2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d'Empreses
Название2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d'Empreses
страница63/63
Дата08.10.2012
Размер5.77 Mb.
ТипДокументы
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   63

Univers


C/ Jordi Girona, 1-3.

Edifici C6. Campus Nord

08034 – Barcelona


Tel. 93 401 68 87

Fax: 93 401 68 85

e-mail: info.univers@upc.es

http://www.univers.upc.es


3.3 REGLAMENT CRUE


COMISSIÓ DE RELACIONS UNIVERSITAT-EMPRESA DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA


Reglament


Marc. El reial decret 1491/81 sobre Programes de Cooperació Educativa, actualitzat pel reial decret 1845/94, defineix el marc en que la Universitat i Empreses poden establir Convenis de Cooperació Educativa destinats a la formació dels estudiants.


El 12-2-93, la Junta de Govern de la UPC va aprovar el document “Cooperació Educativa Universitat-Empresa” en que s’estableix la normativa bàsica comuna per tota la UPC per a programes de cooperació educativa amb efectes acadèmics (Normativa dels Programes de Cooperació Educativa UPC-Empreses) i sense efectes acadèmics (Normativa de les Borses de Treball amb Tutela de la Universitat), i es preveu la creació de comissions als centres encarregats d’organitzar i supervisar aquests programes.


Article 1. Definició.


La Comissió de Relacions Universitat-Empresa de la FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA, en endavant CRUE, és un òrgan consultiu de la Facultat de Nàutica de Barcelona, que neix a l’empar dels punts 3 de la Normativa dels Programes de Cooperació Educativa UPC-Empreses i 2 de la Normativa de les borses de treball amb Tutela de la Universitat.


L’objectiu d’aquesta Comissió és organitzar, promoure i tutelar els Convenis de Cooperació Educativa, amb o sense efectes acadèmics, en que participin els estudiants de la Facultat de Nàutica de Barcelona.


Article 2. Competències de la CRUE


  • Aprovar l’organització del servei i fer el seu seguiment (article 3 de la NPCE).


- Promoure i dur a terme els programes de cooperació educativa (article 3 de la NPCE).


- Vetllar perquè el treball proposat per les empreses tingui interès formatiu (article 2 de la NPCE).


- Avaluar el grau de seguiment de la formació de l’estudiant per part de l’empresa i vetllar pel correcte desenvolupament del programa de cooperació, d’acord amb la NPCE (articles 4 i 8 de la NPCE).


- Nomenar un professor del centre com a tutor de l’estudiant, que farà una proposta de treball conjuntament amb el tutor de l’empresa i definirà els objectius formatius del programa (article 5 de la NPCE).


- Obrir un registre en el qual s’inclouran els estudiants interessats en prendre part en els programes de cooperació educativa, amb reconeixement de crèdits.


- Vetllar perquè la informació de les ofertes de programes de cooperació sigui pública, garantint el dret d’igualtat d’oportunitats als estudiants (article 6 de la NPCE).


- Vetllar perquè els estudiants que hi participin satisfacin els requisits acadèmics i els límits de dedicació establerts (article 6 de la NPCE).


  • Proposar al centre la valoració acadèmica del treball proposat, d’acord amb els plans d’estudis, comptant un crèdit per cada 30 hores de dedicació a l’empresa (article 7 de la NPCE).


- Vetllar perquè les quantitats provinents de les empreses que signen convenis de cooperació Universitat-Empresa on participin estudiants del centre, siguin destinats a incentivar la participació del professorat en aquestes activitats (qualsevol ajut econòmic seria en forma de material), atendre les despeses del servei i establir una política de prestacions i ajuts als estudiants (article 10 de la NPCE).


- En finalitzar cada curs acadèmic, presentar a la Direcció del Centre un informe de l’activitat de cooperació educativa duta a terme.


- Proposar la modificació de la present normativa a la Junta del Centre.


Article 3. Competències del Director del centre


Un cop valorats positivament per part de la CRUE, proposar al Rector de la Universitat la signatura de convenis.


Certificar, en nom del Centre i a petició de l’Estudiant, la tasca portada a terme a l’Empresa.


Article 4. Composició de la CRUE


- El Degà del Centre, o persona en qui delegui, que presideix.

- Un Professor

- Un Estudiant

- Un P.A.S.


Els membres de la CRUE seran nomenats pel Degà, i el seu nomenament l’haurà de ratificar la Comissió Permanent del Centre.

Els membres de la CRUE seran renovats o confirmats, almenys, cada cop que es constitueixi una nova Junta de Facultat.


Article 5. Condicions de participació dels estudiants

Podran participar en convenis de cooperació educativa sense efectes acadèmics (Borsa de Treball) els estudiants que hagin superat el 50% dels crèdits necessaris per obtenir la titulació dels ensenyaments que estiguin cursant (article únic RD 1845/94).


Podran participar en convenis de cooperació educativa amb reconeixement de crèdits els estudiants que estiguin en condicions de matricular-se dels crèdits corresponents segons el Pla d’Estudis vigent en aquell moment, i que hagin superat el 50% dels crèdits necessaris per obtenir la titulació dels ensenyaments que estiguin cursant (article únic RD 1845/94).


Els estudiants de plans no reformats podran participar en aquests convenis si estan matriculats en els dos últims anys dels seus estudis (disposició transitòria única RD 1845/94).


Serà condició indispensable que els estudiants tinguin assegurança escolar o equivalent durant tot el període d’activitat a l’empresa.


Article 6. Límits de participació dels estudiants.


La dedicació màxima d’un estudiant a convenis de cooperació educativa serà de :

80 hores mensuals entre l’1 d’octubre i el 30 de maig.

960 hores en un any acadèmic.


En el cas que l’objectiu del conveni sigui la realització del projecte de fi de carrera a una empresa, el límit mensual es podrà superar prèvia autorització de la CRUE.


Article 7. Entrada en vigor.


L’aplicació d’aquesta normativa es farà a partir de la seva aprovació per part de la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern UPC.

1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   63

Похожие:

2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d\Lista Mundial de Ufólogos Guia de la Internacional Ufológica

2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d\Lista Mundial de Ufólogos Guia de la Internacional Ufológica

2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d\Todos nuestros articulos se envian por internet, para ello se te da el link y la guia de descaga, asi tendras tu material inmediatamente realices el pago

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница