Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница1/66
Дата18.10.2012
Размер3.76 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI
Augstākās izglītības iestādes nosaukumsLatvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Šarlotes iela 1 a

Rīga, LV-1001, Latvija

Tālr.: 7370665


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numursNr. 3341000218


Studiju programmas nosaukums


Veselības zinātņu bakalaura māszinībās grāda iegūšanai, akadēmiskā studiju programma


Studiju programmas kods


43765


Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika

klātienes studijās

120 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Māszinību bakalaura studiju programmā uzņem

medicīnas koledžas absolventus – 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai vidējo profesionālo izglītību - kvalifikācija māsa, un/vai kvalifikāciju - vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.
Iegūstamais grāds


Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās

Vieta, kurā īsteno studiju programmu


LU medicīnas fakultāte

Šarlotes 1 a, Rīga LV-1001

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Inese Paudere

studiju programmas direktore


LU Medicīnas fakultātes dekāns

Paraksts prof.U.Vikmanis

Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās studiju programmas direktore

Paraksts I.Paudere


Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI
Augstākās izglītības iestādes nosaukumsLatvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Šarlotes iela 1 a

Rīga, LV-1001, Latvija

Tālr.: 7370665


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numursNr. 3341000218


Studiju programmas nosaukums


Veselības zinātņu maģistra māszinībās grāda iegūšanai, akadēmiskā studiju programma


Studiju programmas kods


46765Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika

klātienes studijās

80 kredītpunkti


Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Māszinību maģistratūras programmā uzņem pretendentus ar bakalaura grāds māszinībās, māszinību grāds, LU bakalaura studiju programmu absolventus, kuru profesionālā kvalifikācija ir medicīnas māsa vai tai pielīdzināma izglītība specialitātēs: Māsa, vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.Iegūstamais grāds


Veselības zinātņu magistrs māszinībās

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU medicīnas fakultāte

Šarlotes 1 a, Rīga LV-1001

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Z. Priede-Kalniņš

studiju programmas direktore


LU Medicīnas fakultātes dekāns

Paraksts prof.U.Vikmanis

Veselības zinātņu maģistrs māszinībās studiju programmas direktore

Paraksts Z. Priede-Kalniņš


LATVIJAS UNIVERSITĀTE


MĀSZINĪBU PROGRAMMA

VESELĪBAS ZINĀTŅU BAKALAURS MĀSZINĪBĀS (kods 43765)

BAKALAURA GRĀDA IEGŪŠANAI


Nursing Bachelor’s degree


Programmas direktore:

Inese Paudere,

Māszinību maģistre/Pedagoģijas maģistre


APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Medicīnas nozaru studiju programmu Medicīnas fakultātes

padomes sēdē 13.03.2006. Domes sēdē 13.03.2006.

protokola Nr. 7 protokola Nr. 67

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

___________________ _______________

(paraksts) (paraksts)


APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē ___________________ ________________

lēmums Nr. ________ lēmums Nr. ________

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

___________________ ____________________ (paraksts) (paraksts)

LATVIJAS UNIVERSITĀTE


MĀSZINĪBU PROGRAMMA

VESELĪBAS ZINĀTŅU MAĢISTRS MĀSZINĪBĀS (kods 46765)

MAGISTRA GRĀDA IEGŪŠANAI


Master of Nursing science


Programmas direktore:

Zaiga Priede-Kalniņš

Ph.D., Profesore


APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Medicīnas nozaru studiju programmu Medicīnas fakultātes

padomes sēdē 13.03.2006. Domes sēdē 13.03.2006.

protokola Nr. 7 protokola Nr. 76

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

____________________________ ______________________

(paraksts) (paraksts)


APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē __________________ _____________________

lēmums Nr.__________ lēmums Nr.__________

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

____________________________ ______________________ (paraksts) (paraksts)


Saturs


Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu (nav pieejama elektroniska kopija) ..........3

Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija (nav pieejama elektroniska kopija) ..............4

Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav pieejama elektroniska kopija) .......................5

1. nodaļa. Dokumenti, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā, studējošiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā (nav pieejama elektroniska kopija).......................................................................................................10

2. nodaļa. Programmas vispārējais raksturojums ...........................................................................13

3. nodaļa. Studiju programmas izmaksu aprēķins ..........................................................................33

4. nodaļa. Studiju plāns ..................................................................................................................38


Pielikums Nr.1 Studiju kursu apraksti ................................................................................44

Pielikums Nr.2 Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem

a) mācībspēku saraksts............................................ ......................186

b) mācībspēku CV .........................................................................190

Pielikums Nr.3 Aptauju materiāli, anketu paraugi .............................................................278

Pielikums Nr.4 Akadēmiskā personāla piedalīšanās projektos ..........................................295

Pielikums Nr.5 Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas un mācību literatūra ......301

Pielikums Nr.6 Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums

  1. bibliotēkas resursi................................................................ 321

  2. datorklases un to resursi.......................................................324

Pielikums Nr.7 Metodiskie norādījumi .............................................................................327

Pielikums Nr.8 ES studiju programmas.............................................................................378

Pielikums Nr.9 Atsauksmes par studiju programmu (nav pieejama elektroniska kopija) 399

Pielikums Nr.10 Absolventu darba vietu sadalījums...........................................................413

Pielikums Nr.11 Studiju kursu vērtēšanas kritēriji (nav pieejama elektroniska kopija) ....415

Pielikums Nr.12 Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām (nav pieejama elektroniska kopija) ..................................................................................422


Programmas vispārējais raksturojums

Veselības zinātņu bakalaurs/ maģistrs māszinībās studiju programmas anotācija


Veselības zinātņu bakalaura/ maģistra māszinībās studiju programmas savu darbību sākušas LU MF 2000 gadā, tās ir turpinošas izglītības programmas māsu akadēmiskajā izglītībā, kuru nepieciešamību noteica pārmaiņas veselības aprūpes sistēmā, veselības aprūpes pārvaldē un izglītībā.

Vadoties no izglītības pakāpju un profesionālās kvalifikācijas līmeņiem, Veselības zinātņu bakalaura māszinībās studiju programmā uzņem reflektantus ar 1. līmeņa profesionālo augstāko vai vidējo profesionālo izglītību kvalifikācija māsa un pielīdzinātās kvalifikācijas vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.

Medicīnas koledžu (ar 2004 gadu) absolventus, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, uzņem LU noteikumos noteiktā kārtībā, pielīdzinot 60 kredītpunkti no apgūtā kursu apjoma koledžā..

Veselības zinātņu bakalaura studiju programmas apjoms ir 120 kreditpunkti, programmā ir ietverti kursi - māszinību teorijas, pētniecības metodes, aprūpes vadīšana un pedagoģiskās prasmes.

Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmā uzņem māszinību bakalaura, māszinību grāda ieguvējus LU imatrikulācijas noteikumos noteiktā kārtībā. Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti. Maģistru studiju programma ietverti kursi pētniecībā, veselības aprūpes vadībā un māszinību teorijā.


Veselības zinātņu bakalaurs/ maģistrs māszinībās studiju programmas vispārējs raksturojums


Mērķi un uzdevumi

Mērķi:

Nodrošināt akadēmiskas izglītības iegūšanu Veselības zinātņu nozarē māszinībās un ar tām saistītajās humanitārās un sociālās zinātnēs. Attīstīt studentos aktīvu informācijas iegūšanas veidu, zinātniski pētnieciskās prasmes un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu. Veicināt profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu, attīstot pētniecību māszinībās.

Uzdevumi:

1. Nodrošināt iespēju apgūt akadēmisku izglītību māszinībās

2. Attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no dažādiem aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem.

3. Analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un sagatavot akadēmiskās izglītības māsas darbam atšķirīgās veselības aprūpes sfērās.

4. Sniegt zināšanas par nodarbinātību un uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā. māsu darba organizēšanu un vadīšanu.

5. Sniegt pedagoģiskās zināšanas veselības aprūpētājiem par sabiedrības , ģimenes un indivīda veselības veicināšanu , uzturēšanu.

Plānotie rezultāti:

Zināšanas

  1. Padziļinātas zināšanas māszinību teorijās vēsturē, teoriju izstrādē un analīzē, māsu prakses filozofijā.

  2. Padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā. Sabiedrības un indivīda veselības aprūpes un uzturēšanas izglītošanā.

  3. Pētniecības metožu un pētniecības darba organizācijas un realizācijas izpratne;

  4. Zināšanas lietvedības , ekonomikas, tiesību zinātnēs.

Prasmes

  1. Lietot teorētiskās zināšanas māszinību prakses parādību noteikšanā, analīzē, izvērtēšanā un darbību prognozēšanā.

  2. Vadīt un organizēt veselības aprūpes procesu un ar to saistītos praktiskos pasākumus.

  3. Veikt veselības aprūpes darba pētījumus un izmantot savu un cita veikto pētījuma rezultātus veselības aprūpes darbā.

  4. Lietot teorētiskās zināšanas sabiedrības un indivīda izglītošanā veselības aprūpes un uzturēšanas jautājumos.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница