project: how to write it. LB 2369 B38 Koerner Library, 2000

Geske A., Geske S., Ausmane L. (2000) Projektu un dokumentu veiksmīgs noformējums. Rīga, 75 lpp. + pielikumi

Interneta resursi dažādu valstu ģeoloģijas dienestu mājas lapās

03 - Periodika:

Earthwise. British Geological Survey.

Applied geology. US Geological Survey.


B daļa

KVARTĀRA ĢEOLOĢIJA UN ĢEOMORFOLOĢIJA

Kursa kods: Ģeol

Apjoms: 160 stundas, t.sk. lekcijas 24 stundas, semināri un lauku pētījumi 16 stundas, praktiskie darbi un literatūras studijas 120 stundas

Kredītpunkti: 10,0 kp. (15,0 ECTS)

Zinātnes nozare: Ģeoloģija

Zinātnes apakšnozare: Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija

Kurss apstiprināts: LU ĢZZF Domes sēdē 2003. gada 25. februārī, protokols nr. 02/2003.

Autori: asoc. prof., Dr. geol. Valdis Segliņš un prof., Dr. ģeol. V. Zelčs, prof. Jan A. Piotrowski (Arhus University, Denmark), prof. A. Dreimanis (Western Ontario University, Canada)

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai: dabas zinātņu maģistra grāds

Kursa anotācija: Studiju mērķis ir zinātniskās kompetences iegūšana par Zemes virsas procesiem un attīstību kvartāra periodā. Studiju uzdevumi ir: (1) padziļināti apgūt kvartāra perioda dabas apstākļu, sedimentācijas un reljefa veidošanās procesu norises izmaiņas laikā un telpā; (2) mācīt kompleksu, uz sistēmu pašorganizācijas principu balstītu pieeju globālo izmaiņu, kvartāra nogulumu un reljefa veidošanās likumsakarību izzināšanā; (3) padziļināt zināšanas par morfoloģisko īpatnību kopsakarību ar reljefa formu paraģenēzes un iekšējās uzbūves īpatnībām; (4) attīstīt kritisku un analītisku domāšanu.

Kursa saturs:

 1. tēma. Kvartāra perioda un tā veidojumu loma Zemes attīstības vēsturē. Kvartāra perioda klasiskie modeļi (seminārs).

 2. tēma. Globālās izmaiņas, to indikatori un kvartāra ģeohronoloģija (seminārs).

 3. tēma. Pleistocēna apledojumi un starpleduslaikmeti, to cēloņi un sekas. Segledāja vairogu un plūsmu modelēšana (lekcijas, seminārs) (ar viesprofesoru līdzdalību)..

 4. tēma. Dabas apstākļi ārpusapledojuma teritorijās (seminārs).

 5. tēma. Globālā morfoloģija un litosfēras plātņu tektonika. Magmatiskie un tektoniskie procesi kvartārā (seminārs).

 6. tēma. Kvartāra nogulumi un reljefa formas (lekcijas, seminārs).

 7. tēma. Glaciālie nogulumi un reljefa formas (lekcijas, seminārs).

 8. tēma. Periglaciālie nogulumi un reljefa formas (seminārs).

 9. tēma. Interglaciālie apstākļi (seminārs).

 10. tēma. Šelfa un okeāna dziļūdens nogulumi (seminārs).

 11. tēma.Glaciālo un interglaciālo nogulumu izpētes metodes (seminārs).

 12. tēma. Kvartāra stratigrāfija un tās principi. Kvartāra nogulumu datējumu metodes (lekcijas, seminārs).

 13. tēma. Ziemeļeiropas kvartāra stratigrāfija (seminārs).

 14. tēma. Ziemeļamerikas kvartāra stratigrāfija (seminārs) (ar viesprofesoru līdzdalību).

 15. tēma. Alpu kvartāra attīstības vēsture (seminārs).

 16. tēma. Vēlā pleistocēna paleoklimatoloģija un paleookeanogrāfija (seminārs).

 17. tēma. Leduslaikmeta beigu posma un pēcleduslaikmeta dabas apstākļi un stratigrāfija. Mūsdienu globālās izmaiņas (lekcija, seminārs).

 18. tēma. Cilvēka attīstības vēsture un cilvēka ietekme uz vidi (lekcija, seminārs).

 19. tēma. Upju attīstība kvartāra periodā (seminārs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai: gala eksāmens mutiskā veidā - 70%, semināri, lauku pētījumi - 30% no gala vērtējuma 10 baļļu sistēmā.

Literatūra:

01 - Studiju pamatliteratūra
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница