Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003
НазваниеПроектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003
страница2/9
Дата15.10.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДБН А.2.2-1-2003 С.2


- визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє сере­довище, що можуть бути за умови реалізації всіх передбачених заходів;

- складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності.

1.4 При розробленні матеріалів ОВНС необхідно керуватися вимогами чинного законодавства (додаток Б), стандарту України ДСТУ ISO-14001-97, чинними держав­ними будівельними, санітарними та протипожежними нормами, а також місцевими екологічними умовами й обмеженнями.

1.5 Виконання ОВНС та підготовка її матеріалів, а також виконання окремих роз­ділів на засадах субпідряду доручається організаціям, які мають відповідну ліцензію. Вартість робіт з ОВНС проводиться у зведеному кошторисі окремим рядком,

1.6 Порядок виконання та підготовки матеріалів ОВНС повинен відповідати за­гальній технологічній схемі інвестиційного процесу будівництва, наведеній у додатку В:

- замовник визначає виконавця ОВНС;

- замовник і виконавець ОВНС складають, погоджують і публікують Заяву про наміри за формою, наведеною у додатку Г, із зазначенням переліку очікуваних впливів планованої діяльності; проводять збір і систематизацію наявних матеріалів про стан навколишнього середовища, середовища життєдіяльності населення і господарської діяльності відповідно до переліку впливів; складають завдання на розроблення мате­ріалів ОВНС за формою, наведеною у додатку Д, з обгрунтуванням обсягів робіт залежно від небезпеки для навколишнього середовища планованої діяльності, її аль­тернативи (у тому числі відмови від зазначеної діяльності), варіантів розміщення і стану навколишнього середовища;

- виконавець ОВНС виконує роботи відповідно до завдання на розроблення ма­теріалів ОВНС і 1.7-1.12 даних Норм і за результатами цих робіт готує разом із замовником Заяву про екологічні наслідки діяльності;

- при виконанні ОВНС для видів діяльності й об'єктів, наведених у додатку Е, замовник або, за його дорученням, виконавець ОВНС через органи місцевої влади інформує населення про плановану діяльність, визначає місце і порядок проведення громадських слухань, відкритих засідань, збирає звернення громадян, здійснює роз­гляд та врахування зауважень і пропозицій;

- замовник чи, за його дорученням, генпроектувальник подають матеріали ОВНС у складі проектної документації на узгодження і комплексну державну експертизу від­повідно до чинного законодавства.

1.7 Для видів діяльності й об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наведених у додатку Е, розроблення матеріалів ОВНС виконується в обсязі відповідно до розділу 2 даних Норм.

Для інших видів діяльності та об'єктів, не наведених у додатку Е, матеріали ОВНС розробляються у скороченому обсязі, який визначається замовником і генпроектувальником у кожному конкретному випадку при складанні Заяви про наміри, за узгод­женням з місцевими органами Мінекоресурсів та Державної санітарно-епідеміоло­гічної служби МОЗ України.

1.8 На основі висновків остаточного звіту ОВНС замовник і виконавець ОВНС складають текст Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності і забезпечують її розповсюдження через засоби масової інформації.

Остаточний звіт ОВНС, з урахуванням громадських інтересів, у складі проектної документації подається замовником або генпроектувальником на узгодження і про­ходження державних експертиз.

1.9 Врахування громадських інтересів здійснюється відповідно до Закону України "Про планування і забудову територій" та законодавчих документів, наведених у додатку В.

ДБН А.2.2-1-2003 С.З


При цьому замовник планованої діяльності забезпечує:

- інформування в установленому порядку населення про проведення обговорення планованої діяльності;

- громадське обговорення проекту (широта обговорення повинна визначатися масштабами очікуваних впливів);

- надання проектних матеріалів представникам громадськості відповідно до Заяви про наміри (додаток Г).

1.10 Матеріали врахування громадських інтересів повинні містити:

- відомості про опублікування в засобах масової інформації Заяви про наміри і проведення громадських обговорень;

- письмові та інші документи звернень громадян;

- перелік матеріалів, представлених з боку замовника і виконавця ОВНС на роз­гляд місцевого населення та громадських організацій, перелік питань і зауважень громадян, обгрунтовані відповіді;

- узагальнені рішення про враховану частину громадських пропозицій та обгрун­тування, що стосуються неврахованої їх частини;

- рішення громадської експертизи (якщо вона проводилась).

Коригування матеріалів ОВНС за результатами громадського обговорення здій­снюється за рішенням замовника і генпроектувальника. Мотиви неврахування тих чи інших рішень, за необхідності, передаються заінтересованій громадськості.

1.11 За наявності впливів планованої діяльності на території сусідніх держав ОВНС її виконують з урахуванням вимог Конвенції про оцінку впливу на навколишнє сере­довище у транскордонному контексті, ратифікованої Україною 19 березня 1999 року.

1.12 При складанні акта вибору і проекту відведення земельної ділянки для роз­міщення об'єкта проектування, а також у випадках зменшення нормативної сані­тарно-захисної зони матеріали ОВНС подаються в обсязі, достатньому для обгрун­тування висновків при погодженні місця розташування об'єкта органами державного нагляду, а також визначення обмежень під час використання ділянки.

1.13 Матеріали ОВНС розробляються на підставі інженерно-екологічних, санітар-но-гігієнічних, інженерно-технічних вишукувань і досліджень на базі сучасних методик і технічних засобів.

Вихідними даними для виконання ОВНС є усі наявні фондові дані, що харак­теризують стан навколишнього середовища на досліджуваній території, дані моні­торингу, результати інженерно-технічних і інших вишукувань минулих років, карто­графічні матеріали та інша інформація.

1.14 Звітні матеріали з ОВНС повинні за своїм складом і змістом бути достатні для того, щоб характеризувати:

- дотримання вимог нормативно-правових документів органів державної влади (Укази Президента, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України та місцевих органів виконавчої влади);

- дотримання положень чинних природоохоронного, санітарного і містобудівного законодавств;

- відповідність вимогам чинних нормативних документів (ДБН, ВБН, РБН, націо­нальних стандартів) у частині регламентації ними питань, пов'язаних з природоохо­ронними проблемами, використанням природних ресурсів, а також проблемами забез­печення безпечних умов життєдіяльності людини та експлуатаційної надійності тех­ногенних об'єктів;

- неперевищення впливів на навколишнє середовище щодо показників, нормо­ваних і лімітованих на момент проектування об'єкта (ГДК, ліміти та ін.);

ДБН А.2.2-1-2003 С.4


- виникнення у навколишньому середовищі небезпечних ендогенних і екзогенних геологічних процесів та інших явищ (забруднення, заростання водоймищ тощо);

- дотримання екологічних, санітарно-епідеміологічних, інженерно-технічних і міс­цевих функціонально-планувальних обмежень;

- ефективність запропонованих ресурсозберігаючих, захисних, відновлювальних, компенсаційних і охоронних заходів.

2 СТРУКТУРА І СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС

2.1 Розділ ОВНС повинен містити такі підрозділи:

- підстави для проведення ОВНС;

- фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об'єкта проектування;

- загальна характеристика об'єкта проектування;

- оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище;

- оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище;

- оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище;

- комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього сере­довища і його безпеки;

- оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва;

- Заява про екологічні наслідки діяльності.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС

2.2 До складу матеріалів підрозділу включають:

- відомості про документи, що є підставою для розроблення матеріалів ОВНС у складі інвестиційної програми чи проекту будівництва;

- перелік джерел потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє сере­довище з урахуванням її альтернативних варіантів;

- стислу характеристику видів впливів планованої діяльності на навколишнє сере­довище та їх перелік, визначений у "Заяві про наміри" або на інших етапах виконання ОВНС;

- перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і містобудівних обмежень;

- дані щодо ставлення громадськості та інших зацікавлених сторін до планованої діяльності і пов'язаних з нею проблем, що вимагають вирішення;

- перелік використаних нормативно-методичних документів;

- опис методів прогнозування динаміки показників навколишнього середовища і обґрунтування розрахункових періодів прогнозу;

- дані про структурні підрозділи виконавця та перелік субпідрядних організацій і фахівців, котрі виконували ОВНС (якщо не наводилися у вступі);

- перелік та стислий аналіз попередніх погоджень і експертиз, включаючи і гро­мадську експертизу (якщо вона проводилась);

- перелік джерел інформації, використаних при розробленні матеріалів ОВНС.

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУ І МАЙДАНЧИКА (ТРАСИ) РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ

2.3 Підрозділ має містити стислий опис фізико-географічних умов, рельєфу міс­цевості, дані про наявність об'єктів природно-заповідного фонду, узагальнену харак­теристику флори і фауни в обсязі, необхідному для екологічних, санітарно-епіде­міологічних, соціальних і економічних оцінок на регіональному і місцевому рівнях, характеристику розподілу всіх негативних факторів у зоні впливів планованої діяль­ності, а також відповідні картографічні матеріали, ситуаційні схеми та ін.

ДБН А.2.2- 1-2003 С.5


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ

2.4 До складу матеріалів підрозділу включаються:

- загальна характеристика планованої діяльності та її альтернативи;

- відповідність планованої діяльності містобудівній документації;

- наявність позитивних екологічних, санітарно-епідеміологічних, соціальних і еко­номічних аспектів реалізації планованої діяльності.

2.5 Стисла характеристика планованої діяльності містить:

- розгляд варіантів розміщення планованої діяльності (утому числі альтернативи відмови від діяльності), а також варіантів технологічних процесів, якщо вони пе­редбачаються завданням на проектування;

- дані про розміри будівельних майданчиків, площі зайнятих земельних угідь;

- коротку характеристику виробництва, класи його небезпеки і продукції, що ви­робляється;

- дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші використовувані ресурси;

- опис технологічного процесу планованої діяльності з зазначенням усіх чинників впливу на навколишнє середовище і технічних рішень, спрямованих на усунення чи зменшення шкідливих викидів, скидів, витоків, випромінювань у навколишнє сере­довище, у порівнянні з найкращими вітчизняними і закордонними аналогами;

- опис інженерних мереж і комунікацій, схем збору, очищення і видалення шкід­ливих речовин;

- проектні дані про розрахункові обсяги усіх видів газоподібних, рідких, твердих відходів виробництва і твердих побутових відходів, а також проектні рішення щодо екологічної та санітарної безпеки утилізації чи деструкції як на об'єкті, що проектується, так і при передачі їх на інші підприємства для подальшого використання та обробки;

- оцінку можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій;

- перелік і характеристику потенційних джерел впливу на навколишнє середовище;

- перелік потенційних об'єктів впливів і можливі межі зони впливу на періоди будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності.

2.6 Джерела впливів на навколишнє середовище вказуються на генплані та си­туаційних схемах.

ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Загальні вимоги

2.7 При оцінці впливів на навколишнє природне середовище виділяються такі його компоненти:

- клімат і мікроклімат;

- повітряне середовище;

- геологічне середовище;

- водне середовище;

- грунти;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

2.8 Розглядаються тільки ті компоненти та об'єкти навколишнього природного середовища, на які впливає планована діяльність, а також ті, сучасний стан яких не відповідає нормативному. Серед чинників впливу на навколишнє середовище слід розглядати просторові, енергетичні, хімічні, фізичні та ін.

Додатково розглядаються впливи, пов'язані з надзвичайними ситуаціями такими, як природно-осередкові захворювання, геохімічні аномалії, стихійні нещастя, аварії та ін.

ДБН А.2.2-1-2003 С.6


2.9 Для кожного компонента навколишнього природного середовища, що роз­глядається, наводиться:

- обгрунтування необхідності оцінки його характеристик;

- перелік впливів (включаючи опосередковані), які ранжуються за масштабом і значенням наслідків, та їх характеристика, що містить також якісні та кількісні пара­метри, ступінь небезпеки;

- обгрунтування меж зон впливів планованої діяльності, дані щодо розмірів сані­тарно-захисних зон та розривів;

- характеристика ретроспективного, сучасного і прогнозного станів навколишнього середовища та їх оцінка за фоновими та нормативними показниками з урахуванням можливих аварійних ситуацій;

- обгрунтування заходів щодо попередження та обмеження негативних впливів, оцінка їх ефективності та характеристика залишкових впливів;

- аналіз обмежень будівництва об'єктів планованої діяльності за умовами нав­колишнього природного середовища;

- обсяг необхідної інженерної підготовки території.

2.10 Результати аналізу й оцінки змін стану компонентів природного середовища відображаються на картографічному матеріалі, ситуаційній схемі і генплані та у від­повідних табличних матеріалах. Ці дані також є вихідними даними для подальших оцінок можливих змін стану техногенного середовища та життєдіяльності населення.

Клімат і мікроклімат

2.11 До складу матеріалів підрозділу включаються:

- стисла характеристика кліматичної зони розміщення планованої діяльності;

- основні кількісні характеристики поточних і багаторічних кліматичних даних;

- оцінка очікуваних змін мікроклімату у випадках активних і масштабних впливів планованої діяльності (значне виділення інертних газів, теплоти, вологи та ін.);

- оцінка впливу кліматичних умов, несприятливих для розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- можливості виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори;

- особливості кліматичних умов, сприятливих для зростання інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище.

2.12 За необхідності передбачаються заходи з запобігання негативним впливам планованої діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов'язаних з ними неспри­ятливих змін у навколишньому середовищі.

Повітряне середовище

2.13 Підлягають аналізу впливи пріоритетних та специфічних забруднюючих ре­човин, що містяться у викидах об'єктів планованої діяльності з урахуванням фонових концентрацій в межах зон впливу цих об'єктів.

2.14 До складу матеріалів підрозділу включаються:

- характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу, схема їх розміщення, розрахунки маси викидів з посиланням на використані методики;

- результати розрахунків приземних концентрацій з посиланням на використані програмні засоби;

- дані фонового забруднення атмосфери в районі розміщення проектованого об'єкта (дані натурних спостережень на стаціонарних постах, підфакельних дослід­жень, розрахункові тощо);

ДБН А.2.2-1-2003 С.7


- оцінка рівня забруднення атмосферного повітря, що створюватиметься проек­тованим об'єктом, а також з урахуванням фонового рівня забруднення за гігієнічними нормативами (гранично допустимими концентраціями - ГДК, групами сумації, комп­лексними показниками та критеріями небезпеки);

- прогнозні, на розрахунковий період, фонові концентрації дом і шок без урахування впливу планованої діяльності та прогнозні на розрахунковий період рівні забруднення атмосферного повітря з урахуванням прогнозного фону та впливу планованої діяль­ності;

- оцінка забруднення атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ) і відповідні метео-екологічні обмеження величин максимальних разових викидів;

- оцінка забруднення при можливих аварійних ситуаціях;

- обгрунтування рівнів допустимих викидів і заходів щодо запобігання або змен­шення утворення і виділення речовин, що забруднюють атмосферне повітря;

- пропозиції щодо визначення розміру санітарно-захисної зони на підставі роз­рахунків забруднення атмосфери від об'єкта планованої діяльності;

- організація моніторингу стану атмосферного повітря, методи і засоби контролю.

2.15 Підлягають аналізу характеристики шуму від об'єкта планованої діяльності:

- дані натурних вимірів існуючого фонового рівня шуму (якщо вони мали місце);

- розрахункові рівні шуму від об'єкта планованої діяльності;

- обгрунтування заходів щодо зменшення шуму джерел;

- обгрунтування вимог до шумозахисних заходів.

2.16 Наводиться аналіз впливів теплових викидів, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань і обґрунтовуються заходи щодо їхнього запобігання або зменшення.

Геологічне середовище

2.17 Наводиться загальна характеристика основних елементів геологічної, струк­турно-тектонічної будови, геоморфологічних особливостей та ландшафтів, аналіз існу­ючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних процесів і явищ природного і техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні та ін.) з урахуванням впливів планованої діяльності.

Обґрунтовуються заходи щодо запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ.

Водне середовище

2.18 Підлягають аналізу порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зонах впливів планованої діяльності, впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин, що надходять у водне середовище при скидах стічних вод і фільтраційних витоках.

Результати аналізу повинні відображати розподіл оцінюваних показників по акваторії і території, у контрольних створах, враховувати впливи, що підсумовуються, обґрунтовувати санітарні попуски, допустимі скиди і фільтраційні витоки.

2.19 У матеріалах, що характеризують поверхневі води, стисло наводяться загальні відомості про водні об'єкти, основні дані щодо їх водозбірних басейнів і господарського використання, наявність пунктів спостережень за їх станом. При оцінці впливів пла­нованої діяльності на стан поверхневих вод і основних угрупувань водних організмів розглядають:

- морфометричні, гідродинамічні і водно-балансові параметри;

ДБН А.2.2-1-2003 С.8


- якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні, токсикологічні, пара-зитологічні, радіоекологічні характеристики;

- біологічні характеристики, включаючи видовий склад, чисельність, біомасу і біопродуктивність основних гідробіонтів, біоперешкоди їх існування та ін.

Окремо викладаються матеріали щодо якості води в місцях водокористування, відпочинку, спорту тощо.

2.20 Оцінка впливів на морське середовище (включаючи лимани, гирла рік) об'єктів морегосподарського комплексу виконується з урахуванням режиму діяльності у прибе­режній зоні, можливого руйнування берегів, утворення наносів, а також забезпечення інженерного захисту прибережних територій, будівництва інженерних споруд та ін.

2.21 Матеріали, що характеризують підземні води, включають загальні відомості про басейн підземних вод, потужності зони активного водообміну, розвитку горизонтів підземних вод, дані про їх господарське використання, перелік і опис пунктів гід­рогеологічних спостережень, результати яких використані у матеріалах ОВНС.

Оцінка впливів планованої діяльності на підземні води виконується для ґрунтових вод і водоносних горизонтів, що реально використовуються для питних, господарських, лікувальних та інших цілей. При оцінці впливів розглядають:

- морфометричні, гідродинамічні, фільтраційні і водно-балансові параметри;

- якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні та інші характерис­тики згідно з чинним законодавством;

- умови природної захищеності.

Окремо викладаються матеріали щодо якості води в місцях живлення водоносних горизонтів та водозабору.

2.22 Обґрунтовуються заходи щодо запобігання або зменшення надходження у водне середовище забруднюючих речовин, порушення гідродинамічного режиму, вис­наження поверхневих і підземних водних ресурсів, погіршення стану вод і деградації угруповань водних організмів. Розрахункові варіанти повинні охоплювати найменш сприятливі періоди і можливі аварійні ситуації.

Грунти


2.23 Підлягають аналізу впливи планованої діяльності на грунти з урахуванням особливостей землекористування, наявності площ цінних сільськогосподарських угідь, хімічного, біологічного та радіоактивного забруднення, вібрації, виникнення небез­печних інженерно-геологічних процесів і явищ та інших чинників, які негативно впли­вають на стан грунтів.

При оцінці впливів планованої діяльності на стан грунтів враховують генетичні види грунтів, характеристики їхнього гумусового складу, механічні і водно-фізичні влас­тивості, ландшафтно-геохімічні бар'єри (накопичення і міграція речовин), родючість, ступінь розвитку процесів деградації грунтів та ін.

2.24 Обґрунтовують заходи щодо запобігання або зменшення негативних впливів на грунти і зниження їхньої родючості, з рекультивації земель, які тимчасово вилучають з землекористування, відпрацьованих кар'єрів, інших порушених земель, а також з проведення робіт з поліпшення якості малопродуктивних земель.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти

2.25 Наводиться коротка характеристика домінуючих екосистем, флори і фауни та ін.

Вихідні дані для характеристики стану і оцінки змін рослинного і тваринного світу формуються на основі фондових даних і матеріалів натурних досліджень.

ДБН А.2.2-1-2003 С. 9


2.26 Підлягають аналізу впливи на рослинний і тваринний світ тільки тих заб­руднюючих речовин, що надходять до навколишнього середовища в результаті пла­нованої діяльності.

Оцінюється опосередкований вплив на флору і фауну техногенних змін клімату і мікроклімату, водного режиму, ґрунтового покриву, фізичних і біологічних факторів.

2.27 Оцінюються зміни складу рослинних угруповань і фауни, видової різнома­нітності, популяцій домінуючих, цінних і охоронюваних видів, їх фізіологічного стану і продуктивності, стійкості до хвороб.

Обґрунтовуються заходи щодо запобігання виснаженню і деградації рослинних угруповань і фауни.

2.28 Враховується наявність у зонах впливів планованої діяльності об'єктів при­родно-заповідного фонду і територій, перспективних для заповідання (зарезервованих з цією метою), наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин.

Обґрунтовуються заходи, необхідні для забезпечення дотримання режиму запо­відних територій.

2.29 Подається дендроплан озеленення території, що включає відомість про озе­ленення та баланс знесених і компенсаційних насаджень за чинними містобудівними нормами.


ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ


2.30 Наводиться коротка сучасна і прогнозна характеристики основних соціально-побутових умов проживання місцевого населення в зоні впливів планованої діяльності.

2.31 Характеристика населення включає інформацію про його статево-вікову струк­туру, зайнятість, міграцію, чисельність, захворюваність і потреби. При цьому визначається:

- характер та розміщення прилеглої до об'єкта проектування житлової та гро­мадської забудови;

- наявність об'єктів соціально-побутового, спортивно-оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення тощо;

- інженерне облаштування забудови (водопостачання, каналізація, теплопоста­чання та інше).

2.32 Оцінюються позитивні і негативні впливи планованої діяльності на соціальні умови життєдіяльності та задоволення потреб місцевого населення, в тому числі його зайнятості.

2.33 Оцінюються впливи планованої діяльності на зони рекреації та обґрунто­вуються заходи щодо їх збереження і раціонального використання.

2.34 У випадках проектування особливо небезпечних промислових об'єктів, що можуть несприятливо впливати на навколишнє середовище (І та II класу небезпеки за санітарною класифікацією "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. ДСП № 173-96), здійснюється оцінка прогнозного впливу проек­тованого об'єкта на стан здоров'я населення, яке мешкає на прилеглій території.

2.35 Обґрунтовуються заходи щодо запобігання погіршенню умов життєдіяльності місцевого населення та його здоров'я при реалізації проекту будівництва об'єкта, у тому числі розглядаються компенсаційні заходи.

ДБН А.2.2-1-2003 С.10


ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ


2.36 Оцінюються впливи планованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища, що знаходяться в зоні впливів планованої діяльності. Обґрунтовуються заходи щодо забезпечення їх експлуатаційної надійності і збереженості.

2.37 Визначаються об'єкти навколишнього техногенного середовища, що можуть негативно впливати на проектовану діяльність, види цих впливів, способи і засоби їх ліквідації.


КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО БЕЗПЕКИ


2.38 Підрозділ містить результати узагальнення заходів щодо забезпечення нор­мативного стану навколишнього середовища, розглянутих у 2.12; 2.14; 2.15-2.17; 2.20;

2.22; 2.24; 2.27-2.37, а також дані щодо поводження з усіма відходами, що утворяться при здійсненні планованої діяльності.

2.39. Наводиться перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи - збереження і раціональне використання земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- захисні заходи - влаштування захисних споруд (дренажі, екрани, завіси та ін.), включаючи технологічні заходи (використання екологічно чистих і безвідхідних тех­нологій, очищення, екологічно безпечне поводження з відходами та ін.), планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення та ін.), усунення наднормативних впливів;

- відновлювальні заходи - технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;

- компенсаційні заходи - компенсація незворотного збитку від планованої діяль­ності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове відшкодування збитків;

- охоронні заходи - моніторинг території зон впливів планованої діяльності, сис­тема оповіщення населення.

2.40 Наводяться, за можливості, результати розрахунків визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів.

2.41 Оцінюються обмеження будівництва об'єктів планованої діяльності за умо­вами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навко­лишнього середовища.

2.42 До матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище відходів вироб­ництва планованої діяльності відносяться:

- проектні дані про обсяги усіх видів газоподібних, рідких і твердих відходів вироб­ництва і твердих побутових відходів;

- відомості про запроектовані технологічні рішення щодо зменшення обсягів від­ходів, які утворяться;

- відомості про заходи щодо утилізації відходів безпосередньо на підприємстві;

- дані щодо поводження з відходами, які вивозяться за межі підприємства.

ДБН А.2.2-1-2003 С.11


2.43 Виконується комплексна оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за умови реалізації комплексу заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, з урахуванням попередніх оцінок, наведених у інших підрозділах.

2.44 Визначається ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини.

2.45 Оцінка ризику планованої діяльності щодо природного, соціального і техно­генного середовищ включає:

- аналіз ризику кризових змін стану природних комплексів та умов життєдіяльності людини;

- аналіз відомих аварій та їх частоти за галузевою належністю об'єктів планованої діяльності;

- аналіз основних причин виникнення аварій;

- аналіз умов виникнення та розвитку аварій, у тому числі визначення типових варіантів вірогідних аварій, оцінка кількості небезпечних речовин, які знаходяться в зоні аварії;

- розрахунок вірогідних зон дії загрозливих факторів на здоров'я людини, тварин­ний та рослинний світ, оцінка ймовірної кількості потерпілих, оцінка можливих збитків;

- опис технічних рішень із запобігання розвитку аварій та локалізації викидів небезпечних речовин, забезпечення пожежної та вибухобезпеки;

- опис систем контролю й автоматичного регулювання, блокування, сигналізації й інших засобів запобігання аваріям.

2.46 Обґрунтовується оптимальність прийнятого комплексу проектних рішень вихо­дячи із вимог екологічного та санітарного законодавства і забезпечення експлуа­таційної надійності об'єктів навколишнього техногенного середовища.

2.47 Наводиться перелік і характеристика залишкових впливів і обґрунтовується їх допустимість при будівництві і експлуатації об'єктів проектованої діяльності.

2.48 Якщо неможливо досягнути гігієнічних та екологічних нормативів якості нав­колишнього середовища на територіях з підвищеним рівнем його забруднення, то проектування об'єктів будівництва, що є джерелами додаткового забруднення, не дозволяється.


З ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ БУДІВНИЦТВІ


3.1 Виконується в складі матеріалів розділу проекту організації будівництва (ПОБ) і включає заходи щодо:

- захисту повітряного середовища та боротьби з шумом і іншими негативними фізичними впливами;

- охорони поверхневих і підземних вод;

- охорони грунту;

- охорони рослинного і тваринного світу, заповідних об'єктів;

- охорони умов життєдіяльності людини;

- охорони пам'яток історії і культури;

- охорони оточуючих об'єктів техногенного середовища.

3.2 Виконується комплексний аналіз стану будівельного майданчика (траси) і вста­новлюються вимоги до:

- розміщення під'їзних доріг та стоянок автотранспорту;

- підйомно-транспортних механізмів, будівельного обладнання, електроприладів, інструментів тощо;

- інженерного облаштування побутових приміщень та складських об'єктів;

ДБН А.2.2-1-2003 С.12

- вивозу або утилізації будівельних відходів та рекультивації земель після завер­шення будівельної діяльності;

- вибору оптимальних технологічних рішень, що знижують негативний вплив будів­ництва на навколишнє середовище до нормативного рівня.

3.3 В матеріалах розділу ПОБ відображають оцінку впливу об'єкта будівництва на природні об'єкти, на середовище життєдіяльності людини й оточуючі будівлі та спо­руди, а також намічені санітарні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяль­ності населення, що проживає в зоні будівництва.


4 ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ


4.1 Заява про екологічні наслідки діяльності є юридичним документом щодо суті цих наслідків і гарантій виконання природоохоронних заходів із забезпечення безпеки навколишнього середовища на весь період здійснення планованої діяльності, скла­дається замовником і генпроектувальником або за їх дорученням виконавцем ОВНС і являє собою резюме матеріалів ОВНС, де повинні бути відображені:

- дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;

- суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних еко­логічних ситуацій;

- кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів;

- перелік залишкових впливів;

- вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;

- зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності.

4.2 Заява про екологічні наслідки діяльності складається в стислій формі, містить тільки підсумкові результати ОВНС і необхідні коментарі.

4.3 Заява про екологічні наслідки діяльності підписується замовником і гене­ральним проектувальником, копії, у тому числі на магнітних носіях, подаються для подальшого контролю в місцеві органи влади.


5 ВИМОГИ ДО ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА


5.1 Основний обсяг робіт з ОВНС, як правило, виконується на стадії техніко-еко-номічного обгрунтування інвестицій (ТЕО інвестицій) або ескізного проекту (ЕП) і уточ­нюється у випадку зміни прийнятих рішень у проекті (робочому проекті), зокрема, при зміні технологічного процесу, потужності підприємства (об'єкта), а також виділенні нових пускових комплексів та ін. Відсутність змін у проекті (робочому проекті) у порівнянні з ТЕО інвестицій або ЕП засвідчується підписом замовника і головного інженера проекту.


5.2. На стадії проект (робочий проект) підготовка матеріалів ОВНС у повному обсязі виконується тільки у тих випадках, коли ці матеріали не готувалися на попередніх стадіях.


5.3 Після вводу об'єкта проектування в експлуатацію та досягнення проектної потужності виконується, за необхідності, оцінка ефективності прийнятого комплексу охоронних і захисних заходів та коригування матеріалів ОВНС. В подальшому після-проектний аналіз виконується з ініціативи адміністрації об'єкта експлуатації або ор­ганів державного нагляду.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПравила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова
Внесені Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПроекту
Вивчити хімічний склад синтетичних миючих засобів та косметичних засобів, їх використання жителями с. Сербичани, а також виявити...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconЗміст
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Безпека праці в будівництві” (для студентів спеціалізації 092100 “Охорона праці...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconЕлектрична кабельна система опалення
Та інженерних систем будинків І споруд житлово-цивільного призначення держбуду україни
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconДаценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології
Предмет гігієни. Навколишнє середовище та профілактика здоров’я. Гігієнічне нормування
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconА. 1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология
Дбн а 1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПравила будови І безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями) Київ 1998 державний нормативний акт про охорону праці
Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconВступ
...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 icon[Документов 8212] Все документы базы данных
Дбн а 1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconРозвиток І ефективне функціонування підприємств на ринку яловичини зміст
Розділ теоретико методологічні основи ринку яловичини та функціонування на ньому підприємств
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница