Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница6/59
Дата15.10.2012
Размер4.7 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

4.STUDIJU PROGRAMMĀ STUDĒJOŠIE
    1. StudējošiePašlaik studiju programmā studē pilna laika studijās 122 studenti, nepilna laika studijās 121.

5.1.1.attēls. Studiju programmas „Ekonomika” imatrikulēto studentu skaits, finansēšanas avoti pilna laika studijās 2000./01. - 2005./06.st.g.

5.1.2.attēls. Studiju programmas „Ekonomika” imatrikulēto studentu skaits, finansēšanas avoti nepilna laika studijās 2000./01. - 2005./06.st.g.


    1. Absolventi5.2.1.tabula
Absolventu skaita dinamika 1999./00. – 2004./05.st. g.
STUDIJU GADS

PILNA LAIKA STUDIJAS

NEPILNA LAIKA STUDIJAS

KOPĀ

1999./00.

49

26

75

2000./01.

48

79

102

2001./02.

30

54

100

2002./03.

33

70

124

2003./04.

43

91

103

2004./05.

48

60

119

2005./06.

35

71

106


Studiju programmas diploma pielikums atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.450 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu apliecinoši izglītības dokumenti”. Tas sniedz objektīvu informāciju un nodrošina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu.

Studējošie apgūst ekonomista profesijai nepieciešamās akadēmiskās zināšanas, prasmes, pieredzi, prot pastavīgi risināt problēmas, kas ir nepieciešams organizēšanas, vadīšanas, izvērtēšanas, lēmumu pieņemšanas procesu īstenošanai, kā arī zinātniskajai pētniecībai. Mainoties sociālajai un ekonomiskajai situācijai valstī, nepieciešamības gadījumā studējošajiem ir nodrošinātas arī pārkvalificēšanās iespējas.

5.STUDIJU PROGRAMMAS NODROŠINĀJUMS
    1. Akadēmiskais personālsAkadēmisko bakalaura studiju programmu „Ekonomika” nodrošina 34 docētāji (6.1.1.tabula), tajā skaitā 23 docētājiem pamatdarbs ir DU, 11 docētāji ir vieslektori.


6.1.1.tabula
Studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji
Nr.

p.k.

VĀRDS, UZVĀRDS


ZINĀTNISKAIS GRĀDS, AMATSPAMATDARBA VIETA

1.

Baranovskis Nikolajs

Dr.hab.oec., prof.

LU, Ekonomikas un vadības fakultāte

2.

Ignatjeva Svetlana

Dr.math., doc.

DU, DMF, Informātikas katedra

3.

Bikovskis Teodors

Mag.oec., lekt.

DU, SZF, Ekonomikas katedra

4.

Boroņenko Vera

Mag.oec., lekt.

DU, SZF, Sociālo pētījumu institūts

5.

Čižo Edmunds

Mag.oec., Mag.iur., lekt.

SIA CHEMI PHARM GROUP valdes priekšsēdētājs un Latgales reģiona priekšsēdētājs

6.

Nikolajeva Ļubova

Dr.oec., doc.

DU, SZF, Ekonomikas katedra

7.

Eglītis Jānis

Dr.oec., asoc.prof.

Preiļu novada padomes vadītājs

8.

Felcis Ainārs


Mag.paed., lekt.

DU, SZF, Socioloģijas katedra

9.

Ivanovs Aleksandrs

Dr.hist., asoc.prof.

DU, HF, Vēstures katedra

10.

Gedroics Vitolds

Dr.paed., doc.

DU, DMF, Matemātikas katedra

11.

Gončarovs Genādijs

Dr.oec., asoc.prof.

DU, DMF, Ekonomikas katedra

12.

Gorbaceviča Lilija

Dr.phil., doc.

DU, SZF, Socioloģijas katedra

13.

Kuņicka Ilona

Mag.oec., Mag.psych., lekt.

DU, SZF, Ekonomikas katedra

14.

Kuzenko Marina

Mag.oec., lekt.

Valsts Ieņēmumu dienests

15.

Orlovska Ausma

Dr.oec., doc.

LU, Ekonomikas un vadības fakultāte

16.

Rutkovska Santa

Mag.sci.geogr., lekt.

DU, Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra

17.

Meņšikovs Vladimirs

Dr.soc., asoc.prof.

DU, SZF, Socioloģijas katedra

18.

Nikolajevs Andrejs

Dr.oec.,asoc.prof.

DU, SZF, Ekonomikas katedra

19.

Oļehnovičs Dmitrijs

Mag.hist., lekt.

DU, SZF, Socioloģijas katedra

20.

Ostrovska Inta

Mag.paed., lekt.

DU, SZF, Socioloģijas katedra

21.

Peipiņa Olga

Dr.soc., asoc.prof.

DU, SZF, Socioloģijas katedra

22.

Radionovs Jānis

Mag.oec., lekt.

VAS “Latvenergo” juridiskās daļas vadītājs

23.

Saulītis Juris

Dr.oec., prof.

RTU, Ekonomikas fakultāte

24.

Semeņeca Jeļena

Mag.philol., lekt.

DU, HF, Angļu valodas katedra

25.

Sitnika Dace

Mag.oec., lekt.

DU, SZF, Ekonomikas katedra

26.

Smane Taisija

Mag.paed., lekt.

Daugavpils Tirdzniecības skola

27.

Sondore Anita

Dr.math., docente

DU,DMF, Matemātikas katedra

28.

Stūrainis Viesturs

Mag.oec., lekt.

DU, SZF, Socioloģijas katedra

29.

Anita Stašulāne

Dr.theol., asoc.prof.

DU, HF, Latviešu literatūras un kultūras katedra

30.

Voronovs Viktors

Dr.phil., doc.

DU, SZF, Socioloģijas katedra

31.

Vorobjovs Aleksejs

Dr.habil.paed., Dr.habil.psych., prof.

DU, SZF, Psiholoģijas katedra

32.

Zelčs Andrejs

Mag.oec., lekt.

A/S “Latvijas Hipotēku un Zemes banka” Daugavpils nodaļa, bankas vadītājs

33.

Zelča Sandra

Mag.oec., lekt.

DU, SZF, Ekonomikas katedra


DU pamatdarbā strādā 23 docētāji, no kuriem – 14 docētājiem ir doktora grāds. 9 docētāji ir ar maģistra grādu, no kuriem 7 ir doktora studiju dažādu programmu studenti. Akadēmiskā personāla CV var skatīt 3.pielikumā. 5.1., 5.2. zīmējumos ir parādīts studiju programmā strādājošā akadēmiskā personāla procentuālais sadalījums pēc darba vietas un amatiem.
6.1.1. attēls. Akadēmiskā personāla sadalījums pēc darba vietas
6.1.2. attēls. DU ievēlētā akadēmiskā personāla sadalījums pēc amatiem

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница