Ģeoloģijas doktora studiju programma
НазваниеĢeoloģijas doktora studiju programma
страница1/16
Дата21.10.2012
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Pielikumi


2. sējums


ĢEOLOĢIJAS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA


Rīga 2003


sējuma Saturs


lpp.


1. pielikums. Ģeoloģijas doktora studiju programma 3

Studiju plāns 9

Ģeoloģijas doktora studiju plāns 10

Ģeoloģijas doktora studiju programmas kursu plāns 11

Kursu apraksti 14

2. pielikums. Ģeoloģijas doktora studiju programmas akadēmiskais personāls 27

Ģeoloģijas doktora studiju programmas akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums (CV) 28

3. pielikums. Izmaksu aprēķins ģeoloģijas doktora studiju programmai 57

4. pielikums. LU ģeoloģijas doktora studiju programmas salīdzinājums ar ārvalstu universitāšu programmām . 59

5. pielikums. Atzinumi par ģeoloģijas studiju programmu …………………………........61

6. pielikums. Ģeoloģijas studiju programmu padomes sastāvs ……………………. 62

7. pielikums. Studējošo aptaujas anketas un to analīze ……………………………. 63

8. pielikums. Absolventu aptaujas anketas un to analīze ……………………………. 69

9. pielikums. Vienošanās par studiju turpinājumu programmas likvidācijas

gadījumā …………………………………………………….…………………. 74

10. pielikums. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām ………... 76


1. pielikums


Ģeoloģijas doktora studiju programma


Iegūstamais zinātniskais grāds: Ģeoloģijas doktors (Dr.geol.)


Studiju mērķis:

 • iegūt pētniecības un zinātniskā darba pieredzi;

 • apliecināt savu kompetenci ar promocijas darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu, iegūstot starptautiski salīdzināmu ģeoloģijas zinātņu doktora grādu;

 • iegūt spējas konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē un augstākās kvalifikācijas darba spēka tirgū;

 • veicināt ģeoloģijas nozares attīstību un ģeologu piedalīšanos nozīmīgu, ar Latvijas attīstību saistītu, jautājumu risināšanā.


Studijas realizē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļa sadarbībā ar Ģeogrāfijas un Vides zinātnes nodaļu, kā arī citām LU struktūrvienībām. Tiek nodrošināts studiju process, pētnieciskā darba zinātniskā vadība, nodrošināta Ģeoloģijas nodaļas un citu Ģeogrāfijas un zemes zinātņu nodaļu, LU doktoramtūras centru rīcībā esošās informatīvās un tehniskās bāzes pieejamība, kā arī iespēju robežās sniegta palīdzība gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt citās iestādēs vai vietās esošās informācijas pieejamību. Lai tiktu paaugstināta studiju kvalitāte un tiktu sniegts plašāks zināšanu spektrs studiju kursu realizācijā piedalās arī citu valstu augstskolu ģeoloģijas doktorantūras profesori, kas ļaus doktorantiem daudz agrāk iesaistīties starptautiskā zinātniskā apritē un izmantot šo augstskolu zinātnisko potenciālu. Programma paredz šo studiju kursu turpmāku starptautisku integrāciju. Iespējama konsultantu vai darba vadītāju piesaiste no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām, ja tas nepieciešams konkrēta promocijas darba kvalitatīvai izstrādei, ar mērķi attīstīt Latvijai īpaši nozīmīgus vai inovatīvus ģeoloģiskās pētniecības virzienus.


Studiju finansēšana

Doktora studijas tiek finansētas no valsts budžeta dotācijas, vai arī no juridisko un fizisko personu līdzekļiem. Doktorantūras pretendentu atlase uz valsts budžeta finansētajām vietām notiek konkursa kārtībā, bet juridisko vai fizisko personu finansētās vietas tiek aizņemtas uz līguma pamata.


Ģeoloģijas doktora studiju programmas novērtējums

no Latvijas valsts un LU interešu viedokļa

Ģeoloģijas doktora studiju programma tiek organizēta saskaņā ar "Augstskolu likumu" (02.11.1995.), likumu "Par zinātnisko darbību" (10.11.1992.; grozījumi 13.06.1996., 20.05.1998., 10.05.2001.), "Izglītības likumu" (29.10.1998.), LU Satversmi (18.09.1991.; grozījumi 10.10.2002.), LU doktora studiju programmu, "Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem" (MK 06.04.99.noteikumi Nr.134), šo nolikumu.

Ģeoloģijas doktora studiju programma ir vienīgā augstākā līmeņa studiju programma mūsu valstī, kas ļauj iegūt patstāvīga pētniecības un studiju darba pieredzi un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu ģeoloģijas nozarē. Tādēļ tās nepieciešamība no Latvijas valsts interešu viedokļa ir cieši saistīta ar ģeoloģijas zinātņu nozares turpmāku eksistenci un attīstību Latvijā.

Ģeoloģijas doktora studijas Latvijas Universitātē ir dabaszinātņu doktora studiju kompleksa būtiska sastāvdaļa. Ģeoloģijas studiju saistība ar LU ir optimāla tajā ziņā, ka šeit ir visas iespējas nodrošināt nepieciešamos saskarīgo dabas zinātņu jomu kursus, LU apvienots pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais potenciāls, kas spēj nodrošināt studiju programmas realizāciju un izveidojies visu līmeņu (bakalaura, maģistra un doktora) ģeoloģijas studiju komplekss.


Programmas struktūra

LU doktora studiju programma ģeoloģijā ilgst 6 semestrus. To veido vispārējā studiju daļa un doktorantu individuālās studijas. Saturiski šīs daļas sastāv no teorētisko studiju un pētnieciskā darba daļām.

Tādu programmas struktūru nosaka pētījumu raksturs ģeoloģijas zinātnē, jo tie tiek veikti ne tikai kamerāli, apstrādājot esošos datus, bet arī veicot pētījumus dabā. Turklāt katra promocijas darba izvēlētais temats lielā mērā nosaka studiju saturu un veidus.

Teorētiskā daļa paredz obligāto un izvēles kursu apguvi, diferencējot tos pa studiju apakšnozarēm.

Teorētiskie kursi ir koncentrēti 1. studiju gadā un izvēlēti ar tādu aprēķinu, lai pārbaudes eksāmeni atbilstu promocijas padomes prasībām.

Atbilstoši ģeoloģijas doktora studiju programmas koncepcijai plānots teorētisko kursu sadalījums A, B grupās un noteikts to kredītpunktu sadalījums.


Pētnieciskā daļa. Blakus zinātniskās pētniecības darbam, kas saistīts ar izvēlēto promocijas darba tematu, programma ietver semināra nodarbības, piedalīšanos konferencēs, zinātnisko publikāciju sagatavošanu un promocijas darba uzrakstīšanu, kā arī piedalīšanos ģeoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmas īstenošanā.

2. un 3. studiju gads pilnīgi veltīts zinātniskai pētniecībai un promocijas darba izstrādei saskaņā ar doktorantu studiju plāniem. Tātad, doktoranti strādā patstāvīgi, bet programmas izpildi pārrauga darba zinātniskais vadītājs, secīgi dodot vērtējumu par paveikto, iesaistot studiju sasniegumu vērtēšanā citus studiju programma padomes locekļus.


Ģeoloģijas doktora studiju apakšnozares

LU ģeoloģijas doktora studijas notiek sekojošās apakšnozarēs:

 • pamatiežu ģeoloģija,

 • kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija,

 • lietišķā ģeoloģija.


Ar īpašu lēmumu doktora studijas var tikt realizētas arī citos ģeoloģijas virzienos, kā arī tām var būt starpdiscipinārs raksturs. Promocijas darba temati var būt saistīti ar visām ģeoloģijas apakšnozarēm.


Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām

Latvijā un ārvalstīs


Latvijas Universitātes Ģeoloģijas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, tāpēc nav iespēju salīdzināt to ar citu Latvijas augstskolu analogām studiju programmām, taču radniecīgās dabas zinātņu, it īpaši ģeogrāfijas, vides zinātņu un citu dabas zinātnu programmas LU ir izveidotas pēc līdzīgiem principiem.

LU Ģeoloģijas doktora studiju programma, līdzīgi Eiropas Savienības valstu universitāšu (Kopenhāgenas un Orhusas universitātes Dānijā, Lundas, Stokholmas un Gēteborgas universitātes Zviedrijā, Helsinku un Turku universitātes Somijā), kā arī citu valstu (Kanādas, ASV, Polijas, Igaunijas un Lietuvas) universitāšu ģeoloģijas doktora studiju programmām, paredz galveno uzsvaru uz studenta patstāvīgu pētniecisko darbu, promocijas darba un publikāciju sagatavošanu. Mazāks kredītpunktu skaits paredzēts teorētisko kursu apguvei.

Tomēr dažādās universitātēs piedāvātās studiju apakšnozares un kursu saraksti atšķiras samērā ievērojami. To nosaka attiecīgo valstu un reģionu ģeoloģiskās uzbūves specifika, kā arī dažādu ģeoloģijas pētījumu virzienu atšķirīga attīstība un nodrošinājums ar kvalificētu akadēmisko personālu.

Detalizēts LU ģeoloģijas MSP salīdzinājums ar Tartu (Igaunija) un Turku (Somija) universitātes programmām rāda samērā līdzību programmu organizācijā. Visās trīs augstskolās ģeoloģijas doktora studijas tiek organizētas trīs apakšnozarēs vai studiju virzienos (1. tab.).


1. tabula

Ģeoloģijas DSP apakšnozares (studiju virzieni) Latvijas, Tartu un Turku universitātē


Tartu Universitāte

Turku Universitāte

Latvijas Universitāte
Kvartārģeoloģija

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija

Ģeoloģija un mineraloģija un petroloģija

Ģeoloģija un mineraloģija

Pamatiežu ģeoloģija

Paleontoloģija un stratigrāfija

Lietišķā ģeoloģija

Lietišķā ģeoloģija

Lietišķā ģeoloģija


Tartu un Turku universitātēs, salīdzinot ar LU ģeoloģijas doktora studiju programmu, tiek piedāvātas plašākas izvēles iespējas teorētisko kursu apguvei. LU ģeoloģijas doktora studiju programmā, lai izvairītos no kursu sadrumstalotības, to skaits ir mazāks, bet apjoms ir plašs. Gan Turku, gan Tartu universitātes, līdzīgi LU doktora studiju programmai, galvenais uzsvars tiek likts uz studentu patstāvīgu darbu: literatūras studijām, kamerālajiem un lauka pētījumiem, pētījumu metožu izvēli, piedalīšanos zinātniskajos semināros, referātu un publikāciju sagatavošanu. Visās augšminētās studiju programmās doktorantiem ir jāveic pedagoģiskais darbs.


Priekšnoteikumi doktora studijām ģeoloģijā

Pretendentam jābūt maģistra grādam vienā no šādām nozarēm: ģeoloģijā (M.rer.nat.geol), ģeogrāfijā (M.rer.nat.geog.), vides zinātnē (Mg.rer.nat.). Izņēmuma gadījumā pēc īpaša saskaņojuma, ģeoloģijas doktorantūrā var tikt uzņemti arī citu nozaru maģistri.

Kopumā promocijas darba izstrāde ģeoloģijas nozarē ir darbietilpīgs process. Tādēļ viens no galvenajiem kritērijiem uzņemšanai doktorantūrā ir iepriekšējā pētnieciskā darba pieredze un vērā ņemamas iestrādes izvēlētajā apakšnozarē vai pētāmajā problēmā.


Uzņemšana LU doktora studijām ģeoloģijā

Saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem uzņemšanas procedūra šāda:

 • iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšana LU Zinātņu daļas Doktorantūrā,

 • ģeoloģijas nozares doktorantūras iestājpārrunu komisijas izvērtējums par pretendentu zināšanu līmeni ģeoloģijā (un atbilstošajā apakšnozarē), svešvalodu prasmi, kā arī pieteiktā promocijas darba ievirzi un tā realizācijas iespējām. Komisija pieņem lēmumu par pretendenta atbilstību un nepieciešamības gadījumā nosaka apgūstamos papildkursus;

 • pamatojoties uz iestājpārrunu komisijas slēdzienu notiek imatrikulācija doktora studijām LU Zinātņu daļas Doktorantūrā;

 • doktorants kopā ar darba zinātnisko vadītāju divu mēnešu laikā izstrādā savu individuālo studiju un pētniecības darba programmu, kura tiek apstiprināta Ģeoloģijas doktorantūras studiju padomes sēdē, akceptēta fakultātes Domē un iesniegta LU Zinātņu daļas Doktorantūrā.


Doktora studiju laika apjoms

Iespējamas pilna laika un daļlaika studijas.

 • Pilna laika studiju ilgums ir 3 gadi, t.i. 52 nedēļas gadā (40 stundas nedēļā), no kurām 48 ir darba un 4 atvaļinājuma nedēļas. Studiju apjoms atbilst 144 kredītpunktiem.

 • Daļlaika studiju ilgums ir 4 gadi, t.i. 36 nedēļas gadā (40 stundas nedēļā). Studiju apjoms atbilst 144 kredītpunktiem.


Ģeoloģijas doktora studiju saturs

Ģeoloģijas doktora studiju programmas saturs teorētisko studiju un pētnieciskā darba daļās ir sekojošs.

 • Teorētisko studiju daļā:

 1. obligātais vispārējais kurss nozarē (A);

 2. speciālais kurss apakšnozarē (B);

 3. izvēles kursi zinātniskā darba izstrādes principu, informācijas tehnoloģiju, datu

 4. apstrādes vai jaunāko pētnieciskā darba metožu apguves jomā (B);

 5. svešvalodu apguve doktorantiem, kuru valodas prasme ir nepietiekama, vai arī ir nepieciešama otras svešvalodas apguve (C);

 6. individuāla papildkursu apguve pēc iestājpārrunu komisijas ieteikuma.

 • Pētnieciskā darba daļā:

 1. promocijas darbam nepieciešamās informācijas ievākšana un pētījumu veikšana;

 2. iksemestra doktorantu semināri, promocijas darba temata ievirzei atbilstošās literatūras studiju un promocijas darbu etapu apspriešana;

 3. piedalīšanās ģeoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu realizēšanā;

 4. zinātnisko publikāciju sagatavošana (vismaz 5 publikācijas);

 5. piedalīšanās ar referātiem zinātniskajās konferencēs;

promocijas darba sagatavošana, sākotnējā aprobācija un iesniegšana aizstāvēšanai


Studiju gaita un pārbaudes formas

Konsultējoties ar darba zinātnisko vadītāju, doktorants izstrādā savu studiju individuālo programmu, precizē promocijas darba ievirzi, struktūru un nosaukumu.

Promocijas darba nosaukumu un vadītāju pēc Ģeoloģijas studiju padomes ieteikuma apstiprina atbildīgās struktūrvienības un Ģeoloģijas doktora studiju padome.

Individuālās studiju programmas realizāciju kontrolē darba zinātniskais vadītājs.

Teorētisko kursu apguve notiek, galvenokārt, patstāvīgi studējot literatūru un vadoties pēc Ģeoloģijas doktora studiju padomē akceptētām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Domē apstiprinātām doktorantūras kursu programmām. Teorētisko kursu apguves pārbaude notiek doktora eksāmenu pieņemšanas komisijā, kuras sastāvu pēc Ģeoloģijas doktora studiju direktora un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes priekšlikuma izveido LU Zinātņu prorektors.

Doktorants vismaz 2 reizes gadā sniedz pārskatu semināros par studiju un pētnieciskā darba rezultātiem. Pamatojoties uz semināra rezultātiem, protokola veidā tiek pieņemts lēmums par sasniegto rezultātu kvalitāti un atbilstību individuālajai studiju programmai. Protokols tiek iesniegts LU Akadēmiskā departamenta Doktorantūras daļa.


Promocijas darbs

Vispārējās prasības promocijas darbiem nosaka Ministru Kabineta 1999.g. 6. aprīļa noteikumi Nr. 134 “Noteikumi par promocijas kārtību un kritērijiem”. Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija nosaka prasības, kas attiecas uz promocijas darbu noformējumu.


Promocijas darbiem ģeoloģijas nozarē jāatbilst šādiem kritērijiem:

 1. jābūt autora veiktam patstāvīgam pētījumam (kolektīvā veikta pētījuma gadījumā precīzi jānosaka autora ieguldījums un tā kvalitāte);

 2. pētījumam jābūt pabeigtam;

 3. jādod būtisks ieguldījums ģeoloģijas zinātnē kopumā vai pētnieciskajā virzienā;

 4. lietišķas ievirzes pētījumos jābūt norādēm par pētījumu rezultātu (vai metožu) izmantošanu;

 5. jādemonstrē doktoranta spēja un prasme patstāvīgi strādāt, formulēt problēmu, atrast adekvātu metodi tās atrisināšanai;

 6. jāparāda doktoranta prasme izklāstīt savas atziņas, vērtēt darbu, atklāt jaunas problēmas.


Promocijas darbs var būt noformēts kā disertācija, teksta apjoms līdz 150 lpp. Tomēr teksta apjoms var mainīties atkarībā no izvēlētā temata rakstura, darbietilpības u.c. individuāliem faktoriem.

Kā promocijas darbu var vērtēt publicēšanai sagatavotu vai izdotu monogrāfiju, kas pilnībā atbilst apstiprinātajam promocijas darba tematam.

Atsevišķos gadījumos promocijas darbs var sastāvēt no publikācijām, ja tās pilnībā atspoguļo darba nostādījumu, secīgi atklāj pētījuma gaitu un iegūtās atziņas


Promocijas darba aizstāvēšana

Beidzoties doktorantūras studiju laikam, doktora studiju programmas padomes organizētā seminārā tiek izvērtēti pētnieciskā darba rezultāti, kā arī pieņemts lēmums par sagatavotā promocijas darba atbilstību vai neatbilstību prasībām.

Ģeoloģijas doktora grādu piešķir LU Ģeoloģijas promocijas padome, atbilstoši tās nolikumā formulētajām prasībām un kritērijiem un “Nolikumam par promocijas kārtību un kritērijiem” (Ministru kabineta noteikumi Nr. 134, 1999.g. 6. aprīlī).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница