Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница2/59
Дата15.10.2012
Размер4.7 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Studiju programmas mērķis un uzdevumi


Pēcakreditācijas periodā pakāpeniski tika pārveidoti programmas mērķi un uzdevumi. Tie ir saturiski saskaņoti ar jaunajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā, ar Ministru kabineta noteikumos Nr.2 “Par valsts akadēmiskās izglītības standartu” aprakstītajām prasībām un ar Daugavpils Universitātes (turpmāk - DU) Sociālo Zinātņu fakultātes prioritārajiem pētniecības virzieniem. Pašreizējā redakcijā studiju programma paredz sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot turpmākajam zinātniski pētnieciskām darbam.

Studiju programmas mērķis ir sniegt DU imatrikulētajiem studējošajiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja, organizatora, plānotāja, vadītāja darbu, veiksmīgi iesaistoties tautsaimniecības un uzņēmumu saimnieciskās darbības problēmu risināšanā, izveidoties par personībām ar analītiskas domāšanas iemaņām, prasmi patstāvigi risināt problēmas vai arī turpināt studijas atbilstošā maģistrantūrā.

Studiju programmas uzdevumi :

  • nodrošināt studējošajiem ekonomikas zinātnes teorētisko principu apguvi;

  • veicināt studentu analītiskās spējas, attīstīt iemaņas pētāmo, arī praktisko problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto teorētisko un praktisko uzdevumu risināšanā;

  • veidot studiju procesu, lai paaugstinātu studenta intelektu, veicinātu viņa garīgo pilnveidošanos, sekmētu viņa intelektuālo spēju izmantošanu;

  • rosināt studentu intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.    1. Studiju procesa organizācija un vadībaStudiju process ir atbilstoši saskaņā ar DU Satversmei, Augstskolu likumam (http://aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm), Noteikumiem Nr.2 “Par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī atbilstoši DU Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējošajiem dokumentiem, imatrikulācija notiek saskaņā ar DU Uzņemšanas noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.

Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Mācību padome, konkrēto jautājumu risināšana ir Sociālo Zinātņu fakultātes Domes, Ekonomikas katedras pārziņā, kuras programmas realizācijai pieaicina nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē SZF auditorijās un citās DU struktūrvienību telpās. Augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” praktisko realizāciju vada programmas direktore Mag.oec., Mag.psych. I. Kuņicka.

    1. Studiju procesa ilgumsAkadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ekonomika” apjoms pašlaik ir 160 kredītpunkti. Pilna laika studiju veidā programmu apgūst 4 akadēmiskajos gados un nepilna laika studiju veidā – 5 akadēmiskajos gados (līdz 2008./09. studiju gadam). No 2006./07.studiju gada programmu paredzēts īstenot 120 KP apjomā, pilna laika studiju veidā to paredzēts apgūt 3 akadēmiskajos gados un nepilna laika studiju veidā – 4 akadēmiskajos gados.

Jaunveidotā studiju programma paredz realizēt studiju ciklu “trīs + divi” (3 gadi bakalaura studijās (120 KP) plus 2 gadi maģistra studijās) īstenošanu. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ekonomika” īstenošana šādā kombinācijā, tiek praktizēta daudzās Eiropas Savienības valstīs, kā arī Latvijas augstskolās īstenojot trīs gadu zinātniski pamatotu plaša profila ekonomikas bakalaura studiju programmu.

    1. Studiju programmas īstenošanaStudijas notiek DU pilna laika studiju veidā par valsts budžeta un fizisku vai jurisdisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem, un nepilna laika studiju veidā par fizisku vai juridisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.

Programmas kopējais kredītpunktu skaits pašlak ir 160 KP, pārejot uz trīsgadīgajām studijām – 120 KP. Studiju procesā tiek izmantotas lekcijas, praktiskās nodarbības, individuālais darbs u.c. metodes.

Daļu no programmas studenti apgūst patstāvīgi. Studentu patstāvīgais darbs veido 50% no kopējā kursu apjoma.

Lekcijām ir studiju kursa ievada, konsultējoša, rezumējoša un izvērtējoša funkcija. Docētāji lekciju nodrošināšanai plaši izmanto datu projektorus, kodoskopus, un TV. Datu projektoru izmantošana lekcijās tiek uzskatīta par vienu no visoptimālāko informācijas pasniegšanas veidu. Fakultātes pašieņēmumi deva iespēju uzlabot materiāli tehnisko bāzi, lai katrs docētājs varētu to izmantot atbilstoši sagatavotajiem studiju kursa izklāsta materiāliem.

Praktiskās nodarbības tiek organizētas kā semināri, kur tiek sekmēta studentu sociālo prasmju attīstība, pilnveidotas individuālā vai grupas darba prezentācijas sava viedokļa izteikšana un analīzes prasmes. Darbojoties šādā veidā, studenti bagātina viens otra pieredzi, apmainās domām, apzinās pastāvošo viedokļu daudzveidību. Būtisks ir studentu patstāvīgais darbs ar literatūras avotiem, izlasītais materiāls tiek analizēts grupu diskusijās. Semināros notiek diskusijas par aktuālajām ekonomikas problēmām, kā arī informācijas, ideju un pieredzes apmaiņa. Praktiskās nodarbības tiek organizētas arī kā laboratorijas darbi datorklasēs.

Individuālās darba formas orientētas uz studentu vajadzībām, viņu interešu virzību studiju kursu prasību ietvaros, didaktisko materiālu un metodiku izstrādi konkrētam pedagoģiskajam procesam, kā arī darbam ar studiju kursam obligāto un papildus literatūru. Studiju procesā veiktais darbs tiek izmantots arī zinātniskajās publikācijās, konferencēs.

Lai sekmīgi realizētu studiju programmu un apgūtu jaunas studiju formas, mācību metodes un metodiskos paņēmienus, docētāji apmeklē dažādus seminārus, piedalās pieredzes apmaiņas aktivitātēs un kvalifikācijas celšanas kursos (skatīt 3.pielikumu “Akadēmiskā personāla attīstības kopsavilkums par 2000. – 2005. studiju gadu”).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница