Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница5/59
Дата15.10.2012
Размер4.7 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Studiju programmas satura kvalitatīvās izmaiņasProgrammā piedāvāto studiju kursu saturs ir kvalitatīvi pilnveidots, sakarā ar studiju programmu īstenošanu ietekmējošajām objektīvajām pārmaiņām: ekonomikas kā zinātnes un prakses nepārtrauktu attīstību, programmas prasību atbilstību mūsdienu akadēmiskās izglītības tendencēm, pārmaiņām augstākās izglītības likumdošanā (Ministru kabineta noteikumi Nr.2 “Par valsts akadēmiskās izglītības standartu), programmās iesaistīto docētāju profesionālās kompetences izaugsmi, piedaloties vietējos un starptautiskos projektos, pētījumos un domu apmaiņā.

Izmaiņas studiju plānā konceptuāli atspoguļo izmaiņas studiju programmas mērķa un uzdevumu formulējumos, kā arī četrgadīgo bakalaura programmu pāreja uz trīsgadīgo studiju programmām + 2 gadu studijas maģistrantūrā. Tādejādi ir notikušas izmaiņas pa semestriem, ievērojot studiju kursu pēctecību un organizējot studijas 6 semestros līdzšinējo 8 semestru vietā, kā arī ir izmainīts kredītpunktu apjoms pilna laika studijām, bet nepilna laika studijām - līdzšinējo 15 trimestru vietā studijas tiks organizētas 12 trimestros (4.2.1.tabula).

Lai izvairītos no studiju kursu sadrumstalotības, pārstrukturējot studiju programmu, tie ir pilnveidoti. To veic katrs docētājs, nodrošinot studējošo padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi, kritiskas izpratnes veidošanos un sagatavo studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai ekonomikas zinātnē, nodrošinot iedziļināšanos ekonomikas problēmu izpētē. Veiktās izmaiņas pilnīgāk nodrošina studiju plāna secīgumu un programmas iekšējo integritāti, kvalitāti, kā arī atbilst izmaiņām darbaspēka tirgū. Ir paredzēts izveidot un licenzēt jaunu profesionālo maģistra studiju programmu ekonomikā, tāpēc arī daži studiju kursi tika izslēgti no studiju programmas, nākotnē tos varētu iekļaut maģistra studiju programmā.

A daļā ir samazināti kredītpunkti: Informātikā, pilnveidojot studentu patstāvīgā darba organizāciju ne tikai studiju kursa apgūšanā, bet arī uzlabojot individuālā darba kontroles metodes studiju darbu, bakalaura darbu izstrādē, dziļāk specializējoties uz ekonomikas disciplīnu apguvi. Izņemti no studiju programmas papildkursi kā arī šauri specializēti kursi, kuros aplūkotās problēmas perspektīvā plānots iekļaut ekonomikas profesionālajā maģistra studiju programmā: A daļā – ekonomisko procesu matemātisko modelēšana, finansu teorija un pārvalde, B daļā – ekonomiskā socioloģija, starptautiskais mārketings, civiltiesības, tūrisma ekonomika, mūsdienu ekonomiskās teorijas, LR ekonomikas problēmas, ES un ekonomiskā integrācija.


4.2.1.tabula

Ekonomikas bakalaura četrgadīgās studiju programmas salīdzinājums(160 KP) ar trīsgadīgo bakalaura studiju programmu(120 KP)160 KPKP


120KP
KP

A daļa: OBLIGĀTIE KURSI

Ievads ekonomikā

4

Ievads ekonomikā

4

Makroekonomika

3

Makroekonomika

3

Mikroekonomika

3

Mikroekonomika

3

Augstākā matemātika

8

Augstākā matemātika

8

Informātika (ievadkurss)

4

Informātika (ievadkurss)

2

Uzņēmējdarbība LR

2

Uzņēmējdarbība LR

2

Tautsaimniecības vēsture

4

Tautsaimniecības vēsture

4

Ekonomikas teoriju vēsture

4

Ekonomikas teoriju vēsture

4

Informatīvās sistēmas un tīkli

2

Informatīvās sistēmas un tīkli

2

Lietišķo programmu paketes

2

Lietišķo programmu paketes

2

Statistika ekonomikā

3

Statistika ekonomikā

3

Mārketinga pamati

4

Mārketinga pamati

4

Grāmatvedība

8

Grāmatvedība

8

Menedžmenta pamati

4

Menedžmenta pamati

4

Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana

4Finansu teorija un pārvalde

4Starptautiskā ekonomika

2

Starptautiskā ekonomika

2

Studiju darbi

8

Studiju darbi

4

Studiju prakse

6

Studiju prakse

6

Bakalaura darbs

12

Bakalaura darbs

10

B daļa: OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI

Demogrāfija

3

Demogrāfija

3

Socioloģija

4

Socioloģija

4

Ekonomiskā ģeogrāfija

4

Ekonomiskā ģeogrāfija

4

Ekonomiskā socioloģija

2Lietišķā sociologija

2

Lietišķā sociologija

2

Vācu valoda

8

Vācu valoda

8

Angļu valoda

8

Angļu valoda

8

Adrošināšanas pamati

2

Adrošināšanas pamati

2

Uzņēmuma finanses

4

Uzņēmuma finanses

2

Firmas ekonomika

2

Firmas ekonomika

2

Lietišķā matemātika

2

Lietišķā matemātika

2

Praktiskais mārketings

2

Praktiskais mārketings

2

Starptautiskais mārketings

2Prečzinību pamati

2

Prečzinību pamati

2

Civiltiesības

2Banku darbība

2

Banku darbība

2

Darba tiesības

2

Darba tiesības

2

Mūsdienu ekonomiskās teorijas

2Personālvadība

2

Personālvadība

2

LR ekonomikas problēmas

2ES un ekonomiskā integrācija

2Tūrisma ekonomika

2Reģionālā ekonomika2

Reģionālā ekonomika

2

C daļa: BRĪVAS IZVĒLES KURSI

Latvijas kultūras vēsture

2

Latvijas kultūras vēsture

2

Pasaules kultūras vēsture

2

Pasaules kultūras vēsture

2

Reliģiju vēsture

2

Reliģiju vēsture

2

Psiholoģijas pamati

2

Psiholoģijas pamati

2

Tiesību pamati

2

Tiesību pamati

2

Filozofijas pamati

2

Filozofijas pamati

2

Ētika

2

Ētika

2

Estētika

2

Estētika

2

Loģika

2

Loģika

2

Politoloģija

2

Politoloģija

2

Sociālā psiholoģija

2

Sociālā psiholoģija

2

Personības psiholoģija

2

Personības psiholoģija

2


Prasības akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai ir sekmīga studiju programmas apgūšana, gala pārbaudījuma nokārtošana un bakalaura darba aizstāvēšana.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница