Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница1/52
Дата20.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukumsLatvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs


Nr. 3341000218


Studiju programmas nosaukums


Socioloģijas doktora studiju programma

Studiju programmas kods

51313


Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes studijās

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika neklātienes studijās

144 kp

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Maģistra grāds socioloģijā (M.soc./ M.sc.soc.), citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai maģistra grādam atbilstoši augstākās izglītības diplomi


Iegūstamā kvalifikācija


Socioloģijas doktors (Dr.sc.soc.)


Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas nodaļa, Lomonosova 1, Rīga, LV 1019

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus


LU SZF dekāns

Prof. Tālis Tisenkopfs

studiju programmas direktors


Prof. Juris Rozenvalds

Socioloģijas doktora studiju programmas direktors


Prof. Tālis Tisenkopfs

STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA


Latvijas Universitātes socioloģijas doktora studiju programma ir augstākā līmeņa akadēmiskās izglītības programma socioloģijā. Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus socioloģijā. Studijas notiek Latvijas Zinātņu nozaru sarakstā apstiprinātajās socioloģijas apakšnozarēs: socioloģijas teorija un vēsture, lietišķā socioloģija, sociālā antropoloģija, sociālā politika un sociālā darba organizācija, kultūras un masu komunikācijas socioloģija, lauku socioloģija, organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, politikas socioloģija. Imatrikulējoties studijām, doktorantam jāizvēlas, kādā apakšnozarē viņš specializēsies. Programma atbalsta arī jaunus pētījumu virzienus par aktuāliem sabiedrības attīstības jautājumiem (ekonomikas, zinātnes un tehnoloģijas, inovāciju, reģionālās attīstības socioloģija uc.) un veicina doktorantu specializāciju atbilstoši viņu zinātniskajām interesēm.


Programmas realizācijā iesaistīti vadošie Latvijas sociologi A. Tabuns, T. Tisenkopfs, B. Zepa, A. Zobena, tiek pieaicināti vieslektori. Zinātniskie vadītāji iesaista doktorantus starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos. Sadarbībā ar LU SPPI un EVF studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt LU doktorantūras skolās „Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” un „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”. Tas paplašina jauno zinātnieku specializācijas iespējas, paaugstina viņu kvalifikāciju un konkurētspēju starptautiskā mērogā.


Studijas tiek realizētas atbilstoši programmai un doktorantu individuālajiem plāniem. Galvenās studiju sastāvdaļas ir promocijas darba izstrāde (100 kp), promocijas eksāmeni, teorētiskie kursi, zinātniska publikācija, piedalīšanās bakalaura studiju programmas realizācijā un individuālās studijas un pētniecība. Studiju apjoms ir 144 kredītpunkti, ilgums – 3 gadi pilna laika klātienē vai 4 gadi nepilna laika klātienē.


Programmā ir 15 studiju vietas, tajā skaitā 10 budžeta vietu. Iestājpārbaudījums notiek pārrunu veidā par doktora darba tēmu. Nepieciešamā iepriekšējā izglītība ir maģistra grāds socioloģijā (M.soc./ M.sc.soc.), citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai maģistra grādam atbilstoši augstākās izglītības diplomi.


Latvijas Universitātē darbojas promocijas padome socioloģijā, politikas zinātnē un komunikāciju zinātnē, kas nodrošina disertāciju aizstāvēšanu. Iegūstamais grāds: Socioloģijas doktors (Dr.sc.soc.). Studiju programma akreditēta līdz: 2010. gada decembrim.


Programmas realizāciju organizē un vada socioloģijas doktora studiju padome. Studiju programmas direktors ir prof. Tālis Tisenkopfs (talis.tisenkopfs@lu.lv).


7.4. Studiju programmas organizācija


7.4.1. Doktora studiju apjoms


Socioloģijas doktora studiju programmas apjoms ir 144 kp. Studiju programma var tikt realizēta pilna laika klātienes studijās (6 semestri) un nepilna laika neklātienes studijās (8 semestri). Studiju laikā doktorantam ir tiesības pieprasīt studiju pārtraukumu, kura piešķiršanas kārtību un ilgumu nosaka LU doktora studijas reglamentējoši dokumenti. Pilna laika klātienes studijas ilgst 3 gadus (52 nedēļas gadā; 40 stundas nedēļā), no kurām 48 ir darba nedēļas un 4 atvaļinājuma nedēļas. Nepilna laika studijām atvēlēti četri gadi, paredzot 36 darba nedēļas gadā (40 stundas nedēļā).


7.4.2. Studiju programmas struktūra

1. tabula

Socioloģijas doktora studiju programmas uzbūve

Studiju saturs un forma

Obligātā daļa (A)

Izvēles daļa (B)

Promocijas darbs

100
Promocijas eksāmeni

10
Teorētiskie kursi

14

4

Zinātniska publikācija

2
Piedalīšanās bakalaura studiju programmas realizācijā
8

Individuālās studijas un pētniecība
6

KOPĀ

126

18


Socioloģijas doktora studiju programmas obligātās daļas (A daļas) apjoms ir 126 kp. To veido promocijas darbs (100 kp), promocijas eksāmeni (10 kp), socioloģijas doktora programmas teorētiskie kursi (14 kp) un zinātniska publikācija (2 kp). Obligātās daļas (A) studiju kursi ir kopīgi visiem programmas studentiem.


Socioloģijas doktora studiju programmas izvēles daļas (B daļas) apjoms ir 18 kp, ko studenti var iegūt, nokārtojot teorētiskos kursus, piedaloties bakalaura studiju programmu realizācijā un veicot individuālās studijas un pētniecību. Izvēles daļā studentiem jāsavāc: 4 kp teorētiskajos kursos; 8 kp – piedaloties bakalaura programmas realizācijā; 6 kp – veicot individuālās studijas un pētniecību. B daļu doktorants veido atbilstoši savai specializācijai. Kredītpunktu proporcijas B daļa var mainīta. Tam nepieciešams doktoranta pamatojums un saskaņojums ar zinātnisko vadītāju, programmas direktoru un doktora studiju programmas padomi.


Gan obligātās, gan izvēles daļas kursiem var tikt pielīdzināti studiju kursi, kurus doktoranti ir apguvuši vai nokārtojoši Latvijas Universitātē un citās universitātēs, ja šo kursu klausīšanos ir akceptējusi doktora studiju programmas padome.


2. tabula

Socioloģijas doktora studiju programmas struktūra: obligātā daļa (A daļa)


Studiju saturs

Kredītpunktu skaits

Vadība/kursu docētājiPROMOCIJAS DARBS (100 kp)

Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze

14

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana

16

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora pētījuma metodoloģijas izstrāde

14

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora pētījuma veikšana

16

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Promocijas darba pirmā varianta uzrakstīšana un apspriešana

20

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Promocijas darba galīgā varianta uzrakstīšana un priekšaizstāvēšana

20

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

PROMOCIJAS EKSĀMENI (10 kp)
Promocijas eksāmens socioloģijas apakšnozarē

4


Doktora studiju programmas padomes izveidota un rektora apstiprināta komisija
Promocijas eksāmens specializācijā

4
Promocijas eksāmens svešvalodā

2
TEORĒTISKIE KURSI (14 kp)
Doktorantu teorētiskais seminārs

6


prof. T.Tisenkopfs

prof. A.Tabuns

prof. B.Zepa

prof. A.Zobena
Jaunākās tendences sociālajā teorijā

4

prof. T.Tisenkopfs

prof. A.Tabuns

prof. B.Zepa

prof. A.Zobena

prof. I.Brikše

Dr. N.Muižnieks

Prof. J.Rozenvalds

Doc. B.Bela
Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

4

prof. B.Zepa

prof. A.Tabuns

prof. T.Tisenkopfs

prof. V.Zelče

prof. Ž.Ozoliņa

doc. B.Bela
ZINĀTNISKA PUBLIKĀCIJA (2 kp)
Zinātniska publikācija

2

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница