Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання
НазваниеМетодичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання
страница1/6
Дата15.10.2012
Размер0.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу

факультету заочного навчання


Київ - 2012

РОЗДІЛ 1: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсова робота з кримінального права України є однією із форм звіту про набуті в період навчання теоретичні знання та практичні навички з даної дисципліни.


Її метою та завданнями є:

 • систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань із даної дисципліни;

 • дослідження особливостей сучасного стану і перспектив розвитку за­конодавства та науки кримінального права України; розвиток навичок самостійної роботи;

 • оволодіння методикою дослідження кримінально-правових проблем;

 • ознайомлення та самостійне вивчення комплексу літературних джерел - навчальної та монографічної літератури, статей у періодичних виданнях;

 • узагальнення слідчої та судової практики стосовно вирішення конкре­тних справ;

 • оволодіння методикою грамотного викладу теоретичних і практичних аспектів теми, аналізу дискусійних положень та обґрунтування своєї точки зору.


ПОРЯДОК ВИБОРУ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Вибір теми курсової роботи. Правильно вибрати тему - перший і відповідальний момент написання курсової роботи. Від вдалого обрання теми зале­жить результат курсової роботи та всього дослідження. Тема має бути добре знайомою, сучасно-актуальною, присвяченою розгляду важливих у теоретичному і практичному плані питань кримінального права. Вона визначається самостійно за переліком тем курсових робіт, що пропонуються в цих методичних рекомендаціях. Перелік тем є орієнтовним.

Деякі з запропонованих тем Особливої частини об'єднують дві або більше норм, що зумовлено питаннями колізії та конкуренції тощо. Або ж навпаки, складають пряму протилеж­ність, і для повної характеристики слід застосувати таке порівняння. Дані аспекти слід відображати у вступі і висновку.

Обирати самостійно складні для дослідження, багатоаспектні або широкі. за обсягом теми не рекомендується, бо за обсягом часу, навчальної зайнятості та іншими об'єктивними причинами це може привести до поверхового викладу матеріалу, відсутності дослідження та недосягнення мети курсової роботи.

Структура курсової роботи

Курсова робота повинна мати таку структуру:

 1. титульна (сторінка не номерується);

 2. зміст;

 3. вступ;

 4. основний текст, що складається з розділів, поділених на підрозділи, або лише з розділів;

 5. висновки;

 6. практична частина;

 7. список використаних джерел.


Підготовка курсової роботи. Перш ніж приступити до написання курсо­вої роботи слід ознайомитись із цими методичними рекомендаціями, підібрати необхідну літературу з урахуванням змін і доповнень до чинного кримінального законодавства й постанов Пленуму Верховного Суду України. Така літера­тура вказана насамперед у програмі навчальної дисципліни та бібліографічних довідниках.

За відібраною темою, після ознайомлення з літературою, на основі систе­матизації отриманих у процесі її опрацювання знань складається план курсової роботи. Його складання дозволить намітити шлях розгляду основних проблем дослідження, послідовність викладення матеріалу, а, отже, і забезпечити досягнення мети роботи.

При складанні змісту курсової роботи, оскільки переважна більшість тем передбачає проведення аналізу складу конкретного злочину або ж проведення розмежування певних складів злочинів, рекомендується проводити досліджен­ня обраної теми за певним алгоритмом.


В ЗМІСТІ роботи зазначаються:

 1. ВСТУП.

 2. РОЗДІЛИ (РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2);

 3. ПІДРОЗДІЛИ (1.1., 1.2., 2.1., 2.2., і т.д. до кожного розділу свої підрозділи);

 4. ВИСНОВКИ;

 5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА;

 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

із зазначенням сторінок до кожного структурного елементу (з якої сторінки починається і на якій закінчується).

Якщо тема курсової роботи передбачає аналіз певної статті (норми) слід: дослідити поняття положень Загальної частини, які встановлені такою нормою, обумовленість встановлення даних положень, встановити її види, співвідношення понять та положень передбачених у різних частинах статті Загальної частини КК, яка встановлює такі положення; провес­ти аналіз елементів аналізованих норм, акцентуючи увагу на змісті кожної з ознак, що їх характеризують; провести відмежування аналізованої норми від суміжних.

Своє дослідження слід розпочати з обґрунтування вибору теми, її сучасності, актуальності та практичного значення, що необхідно відобразити у вступі.

Там же слід визначити стан розробки питання, проблеми на які звертається ува­га у науковій літературі, завдання та мету роботи.


Основна частина повинна містити три-чотири питання. Висвітлення питань основної частини, внесених до плану, повинно бути конкретним, повним за обсягом, аргументованим та обґрунтованим, базуватися на кримінально-правових нормах та положеннях іншого галузевого законодавства, постановах Пленуму Верховного Суду України, позиції судової та слідчої практики тощо. Висвітлення питань необхідно подавати у такому порядку: суспільно-політична характеристика проблеми, її практична значимість, аналіз основного норматив­ного матеріалу, врахування думки та поглядів на проблематичні питання в літературі, висновок і його зв'язок із наступними питаннями. На спірні проблеми (концепції) теми, які виникають у теорії та практиці, слід висловлювати і свою думку та аргументувати її. Всі висновки повинні бути обґрунтовані.

Механічне переписування літературних джерел при розкритті теми недопустиме.

В практичній частині курсової роботи необхідно зазначити фабулу задачі та надати чіткі відповіді з прив’язкою до статті (або статей). Тут необхідно зазначити усі положення, які відносяться до задачі, посиланням на нормативні акти та судову практику, встановити основні ознаки, дати їм чітке визначення, здійснити розмежування спірних положень, якщо вони будуть мати місце. Основною вимогою в даній частині є обов’язкове посилання на норми Кримінального кодексу

Список використаних джерел, який опрацьований під час написання роботи, подається в алфавітній послідовності, з дотриманням бібліографічних вимог, із обов'язковим зазначенням автора (авторів), назви роботи, назви видання, місця видання, назви видавництва, року видання, загальної кількості сторінок моно­графії, посібника чи сторінок, на яких розміщена частина, що використовува­лась у роботі (наукова стаття, розділ підручника тощо).

Якщо йдеться про нормативний акт слід вказувати джерело його офіційного опублікування, з наступними змінами і доповненнями, з вказівкою на джере­ло їх офіційного опублікування.

За практикою яка склалась, радимо систематизувати список використаних джерел наступним чином:

1. Вітчизняні нормативно-правові акти:

 • Закони України;

 • Укази Президента України;

 • Постанови Кабінету Міністрів України;

 • Розпорядження, резолюції, договори органів влади;

 • Постанови Пленуму Верховного Суду України;

 • Накази, вказівки міністерств та відомств.

2. Міжнародні нормативно-правові акти.

3. Монографії, статті, коментарі, підручники, посібники, магістерські роботи, автореферати та дисертації вітчизняних науковців та авторів (на українській мові в алфавітному порядку).

4. Монографії, статті, коментарі, підручники, посібники, магістерські роботи, автореферати та дисертації російських науковців та авторів (на російській мові в алфавітному порядку).

5. Монографії, статті, коментарі, підручники, посібники, магістерські роботи, автореферати та дисертації іноземних науковців та авторів (на інших мовах (англійська, німецька тощо).

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11.-78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».


ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.


Робота повинна бути виконана самостійно, надрукована, написана грамотно.

Курсову роботу друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм).

На титульній сторінці слід вказати назву навчального закладу; назву факультету; назву кафедри, на якій виконана робота; тему роботи; посада, науковий ступінь і наукове звання (якщо викладачу присвоєно науковий ступінь чи наукове звання), прізвище, ім'я та по батькові нау­кового керівника; факультет, курс, групу, в якій навчається автор, його прізви­ще, ім'я та по батькові, місце виконання (додаток 1).

Після титульної сторінки повинен бути чистий бланк рецензії, на якому викладач викладає всі позитивні сторони роботи, а також, недоліки, які слухач повинен усунути або письмово (переробити курсову роботу з усуненням сутьєвих недоліків) або усно при захисті роботи (якщо недоліки не суттєві). Бланк рецензії не номерується.

Як вже зазначалось, текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кунці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.


Загальні правила посилання на використані джерела.

При написанні роботи слухач повинен посилатись на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту та обсяг. Посилатись слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не включений до останнього видання.

Посилання на використані джерела оформляються наступним чином:

У квадратних дужках вказується номер джерела у списку використаних джерел і через кому сторінки [4, c.8] або [4, c.8-12]. Цитати слід брати в лапки. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

У випадку використання матеріалів отриманих із мережі Інтернет слід вка­зувати їх електронну адресу.

Обсяг курсової роботи в межах 25-30 сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5). Текст повинен міститись лише на одній сторінці листа, з полями: ліве -2,5 см, праве - 1,5 см, верхнє і нижнє - 2 см.

Робота повинна бути підшита та пронумерована. Нумерація проводиться у верхньому правому куті аркуша. На титульній сторінці номер не ставиться. Номерацію сторінок подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титольному аркуші номер сторінки не ставиться.

Здача та захист курсової роботи. Курсова робота здається в навчально-методичний відділ для реєстрації з розрахунку, щоб вона була передана на кафедру для рецензування не пізніше ніж за місяць до захисту. Після перевірки науковим керівником роботи повертається з рецензією та висновком допускається вона до захисту чи ні.

Курсова робота, яка виконана не самостійно, з грубими юридичними помилками, в якій не розкрита обрана тема, не використовується нормативний мате­ріал та судова практика (якщо така є), відсутні посилання на використані літе­ратурні джерела, скачана в готовому вигляді з інтернету чи яка містить інші грубі помилки повертається автору.

В такому випадку повторно виконується вся робота, з урахуванням вказівок, зазначених у рецензії і разом із нею знову повертається на кафедру.

Захист допущених курсових робіт проводиться за розкладом занять і оцінюється викладачем.


РОЗДІЛ 2:


Перелік тем для написання курсової роботи з кримінального права (Особлива частина)


Тема 1. Кримінальна відповідальність за диверсію.

Задача.

Таран, скориставшись із того, що Січук була у стані сп’яніння, та знепритомніла, вступив з нею у статевий зв'язок. Коли наступного дня ображена насильством потерпіла пригрозила, що заявить до міліції, він злякався, наніс їй тілесні пошкодження, від яких Січук померла.

Кваліфікуйте дії Тарана.


Тема 2. Кримінальна відповідальність за шпигунство.

Задача.

Завідувач складу будівельних матеріалів Борсук протя­гом року нагромадив 15 т «лишків» цементу і просив шофера Крикуна вивезти його зі складу, попередивши, що охоронник не перевірятиме вантаж, оскільки він попереджений. Крикун відвіз цемент за вказаною йому адресою. Кваліфікуйте дії винних осіб.


Тема 3. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з обтяжуючими обставинами.

Задача.

Шофер автобази Бородай за домовленістю з матеріально відповідальними особами приймальних пунктів винограду Те-реховим і Райським, які мали гроші для придбання винограду в населення, передавав їм підроблені треті примірники квитанцій на нібито зданий на завод виноград. Працівники приймальних пунктів із підзвітних сум вилучали 1 тис. грн. за кожен контей­нер з виноградом, оформлений за безготівковою накладною. Учасники злочину ділили гроші між собою. Внаслідок злочин­них операцій Бородай з Тереховим одержали 5 тис. грн., а Боро­дай з Райським — 6 тис. грн. Кваліфікуйте дії винних.


Тема 4. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання.

Задача.

Працюючи завідувачем державного магазину, Інюшин систематично привласнював гроші, заподіявши магазину шко­ду в особливо великих розмірах. Щоб приховати злочин, він домовився з Кулаковим і Жеребцовим про викрадення з мага­зину довірених йому цінностей. Інюшин відкрив уночі магазин, утрьох вони поклали у два мішки різних товарів на велику суму, які потім поділили між собою. Кулаков і Жеребцов, інсценую­чи крадіжку, з допомогою ломика зламали замок на дверях ма­газину. Кваліфікуйте дії винних.


  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання iconЧастина І. Методичні рекомендації
Методичні вказівки для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт для студентів спеціальності 030400 «Міжнародний бізнес»...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання iconХарківський національний економічний університет методичні рекомендації до виконання
Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальностей "Інформаційні управляючі системи І технології",...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання iconМетодичні вказівки з організації та виконання
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”). Укл.:...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання iconМетодичні рекомендації до виконання розділу „ Охорона праці ” в
Методичні рекомендації до виконання розділу „Охорона праці” в дипломних проектах (роботах) бакалаврів факультету кібернетики
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання iconТа завдання
Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільне право України" (части­на 1) для студентів 3 курсу...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання iconМетодичні рекомендації до виконання магістерських робіт
Міністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання iconМетодичні рекомендації щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання iconМетодичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» у
Карабач А. П. Супрун П.І. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» у дипломній роботі студентів напрямку підготовки...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з предмета Кримінальне право (Особлива частина) слухачами 4 курсу факультету заочного навчання iconМетодичні рекомендації щодо проведення
Монмс україни (лист від 04. 03. 2011 №1/9-151) надаємо роз’яснення щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт 2010-2011...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница